งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ วันที่ ๒๗ -๒๘ เม.ย. ๕๓ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

2 LOGO วันอังคารที่ ๒๗ เม.ย.๕๓ ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐ – ๐๙๑๕ พิธีเปิดการสัมมนา ๐๙๑๕ – ๑๐๑๕ การบรรยายเรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ “ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ” วิทยากร : ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๑๓๐ การบรรยาย (ต่อ) ๑๑๓๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๑๕ – ๑๔๑๕ แบ่งกลุ่มสัมมนา วิทยากรกลุ่มแนะนำ ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๖๐๐ สัมมนา

3 LOGO วันพุธที่ ๒๘ เม.ย.๕๓ ๐๙๐๐ – ๑๐๕๐สัมมนา (ต่อ) ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๑๓๐เตรียมแถลงผลการสัมมนาฯ ๑๑๓๐ – ๑๓๐๐พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๑๕ – ๑๔๑๕แถลงผลการสัมมนาฯ ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๕๐๐สรุปผลการสัมมนาฯ และ พิธีปิดการสัมมนา

4 LOGO ความเป็นมาของการจัดสัมมนา แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ในปีงบประมาณ ๕๒ ศฝทส.สส.ทหาร ได้จัดให้มีการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท. ซึ่ง ผลที่ได้เป็นในภาพกว้าง ได้แก่ - แนวทางการเข้ารับการฝึกอบรมสายวิทยาการ IT ที่ส่วนราชการฯ ต้องการ โดยจัดตามลำดับก่อนหลังในแต่ละกลุ่มเนื้อหา (Road Map) - แผนการจัดกำลังพลของส่วนราชการฯ เข้ารับการฝึกอบรม ในปี ๕๔ – ๕๖ ตามแนวทางดังกล่าว

5 LOGO ความเป็นมาของการจัดสัมมนา Road Map การฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ที่ได้จากการสัมมนาปี 52 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Microsoft Office การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Open Office Microsoft Access Advanced Microsoft Office Advanced Microsoft PowerPoint

6 LOGO ความเป็นมาของการจัดสัมมนา รายการปี 54ปี 55ปี 56 ปสปสปส การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Microsoft Office (เสียค่าลิขสิทธิ์) 1057996739873 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบสำนักงาน Open Office (ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์) 564953465443 ความต้องการ (Want) เข้ารับการอบรมความรู้พื้นฐาน (โปรแกรมระบบสำนักงาน) ของผู้ใช้งานทั่วไป ที่ได้จากการสัมมนาปี 52

7 LOGO ความเป็นมาของการจัดสัมมนา ปัญหาที่จำเป็นต้องพิจารณาต่อเนื่องในเชิงลึก ได้แก่ ประเด็นการเปิด ฝึกอบรมความรู้ด้าน IT ระดับพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน กล่าวคือ - ปริมาณผู้ขอรับการฝึกอบรมเกิดจากความต้องการ (Want) มากกว่าเกิดจากความจำเป็น (Necessary) - ยังมีความจำเป็นที่จะจัดการฝึกอบรมความรู้สายวิทยาการ IT ระดับพื้นฐานให้แก่กำลังพล หรือไม่ - หากยังมีความจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมความรู้สาย IT ระดับพื้นฐานให้แก่กำลังพลดังกล่าว การพิจารณาคัดสรรกำลังพลเข้า รับการฝึกอบรม รูปแบบ และวิธีการฝึกอบรม ควรจะเป็นอย่างไร

8 LOGO วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา o เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ระดมความคิดเห็นในเรื่อง ระดับ ความรู้พื้นฐานด้าน IT ที่กำลังพลจำเป็นต้องรู้ o วิเคราะห์ช่องว่างของความรู้ความสามารถ ที่กำลังพลมีอยู่ เปรียบเทียบกับความรู้ที่กำหนดให้มีตามหน้าที่ความรับผิดชอบ o ใช้ผลการวิเคราะห์วางแผนการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้าน IT เพื่อลดช่องว่างความรู้ความสามารถของกำลังพลในสังกัด (Training Need) o จัดแผนการฝึกอบรมความรู้ IT ระดับพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๕๕ - ๕๖ ตามยอดกำลังพลที่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม (Training Need)

9 LOGO ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ o ส่วนราชการฯ สามารถนำผลการสัมมนาพิจารณาไปกำหนดและ คัดสรรกำลังพลที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้สาย วิทยาการ IT บนพื้นฐานของความจำเป็น (Necessary) ของหน่วย โดยพิจารณาร่วมกับความอยาก (Want) ของกำลังพล o งบประมาณการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังพลด้าน IT ถูกใช้อย่าง มีเหตุผล เป็นประโยชน์สูงสุด o สามารถลดช่องว่างความรู้ของกำลังพลให้เท่าเทียมกัน และ เหมาะสมกับความรู้ที่กำหนดตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อบริหาร กำลังพลให้ปฏิบัติงานด้าน IT ระดับพื้นฐานทดแทนกันได้

10 LOGO วิทยากร อาจารย์ ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ -รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Post Grad. Diploma in Human Resource Management SASIN -รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11 LOGO วิทยากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 2522-2534 ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย ส่วนการจัดองค์กร ฝ่ายการพนักงาน - ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย ส่วนการงบประมาณ ฝ่ายการบัญชี - ผู้วิเคราะห์ผู้ช่วย สำนักฝึกอบรมและพัฒนา - ผู้วิเคราะห์ระดับ 5-6 หน่วยวางแผนพนักงาน ฝ่ายการพนักงาน ก.ล.ต. 2535 - ปัจจุบัน ก.ล.ต. - หัวหน้าส่วนบริหารทั่วไป - หัวหน้าส่วนการพนักงาน - ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน - ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์ อาจารย์พิเศษ – วิชาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเพื่อการบริหารเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การบริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 LOGO การบรรยาย การบรรยาย เรื่องการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร โดย อาจารย์ ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์

13 LOGO การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT ณ ศฝทส. สส.ทหาร บก.ทท. แจ้งวัฒนะ วันที่ ๒๗ -๒๘ เม.ย. ๕๓ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

14 LOGO วันอังคารที่ ๒๗ เม.ย.๕๓ ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ ลงทะเบียน ๐๙๐๐ – ๐๙๑๕ พิธีเปิดการสัมมนา ๐๙๑๕ – ๑๐๑๕ การบรรยายเรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ “ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ” วิทยากร : ดร. ดวงมน จึงเสถียรทรัพย์ ๑๐๑๕ – ๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๐๓๐ – ๑๑๓๐ การบรรยาย (ต่อ) ๑๑๓๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓๑๕ – ๑๔๑๕ แบ่งกลุ่มสัมมนา วิทยากรกลุ่มแนะนำ ๑๔๑๕ – ๑๔๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง ๑๔๓๐ – ๑๖๐๐ สัมมนา

15 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย ผู้ใช้ทั่วไป (General User) หมายถึงผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานตาม หน้าที่ ทั่วไป ในหน่วยงาน เช่น งานธุรการสำนักงาน การป้อนข้อมูลเข้าระบบงานที่จัดไว้บนคอมพิวเตอร์ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิคต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ก็ได้

16 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย การปรับโยกย้ายกำลังพลผู้รับผิดชอบ / การลาออก / เจ็บป่วย / การเสียชีวิต งานที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงัก และถอยกลับมา ตั้งต้นกันใหม่ วิวัฒนาการ ด้าน IT ข้อจำกัดในการเพิ่มบุคลากรใหม่ที่มีความรู้ IT ทดแทนบุคลากร ที่มีอยู่ปัจจุบัน บุคลากรใหม่มีความรู้ (หรือ ปริญญา) แต่ไม่มีทักษะในการทำงาน ผู้บริหารต้องหันมาสนใจการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ โดยเน้นความรู้สำหรับการใช้งานจริง ผู้บริหารต้องหันมาสนใจการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ โดยเน้นความรู้สำหรับการใช้งานจริง ทำไมจึงต้องมีการฝึกอบรมด้าน IT ?

17 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับความสามารถที่คาดหวัง ของตำแหน่งงาน ระดับความสามารถ ของ กำลังพลในปัจจุบัน ช่องว่างความสามารถ

18 LOGO การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT 4. วิเคราะห์ ช่องว่าง ความสามารถ 3. ประเมินขีด ความสามารถ กำลังพล 2. กำหนดระดับ ค่าคาดหวังของ ความสามารถ 1. กำหนด ความสามารถ กำหนด ความสามารถตามตำแหน่ง เอกสารประกอบการบรรยาย

19 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย แต่ละตำแหน่งจะต้องมีการกำหนดขีดความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตามคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Job-based) ที่จะทำ ให้ผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ กำลังพลจะมีขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละนาย แม้ว่าหน้าที่ เดียวกัน ก็อาจมีความสามารถไม่เท่ากัน การกำหนดความสามารถที่ต้องการวิเคราะห์ คำอธิบายเกี่ยวกับความสามารถดังกล่าว และกำหนดแบ่งระดับ ขีดความสามารถตามตำแหน่งงาน Functional Competency

20 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของกำลังพล ระดับเจ้าหน้าที่ธุรการที่ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูประบบสำนักงาน ลำ ดับ ยศ - ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระดับความสามารถ จาก 0 - 5 (คำอธิบายด้านหลัง) การใช้ซอฟต์แวร์ระบบ สำนักงานลิขสิทธิ์ Microsoft Office การใช้ซอฟต์แวร์ระบบ สำนักงานไม่มีลิขสิทธิ์ Open Office การใช้ Internet Intranet Word Excel Power Point WriterCalcImpress Search e-mail Engine Milmail แบบสำรวจข้อมูล จาก ส่วนราชการฯ บก.ทท.

21 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับ 0 ไม่มีความรู้เลย (Blank) -ไม่มีความรู้ด้าน IT เลย ไม่เคยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ - จำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาตั้งแต่พื้นฐาน ระดับ 1 เบื้องต้น (Beginner) - พอมีความรู้ในระดับเบื้องต้นมาบ้าง แต่ยังไม่สามารถ ใช้คำสั่งได้ครบถ้วน - จำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมในห้องเรียน ระดับ 2 ผ่านการอบรม (Well-trained) - เคยได้รับการอบรมแล้ว แต่ไม่ได้ใช้งานหรือ - ไม่ได้ติดตามการใช้งาน version ใหม่ - ควรเข้าฝึกอบรมเพื่อทบทวนเมื่อมีการปรับใช้ version ใหม่ โดยการฝึกอบรมรูปแบบในห้องเรียนหรือผ่านทาง ระบบเครือข่ายตามที่เห็นสมควร

22 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับ 3 มีประสบการณ์ใช้งาน (Experienced) - สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครบทุกคำสั่ง - ควรเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อมีการปรับใช้ version ใหม่ ผ่านทางระบบเครือข่าย ระดับ 4 เก่ง (Advanced) - มีความรู้อย่างดีมาก สามารถแก้ปัญหาและให้คำปรึกษา แก่เพื่อนร่วมงานได้ - สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรม version ใหม่ ผ่านทางระบบเครือข่าย หรือเลือกเรียนรู้ฝึกอบรมด้วยตนเอง ระดับ 5 เชี่ยวชาญ (Expert) - มีความรู้อย่างดีเลิศ สามารถฝึกอบรมให้ผู้อื่นได้ - ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรม สามารถหาข่าวสาร version ใหม่ เพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

23 LOGO แนวทางการสัมมนา กรณีศึกษา – การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ IT ระดับพื้นฐาน สำหรับตำแหน่ง เสมียนธุรการ ๑. กำหนดความรู้พื้นฐานด้าน IT ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน -> การใช้โปรแกรม Office ๒. กำหนดระดับความรู้ความสามารถที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ๓. ระบุกำลังพลของหน่วยที่บรรจุในตำแหน่ง และประเมินระดับ ความรู้ความสามารถของกำลังพลดังกล่าว (แบบสอบถาม) ๔. วิเคราะห์ช่องว่างของระดับความรู้ความสามารถที่คาดหวัง ใน ข้อ ๒ กับระดับความรู้ความสามารถของกำลังพลในข้อ ๓ ๕. สรุปยอดจำนวนพร้อมจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของกำลังพล ที่หน่วยต้องการส่งเข้ารับการฝึกอบรม ตามเนื้อหาความรู้ในข้อ ๑ การส่งกำลังพลเข้ารับการอบรม

24 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย IT Skill ระดับความสามารถที่คาดหวังในการปฏิบัติงาน ตามตำแหน่ง ( Job Description) น้อยไปมาก 0 – 5 Microsoft Office - Word 4 - Excel 4 - PowerPoint 4 การกำหนดระดับความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ตำแหน่งเสมียนธุรการ ค่าสมมติ

25 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย ระดมความคิดเห็นในการกำหนดระดับความรู้ความสามารถ ที่คาดหวังในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง (Job Description) ไม่ต้องเครียดมาก เราจะขอยืนยันจากส่วนราชการฯ ของท่านอีกครั้งหนึ่ง

26 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย การวิเคราะห์ความรู้ความสามารถ ด้าน IT (หรือ สมรรถนะ หรือ Competency) เอาค่าคาดหวังไปทำอะไร ??

27 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย 1 IT Skill 234 (= 2 - 3 ) ระดับความสามารถผลต่าง Microsoft Office - Word 44 0 - Excel 24 - 2 - PowerPoint 34 - 1 รวม 912 - 3 การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.กอไก่ เสมียนธุรการ ของกำลังพลที่คาดหวัง CG => ช่องว่าง ความสามารถ ค่าสมมติ ผู้ถูกประเมินมีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ต่ำกว่าความคาดหวัง

28 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย 12345 (3x4)6 (2x4)7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skillระดับความสามารถน้ำหนักเป้าหมาย ตามน้ำหนัก ความสามารถ ตามน้ำหนัก ผลต่าง% ความสามารถ Microsoft Office - Word42080 - Excel41560 - PowerPoint41560 รวม 50200 การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ……………… ของกำลังพลที่คาดหวัง ค่าสมมติ

29 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย 12345 (3x4)6 (2x4)7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skillระดับความสามารถน้ำหนักเป้าหมาย ตามน้ำหนัก ความสามารถ ตามน้ำหนัก ผลต่าง% ความสามารถ Microsoft Office - Word442080 0100% - Excel24156030- 30 50% - PowerPoint34156045- 15 75% รวม 50200155- 4577.5% การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.หญิง ขอไข่ ของกำลังพลที่คาดหวัง ความสามารถเฉลี่ย พิจารณาจากความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน MSO CG

30 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย 12345 (3x4)6 (2x4)7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skillระดับความสามารถน้ำหนักเป้าหมาย ตามน้ำหนัก ความสามารถ ตามน้ำหนัก ผลต่าง% ความสามารถ Open Office - Writer14104010- 3025% - Calc045200- 200% - Impress045200- 200% รวม 208010- 7012.5% การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.หญิง ขอไข่ ของกำลังพลที่คาดหวัง ความสามารถเฉลี่ย พิจารณาจากความจำเป็น ในการปฏิบัติงาน OPO CG

31 LOGO เอกสารประกอบการบรรยาย 12345 (3x4)6 (2x4)7 (6-5) 8 (100x6/5) IT Skillระดับความสามารถน้ำหนักเป้าหมาย ตามน้ำหนัก ความสามารถ ตามน้ำหนัก ผลต่าง% ความสามารถ Internet - Search Engine 23103020- 1066.67% - e-Mail Milmail 332060 0100% รวม 309080- 1088.89% การวิเคราะห์ความสามารถพื้นฐานด้าน IT ของ ส.อ.หญิง ขอไข่ ของกำลังพลที่คาดหวัง ความสามารถเฉลี่ย พิจารณา จากความจำเป็น ในการ ปฏิบัติงาน Internet CG

32 LOGO chantima@rta rf.mi.th


ดาวน์โหลด ppt LOGO การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ระดับพื้นฐานสายวิทยาการ IT การสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์การจัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google