งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ.นครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ.นครปฐม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ.นครปฐม
โครงการรักษ์กาย รักษ์จิต ชีวิตสดใส ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ.นครปฐม

2 - หลักการและเหตุผล

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง - เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ อสม. - เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมสุขภาพ อสม. และสมาชิกในชุมชน

4 - งบประมาณดำเนินโครงการ
- งบประมาณดำเนินโครงการ - กรมสุขภาพจิต - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

5 วิธีดำเนินงาน / กิจกรรม
- ขั้นเตรียมการ - ขั้นดำเนินงาน

6 โครงงานที่ ๑ การอบรมความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
กิจกรรม ๕ ฐาน - ฐานความรู้ในเรื่องการคัดกรองโรค - ฐานการฝึกการปฏิบัติ - ฐานการคัดกรองเรื่องภาวะสุขภาพจิต - ฐานการหายใจและการนวดเพื่อคลายเครียด - ฐานการออกกำลังกายด้วยยางยืด

7 โครงงานที่ ๒ เบาหวาน ความดัน ความเครียด โรคคุ้นหูที่ดูไม่ธรรมดา
- กิจกรรมที่๑ คัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและความเครียด - ให้คำปรึกษาเรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความเครียดที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต - การให้การปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพจิต

8 โครงงานที่๓ รักษ์กาย รักษ์จิต พิชิตความเครียด
- เทคนิคคลายเครียดโดยการฝึกหายใจอย่างถูกวิธีและการนวดกดจุดเพื่อคลายเครียด - การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยยางยืด

9 โครงงานที่๔ การบำบัดครอบครัวในชุมชนหมู่บ้านสามพราน
- ปัญหาสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๗ ครอบครัว - ปัญหาเจ็บป่วยร้ายแรงของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๔ ครอบครัว - ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว จำนวน ๓ครอบครัว - การสูญเสียในครอบครัว จำนวน ๒ ครอบครัว - ปัญหาสมาชิกในครอบครัวมีภาวะเครียด จำนวน ๑ ครอบครัว


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ.นครปฐม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google