งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข

2 หน่วยที่ 6 6. การจัดการทรัพยากร มนุษย์ 6.1 ทรัพยากรมนุษย์ในศูนย์ สารสนเทศ 6.2 การพัฒนาบุคลากรใน ศูนย์สารสนเทศ 6.3 การจัดการความ เปลี่ยนแปลง

3 6.1 ทรัพยากรมนุษย์ในศูนย์ สารสนเทศ 6.1.1 ความสำคัญของ ทรัพยากรมนุษย์ 6.1.2 ประเภทของบุคลากร สารสนเทศ

4 6.1.1 ความสำคัญของ ทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) คือ คน หรือ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ ถือเป็น ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดใน องค์การเมื่อเปรียบเทียบกับ ทรัพยากรประเภทอื่นๆ เช่น เงิน วัสดุอุปกรณ์ หรือ อาคารสถานที่ เป็นต้น

5 6.1.1 ความสำคัญของ ทรัพยากรมนุษย์  ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากร มนุษย์สามารถใช้ความรู้ ความชำนาญและ ประสบการณ์ในการบริหาร จัดการทรัพยากรประเภทอื่นๆ ให้องค์การดำเนินงานไปได้ ตามวัตถุประสงค์

6 6.1 ประเภทของบุคลากร สารสนเทศ 6.1.1 บุคลากรวิชาชีพ (Information Professionals, Professional Librarian) 6.1.2 บุคลากรสนับสนุน (Support Staff)

7 6.1.1 บุคลากรวิชาชีพ  หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีใน สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ หรือศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

8 6.1.1 บุคลากรวิชาชีพ 1) ชื่อเรียกตำแหน่งทั่วไป ได้แก่ นักสารสนเทศ (Information Officer) นักเอก สารสนเทศ (Documentalist) บรรณารักษ์ (Librarian) นัก จดหมายเหตุ (Archivist) ผู้จัดการสารสนเทศ (Information Manager) ผู้จัดการความรู้ (Knowledge Manager)

9 6.1.1 บุคลากรวิชาชีพ ( ต่อ ) 2) ชื่อเรียกตำแหน่งเฉพาะ เช่น นักดรรชนี (Indexer) นักสาระสังเขป (Abstractor) บรรณารักษ์จัดหา (Acquisition Librarian) บรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่ และทำรายการ (Cataloger) บรรณารักษ์ช่วยค้นคว้า (Reference Librarian)

10 6.1.1 บุคลากรวิชาชีพ ( ต่อ ) ผู้เชี่ยวชาญการแนะแหล่ง สารสนเทศ (Referral Specialist) 3) ชื่อเรียกตำแหน่งอื่นๆ เช่น Cybrarian, Webrarian, Digital Librarian, Internet Service Librarian, Knowledge Navigator เป็นต้น

11 6.1.2 บุคลากร สนับสนุน  หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆในศูนย์สารสนเทศโดย ที่ไม่ต้องการความรู้เฉพาะ ทางวิชาชีพสารสนเทศ ศึกษา สารสนเทศศาสตร์ หรือบรรณารักษศาสตร์ เช่น บริการยืม - คืน บริการ โสตทัศนวัสดุ ฯ

12 6.1.2 บุคลากร สนับสนุน ( ต่อ )  ชื่อเรียกตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พนักงาน ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ พนักงาน โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ธุรการ พนักงานธุรการ

13 6.2 การพัฒนาบุคลากรใน ศูนย์สารสนเทศ 6.2.1 ความสำคัญของการ พัฒนาบุคลากรในศูนย์ สารสนเทศ 6.2.2 วิธีการพัฒนาบุคลากร ในศูนย์สารสนเทศ

14 6.2.1 ความสำคัญของการ พัฒนาบุคลากรในศูนย์ สารสนเทศ 1) สำหรับบุคลากรใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหา ขอบเขต และ รายละเอียดวิธีปฏิบัติของ งานที่ต้องรับผิดชอบ

15 6.2.1 ความสำคัญของการ พัฒนาบุคลากรในศูนย์ สารสนเทศ 2) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อยู่แล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใน วิชาชีพและเทคโนโลยี สารสนเทศใหม่ๆ สำหรับนำมา ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการ ปฏิบัติงานใหม่ให้ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้มาก ที่สุด

16 6.2.2 วิธีการพัฒนาบุคลากร ในศูนย์สารสนเทศ 1) การปฐมนิเทศ 2) การฝึกอบรม 3) การเข้าร่วมประชุมสัมมนา ทางวิชาการ 4) การศึกษาดูงาน

17 6.2.2 วิธีการพัฒนา บุคลากรในศูนย์ สารสนเทศ 5) การศึกษาต่อ 6) การแลกเปลี่ยนบุคลากร 7) การทำวิจัยทางวิชาการ

18 6.3 การจัดการความ เปลี่ยนแปลง “Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future” (John F. Kennedy)

19 6.3 การจัดการความ เปลี่ยนแปลง 6.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความ เปลี่ยนแปลงของศูนย์ สารสนเทศ 6.3.2 เหตุที่บุคคลต่อต้าน ความเปลี่ยนแปลง 6.3.3 บทบาทของผู้บริหารใน การจัดการความ เปลี่ยนแปลง

20 6.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อ ความเปลี่ยนแปลงของ ศูนย์สารสนเทศ 1) พัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 2) แนวคิดเศรษฐกิจ ฐานความรู้ (Knowledge – based Economy)

21 6.3.2 เหตุที่บุคคลต่อต้าน ความเปลี่ยนแปลง 1) การเปลี่ยนแปลงนำมาซึ่ง เงื่อนไขใหม่ๆและต้องการ ความรู้และทักษะที่เปลี่ยนไป จากเดิม (Change introduces new conditions and requires different skills and knowledge)

22 6.3.2 เหตุที่บุคคลต่อต้าน ความเปลี่ยนแปลง 2) บุคคลขาดความเข้าใจใน เรื่องและวิธีการที่จะ เปลี่ยนแปลง 3) กังวลใจว่าจะกระทบกับ สถานภาพปัจจุบัน 4) เคยชินกับวิธีปฏิบัติงานเดิมๆ 5) คุ้นเคยกับเพื่อนร่วมงาน เดิมๆ

23 6.3.3 บทบาทของ ผู้บริหารต่อการจัดการ ความเปลี่ยนแปลง 1) ให้ความรู้และโน้มน้าวให้ บุคลากรตระหนักถึงความจริง ของการเปลี่ยนแปลง 2) ตระหนักถึงการต่อต้านการ เปลี่ยนแปลง ให้ความสำคัญ และจัดการแก้ปัญหา 3) นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ องค์การอย่างค่อยเป็นค่อยไป


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศูนย์ สารสนเทศ อาจารย์ ดร. นฤมล รักษาสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google