งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินการของกระทรวง สาธารณสุข ในช่วงระยะเวลาการปฏิรูป 3-8 เดือน 5 /02 /14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินการของกระทรวง สาธารณสุข ในช่วงระยะเวลาการปฏิรูป 3-8 เดือน 5 /02 /14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินการของกระทรวง สาธารณสุข ในช่วงระยะเวลาการปฏิรูป 3-8 เดือน 5 /02 /14

2 สถานการณ์ •การเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์คาดว่าทำให้การมีรัฐบาลใหม่ล่าช้าออกไปอย่าง น้อย 3 เดือน •เป็นโอกาสในการใช้กระแสการปฏิรูปเพื่อวางระบบในกระทรวง เพื่อพัฒนา งาน สร้างความสามัคคี และป้องกันการแทรกแซงที่ไม่มีคุณธรรม •การพัฒนากระทรวงในเชิง Function ก้าวหน้ามาระดับหนึ่งแต่ยังขาดความ ชัดเจนจนเป็นข้อสรุปสุดท้าย เช่นเขตบริการสุขภาพ

3 ประชาคมสาธารณสุข

4 กรอบการปฏิรูป 1. การปฏิรูปประเทศไทย 2. การปฏิรูประบบสาธารณสุข o เขตสุขภาพ o การบูรณาการงานของกรมกับ สป. o การปรับภารกิจกรมและคณะกรรมการตามกฎหมาย o การร่วมงานของ กสธ. กับ ภาคีนอก กสธ. 3. การอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข o การบริหารจัดการระบบคุณธรรม o การจัดกลไกร่วมกำหนด ตรวจสอบ ถ่วงดุล ของประชาคมสาธารณสุข

5 1. การปฏิรูปประเทศไทย  ติดตามความเคลื่อนไหวคณะปฏิรูปต่างๆ โดยเฉพาะคณะที่ได้รับการยอมรับและมี การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม  ตั้งคณะทำงานเพื่อเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความเห็น จุดยืนของ กสธ. ภายใต้ การดูแลของท่านปลัดกระทรวง สธ.  สื่อสารให้ประชาคมสาธารณสุขรับรู้ในวงกว้าง ในบทบาทการมีส่วนร่วมการปฏิรูป ประเทศไทย

6 กรอบเนื้อหาการปฏิรูป : 8 กลุ่มเรื่องใหญ่ จากคณะปฏิรูปประเทศชุดปลัดยุติธรรม • ปฏิรูประบบการเมืองและระบบราชการ • ปฏิรูปการปกครอง การกระจายอำนาจ • ปฏิรูปการขจัดคอร์รัปชั่น • ปฏิรูปสังคมเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม • ปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากร • ปฎิรูประบบความยุติธรรม • ปฏิรูประบบเศรษฐกิจ • ปฏิรูประบบปัญญาของชาติ (การศึกษา-การวิจัย-การสื่อสาร)

7 2. การปฏิรูประบบสาธารณสุข o เขตสุขภาพ •ประเมินการดำเนินการของเขตต่างๆ ในช่วงที่ผ่านตามบทบาทใหม่ โดยตั้งประเด็นต่างที่ต้องการความชัดเจน เช่น บทบาท CEO vs Regulator, สำนักงานสาธารณสุขเขต, การสนับสนุนของกรมและ สป.ส่วนกลาง, Service Plan, การบริหารงบประมาณ ฯ •ประเมินโดยทีมวิชาการ 4 ทีม/ 4 ภาค และทีมผู้บริหาร •หา Good Practices ในการจัดการด้านต่างๆ ของเขตต่างๆเพื่อเป็นแนวทาง พัฒนา •กำหนดแนวทางทางการพัฒนา (Blueprint) เพื่อลดความแตกต่างในหลักการ สำคัญ •รองปลัด วชิระ เพ็งจันทร์ ดูแล

8 2. การปฏิรูประบบสาธารณสุข o การบูรณาการงานของกรมกับ สป. •พัฒนาการบูรณาการงานของกรมต่างๆ รวมถึงศูนย์วิชาการของกรม เพื่อให้การ สนับสนุนเขตบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ •มุ่งเน้นที่ขาลงเป็นแผนบูรณาการก่อนถึงเขต รวมถึงกระบวนการ M & E •ผตร. สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ดูแล

9 2. การปฏิรูประบบสาธารณสุข o การปรับภารกิจกรมและคณะกรรมการตามกฎหมาย •ปฏิรูปภารกิจกรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนากระทรวง •การทบทวนบทบาทคณะกรรมการตามกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะที่ปลัดเป็น ประธาน •รองปลัด ทรงยศ ชัยชนะ ดูแล

10 2. การปฏิรูประบบสาธารณสุข o การร่วมงานของ สธ. กับ ภาคีนอก กสธ. •เพิ่มความร่วมมือในการพัฒนา •เริ่มด้วยเรื่องที่มีความเห็นในทิศทางเดียวกันเช่น DHS สธ., สปสช., สสส. ให้ การสนับสนุน, การเข้าถึงบริการ •แสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นที่เห็นต่างเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเป็น เอกภาพในอนาคตเช่น การบริหารงบ UC •บทบาทในฐานะ National Health Authority •ผตร. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ดูแล

11 3. การอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข o การบริหารจัดการระบบคุณธรรม •กำหนดกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ •การบริหารงานบุคคลในระดับต่างๆ มีคุณธรรม ป้องกันการแทรกแซงที่ไม่ชอบ ธรรม •การวางแผนการผลิตและพัฒนาเพื่อการให้บริการสาธารณสุข •การวางแผนงบลงทุนระยะยาวที่เป็นรูปธรรม (คน เงิน ของ) •ผู้ช่วยปลัด สุเทพ วัชรปิยานันท์ ดูแล

12 3. การอภิบาลระบบในกระทรวงสาธารณสุข o การจัดกลไกร่วมกำหนด ตรวจสอบ ถ่วงดุล ของประชาคมสาธารณสุข •กำหนดบทบาทในการเป็นผู้ร่วม ตรวจสอบ ถ่วงดุล •ออกแบบกลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาคมสาธารณสุขในการ รักษาระบบคุณธรรม •สนับสนุนให้เกิดเวทีในการระดมความเห็นเพื่อร่วมกำหนดกลไกและกระบวนการ โดยเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเช่น ธรรมนูญ. สมัชชา ฯ •ผู้ทรงคุณวุฒิ ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ดูแล

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินการของกระทรวง สาธารณสุข ในช่วงระยะเวลาการปฏิรูป 3-8 เดือน 5 /02 /14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google