งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น ( หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547) 6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น ( หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547) 6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น ( หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547) 6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น ( หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547)

2 ก. หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน หน่วยงานที่จะขอรับเงิน อุดหนุน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กรประชาชน เช่น กลุ่มหรือ ชุมชนที่มีการบริหารภายในมี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลง ของกลุ่ม หรือชุมชน และมีการ ดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กลุ่ม ก. หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน หน่วยงานที่จะขอรับเงิน อุดหนุน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม หรือ องค์กรประชาชน เช่น กลุ่มหรือ ชุมชนที่มีการบริหารภายในมี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อตกลง ของกลุ่ม หรือชุมชน และมีการ ดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กลุ่ม

3 หรือชุมชนนั้นตั้งอยู่ หรือ เป็นองค์กรที่จัดตั้งตาม ระเบียบข้อบังคับที่ กำหนดขึ้นโดยหน่วยงาน ของรัฐ เช่น อสม. กลุ่ม เกษตรกร กลุ่มสตรี หรือ องค์กรการกุศลที่จัดตั้ง ตามระเบียบ กฎหมาย เช่น กิจการกาชาด สภา วัฒนธรรม เป็นต้น

4 ข. หลักเกณฑ์การตั้ง งบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน 1. โครงการ / กิจกรรม ที่ขอรับเงิน อุดหนุนต้องเป็นกิจการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นไม่สามารถ ดำเนินการเองได้

5 2. ประชาชนในเขต พื้นที่ได้รับประโยชน์ โดยตรงในกิจการที่ ขอรับงบประมาณเงิน อุดหนุนซึ่งหากไม่ ดำเนินการในกิจการ นั้นอาจทำให้เกิดความ เสียหายแก่ประชาชน ได้

6 ค. การเบิกจ่ายเงิน 1. เมื่อหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน แจ้ง ขอรับเงินไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตรวจสอบเงิน รายได้ก่อนอนุมัติให้ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตาม งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เท่านั้น ค. การเบิกจ่ายเงิน 1. เมื่อหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน แจ้ง ขอรับเงินไปยังองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตรวจสอบเงิน รายได้ก่อนอนุมัติให้ เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตาม งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ เท่านั้น

7 เมื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการ ดำเนินงานให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทราบ พร้อมคืนเงินเหลือ จ่าย ( ถ้ามี ) เมื่อดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการ ดำเนินงานให้ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ทราบ พร้อมคืนเงินเหลือ จ่าย ( ถ้ามี )

8 เมื่อโครงการได้เสร็จสิ้น ลง ให้นำเงินที่เหลือจ่ายใน แต่ละโครงการส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดินประเภท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น เว้นแต่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็น อย่างอื่น หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เมื่อโครงการได้เสร็จสิ้น ลง ให้นำเงินที่เหลือจ่ายใน แต่ละโครงการส่งคลังเป็น รายได้แผ่นดินประเภท รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น เว้นแต่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะกำหนดไว้เป็น อย่างอื่น หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552

9 ประกาศคณะกรรมการ การกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ ในการ จัดระบบบริการ สาธารณะขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ลง วันที่ 13 ส. ค. 2546

10 ข้อ 3 การสนับสนุน งบประมาณให้แก่ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะ กระทำได้แต่เฉพาะกรณีที่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดำเนินการเอง แต่ ไม่สามารถดำเนินการเอง ได้ เนื่องจากเป็นงาน ปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิค วิชาการสูง

11 การสนับสนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทำได้ในกรณีที่ เร่งด่วนและจำเป็นหาก ไม่ดำเนินการจะ ก่อให้เกิดความ เสียหายอย่างร้ายแรง ต่อประชาชน

12 การให้การสนับสนุน แก่ประชาคม องค์กร ประชาชน ควรเป็นไปใน ลักษณะของการส่งเสริม ความสามารถ ดำเนินการ โดยไม่ให้ การสนับสนุนในลักษณะ ของการให้สิ่งของ หรือ การเข้าไปดำเนินการ แทน

13 การอุดหนุน งบประมาณ ให้แก่ สถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน

14 1. อุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายในลักษณะของ การจ้างครู การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ เรียนการสอนที่จำเป็น ยกเว้น ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 1. อุดหนุนเป็น ค่าใช้จ่ายในลักษณะของ การจ้างครู การจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ เรียนการสอนที่จำเป็น ยกเว้น ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

15 - ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณ ที่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้รับจัดสรรจากรัฐ - ผ่านหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด - ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา - ไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณ ที่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้รับจัดสรรจากรัฐ - ผ่านหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด - ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขต พื้นที่การศึกษา

16 2. การสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุน ต้องตรงตามความ ต้องการของสถานศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้เรียนเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt 6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน ให้หน่วยงานอื่น ( หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547) 6. การตั้งงบประมาณ รายจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google