งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ

3 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552-2554 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 35088946.4735163342.6136822841.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 35440236.0035705046.5137266233.39 ภาษาอังกฤษ 35280523.9835453119.2237056121.80 คณิตศาสตร์ 35368028.5635659114.9937209422.73 วิทยาศาสตร์ 34977829.0634921030.9036674427.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 34863445.3734746262.8636504554.61 ศิลปะ 34863437.7534746232.6236504528.54 การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 34863432.9834746243.6936504548.72

4 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาภาษาไทย ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

5 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

6 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาภาษาอังกฤษ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

7 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาคณิตศาสตร์ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

8 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาคณิตศาสตร์ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

9 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาสุขศึกษาและพลพละศึกษา ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

10 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาศิลปะ ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

11 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552-2554 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ ปี 2552-2554 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ปี 2552-2554

12


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google