งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เสนอในการประชุมชี้แจงเขตเรื่องแนวทางการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เสนอในการประชุมชี้แจงเขตเรื่องแนวทางการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เสนอในการประชุมชี้แจงเขตเรื่องแนวทางการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน P R efer

2 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE กรอบแนวทางบริหารงบ งบเหมาจ่ายรายหัวประเภทบริการกรณีเฉพาะ จำนวน 262.10 บาท : ประชากร (ผู้มีสิทธิ) แบ่งเป็นประเภทบริการ ย่อย 3 รายการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายสูง (HC) 2. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน (AE) 3. การบริหารจัดการโรคเฉพาะและกรณีเฉพาะ (DMI)

3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ประเภทบริการปี 2555ปี 2556 ผลต่าง ปี 56 กับปี 55 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 985.78983.49-2.29 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป 972.17975.853.68 3. เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่ สูง 60.99 0 4. HC/AE/DMI/ยาจำเป็นฯ 250.49262.1011.61 5. บริการสร้างเสริมป้องกัน (P&P) 313.70 0 6. บริการทันตกรรมประดิษฐ์ 4.090 ปี 56 ยุบรวมในรายการ ที่ 4 7. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 13.0712.88-0.19 8. บริการแพทย์แผนไทย 7.20 0 9. งบค่าเสื่อม 141.50128.69-12.81 10. งบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ 4.76 0 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 1.105.194.09 12. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.75 0 รวมงบ 2,755.60

4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 4 การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด จ่ายแบบร่วม จ่ายกับหน่วยบริการประจำ โดยหน่วยบริการประจำจ่ายส่วน ที่ไม่เกินเพดานต่อครั้งบริการที่ สปสช.กำหนด และให้ สปสช.ทำหน้าที่ในการหักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจำ โดย 1) หน่วยบริการประจำตามจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600 บาท / visit 2) ส่วนเกินเพดานที่กำหนด สปสช.ร่วมจ่ายจากกองทุน Central reimbursement 3) สปสช.ทำหน้าที่ในการหักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจำ 4) สปสช.ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและออก รายงาน statement OP Refer 56

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE 5 1.เพื่อปกป้องผู้ป่วยให้ได้รับบริการตามความจำเป็น 2.เพื่อปกป้องหน่วยบริการประจำ โดยการทำ Risk sharing เมื่อถูกเรียกเก็บในราคาที่สูงมาก 3.เพื่อกำกับติดตามการเรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อ 4.ลดการเรียกเก็บซ้ำซ้อนกับกรณีส่วนกลางจ่าย 5.สปสช.เป็นผู้ชำระบัญชีแทน CUP/จังหวัดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กองทุนจังหวัดและหน่วย บริการที่รักษา เหตุผลความจำเป็น

6 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ลำ ดับ รายละเอียดปี 2555ปี 2556 1งบประมาณ บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP Cap) บริการกรณีเฉพาะ (HC/AE/DMI) 2การบริหารงบกองทุนระดับเขต / จังหวัดกองทุนกลางระดับประเทศ (Central reimbursement) 3การจ่ายชดเชย1) ค่าใช้จ่าย ≤1,600 บาท ใช้เงินเหมาจ่ายราย หัวกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป ( OP Cap) โดย สปสช. หัก จาก CUP/จังหวัด 2) ส่วนเกินจาก 1) ใช้เงิน OP Refer ของ CUP/ จังหวัด ที่กันไว้บริหารที่ ส่วนกลาง 1) เช่นเดียวกับปี 55 2) ส่วนเกินจาก 1) ใช้ เงินกองทุนกลาง ระดับประเทศ เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56

7 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE ลำ ดับ รายละเอียดปี 2555ปี 2556 4รายการที่กำหนดราคา กลาง มี 171 รายการเช่นเดียวกับปี 55 5 การชำระบัญชี (Clearing house) สปสช.หักชำระบัญชี ระหว่างกันแทน CUP/ จังหวัด เช่นเดียวกับปี 55 เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ NATIONAL HEALTH SECURITY OFFICE เสนอในการประชุมชี้แจงเขตเรื่องแนวทางการบริหาร กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google