งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ วันที่ ๒๗ -๒๘ เม.ย. ๕๓

2 วันอังคารที่ ๒๗ เม.ย.๕๓ ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐ – ๐๙๑๕ พิธีเปิดการสัมมนา ๐๙๑๕ – ๑๐๑๕ การบรรยายเรื่อง “ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ” วิทยากร : ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๑๓๐ การบรรยาย (ต่อ) ๑๑๓๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๑๕ – ๑๔๑๕ แบ่งกลุ่มสัมมนา วิทยากรกลุ่มแนะนำ ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๖๐๐ สัมมนา

3 วันพุธที่ ๒๘ เม.ย.๕๓ ๐๙๐๐ – ๑๐๕๐ สัมมนา (ต่อ) ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๑๓๐ เตรียมแถลงผลการสัมมนาฯ ๑๑๓๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๑๕ – ๑๔๑๕ แถลงผลการสัมมนาฯ ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๕๐๐ สรุปผลการสัมมนาฯ และ พิธีปิดการสัมมนา

4 ความเป็นมาของการจัดสัมมนา
ในปีงบประมาณ ๕๒ ศฝทส.สส.ทหาร ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ซึ่งผลที่ได้เป็นในภาพกว้าง ได้แก่ - แนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมสายวิทยาการ IT ที่ส่วนราชการฯ ต้องการ โดยจัดตามลำดับก่อนหลังในแต่ละกลุ่มเนื้อหา (Road Map) - แผนการจัดกำลังพลของส่วนราชการฯ เข้ารับการฝึกอบรม ในปี ๕๔ – ๕๖ ตามแนวทางดังกล่าว

5 ความเป็นมาของการจัดสัมมนา
Road Map การฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ที่ได้จากการสัมมนาปี 52 Advanced Microsoft PowerPoint Advanced Microsoft Office Microsoft Access การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Microsoft Office การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Open Office

6 ความเป็นมาของการจัดสัมมนา
ความต้องการ (Want) เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐาน (โปรแกรมระบบสำนักงาน) ของผู้ใช้งานทั่วไป ที่ได้จากการสัมมนาปี 52 รายการ ปี 54 ปี 55 ปี 56 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Microsoft Office (เสียค่าลิขสิทธิ์) 105 79 96 73 98 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Open Office (ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์) 56 49 53 46 54 43

7 ความเป็นมาของการจัดสัมมนา
ปัญหาที่จำเป็นต้องพิจารณาต่อเนื่องในเชิงลึก ได้แก่ ประเด็นการเปิดฝึกอบรมความรู้ด้าน IT ระดับพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน กล่าวคือ - ปริมาณผู้ขอรับการฝึกอบรมเกิดจากความต้องการ (Want) มากกว่าเกิดจากความจำเป็น (Necessary) - ยังมีความจำเป็นที่จะจัดการฝึกอบรมความรู้สายวิทยาการ IT ระดับพื้นฐานให้แก่กำลังพล หรือไม่ - หากยังมีความจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมความรู้สาย IT ระดับพื้นฐานให้แก่กำลังพลดังกล่าว การพิจารณาคัดสรรกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม รูปแบบ และวิธีการฝึกอบรม ควรจะเป็นอย่างไร

8 วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ระดมความคิดเห็นในเรื่อง ระดับความรู้พื้นฐานด้าน IT ที่กำลังพลจำเป็นต้องรู้ วิเคราะห์ช่องว่างของความรู้ความสามารถ ที่กำลังพลมีอยู่ เปรียบเทียบกับความรู้ที่กำหนดให้มีตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ใช้ผลการวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อลดช่องว่างความรู้ความสามารถของกำลังพลในสังกัด จัดแผนการฝึกอบรมความรู้ IT ระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๕๕ - ๕๖ ตามยอดกำลังพลที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม (Training Need)

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนราชการฯ สามารถนำผลการสัมมนาพิจารณาไปกำหนดและคัดสรรกำลังพลที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการ IT บนพื้นฐานของความจำเป็น (Necessary) ของหน่วย โดยพิจารณาร่วมกับความอยาก (Want) ของกำลังพล งบประมาณการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังพลด้าน IT ถูกใช้อย่างมีเหตุผล เป็นประโยชน์สูงสุด สามารถลดช่องว่างความรู้ของกำลังพลให้เท่าเทียมกัน และเหมาะสมกับความรู้ที่กำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อบริหารกำลังพลให้ปฏิบัติงานด้าน IT ระดับพื้นฐานทดแทนกันได้

10 อาจารย์ ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
วิทยากร อาจารย์ ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Post Grad. Diploma in Human Resource Management SASIN รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11 วิทยากร 2522-2534 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย ส่วนการจัดองค์กร ฝ่ายการพนักงาน - ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย ส่วนการงบประมาณ ฝ่ายการบัญชี - ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย สำนักฝึกอบรมและพัฒนา - ผู้วิเคราะห์ระดับ 5-6 หน่วยวางแผนพนักงาน ฝ่ายการพนักงาน ปัจจุบัน ก.ล.ต. - หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป - หัวหน้าส่วนการพนักงาน - ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ อาจารย์พิเศษ – วิชาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพื่อการบริหารเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร อาจารย์ ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
การบรรยาย การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร โดย อาจารย์ ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

13 ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ
การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ วันที่ ๒๗ -๒๘ เม.ย. ๕๓

14 วันอังคารที่ ๒๗ เม.ย.๕๓ ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐ – ๐๙๑๕ พิธีเปิดการสัมมนา ๐๙๑๕ – ๑๐๑๕ การบรรยายเรื่อง “ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ” วิทยากร : ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๑๓๐ การบรรยาย (ต่อ) ๑๑๓๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๑๕ – ๑๔๑๕ แบ่งกลุ่มสัมมนา วิทยากรกลุ่มแนะนำ ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๖๐๐ สัมมนา

15 เอกสารประกอบการบรรยาย
ผู้ใช้ทั่วไป (General User) หมายถึงผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั่วไปในหน่วยงาน เช่น งานธุรการสำนักงาน การป้อนข้อมูลเข้าระบบงานที่จัดไว้บนคอมพิวเตอร์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ก็ได้

16 เอกสารประกอบการบรรยาย
ทำไมจึงต้องมีการฝึกอบรมด้าน IT ? การปรับโยกย้ายกำลังพลผู้รับผิดชอบ / การลาออก / เจ็บป่วย / การเสียชีวิต งานที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงัก และถอยกลับมาตั้งต้นกันใหม่ วิวัฒนาการ ด้าน IT ข้อจำกัดในการเพิ่มบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ IT ทดแทนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน บุคลากรใหม่มีความรู้ (หรือ ปริญญา) แต่ไม่มีทักษะในการทำงาน ผู้บริหารต้องหันมาสนใจการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ โดยเน้นความรู้สำหรับการใช้งานจริง

17 เอกสารประกอบการบรรยาย
ระดับความสามารถที่คาดหวังของตำแหน่งงาน ช่องว่างความสามารถ ระดับความสามารถ ของ กำลังพลในปัจจุบัน

18 เอกสารประกอบการบรรยาย
การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT 1. กำหนด ความสามารถ ตามตำแหน่ง 2. กำหนดระดับค่าคาดหวังของความสามารถ 3. ประเมินขีดความสามารถกำลังพล 4. วิเคราะห์ช่องว่างความสามารถ

19 เอกสารประกอบการบรรยาย
ขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน Functional Competency แต่ละตำแหน่งจะต้องมีการกำหนดขีดความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Job-based) ที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ กำลังพลจะมีขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละนาย แม้ว่าหน้าที่เดียวกัน ก็อาจมีความสามารถไม่เท่ากัน การกำหนดความสามารถที่ต้องการวิเคราะห์ คำอธิบายเกี่ยวกับความสามารถดังกล่าว และกำหนดแบ่งระดับ

20 เอกสารประกอบการบรรยาย
ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของกำลังพล ระดับเจ้าหน้าที่ธุรการที่ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบสำนักงาน ลำ ดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระดับความสามารถ จาก (คำอธิบายด้านหลัง) การใช้ซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานลิขสิทธิ์ Microsoft Office การใช้ซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานไม่มีลิขสิทธิ์ Open Office การใช้ Internet Intranet Word Excel Power Point Writer Calc Impress Search Engine Milmail แบบสำรวจข้อมูล จาก ส่วนราชการฯ บก.ทท.

21 เอกสารประกอบการบรรยาย
ระดับ 0 ไม่มีความรู้เลย (Blank) -ไม่มีความรู้ด้าน IT เลย ไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ - จำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาตั้งแต่พื้นฐาน ระดับ 1 เบื้องต้น (Beginner) - พอมีความรู้ในระดับเบื้องต้นมาบ้าง แต่ยังไม่สามารถ ใช้คำสั่งได้ครบถ้วน - จำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในห้องเรียน ระดับ 2 ผ่านการอบรม (Well-trained) - เคยได้รับการอบรมแล้ว แต่ไม่ได้ใช้งานหรือ - ไม่ได้ติดตามการใช้งาน version ใหม่ - ควรเข้าฝึกอบรมเพื่อทบทวนเมื่อมีการปรับใช้ version ใหม่ โดยการฝึกอบรมรูปแบบในห้องเรียนหรือผ่านทาง ระบบเครือข่ายตามที่เห็นสมควร

22 เอกสารประกอบการบรรยาย
ระดับ 3 มีประสบการณ์ใช้งาน (Experienced) - สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครบทุกคำสั่ง - ควรเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อมีการปรับใช้ version ใหม่ ผ่านทางระบบเครือข่าย ระดับ 4 เก่ง (Advanced) - มีความรู้อย่างดีมาก สามารถแก้ปัญหาและให้คำปรึกษา แก่เพื่อนร่วมงานได้ - สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรม version ใหม่ ผ่านทางระบบเครือข่าย หรือเลือกเรียนรู้ฝึกอบรมด้วยตนเอง ระดับ 5 เชี่ยวชาญ (Expert) - มีความรู้อย่างดีเลิศ สามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นได้ - ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สามารถหาข่าวสาร version ใหม่ เพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

23 แนวทางการสัมมนา กรณีศึกษา – การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ IT ระดับพื้นฐาน สำหรับตำแหน่ง เสมียนธุรการ กำหนดความรู้พื้นฐานด้าน IT ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน > การใช้โปรแกรม Office กำหนดระดับความรู้ความสามารถที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ระบุกำลังพลของหน่วยที่บรรจุในตำแหน่ง และประเมินระดับความรู้ความสามารถของกำลังพลดังกล่าว (แบบสอบถาม) วิเคราะห์ช่องว่างของระดับความรู้ความสามารถที่คาดหวัง ในข้อ ๒ กับระดับความรู้ความสามารถของกำลังพลในข้อ ๓ สรุปยอดจำนวนพร้อมจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของกำลังพล ที่หน่วยต้องการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ตามเนื้อหาความรู้ในข้อ ๑ การส่งกำลังพลเข้ารับการอบรม

24 เอกสารประกอบการบรรยาย
การกำหนดระดับความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ตำแหน่งเสมียนธุรการ IT Skill ระดับความสามารถที่คาดหวังในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง (Job Description) น้อยไปมาก 0 – 5 Microsoft Office - Word 4 - Excel - PowerPoint ค่าสมมติ

25 เอกสารประกอบการบรรยาย
ระดมความคิดเห็นในการกำหนดระดับความรู้ความสามารถที่คาดหวังในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง (Job Description) ไม่ต้องเครียดมาก เราจะขอยืนยันจากส่วนราชการฯ ของท่านอีกครั้งหนึ่ง

26 เอกสารประกอบการบรรยาย
เอาค่าคาดหวังไปทำอะไร?? การวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ ด้าน IT (หรือ สมรรถนะ หรือ Competency)

27 เอกสารประกอบการบรรยาย
การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.กอไก่ เสมียนธุรการ 1 IT Skill 2 3 4 (= ) ระดับความสามารถ ผลต่าง Microsoft Office - Word 4 - Excel - 2 - PowerPoint - 1 รวม 9 12 - 3 ของกำลังพล ที่คาดหวัง CG => ช่องว่าง ความสามารถ ค่าสมมติ ผู้ถูกประเมินมีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ต่ำกว่าความคาดหวัง

28 เอกสารประกอบการบรรยาย
การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ……………… 1 2 3 4 5 (3x4) 6 (2x4) 7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skill ระดับความสามารถ น้ำหนัก เป้าหมายตามน้ำหนัก ความสามารถตามน้ำหนัก ผลต่าง % ความสามารถ Microsoft Office - Word 20 80 - Excel 15 60 - PowerPoint รวม 50 200 ของกำลังพล ที่คาดหวัง ค่าสมมติ

29 เอกสารประกอบการบรรยาย
การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.หญิง ขอไข่ 1 2 3 4 5 (3x4) 6 (2x4) 7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skill ระดับความสามารถ น้ำหนัก เป้าหมายตามน้ำหนัก ความสามารถตามน้ำหนัก ผลต่าง % ความสามารถ Microsoft Office - Word 20 80 100% - Excel 15 60 30 - 30 50% - PowerPoint 45 - 15 75% รวม 50 200 155 - 45 77.5% ของกำลังพล ที่คาดหวัง CG ความสามารถเฉลี่ย พิจารณาจากความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน MSO

30 เอกสารประกอบการบรรยาย
การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.หญิง ขอไข่ 1 2 3 4 5 (3x4) 6 (2x4) 7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skill ระดับความสามารถ น้ำหนัก เป้าหมายตามน้ำหนัก ความสามารถตามน้ำหนัก ผลต่าง % ความสามารถ Open Office - Writer 10 40 - 30 25% - Calc 5 20 - 20 0% - Impress รวม 80 - 70 12.5% ของกำลังพล ที่คาดหวัง CG ความสามารถเฉลี่ย พิจารณาจากความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน OPO

31 เอกสารประกอบการบรรยาย
การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.หญิง ขอไข่ 1 2 3 4 5 (3x4) 6 (2x4) 7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skill ระดับความสามารถ น้ำหนัก เป้าหมายตามน้ำหนัก ความสามารถตามน้ำหนัก ผลต่าง % ความสามารถ Internet - Search Engine 10 30 20 - 10 66.67% - Milmail 60 100% รวม 90 80 88.89% ของกำลังพล ที่คาดหวัง CG ความสามารถเฉลี่ย พิจารณาจากความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน Internet

32 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google