งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำ 1. นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 2. นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำ 1. นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 2. นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำ 1. นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 2. นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงจำนวนผู้เข้าสอบในแต่ละวิชาของแต่ละปี การศึกษา 2. เพื่อแสดงคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาของแต่ละปี การศึกษา 3. เพื่อแสดงคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ต่ำสุดในแต่ละปี 4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำไปเสนอแนะแนว ทางแก้ไขในรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงหรือต่ำ

3 วิชา ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวน ผู้เข้า สอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,8 89 46.47 351,6 33 42.61 368,2 28 41.88 สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 354,4 02 36.00 357,0 50 46.51 372,6 62 33.39 ภาษาอังกฤษ 352,8 05 23.98 354,5 31 19.22 370,5 61 21.80 คณิคศาสตร์ 353,6 80 28.56 356,5 91 14.99 372,0 94 22.73 วิทยาศาสตร์ 349,7 78 29.06 349,2 10 30.90 366,7 44 27.90 สุขศึกษาและ พลศึกษา 348,6 34 45.37 347,4 62 62.86 365,0 45 54.61 ศิลปะ 348,6 34 37.75 347,4 62 32.62 365,0 45 28.54 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 348,6 34 32.98 347,4 62 43.69 365,0 45 48.72 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชา ภาษาไทยลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

5 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นแล้วลดลง แต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

6 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชา ภาษาอังกฤษลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชา คณิตศาสตร์ลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

8 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชา วิทยาศาสตร์ลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

9 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาสุขศึกษาและ พละศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

10 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชา ศิลปะลดลงแต่ผู้เข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

11 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีของวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นและเข้าสอบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

12 สังคมฯ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา การงาน จะเห็นว่า คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และวิชาสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ย สูงสุด

13 สรุป จะเห็นว่าในแต่ละปีเด็กนักเรียนสนใจสอบวิชา สังคมศึกษามากที่สุด คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และวิชาสุขศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ควรปรับปรุงแก้ไขโดยส่งเสริมให้มีการเรียนการ สอนในวิชาเหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มบุคคลากร ที่มีคุณภาพของประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อนำไป พัฒนาประเทศต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำ 1. นายกิตติพงศ์ ทีภูเวียง เลขที่ 1 2. นางสาวณัฐชยา กุลทนาวงษ์ เลขที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google