งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางเตรียมความพร้อมการ ใช้โปรแกรม NHSO Client สำหรับ สิทธิข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางเตรียมความพร้อมการ ใช้โปรแกรม NHSO Client สำหรับ สิทธิข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางเตรียมความพร้อมการ ใช้โปรแกรม NHSO Client สำหรับ สิทธิข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

2 การขอ username password ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://suratthani.nhso.go.th > ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ ต่าง ๆ > แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับเข้าใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ในระบบ Data Center http://suratthani.nhso.go.th ส่ง สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี หน่วยบริการ หมายเหตุ โปรแกรม NHSOClient อนุโลมให้ใช้ username password ในระบบ data Center บทบาท นายทะเบียนหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ และ E-Claim เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556

3 โปรแกรม NHSO Client ลงทะเบียนจ่ายตรง สิทธิข้าราชการ ระบบจะ ประมวลผล วันที่ 4,19 ยกเว้นสิทธิข้าราชการ บำนาญเกิดสิทธิทันที สิทธ อปท. เกิดสิทธิทันที การขอเลขอนุมัติ อุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วย นอก ผู้ป่วยใน เด็กแรกเกิด มารดาเป็น ข้าราชการกรมบัญชีกลาง ใช้ PID แม่ HN,AN ลูก เด็กแรกเกิด บิดาเป็น ข้าราชการกรมบัญชีกลาง ใช้หนังสือรับรอง เด็กแรกเกิด อปท. ให้ ติดต่อต้นสังกัด ลงทะเบียนหรือหนังสือส่ง ตัว

4 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ

5

6 หลักเกณฑ์การเลือกใช้สิทธิ หากมีสิทธิหลักเพียง 1 สิทธิให้เลือกใช้สิทธิหลัก ก่อน หากมีสิทธิหลักหรือมีสิทธิร่วมมากกว่า 1 สิทธิ ให้ เลือกตาม รพบ. ของแต่ละสิทธิ เช่น กรณีสิทธิ อปท. กับสิทธิประกันสังคม ให้ใช้สิทธิ ประกันสังคมก่อน กรณีสิทธิ์ อปท. กับกรมบัญชีกลาง ก็ใช้สิทธิ กรมบัญชีกลางก่อน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางเตรียมความพร้อมการ ใช้โปรแกรม NHSO Client สำหรับ สิทธิข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google