งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรัชญา : รวมพลังสู่ความเป็นเลิศใน การบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง  " พัฒนาเครือข่ายเพื่อ พัฒนาบริการ แบ่งปัน ทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรัชญา : รวมพลังสู่ความเป็นเลิศใน การบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง  " พัฒนาเครือข่ายเพื่อ พัฒนาบริการ แบ่งปัน ทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปรัชญา : รวมพลังสู่ความเป็นเลิศใน การบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง  " พัฒนาเครือข่ายเพื่อ พัฒนาบริการ แบ่งปัน ทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น ฐาน "  พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างห้องสมุด ให้มีประสิทธิภาพ  พัฒนาบริการโดยใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกันเพื่อการประหยัด งบประมาณ และความ คุ้มค่า  พัฒนาศักยภาพและ แบ่งปันการใช้ทรัพยากร บุคคลในข่ายงาน ร่วมกัน  พัฒนาและนำเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการ ให้บริการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

3 คณะทำงานบริหาร ประจำปี 2556- 57

4 คณะทำงานฝ่ายบริการฯ ประจำปี 2556-57  38 สถาบัน / หน่วยงาน / ห้องสมุด : 85 คน

5  การประชุมคณะทำงาน  การบรรยาย / สัมมนาทางวิชาการ / การแลกเปลี่ยน เรียนรู้  การศึกษาดูงาน  แผนการดำเนินงานคณะทำงาน  ผลงานตามแผนงานความร่วมมือ  สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุด และผลการ ประหยัดงบประมาณ  แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

6 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่วัน เดือน ปี สถานที่ 1 /2556 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ นครเหนือ วิทยาเขตปราจีน 2/255622-23 พฤษภาคม 25 56 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ 3/25567-8 สิงหาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 การประชุมคณะทำงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน

8

9 การประชุมคณะทำงาน สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10 การประชุมคณะทำงาน

11

12 การบรรยาย / สัมมนาทางวิชาการ / การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

13 การศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน

14 การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15 การศึกษาดูงาน

16 สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 การศึกษาดูงาน

18 แผนและผลการดำเนินงาน คณะทำงาน  รวม 16 แผนงาน  แล้วเสร็จ 10 แผนงาน (62.5%)  คงเหลือ 6 แผน (37.5%)

19 สถิติการบริการยืมระหว่าง ห้องสมุด สถิติการให้บริการยืมระหว่าง ห้องสมุด

20 สถิติการบริการยืมระหว่าง ห้องสมุด ประหยัดงบประมาณในการให้บริการยืมระหว่าง ห้องสมุดได้ รวม 3,988,800 บาท

21 สถิติการบริการยืมระหว่าง ห้องสมุด สถิติการประหยัดงบประมาณในการให้บริการยืม ระหว่างห้องสมุด สถิติการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

22 สถิติการบริการยืมระหว่าง ห้องสมุด ประหยัดงบประมาณในการขอใช้บริการยืม ระหว่างห้องสมุดได้ รวม 3,518,600 บาท

23 แผนการดำเนินงานประจำปี 2557 แผนที่กำหนดไว้ใน ปีงบประมาณ 2556 ทั้งที่แล้วเสร็จและยังไม่แล้ว เสร็จ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ ของคณะทำงาน พิจารณาขยายเครือข่ายคณะทำงานและ การบริการยืมระหว่างห้องสมุด พัฒนาสมรรถนะของ คณะทำงาน

24 ปัญหา ข้อเสนอแนะ  มีหลายสถาบัน / มหาวิทยาลัย / ห้องสมุด ที่ไม่เข้าร่วม ประชุมคณะทำงาน  คณะทำงานมีภาระงานประจำมาก อาจทำให้การ ดำเนินงานบางอย่างสะดุดหรือประชุมไม่ต่อเนื่อง  มีการเปลี่ยนคณะทำงานใหม่บ่อยครั้ง

25  http://www.library.msu.ac.th/tswg2/ http://www.library.msu.ac.th/tswg2/  https://www.facebook.com/groups/ 169247219825093/ https://www.facebook.com/groups/ 169247219825093/

26 ขอบคุณค่ะ THANK YOU Q@A


ดาวน์โหลด ppt ปรัชญา : รวมพลังสู่ความเป็นเลิศใน การบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง  " พัฒนาเครือข่ายเพื่อ พัฒนาบริการ แบ่งปัน ทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google