งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด. พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ ๑ จังหวัด ได้แก่ จ. สุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด. พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ ๑ จังหวัด ได้แก่ จ. สุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด

2 พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ ๑ จังหวัด ได้แก่ จ. สุโขทัย

3 ยอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจังหวัด เสียชีวิตสูญหาย จ. อุตรดิตถ์ จ. สุโขทัย จ. แพร่ ๖๗ ๓๖ ๗ ๕ ๑ - รวม ๗๙๓๗

4 ความเสียหาย ถนน สะพานสถานที่ราชการบ้านเรือนพนังกั้นน้ำ ๕๖๒๙๑๗๓๕๕๕๑๒๔

5 ศบภ. บก. ทหารสูงสุด ศบภ. บก. ทหารสูงสุด จัดสิ่งของที่ได้รับบริจาค ได้แก่ มาม่า, ยาเวชภัณฑ์, ถุงยังชีพ - จัดสิ่งของที่ได้รับบริจาค ได้แก่ มาม่า, ยาเวชภัณฑ์, ถุงยังชีพ ผ้านวม, เสื้อผ้า และน้ำเปล่า นำส่ง ศบภ. บก. ทหารสูงสุด ( สน.) ผ้านวม, เสื้อผ้า และน้ำเปล่า นำส่ง ศบภ. บก. ทหารสูงสุด ( สน.) ใน ๓๐ พ. ค. ๔๙ ใน ๓๐ พ. ค. ๔๙

6 ศบภ. บก. ทหารสูงสุด ศบภ. บก. ทหารสูงสุด - เสธ. ทหาร จะเดินทางไป ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ ศบภ. บก. ทหารสูงสุด การปฏิบัติงานของ ศบภ. บก. ทหารสูงสุด ( สน.) ใน ๓๑ พ. ค. ๔๙ ( สน.) ใน ๓๑ พ. ค. ๔๙ - ผบ. นทพ. จะเดินทางไป ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ ศบภ. นทพ. ( สน.) การปฏิบัติงานของ ศบภ. นทพ. ( สน.) ใน ๑ มิ. ย. ๔๙ ใน ๑ มิ. ย. ๔๙

7 กองทัพบก กองทัพบก - แจกจ่ายเครื่องอุปโภค บริโภค ฟื้นฟู สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ประสบภัย, สภาพแวดล้อมในพื้นที่ ประสบภัย, ปรับปรุงสะพาน, สร้าง สะพานชั่วคราว, ปรับปรุงสะพาน, สร้าง สะพานชั่วคราว, ซ่อมแซมบ้านเรือน ราษฎรและประกอบ ซ่อมแซมบ้านเรือน ราษฎรและประกอบ เลี้ยงกำลังพล และ ประชาชน ตลอดจน เลี้ยงกำลังพล และ ประชาชน ตลอดจน จัดชุดแพทย์เข้ารักษา ราษฎรในพื้นที่ จัดชุดแพทย์เข้ารักษา ราษฎรในพื้นที่ อ. เมือง อ. ลับแล อ. ท่า ปลา จ. อุตรดิตถ์, อ. เมือง อ. ลับแล อ. ท่า ปลา จ. อุตรดิตถ์, อ. เมือง จ. แพร่ อ. เมือง จ. แพร่

8 กองทัพเรือ กองทัพเรือ - ยังคงปฏิบัติงานใน การจัดส่งกำลังพล - ยังคงปฏิบัติงานใน การจัดส่งกำลังพล เข้าซ่อมแซม บ้านเรือนที่เสียหาย, เข้าซ่อมแซม บ้านเรือนที่เสียหาย, แจกจ่ายสิ่งของ อุปโภคบริโภค และ แจกจ่ายสิ่งของ อุปโภคบริโภค และ จัดกำลังพลจากหน่วย สงครามพิเศษ จัดกำลังพลจากหน่วย สงครามพิเศษ ค้นหาผู้ประสบภัย และทำลายสิ่งกีด ค้นหาผู้ประสบภัย และทำลายสิ่งกีด ขวางทางน้ำ บริเวณ สะพานบ้านน้ำลี ขวางทางน้ำ บริเวณ สะพานบ้านน้ำลี

9 กองทัพอากาศ กองทัพอากาศ - จัดประกอบเลี้ยงโดย “ ครัว สนาม กองทัพอากาศ ” โดยใช้ พื้นที่วัดเจดีย์ กองทัพอากาศ ” โดยใช้ พื้นที่วัดเจดีย์ คีรีวิหาร ต. หัวดง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ คีรีวิหาร ต. หัวดง อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ ทำการประกอบเลี้ยงไปแล้ว ทั้งสิ้น๑, ๘๐๐ ชุด ทำการประกอบเลี้ยงไปแล้ว ทั้งสิ้น๑, ๘๐๐ ชุด - จัดกำลังพล ๑๐ นาย ลอก คลองผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล บรรจุ กระสอบทราย เพื่อทำ เปิดทางน้ำไหล บรรจุ กระสอบทราย เพื่อทำ แนวกั้นน้ำที่ บ. เนินทอน วัด ศรีโพธิ์งาม แนวกั้นน้ำที่ บ. เนินทอน วัด ศรีโพธิ์งาม ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย ต. บ้านกล้วย อ. เมือง จ. สุโขทัย

10 - จัด บล. ๒ ก นำ จนท. ชป. ทอ. ไป ทำการสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือและ ทำการสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือและ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์ - จัด จนท. สำหรับค้นหา (EOD) จาก สพ. ทอ. เข้าค้นหาผู้เสียชีวิต ในพื้นที่ สพ. ทอ. เข้าค้นหาผู้เสียชีวิต ในพื้นที่ ประสบอุทกภัย ประสบอุทกภัย

11 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา - จัดกำลังพล พร้อม เครื่องมือช่าง เครื่องมือโยธา เข้าให้ การช่วยเหลือ เครื่องมือโยธา เข้าให้ การช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบภัยที่ บ. ห้วยคำปิ ราษฎรที่ประสบภัยที่ บ. ห้วยคำปิ บ. ห้วยใต้ จ. อุตรดิตถ์ ดังนี้ บ. ห้วยใต้ จ. อุตรดิตถ์ ดังนี้ เปิดเส้นทางระหว่าง บ้านผามูบ - - เปิดเส้นทางระหว่าง บ้านผามูบ - บ. ห้วยคำปิ ระยะทาง ๑, ๖๐๐ ม. บ. ห้วยคำปิ ระยะทาง ๑, ๖๐๐ ม. พร้อมเปิดทางน้ำไหล ได้สะดวก พร้อมเปิดทางน้ำไหล ได้สะดวก

12 ขนเศษวัสดุ ท่อนไม้ และปรับ - ขนเศษวัสดุ ท่อนไม้ และปรับ พื้นที่ได้ ๒๐ ไร่ จำนวน ๖๕ เที่ยว พื้นที่ได้ ๒๐ ไร่ จำนวน ๖๕ เที่ยว แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับ - แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับ ราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๔๕ เที่ยว ราษฎรในพื้นที่ จำนวน ๔๕ เที่ยว ปริมาณน้ำ ๑๒๖, ๐๐๐ ลิตร ปริมาณน้ำ ๑๒๖, ๐๐๐ ลิตร ซ่อมและปรับปรุง ห้องน้ำให้วัดศรี - ซ่อมและปรับปรุง ห้องน้ำให้วัดศรี อุทุมพรคณารักษ์ อุทุมพรคณารักษ์

13 - จัดกำลังพล พร้อมรถสัมภาระ เรือท้องแบน พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย เรือท้องแบน พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย ขั้นต้นให้การช่วยเหลือราษฎรที่ ขั้นต้นให้การช่วยเหลือราษฎรที่ จ. สุโขทัย ดังนี้ จ. สุโขทัย ดังนี้ - ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ บ. ลัดทรายมูล ต. ปากพระ อ. เมือง บ. ลัดทรายมูล ต. ปากพระ อ. เมือง - แจกถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มให้กับ ราษฎร จำนวน ๓๐๐ ชุด ราษฎร จำนวน ๓๐๐ ชุด

14 การช่วยเหลือของต่างประเทศ การช่วยเหลือของต่างประเทศ - ฮ. CH-47 ทอ. สิงค์ โปร์ ๒ เครื่อง ขนย้ายน้ำดื่ม ๒, ๒๐๐ ชุด ไปยัง ขนย้ายน้ำดื่ม ๒, ๒๐๐ ชุด ไปยัง โรงเรียนเมืองเชลียง อ. ศรีสัชนาลัย โรงเรียนเมืองเชลียง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย จ. สุโขทัย - ฮ. ทอ. สิงค์โปร์ จะจบ ภารกิจใน ๓๑ พ. ค. ๔๙ และจะ เดินทางออก ๓๑ พ. ค. ๔๙ และจะ เดินทางออก จาก บน. ๔๖ กลับ บน. ๒ ใน ๑ มิ. ย. ๔๙ จาก บน. ๔๖ กลับ บน. ๒ ใน ๑ มิ. ย. ๔๙


ดาวน์โหลด ppt ฝกร.ศอร.บก.ทหารสูงสุด. พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน พื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ ๑ จังหวัด ได้แก่ จ. สุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google