งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอ username password

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอ username password"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางเตรียมความพร้อมการใช้โปรแกรม NHSO Client สำหรับ สิทธิข้าราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 การขอ username password
หน่วยบริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ > ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ต่าง ๆ> แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ในระบบ Data Center ส่ง สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี หมายเหตุ โปรแกรม NHSOClient อนุโลมให้ใช้ username password ในระบบ data Center บทบาท นายทะเบียนหน่วยบริการ เจ้าหน้าที่ทะเบียนหน่วยบริการ และ E-Claim เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556

3 โปรแกรม NHSO Client ลงทะเบียนจ่ายตรง การขอเลขอนุมัติ
สิทธิข้าราชการ ระบบจะประมวลผล วันที่ 4,19 ยกเว้นสิทธิข้าราชการบำนาญเกิดสิทธิทันที สิทธ อปท. เกิดสิทธิทันที อุบัติเหตุฉุกเฉินผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เด็กแรกเกิด มารดาเป็นข้าราชการกรมบัญชีกลาง ใช้ PID แม่ HN,AN ลูก เด็กแรกเกิด บิดาเป็นข้าราชการกรมบัญชีกลางใช้หนังสือรับรอง เด็กแรกเกิด อปท. ให้ติดต่อต้นสังกัดลงทะเบียนหรือหนังสือส่งตัว

4 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ

5 กระบวนการตรวจสอบสิทธิ

6 หลักเกณฑ์การเลือกใช้สิทธิ
หากมีสิทธิหลักเพียง 1 สิทธิให้เลือกใช้สิทธิหลักก่อน หากมีสิทธิหลักหรือมีสิทธิร่วมมากกว่า 1 สิทธิ ให้เลือกตาม รพบ.ของแต่ละสิทธิ เช่น กรณีสิทธิ อปท. กับสิทธิประกันสังคม ให้ใช้สิทธิประกันสังคมก่อน กรณีสิทธิ์ อปท.กับกรมบัญชีกลาง ก็ใช้สิทธิกรมบัญชีกลางก่อน


ดาวน์โหลด ppt การขอ username password

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google