งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Personal Data eXchange

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Personal Data eXchange"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Personal Data eXchange
การจัดทำฐานข้อมูลประวัติกำลังพล ทบ. Personal Data eXchange (PDX)

2 จากกระแสการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการปฏิบัติราชการ ที่ต้องการความรวดเร็วถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่วนราชการมีข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนของการปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกัน กองทัพบกจึงได้ริเริ่มในการพัฒนาระบบ E-Army ขึ้นเพื่อรองรับการปรับตัวในเรื่องวิธีปฏิบัติงานให้เปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบสารสนเทศในแต่ละสายงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549

3 จากการพัฒนา และการนำระบบ MIS ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ E-Army มาใช้งานจริงตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน พบว่า แนวคิดในการใช้เครือข่ายการเชื่อมต่อแบบปิดเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการใช้งานระบบนั้น มีปัญหาเนื่องจาก ทบ. ยังไม่สามารถวางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลครอบคลุมไปได้ถึงทุกที่ตั้งหน่วยทหารใน ทบ.

4 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX
ในปัจจุบันพบว่า แม้ ทบ. จะยังมิได้กำหนดให้ทุกหน่วยเข้าใช้งานระบบ MIS แต่ก็มีหลายหน่วยริเริ่มจัดทำระบบสารสนเทศเล็ก ๆ ภายในหน่วย เพื่อจัดเก็บหรือใช้งานข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงในระดับที่สูงกว่า ทบ. คือ กห. และ บก.ทท. ตลอดจน หน่วยงานอื่นนอก ทบ. หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้ต่างก็มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการเฉพาะของตนขึ้นใช้งาน

5 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX
โดยเฉพาะภายใน ทบ. นั้น โปรแกรมที่มีใช้งานบ้างแล้ว พบว่า ข้อมูลที่หน่วยบันทึกยังมีความคลาดเคลื่อน ขาดความถูกต้องสมบูรณ์ และที่สำคัญ คือ ไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยได้ โดยเฉพาะเพื่อนำมาใช้สำหรับบริหารจัดการกำลังพลระหว่างหน่วย

6 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX
จากที่กล่าวมา จึงสรุปปัญหาสำคัญของการใช้ระบบ MIS สายงานกำลังพล ได้ 2 ประเด็น คือ ความไม่พร้อมของเครือข่ายแบบระบบปิดไปถึงทุกที่ตั้งหน่วยทหารทั้ง ทบ ขาดการบูรณาการข้อมูล แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ

7 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX
หน่วย A หน่วย C ทบ. หน่วย B หน่วย C กห. บก.ทท.

8 การพัฒนาระบบ PDX เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างโปรแกรมระบบต่างๆ
ที่มีใช้งานอยู่แล้วสำหรับการใช้งานร่วมกับ กห., บก.ทท. และหน่วยงานอื่นนอก ทบ. ตลอดจน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองของหน่วยภายใน ทบ. (ในขั้นต้นโปรแกรมภายใน ทบ. กำหนดเฉพาะระบบ MIS และ E-battallion) และเพื่อให้มีฐานข้อมูลกำลังพลกลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรับรองความถูกต้อง รวมทั้งผ่านกระบวนการ หรือขั้นตอนตามแบบแผนซึ่งเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของสายงานสารบรรณ

9 “ระบบ Personal Data eXchange (PDX)”
กพ.ทบ. ร่วมกับ สบ.ทบ. และ ศทท. จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับใช้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมต่างๆ ในระดับ ทบ. ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ระบบ Personal Data eXchange (PDX)” ทั้งนี้ แนวคิดในการพัฒนาระบบ PDX นั้น มีพื้นฐานอยู่บนการใช้งานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลาง และให้สามารถแลกเปลี่ยนกับระบบงานของ กห. ,บก.ทท. , ระบบ MIS และระบบ E-battallion ได้ รวมทั้ง มีการออกแบบให้ทุกหน่วยเข้าถึงโปรแกรมระบบ PDX ได้โดยผ่านการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10 เอกสารอ้างอิง ประกอบการพัฒนาระบบ PDX
๑. หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๔๐๓ /๘๕๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนการดำเนินงานปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึกของ ทบ. ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ลง ๑๖ ม.ค. ๕๖ ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๑๙ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางดำเนินการจัดทำข้อมูลกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลง ๑๘ ก.ค. ๕๖ ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๖๙ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

11 แนวทางบูรณาการข้อมูล
การพัฒนาระบบ PDX ในปีงบประมาณ 2556 ทุกหน่วย ( เว้น *) ใช้งานระบบ e-battalion 25 หน่วยส่วนกลาง+3 ( * ) ใช้งานระบบ MIS ดึงข้อมูลเชื่อม เข้าสู่ฐานข้อมูลของ ระบบ PDX ฐานข้อมูลระบบ E-battalion ฐานข้อมูล ระบบ MIS แนวทางบูรณาการข้อมูล ระหว่างระบบ

12 หน่วยต่างๆ บันทึกข้อมูล
การพัฒนาระบบ PDX ในปีงบประมาณ 2557 ทุกหน่วย ( เว้น *) ใช้งานระบบ e-battalion 25 หน่วยส่วนกลาง+3 ( * ) ใช้งานระบบ MIS (ตรวจสอบ ) ฐานข้อมูล ระบบ PDX ฐานข้อมูลระบบ E-battalion ฐานข้อมูล ระบบ MIS หน่วยต่างๆ บันทึกข้อมูล ประวัติกำลังพล ผ่านระบบ PDX

13 แผนงานและลำดับขั้นการปฏิบัติในปีงบประมาณ 2557
กำหนดกลุ่มงานที่ปฏิบัติเป็น 6 งาน ดังนี้ 1. งานการออกแบบโครงสร้างข้อมูล 2. งานกำหนดโครงสร้างสิทธิการใช้งานระบบ 3. งานให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบ 4. งานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลกำลังพลในภาพรวม 5. งานจัดทำ และแก้ไขทำเนียบบรรจุกำลังพล 6. งานจัดทำระบบงานกำลังพลเพิ่มเติม

14 จัดทำ Application เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ PDX
แนวทางดำเนินการต่อไป ใช้ประโยชน์จาก ระบบ E-battalion ข้อมูลกลาง ในระบบ PDX ใช้ประโยชน์จาก ระบบ MIS จัดทำ Application เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ PDX

15 PDX END


ดาวน์โหลด ppt Personal Data eXchange

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google