งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personal Data Exchange (PDX)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personal Data Exchange (PDX)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personal Data Exchange (PDX)
อบรมภาคปฏิบัติ ระบบงานรักษายอดกำลังพล (ฐานข้อมูลประวัติกำลังพลกลางกองทัพบก) Personal Data Exchange (PDX)

2 วิทยากรผู้บรรยาย พ.ท.ภาณุพงศ์ พินชัย กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ กรมสารบรรณทหารบก ปริญญาตรี: คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาโท: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายหน่วยทหาร

3 MIS E-BAT PDX

4

5

6 8 ระบบ งานหลัก ลำดับ ระบบงานหลัก 1 ระบบงานรักษายอดกำลังพล 2
ระบบงานกำลังพลในหน่วย 3 ระบบงานจัดการกำลังพล 4 ระบบงานพัฒนาและรักษาขวัญ 5 ระบบงานกำลังสำรอง 6 ระบบงานสารบรรณของหน่วย 7 ระบบงานธุรการของหน่วย 8 ระบบงานการศึกษา 8 ระบบ งานหลัก

7 48 ระบบงานย่อย ลำดับ ระบบงานย่อย 1 งานฐานข้อมูลทำเนียบกำลังพล 13
งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2 งานฐานข้อมูลประวัติกำลังพล 14 งานประเมินค่าการปฏิบัติงาน 3 งานฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกำลังพล 15 งานการแต่งตั้ง/เลื่อนยศ/ปลดว่าที่ 4 งานการควบคุมอัตรากำลังพล 16 งานการปลด/ถอดยศ 5 งานบัญชีบรรจุกำลังพลสำรอง 17 งานการกระทำความผิด 6 งานกำลังพลปฏิบัติราชการสนาม 18 งานการลาออก 7 งานจัดหากำลังพลทหารกองประจำการ 19 งานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 8 งานรายงานสถานภาพกำลังพล 20 งานเกษียณอายุราชการ 9 งานระบบงานกำลังพลในหน่วย 21 งานการช่วยราชการ 10 งานการบรรจุ 22 งานโอนข้าราชการ 11 งานการปรับย้าย 23 งานปรับปรุงเงินเดือน 12 งานการเปลี่ยนเหล่า 24 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

8 ลำดับ ระบบงานย่อย 25 งานบำเหน็จประจำปี 37 งานบำเหน็จตกทอด/บำนาญพิเศษ 26 งานปูนบำเหน็จพิเศษ (ปกติ/ฉุกเฉิน) 38 งานขออนุมัติเข้าสมาคม 27 งานเงินเพิ่มพิเศษ/เงินประจำตำแหน่ง 39 งานฐานข้อมูลทหารกองเกินและกำลังสำรอง 28 งานจัดสรรอาคารที่พัก 40 งานการตรวจเลือกทหารกองเกิน 29 งานแต่งตั้งราชองค์รักษ์เวร/น.พิเศษ 41 งานระบบงานสารบรรณของหน่วย 30 งานโครงการ 42 งานเวรยาม 31 งานรับรองเวลาราชการ 43 งานพิธีการ 32 งานกองทุนชุมชน 44 งานอบรมนอกหลักสูตร 33 งานให้รางวัลและหนังสือชมเชย 45 งานการเงิน 34 งานสินไหม 46 งานได้รับรางวัล/หนังสือชมเชย 35 งานเงินกองทุนสวัสดิการทหารบก 47 งานการลา 36 48 ระบบงานการศึกษา

9 การนำเข้าข้อมูลจาก E-battalion
หน่วย สพ.ทบ. N ชื่อ นามสกุล E-battalion แก้เป็น ทะเบียนราษฎร์ 1 พ.อ.สมบัติ แย้มเฉลียว 2 พ.ท.สมควร คงยิ่ง 3 พ.ท.บุญช่วย หาจัตุรัส 4 พ.ท.เฉลิมพล พลวิชิต 5 พ.ท.หญิงอรพร อริยะวงศ์ 6 พ.ต.พิสัย ศรีกำเหนิด 7 ร.อ.ชาติชาย เมตตา 8 ร.อ.เอนก รุจิชีพ 9 ร.ต.ชัชวาลย์ ศิริถม 10 ร.ต.สมยศ ธชาศรี

10 ไม่มี Admin ระดับ 2 กำหนด Admin ระดับ 3 กำหนด User ระดับ 2 Deploy

11 ระดับ 2 (ทภ.4) ระดับ 3 (กองพล) ระดับ 4 (กรม) ระดับ 5 (กองพัน)

12

13 การจัดทำระบบประวัติกำลังพล
งานข้อมูลประวัติกำลังพล เพิ่มกำลังพล ย้ายกำลังพลออก ปรับปรุงประวัติ หน่วยอื่นๆ

14 ใช้หมายเลข 13 หลัก ปชช.เป็นเกณฑ์
บันทึกได้ บันทึก 1.ค้นเจอ ปรับปรุงแก้ไข บันทึกไม่ได้ แจ้ง กพ.ทบ.,สบ.ทบ. บันทึกได้ บันทึก 2.ค้นไม่เจอ เพิ่มใหม่ บันทึกไม่ได้ แจ้ง กพ.ทบ.,สบ.ทบ. ใช้หมายเลข 13 หลัก ปชช.เป็นเกณฑ์

15 1 หมายเลขประชาชน(13) 9 เงินเดือน 2 หมายเลขทหาร(10) 10 กำเนิด 3 ยศ 11
ข้อมูลตั้งต้นที่หน่วยต้องบันทึกและตรวจสอบ ลำดับ รายการ 1 หมายเลขประชาชน(13) 9 เงินเดือน 2 หมายเลขทหาร(10) 10 กำเนิด 3 ยศ 11 เชื้อชาติ 4 ชื่อ 12 สัญชาติ 5 นามสกุล 13 ศาสนา 6 เหล่า 14 วันขึ้นทะเบียนทหาร 7 ตำแหน่ง 15 วันที่บรรจุ 8 สังกัด 16 วัน เดือน ปี เกิด 17 ที่อยู่ปัจจุบัน

16 หน่วยต้องปฏิบัติ มี.ค.57 ก.พ.57 ข้อที่ 1- 8 28 ก.พ.57 ข้อที่ 9-17
31 มี.ค.57

17

18

19 ค้นระดับ ทบ.แต่แก้ไขไม่ได้

20 แจ้ง กพ.ทบ.หรือ สบ.ทบ.ให้แก้ไข

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 แจ้งหน่วยนั้นๆ ให้แก้ไขสังกัด หรือ
แจ้ง กพ.ทบ.หรือ สบ.ทบ.ให้แก้ไข

33 Workshop ทดลองกับระบบงานจริง

34 dop.rta.mi.th ประวัติความเป็นมาของ PDX
พบปัญหาข้อขัดข้อง ถาม-ตอบ สอบถาม ได้ที่... สบ.ทบ. [พ.ท. ภาณุพงศ์ พินชัย (ณุ) ] โทรทหาร: Line : กพ.ทบ. [กองสารสนเทศ] โทรทหาร: 97180, 87040, 87034


ดาวน์โหลด ppt Personal Data Exchange (PDX)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google