งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูตรัยย์เดช ชุมเดช 083-753-4724 คุณครูมานิตา หมดภัย 090-972-2061.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูตรัยย์เดช ชุมเดช 083-753-4724 คุณครูมานิตา หมดภัย 090-972-2061."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คุณครูตรัยย์เดช ชุมเดช 083-753-4724 คุณครูมานิตา หมดภัย 090-972-2061

3 ประเด็นการประชุมวันนี้.... • ผลการเรียน • พฤติกรรม • กิจกรรม • อื่นๆ

4 ผลการเรียน • เป็นคะแนน 50 คะแนนแรก • หากนักเรียนสอบตกกลางภาค คะแนนที่รายงาน คือคะแนนที่ยังไม่ได้ สอบแก้ตัว

5 ผลการเรียน (ต่อ) • อัตราส่วนของคะแนน คือ ก่อน : กลางภาค : หลัง : ปลายภาค 30 : 20 : 30 : 20 รวม 100 คะแนน

6 เกรด 4 (80 ขึ้นไป)เกรด 3.5 (75-79) เกรด 3 (70-74)เกรด 2.5 (65-69) เกรด 2(60-64)เกรด 1.5 (55-59) เกรด 1(50-54)เกรด 0(ต่ำกว่า 50) ผลการเรียน (ต่อ)

7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม และ แนะแนว) • ผ = ผ่าน มผ = ไม่ผ่าน คุณลักษณะพึงประสงค์ สมรรถนะของผู้เรียน • ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน ผลการเรียน (ต่อ)

8 การหมดสิทธิ์สอบ (มส) • เวลาเรียนไม่ครบ 80% หรือขาดเรียนเกิน 20% • หยุดบ่อย / ไม่เข้าเรียน / เข้าเรียนสายเกิน 15 นาที ผลการเรียน (ต่อ)

9 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2557 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) กำหนดการสอบปลายภาค

10 1. การทำการบ้านหรืองานที่มอบหมาย 2. การติดตามงานเมื่อส่งล่าช้าหรือขาดเรียน 3. การทบทวนบทเรียนและเตรียมสอบ 4. การสอบซ่อมหรือสอบแก้ตัว 5. การวางแผนสำหรับการศึกษาต่อ สิ่งที่ผู้ปกครองควรกวดขัน

11 1. คะแนนพฤติกรรม • เริ่มต้น 80 คะแนน • บันทึกความดี 20 คะแนน • หากรวมแล้วไม่ถึง 60 คะแนน จะต้องเข้า ค่ายปรับพฤติกรรม ด้านพฤติกรรม

12 1. การแต่งกาย 2. ระเบียบโรงเรียน 3. เวลาในการมาโรงเรียน 4. การใช้โทรศัพท์มือถือ 5. การแสดงออก กิริยา มารยาท ด้านพฤติกรรม

13 1. โครงงานบูรณาการ 2. กิจกรรมโรงเรียนและวันสำคัญต่างๆ 3. กิจกรรมพิเศษประกอบการเรียน 4. การไปร่วมงาน OPEN HOUSE 5. กิจกรรมเพื่อส่วนรวม การเข้ากิจกรรม

14 1. ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ 2. สิ่งที่ต้องการแจ้งโรงเรียน 3. การชำระค่าระดมทรัพยากร 4. ประเมินแบบสอบถาม 5. รายงานพฤติกรรมผู้เรียน อื่นๆ

15


ดาวน์โหลด ppt คุณครูตรัยย์เดช ชุมเดช 083-753-4724 คุณครูมานิตา หมดภัย 090-972-2061.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google