งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบเพื่อทำหน้าที่ National Clearing House ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบเพื่อทำหน้าที่ National Clearing House ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบเพื่อทำหน้าที่ National Clearing House ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

2 มาตรา ๕๑ o บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและ ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย o บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ มาตรา ๘๐(๒) o ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ อันนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน o จัดและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ.... รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ equity Heath Status 2

3 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย : มีองค์กร หรือ หน่วยงานที่ดูแลด้านการซื้อบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข (Healthcare Purchaser) : มีองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบข้อมูลทางด้านสุขภาพของ ประเทศ (National Health Information) กลยุทธ์การดำเนินงาน : พัฒนาและผนวกระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ระบบ บริการด้านสุขภาพของประเทศ ให้เป็นระบบเดียวกัน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพของงาน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน การทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพระดับชาติ (National Health Information) นโยบายของรัฐบาล ข้อ ๑.๑๔ : บูรณาการสิทธิของผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบ ประกันสุขภาพต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และบูรณาการแผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 3

4 สถานการณ์ระบบข้อมูลและธุรกรรมด้านสุขภาพของประเทศ ความแตกต่างกันของระบบข้อมูลบริการด้านสุขภาพและการเบิกจ่าย ของสถานพยาบาลมี มีข้อจำกัดหลายด้านในการดำเนินงานแบบเดิม เช่น  การจัดการข้อมูลของแต่ละกองทุนไม่มีความเชื่อมโยง  การบริหารจัดการแยกส่วน ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร  การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายของสถานพยาบาลมีความยุ่งยาก  ข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การบริหารจัดการและงบประมาณ  ความเหลื่อมล้ำของบริการด้านสุขภาพของประชาชน จากความ แตกต่างด้านทรัพยากร และระบบการจัดการของแต่ละกองทุน 4

5 หลักการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ National Clearing House หลักการ เป็นการจัดการให้เกิดระบบการเบิกจ่ายกลางของประเทศ (National Clearing House) ผ่านการมีหน่วยงานกลาง ในการดูแลข้อมูลการเบิกจ่ายที่เป็นระบบ เดียว ▫ เพื่อจัดการข้อมูลของระบบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ สถานพยาบาลต่างๆในระบบประกันสุขภาพทั้งสามกองทุน วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาลต่างๆ ในการเรียกเก็บค่าบริการ เพื่อให้มีหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูล บริการสาธารณสุข (National Health Information) ในการเป็นศูนย์กลางการ เรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข (Claim center) 5

6 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้ สปสช. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ในการบริหารการเรียกเก็บ (Claim center) ค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่างๆ สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งผู้ประกันตน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่นๆที่สมัครใจ อนุมัติให้ สปสช. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมาตรา ๒๖ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน การจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ในการบริหารการเรียกเก็บ (Claim center) ค่าบริการสาธารณสุขของสถานพยาบาลต่างๆ สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งผู้ประกันตน ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่นๆที่สมัครใจ มอบ สปสช.เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบการปฏิบัติ หน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้าน บริการสาธารณสุข (National Clearing House) รวมทั้งการประสานการ ดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๘ (๑๔) ของพระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ๑. ๒.

7 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้ ๑.๑ ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามมาตรา ๑๘(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการควบคุมดูแล สปสช. ให้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ได้แก่ การทำหน้าที่หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการ เบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ตาม นโยบายการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล เพื่อ บริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข (Claim center) ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่ให้บริการผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว ผู้ประกันตน รวมทั้งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่สมัครใจ โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๖ (๑๔) ๑. 7

8 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๖ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ในฐานะ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้ ๑.๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวง แรงงานโดยคณะกรรมการประกันสังคม ให้ความร่วมมือ และให้ สปสช. ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการ สาธารณสุข (National Clearing House) ของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ให้กับกรมบัญชีกลางและสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ให้สำนักงานประกันสังคม ๑.

9 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอ ดังนี้ ๑.๓ เห็นชอบให้มีกลไกคณะทำงานเพื่อผลักดันการพัฒนาระบบอย่างมีส่วนร่วมของ กองทุนประกันสุขภาพทั้งสามระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยให้รอง ปลัดกระทรวงการคลังท่านหนึ่งเป็นประธาน และให้มีหัวหน้า หรือผู้แทน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ รวมถึงการร่วมลงนามบันทึกความ ร่วมมือระหว่าง สปสช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่สมัครใจ เพื่อ ผลักดันการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป โดยมีระยะเตรียมการในปี ๒๕๕๖ ๑.๑. ๑.๑. 9

10 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้ สปสช.รับความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ สำนัก งบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ เห็นควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้ o ด้านบุคลากร ด้านระบบข้อมูล การประสานงาน o การกำหนดสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการ รักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า o กลไกการจ่ายเงิน และอัตราการชดเชยตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติแต่ละกองทุน o การสื่อสารทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้ได้รับทราบ ข้อเท็จจริง ประโยชน์ และผลกระทบของการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการ จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) o ระบบตรวจสอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นกลางเพื่อควบคุมแนวทางการ จัดสรรทรัพยากรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและความเป็นธรรมให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้แต่ ละกองทุน o และหาข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานให้เป็นที่ยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย ๒. 10

11 11

12 12

13 รายจ่ายสุขภาพภาครัฐ และ ภาคเอกชน ปี 2537-2553 ที่มา : บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ 2537-2553, สำนักงานพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 13

14 14

15 15

16 Progression National Clearing House 16

17 ขอบเขตภารกิจการบริหารจัดการ ข้อดีแปดประการที่สปสช. จัดให้ การบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับ อปท. ครอบคลุมภารกิจเพื่อให้ อปท. มีหลักประกันสุขภาพที่มั่นใจและมี ประสิทธิภาพ จำนวน ๘ ระบบงานหลัก ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 2) ระบบการขอชดเชยค่าบริการ 3) ระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการ 4) ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน (call center) 5) การตรวจสอบเวชระเบียน (audit system) 6) การบริหารระบบ (system management) 7) ติดตามประเมินผลสถานะสุขภาพของ อปท. 8) วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของ อปท. การบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับ อปท. ครอบคลุมภารกิจเพื่อให้ อปท. มีหลักประกันสุขภาพที่มั่นใจและมี ประสิทธิภาพ จำนวน ๘ ระบบงานหลัก ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 2) ระบบการขอชดเชยค่าบริการ 3) ระบบการจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการ 4) ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน (call center) 5) การตรวจสอบเวชระเบียน (audit system) 6) การบริหารระบบ (system management) 7) ติดตามประเมินผลสถานะสุขภาพของ อปท. 8) วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในโครงการเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของ อปท. 17

18 ความก้าวหน้าการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ๑๐. ๐๐ น. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

19 Time Frame การลงทะเบียนบุคลากรสิทธิ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

20  ประชุมร่วม สปสช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนอปท. และตัวแทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบร่วมกันจำนวน ๗ ครั้ง ( ๒, ๒๕ กค ๕๕ / ๒๑ สค. ๕๕ / ๘, ๑๖ ตค. ๕๕ / ๑๙, ๒๑ ธค. ๕๕ / ๓ มค. ๕๖ / ๔ กพ. ๕๖ )  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและ MOU ระหว่างผู้แทน / ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนรต. เป็นประธาน ( ๖กพ. ๕๖ )  เสนอต่อรมว. สธ. ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติลงนาม ( ๑๙ มีค. ๕๖ )  เสนอต่อ สลค. เพื่อนำเข้าครม.( ๒๑ มีค. ๕๖ )  เสนอร่างพรฎ. ต่อครม. ๒๖ มีค. ๕๖ และสลค. ให้นำเรื่อง เสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องก่อนเข้าครม. คณะ ที่ ๕ ( ฝ่ายสังคม ) ซึ่งมีท่านพงษ์เทพ เทพกาญจนา รอง นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยท่านพงษ์เทพ อนุมัติหลักการ ตามร่าง พรฎ. ส่งกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับ ความเห็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ด้วย  รอ ครม. อนุมัติ การดำเนินการเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาตาม มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๔๕

21  ๒๖ มี. ค. ๕๖ ประชุมอนุฯการเงินการคลังฯท้องถิ่น มีมติ จัดสรรเงิน ๓, ๕๐๐ + ๕๖๑ ล้านบาท โดยตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปเพื่อส่งเข้ากองทุนฯรักษาพยาบาลอปท.  ๑๗ มิ. ย. ๕๖ ประชุมหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสปสช. ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สถ. เรื่องกองทุนค่ารักษาพยาบาล ที่อาจไม่เพียงพอ  ๒๕ มิ. ย. ๕๖ ประชุมหารือที่ทำเนียบ โดยมี รมว. สธ ท่านว ราเทพ รัตนากร และ ท่านประชา ประสพดี สำนักงบ, กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานการกระจ่าย อำนาจ และสปสช  หารือเรื่องงบ ๔, ๐๖๑ ล้าน ว่าเป็นงบที่ตัดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ จะส่งให้อปท. โดยอปท. ต้องไปแก้ไข ระเบียบให้สามารถส่งมอบให้สปสช. ได้ โดย ขอให้ส่งเป็นงวดโดยส่งก่อนมีการรักษา  ส่วนกรณีที่อาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่า ๔, ๐๖๑ ล้านบาท ทางท่านวราเทพ รับไปเอาเข้าประชุมอนุฯ การเงินการคลังฯท้องถิ่น อีกครั้งว่าจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร  ๑๖ ก. ค. ๕๖ การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การ คลังและงบประมาณ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๖ โดยมีท่านวราเทพ รัตนากรเป็นประธาน  เห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๗ ให้สปสช. เพื่อเป็นกองทุนในการรักษาพยาบาลข้าราชการ / พนักงานองค์กรส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔, ๐๖๑. ๙๕ ล้านบาท แบ่งเป็น ๒ งวด งวดแรกภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ร้อยละ ๕๐ และงวดที่ ๒ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อีกร้อยละ ๕๐  เห็นชอบให้มีการกันเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จำนวน ๓, ๐๐๐ ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับการ จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่สปสช.  เห็นชอบให้จัดสรรเงินเป็นค่าบริหารจัดการให้สปสช. โดยในปีแรกในอัตราร้อยละ ๑. ๕ ของเงิน ที่นำส่งเข้ากองทุน ตามที่ได้มีการทำความตกลงและกำหนดไว้ในร่างพระราชกฤษฎีกา การดำเนินการด้านกองทุนสวัสดิการพนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22 ดำเนินการในด้านประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และ สปสช. วันที่ ๒๖ ก.พ.๕๖ การเจรจาร่วมระหว่างสำนักงาน ประกันสังคมและ สปสช.เพื่อหารือ แนวทางการทำงานร่วมกันในการให้ สปสช.เป็น NCH วันที่ ๒๙ มี.ค๕๖ และ ๑๓ มิ.ย.๕๖ การประชุมร่วมกับตัวแทนกรม บัญชี กลางเพื่อทำความเข้าใจใน รายละเอียดเพิ่มเติม การนำเสนอการออกแบบระบบการ เบิกชดเชยสิทธิสวัสดิการ ข้าราชการให้กรมบัญชีกลาง เมื่อ วันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๕๖ การประชุมหารือ สวรส สกส กรมบัญชีกลาง และประกันสังคม โดยมี รมต.สธ.เป็นประธาน ๒ พ.ค. ๕๖ การประชุมร่วมกรมบัญชีกลาง และสปสช.เรื่อง GFMIS ๑๙ มิ.ย. ๕๖ การทำความเข้าใจเรื่องสิทธิซ้ำซ้อน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๑๑ ก.ค.๕๖ การดำเนินการเตรียมความพร้อมแก่หน่วยบริการ การประชุมผู้แทนโรงพยาบาล เพื่อหารือและทำความเข้าใจ เรื่องการออกแบบระบบการเบิก ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สิทธิสวัสดิการข้าราชการและ สิทธิ อปท.เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และ ระบบ National Clearing House เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การชี้แจงหน่วยบริการนำร่อง NCH เมื่อ ๒ ส.ค.๕๖ ประมาณ ๒๐ หน่วยบริการ การประชุมชี้แจงหน่วยบริการทั่ว ประเทศ ประมาณปลายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการพัฒนาสำนักงานกลาง จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและ ระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข การเตรียมการทางด้านอาคาร สถานที่และอุปกรณ์สำนักงาน การเตรียมการทางด้าน IT การเตรียมการด้านงานทะเบียน สิทธิ คาดว่าว่าจะแล้วเสร็จ ๑๔ ส.ค.๕๖ การเตรียมการโปรแกรมการ เบิกจ่ายและประมวลผล เสร็จ สมบูรณ์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การเตรียมการทางด้านบุคคลากร และการฝึกอบรม เริ่มทยอยรับ ตั้งแต่ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การเตรียมระบบตอบคำถาม หน่วยบริการ เริ่ม ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ การเตรียมการระบบรับเรื่องรอง เรียนและระบบการส่งต่อ การเตรียมการด้านการตรวจสอบ การชดเชยค่าบริการ(audit) ๑.๒.๓. การจัดส่งร่าง TOR ให้ กรมบัญชีกลางและ สปส. ๑๙ ก.ค.๕๖ การประชุมหารือร่วมกับ สปส. เพื่อจัดทำ TOR ๑ ส.ค.๕๖ 22

23


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบเพื่อทำหน้าที่ National Clearing House ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google