งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personal Data Exchange (PDX) อบรมภาคปฏิบัติ ระบบงานรักษายอดกำลังพล ( ฐานข้อมูลประวัติกำลังพลกลางกองทัพบก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personal Data Exchange (PDX) อบรมภาคปฏิบัติ ระบบงานรักษายอดกำลังพล ( ฐานข้อมูลประวัติกำลังพลกลางกองทัพบก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personal Data Exchange (PDX) อบรมภาคปฏิบัติ ระบบงานรักษายอดกำลังพล ( ฐานข้อมูลประวัติกำลังพลกลางกองทัพบก )

2

3 MIS E-BAT

4

5

6 ลำดั บระบบงานหลัก 1 ระบบงานรักษายอด กำลังพล 2 ระบบงานกำลังพลใน หน่วย 3 ระบบงานจัดการ กำลังพล 4 ระบบงานพัฒนาและ รักษาขวัญ 5 ระบบงานกำลังสำรอง 6 ระบบงานสารบรรณ ของหน่วย 7 ระบบงานธุรการของ หน่วย 8 ระบบงานการศึกษา

7 ลำ ดับ ระบบงานย่อยลำ ดับ ระบบงานย่อย 1 งานฐานข้อมูลทำเนียบ กำลังพล 13 งานทดสอบ สมรรถภาพร่างกาย 2 งานฐานข้อมูลประวัติ กำลังพล 14 งานประเมินค่าการ ปฏิบัติงาน 3 งานฐานข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการกำลังพล 15 งานการแต่งตั้ง / เลื่อน ยศ / ปลดว่าที่ 4 งานการควบคุม อัตรากำลังพล 16 งานการปลด / ถอดยศ 5 งานบัญชีบรรจุกำลังพล สำรอง 17 งานการกระทำ ความผิด 6 งานกำลังพลปฏิบัติราชการ สนาม 18 งานการลาออก 7 งานจัดหากำลังพลทหาร กองประจำการ 19 งานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 8 งานรายงานสถานภาพกำลัง พล 20 งานเกษียณอายุ ราชการ 9 งานระบบงานกำลังพลใน หน่วย 21 งานการช่วยราชการ 10 งานการบรรจุ 22 งานโอนข้าราชการ 11 งานการปรับย้าย 23 งานปรับปรุงเงินเดือน 12 งานการเปลี่ยนเหล่า 24 งาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

8 ลำ ดับ ระบบงานย่อยลำ ดับ ระบบงานย่อย 25 งานบำเหน็จประจำปี 37 งานบำเหน็จตกทอด / บำนาญ พิเศษ 26 งานปูนบำเหน็จพิเศษ ( ปกติ / ฉุกเฉิน ) 38 งานขออนุมัติเข้าสมาคม 27 งานเงินเพิ่มพิเศษ / เงิน ประจำตำแหน่ง 39 งานฐานข้อมูลทหารกองเกิน และกำลังสำรอง 28 งานจัดสรรอาคารที่พัก 40 งานการตรวจเลือกทหาร กองเกิน 29 งานแต่งตั้งราชองค์รักษ์ เวร / น. พิเศษ 41 งานระบบงานสารบรรณของ หน่วย 30 งานโครงการ 42 งานเวรยาม 31 งานรับรองเวลาราชการ 43 งานพิธีการ 32 งานกองทุนชุมชน 44 งานอบรมนอกหลักสูตร 33 งานให้รางวัลและหนังสือ ชมเชย 45 งานการเงิน 34 งานสินไหม 46 งานได้รับรางวัล / หนังสือ ชมเชย 35 งานเงินกองทุนสวัสดิการ ทหารบก 47 งานการลา 36 งานพิธีการ 48 ระบบงานการศึกษา

9 N ชื่อ นามสกุ ล E- battalion แก้ เป็น ทะเบียน ราษฎร์ 1 พ. อ. สมบัติ แย้ม เฉลียว 31002032 57375“ 31002032 87375 2 พ. ท. สมควรคงยิ่ง 31202005 81227“ 31202005 81027 3 พ. ท. บุญ ช่วย หา จัตุรัส 33606005 18426“ 33606005 13426 4 พ. ท. เฉลิม พล พล วิชิต 31601005 42268“ 31601005 42968 5 พ. ท. หญิง อรพร อริยะ วงศ์ 31040009 01034“ 31014009 01034 6 พ. ต. พิสัย ศรี กำเหนิ ด 41206000 11761“ 41206000 11161 7 ร. อ. ชาติ ชายเมตตา 51014990 15225“ 51014990 15224 8 ร. อ. เอนกรุจิชีพ 34199000 49334“ 31499000 49334 9 ร. ต. ชัชวาลย์ศิริถม 31020105 91646“ 31021015 91646 1010 ร. ต. สมยศธชาศรี 31439001 74007“ 31499001 74007

10 ระดับ 2 กำหนด User ระดับ 2 กำหนด Admin ระดับ 3 Deploy ระดับ 3 กำหนด User ระดับ 3 กำหนด User ระดับ 4,5 Deploy ไม่มี Admin

11 ระดับ 2 ( ทภ.4) ระดับ 3 ( กองพล ) ระดับ 4 ( กรม ) ระดับ 5 ( กองพัน )

12

13 งานข้อมูล ประวัติกำลังพล เพิ่ม กำลังพล ย้ายกำลัง พลออก ปรับปรุง ประวัติ

14 1. ค้น เจอ ปรับปรุง แก้ไข บันทึก ได้ 2. ค้น ไม่เจอ เพิ่มใหม่ แจ้ง กพ. ทบ., สบ. ทบ. บันทึก ไม่ได้ บัน ทึก บันทึก ได้ แจ้ง กพ. ทบ., สบ. ทบ. บันทึก ไม่ได้

15 ลำดั บ รายการลำดั บ รายการ 1 หมายเลข ประชาชน (13) 9 เงินเดือน 2 หมายเลขทหาร (10) 10 กำเนิด 3 ยศ 11 เชื้อชาติ 4 ชื่อ 12 สัญชาติ 5 นามสกุล 13 ศาสนา 6 เหล่า 14 วันขึ้นทะเบียน ทหาร 7 ตำแหน่ง 15 วันที่บรรจุ 8 สังกัด 16 วัน เดือน ปี เกิด 17 ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลตั้งต้นที่หน่วยต้องบันทึก และตรวจสอบ

16 มี. ค.57 ข้อที่ 9-1731 มี. ค.57 ก. พ.57 ข้อที่ 1- 828 ก. พ.57

17

18

19

20 แจ้ง กพ. ทบ. หรือ สบ. ทบ. ให้แก้ไข

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 1. แจ้งหน่วยนั้นๆ ให้แก้ไขสังกัด หรือ 2. แจ้ง กพ. ทบ. หรือ สบ. ทบ. ให้แก้ไข

33

34 พบปัญหาข้อขัดข้อง ถาม - ตอบ สอบถาม ได้ที่... สบ. ทบ. [ พ. ท. ภาณุพงศ์ พินชัย ( ณุ ) ] โทรทหาร : 97589 Mobile @ Line : 085-320-9265 E-mail : ltcolgangza@gmail.com กพ. ทบ. [ กองสารสนเทศ ] โทรทหาร : 97180, 87040, 87034 ประวัติความเป็นมาของ PDX


ดาวน์โหลด ppt Personal Data Exchange (PDX) อบรมภาคปฏิบัติ ระบบงานรักษายอดกำลังพล ( ฐานข้อมูลประวัติกำลังพลกลางกองทัพบก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google