งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม

2

3 - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตัว - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและ สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง - เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ อสม. - เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมสุขภาพ อสม. และสมาชิกในชุมชน

4 - กรมสุขภาพจิต - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม - สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยมหิดล - สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

5 - ขั้นเตรียมการ - ขั้นดำเนินงาน

6 - โครงงานที่ ๑ การอบรมความรู้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุข กิจกรรม ๕ ฐาน - ฐานความรู้ในเรื่องการคัดกรองโรค - ฐานการฝึกการปฏิบัติ - ฐานการคัดกรองเรื่องภาวะสุขภาพจิต - ฐานการหายใจและการนวดเพื่อคลายเครียด - ฐานการออกกำลังกายด้วยยางยืด

7 โครงงานที่ ๒ เบาหวาน ความดัน ความเครียด โรคคุ้น หูที่ดูไม่ธรรมดา - กิจกรรมที่๑ คัดกรองผู้ที่มีภาวะเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและความเครียด - ให้คำปรึกษาเรื่องโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความเครียดที่สัมพันธ์กับภาวะ สุขภาพจิต - การให้การปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับภาวะ สุขภาพจิต

8 โครงงานที่๓ รักษ์กาย รักษ์จิต พิชิต ความเครียด - เทคนิคคลายเครียดโดยการฝึกหายใจอย่างถูก วิธีและการนวดกดจุดเพื่อคลายเครียด - การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายด้วยยางยืด

9 โครงงานที่๔ การบำบัดครอบครัวในชุมชนหมู่บ้าน สามพราน - ปัญหาสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๗ ครอบครัว - ปัญหาเจ็บป่วยร้ายแรงของสมาชิกในครอบครัว จำนวน ๔ ครอบครัว - ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว จำนวน ๓ ครอบครัว - การสูญเสียในครอบครัว จำนวน ๒ ครอบครัว - ปัญหาสมาชิกในครอบครัวมีภาวะเครียด จำนวน ๑ ครอบครัว


ดาวน์โหลด ppt ชุมชน หมู่บ้านสามพราน หมู่๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google