งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX ในปัจจุบันพบว่า แม้ ทบ. จะยังมิได้กำหนดให้ทุกหน่วย เข้าใช้งานระบบ MIS แต่ก็มีหลายหน่วยริเริ่มจัดทำระบบ สารสนเทศเล็ก ๆ ภายในหน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX ในปัจจุบันพบว่า แม้ ทบ. จะยังมิได้กำหนดให้ทุกหน่วย เข้าใช้งานระบบ MIS แต่ก็มีหลายหน่วยริเริ่มจัดทำระบบ สารสนเทศเล็ก ๆ ภายในหน่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX ในปัจจุบันพบว่า แม้ ทบ. จะยังมิได้กำหนดให้ทุกหน่วย เข้าใช้งานระบบ MIS แต่ก็มีหลายหน่วยริเริ่มจัดทำระบบ สารสนเทศเล็ก ๆ ภายในหน่วย เพื่อจัดเก็บหรือใช้งานข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงในระดับที่สูงกว่า ทบ. คือ กห. และ บก.ทท. ตลอดจน หน่วยงานอื่นนอก ทบ. หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้ต่างก็มี การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการเฉพาะของตนขึ้นใช้งาน ในปัจจุบันพบว่า แม้ ทบ. จะยังมิได้กำหนดให้ทุกหน่วย เข้าใช้งานระบบ MIS แต่ก็มีหลายหน่วยริเริ่มจัดทำระบบ สารสนเทศเล็ก ๆ ภายในหน่วย เพื่อจัดเก็บหรือใช้งานข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงในระดับที่สูงกว่า ทบ. คือ กห. และ บก.ทท. ตลอดจน หน่วยงานอื่นนอก ทบ. หน่วยต่าง ๆ เหล่านี้ต่างก็มี การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการเฉพาะของตนขึ้นใช้งาน

5 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX โดยเฉพาะภายใน ทบ. นั้น โปรแกรมที่มีใช้งานบ้างแล้ว พบว่า ข้อมูลที่หน่วยบันทึกยังมีความคลาดเคลื่อน ขาด ความถูกต้องสมบูรณ์ และที่สำคัญ คือ ไม่สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยได้ โดยเฉพาะเพื่อ นำมาใช้สำหรับบริหารจัดการกำลังพลระหว่างหน่วย โดยเฉพาะภายใน ทบ. นั้น โปรแกรมที่มีใช้งานบ้างแล้ว พบว่า ข้อมูลที่หน่วยบันทึกยังมีความคลาดเคลื่อน ขาด ความถูกต้องสมบูรณ์ และที่สำคัญ คือ ไม่สามารถบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยได้ โดยเฉพาะเพื่อ นำมาใช้สำหรับบริหารจัดการกำลังพลระหว่างหน่วย

6 ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX จากที่กล่าวมา จึงสรุปปัญหาสำคัญของการใช้ระบบ MIS สายงานกำลังพล ได้ 2 ประเด็น คือ 1. ความไม่พร้อมของเครือข่ายแบบระบบปิดไปถึงทุก ที่ตั้งหน่วยทหารทั้ง ทบ. 2. ขาดการบูรณาการข้อมูล แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเพื่อ ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ จากที่กล่าวมา จึงสรุปปัญหาสำคัญของการใช้ระบบ MIS สายงานกำลังพล ได้ 2 ประเด็น คือ 1. ความไม่พร้อมของเครือข่ายแบบระบบปิดไปถึงทุก ที่ตั้งหน่วยทหารทั้ง ทบ. 2. ขาดการบูรณาการข้อมูล แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงเพื่อ ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลระหว่างโปรแกรมต่าง ๆ

7 หน่วย A ทบ. หน่วย B หน่วย C บก.ทท.กห. ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX

8 การพัฒนาระบบ PDX เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างโปรแกรมระบบต่างๆ เพื่อให้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างโปรแกรมระบบต่างๆ ที่มีใช้งานอยู่แล้วสำหรับการใช้งานร่วมกับ กห., บก.ทท. และ หน่วยงานอื่นนอก ทบ. ตลอดจน โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองของ หน่วยภายใน ทบ. (ในขั้นต้นโปรแกรมภายใน ทบ. กำหนดเฉพาะ ระบบ MIS และ E-battallion) และเพื่อให้มีฐานข้อมูลกำลังพล กลางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการรับรองความถูกต้อง รวมทั้ง ผ่านกระบวนการ หรือขั้นตอนตามแบบแผนซึ่งเป็นไปตามรูปแบบ มาตรฐานของสายงานสารบรรณ

9 การพัฒนาระบบ PDX กพ.ทบ. ร่วมกับ สบ.ทบ. และ ศทท. จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สำหรับใช้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมต่างๆ ในระดับ ทบ. ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า กพ.ทบ. ร่วมกับ สบ.ทบ. และ ศทท. จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สำหรับใช้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมต่างๆ ในระดับ ทบ. ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “ระบบ Personal Data eXchange (PDX)” ทั้งนี้ แนวคิดในการพัฒนาระบบ PDX นั้น มีพื้นฐานอยู่บนการใช้งาน ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลาง และให้สามารถแลกเปลี่ยนกับระบบงานของ กห.,บก.ทท., ระบบ MIS และระบบ E-battallion ได้ รวมทั้ง มีการ ออกแบบให้ทุกหน่วยเข้าถึงโปรแกรมระบบ PDX ได้โดยผ่านการใช้งาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ แนวคิดในการพัฒนาระบบ PDX นั้น มีพื้นฐานอยู่บนการใช้งาน ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลาง และให้สามารถแลกเปลี่ยนกับระบบงานของ กห.,บก.ทท., ระบบ MIS และระบบ E-battallion ได้ รวมทั้ง มีการ ออกแบบให้ทุกหน่วยเข้าถึงโปรแกรมระบบ PDX ได้โดยผ่านการใช้งาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

10 ๑. หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๔๐๓ /๘๕๓ เรื่อง ขอ อนุมัติแผนการดำเนินงานปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึก ของ ทบ. ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ลง ๑๖ ม.ค. ๕๖ ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๑๙ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางดำเนินการจัดทำข้อมูลกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลง ๑๘ ก.ค. ๕๖ ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๖๙ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖ ๑. หนังสือ ยก.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๔๐๓ /๘๕๓ เรื่อง ขอ อนุมัติแผนการดำเนินงานปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝึก ของ ทบ. ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ลง ๑๖ ม.ค. ๕๖ ๒. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๑๙ เรื่อง ขออนุมัติแนวทางดำเนินการจัดทำข้อมูลกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ลง ๑๘ ก.ค. ๕๖ ๓. หนังสือ กพ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๕๖๙ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลกำลังพลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๖

11 ฐานข้อมูลระบบE-battalion ฐานข้อมูล ระบบ MIS แนวทางบูรณาการข้อมูล ระหว่างระบบ แนวทางบูรณาการข้อมูล ระหว่างระบบ การพัฒนาระบบ PDX ในปีงบประมาณ 2556 การพัฒนาระบบ PDX ในปีงบประมาณ 2556 ทุกหน่วย ( เว้น *) ใช้งานระบบe-battalion ใช้งานระบบe-battalion 25 หน่วย ส่วนกลาง+3 ( * ) ใช้งานระบบ MIS 25 หน่วย ส่วนกลาง+3 ( * ) ใช้งานระบบ MIS

12 ( ตรวจสอบ ) ฐานข้อมูล ระบบ PDX การพัฒนาระบบ PDX ในปีงบประมาณ 2557 การพัฒนาระบบ PDX ในปีงบประมาณ 2557 ทุกหน่วย ( เว้น *) ใช้งานระบบe-battalion ใช้งานระบบe-battalion 25 หน่วย ส่วนกลาง+3 ( * ) ใช้งานระบบ MIS 25 หน่วย ส่วนกลาง+3 ( * ) ใช้งานระบบ MIS ฐานข้อมูลระบบE-battalion ฐานข้อมูล ระบบ MIS

13

14 ใช้ประโยชน์จากระบบE-battalion ข้อมูลกลาง ในระบบ PDX ใช้ประโยชน์จาก ระบบ MIS จัดทำ Application เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ PDX จัดทำ Application เพิ่มเติม เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ PDX

15 END


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของการพัฒนาระบบ PDX ในปัจจุบันพบว่า แม้ ทบ. จะยังมิได้กำหนดให้ทุกหน่วย เข้าใช้งานระบบ MIS แต่ก็มีหลายหน่วยริเริ่มจัดทำระบบ สารสนเทศเล็ก ๆ ภายในหน่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google