งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ความภูมิใจและก้าวต่อไปของ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ความภูมิใจและก้าวต่อไปของ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม อนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ความภูมิใจและก้าวต่อไปของ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม อนามัย

2 โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2 สถานการณ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน และแนวทางการแก้ไขปัญหา สถานการณ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน และแนวทางการแก้ไขปัญหา

3 3 สถานการณ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน สถานการณ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน

4 ที่มา: ทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ธันวาคม 2552 จำนวนประชากรวัยรุ่นและเยาวชน ประชากรอายุ 10 – 24 ปี ร้อยละ 22 (14 ล้านคน) ของประชากรทั้งหมด ประชากรอายุ 10 – 24 ปี ร้อยละ 22 (14 ล้านคน) ของประชากรทั้งหมด

5 แหล่งข้อมูล อายุเฉลี่ย (ปี) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2539 18 - 19 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย พ.ศ. 2545 15 - 16 เอแบคโพลล์ พ.ศ. 2547 15 - 16 อนามัยโพลล์ พ.ศ. 2552 15 - 16 อายุเฉลี่ยเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

6 อายุเฉลี่ยของ นักเรียน ชายเมื่อมี ฝันเปียกครั้งแรก ( ปี ) ระดับชั้นเรียนพ.ศ.2552พ.ศ.2553 มัธยมศึกษาปีที่ 29.811.8 มัธยมศึกษาปีที่ 513.413.1 นักเรียน ปวช.213.513.4 ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553

7 ระดับชั้นเรียนพ.ศ.2552พ.ศ.2553 มัธยมศึกษาปีที่ 211.812.512.5 มัธยมศึกษาปีที่ 512.612.612.712.7 นักเรียน ปวช.212.812.813.2 ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 อายุเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเมื่อมี ประจำเดือนครั้งแรก ( ปี )

8 ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ. ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553

9 สถานที่ที่นักเรียนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553

10 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ. ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553

11 ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก ร้อยละ พ.ศ.พ.ศ. ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553

12 ที่มา: การเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (IBBS) สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 หมายเหตุ : วิธีคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้คือ ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ฯ ร้อยละของการคุมกำเนิดในการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รักของวัยรุ่น จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ร้อยละ

13 กลุ่มเป้าหมาย 25522553 1.นักเรียน ม.2 เพศชาย เพศหญิง 60.3 45.0 65.3 55.6 2. นักเรียน ม.5 เพศชาย เพศหญิง 51.9 44.0 60.2 51.6 3.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2 เพศชาย เพศหญิง 49.9 44.2 60.4 52.2 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 หมายเหตุ: วิธีคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้ คือ ถุงยางอนามัย ยาเม็ดคุมกำเนิด ฯ ร้อยละของการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้ เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก

14 ร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุ 10-19 ปี พ.ศ. 2547-2553 ที่มาโดยการสนับสนุนข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อมูลโดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ (การคำนวณร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุ 10-19 ปี = จำนวนแม่คลอดบุตรในช่วงอายุนั้น x 100) จำนวนแม่คลอดบุตรทั้งหมด

15 อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน ที่มา : 1. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี (การคลอด การเกิดไร้ชีพและการแท้ง) จากสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ ข้อมูลการแท้งรวบรวมได้เฉพาะผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ปี พ.ศ. การแท้ง ทุกประเภท การเกิด ไร้ชีพ หญิงคลอด 15-19 ปี รวมหญิง ตั้งครรภ์ 15-19 ปี หญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด อัตรา : 1,000 254810,399269113,048123,4472,247,58655.0 254911,149370112,509123,6582,265,80054.7 255011,844388115,948127,7922,300,74055.7 255111,788337118,921130,7092,329,70256.3 255211,920378119,828131,7482,344,72056.4 255311,734401120,012132,1472,356,63756.1 อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อประชากร หญิง 15-19 ปี 1,000 คน

16 ที่มา : 1. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2. ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ อายุ 15-19 ปี (การคลอด การเกิดไร้ชีพและการแท้ง) จากสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข หมายเหตุ ข้อมูลการแท้งรวบรวมได้เฉพาะผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15-19 ปีต่อประชากร หญิง 15-19 ปี 1,000 คน

17 มากกว่า 70.0 50.1 – 70.0 น้อยกว่า 50.0 อัตราต่อประชากรหญิง 15 -19 ปี 1,000 คน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น อายุ 19 ปี พ.ศ.2553

18 ร้อยละ หมายเหตุ 1. ข้อมูลเฉพาะเด็กเกิดมีชีพในโรงพยาบาลของรัฐ ที่รายงานมายังสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2. วิเคราะห์และรายงานโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ร้อยละของเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในแม่วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2546 - 2553

19 ที่มา :กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 2542 ร้อยละ 24.7 มีสถานภาพนักเรียน/ นักศึกษา ร้อยละ 29.9 อายุต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 61.3 อายุต่ำกว่า 25 ปี

20 ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2553 อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี

21 ◦ ขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและชีววิทยาการเจริญพันธุ์ (ไม่รู้ว่าจะตั้งครรภ์เมื่อใด) ◦ มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการร่วมเพศ กับการตั้งครรภ์ (ร่วมเพศครั้งเดียวไม่ท้อง) ◦ วัยรุ่นชายไม่ใช้ถุงยางอนามัย (ขัดขวางความรู้สึกทางเพศ) ◦ การบริการคุมกำเนิดยังเป็นบริการของคู่สมรส หรือผู้ ที่แต่งงานแล้ว (วัยรุ่นไม่กล้าเพราะการมีเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องปกปิด) แหล่งข้อมูล : การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ( เขตสาธารณสุข เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์และจังหวัดตาก ) สาเหตุที่วัยรุ่นไม่คุมกำเนิด

22 เพศสัมพันธ์เมื่ออายุน้อย การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การทำแท้ง สิ่งที่วัยรุ่นและเยาวชนกำลังเผชิญ... เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ค่านิยมในการล่าแต้ม การเปลี่ยนคู่นอน เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กามโรค/เอดส์ ล่วงละเมิดทางเพศ และถูกกระทำรุนแรง

23 23 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน (การตั้งครรภ์ไม่พร้อม)

24 การชะลอการมี เพศสัมพันธ์ (Delay Sex) การมีเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย ( Safe Sex) การลดการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Planned Pregnancy) * มีทักษะชีวิตเรื่องเพศ * รู้คุณค่าในตนเอง/ ให้เกียรติสตรี * ใช้วิธีคุมกำเนิด อย่างเหมาะสม * ใช้ถุงยางอนามัยทุก ครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ * ใช้บริการการ ให้คำปรึกษา * ใช้บริการวางแผน ครอบครัว * แท้งที่ปลอดภัย แนวคิดการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 1. สถานศึกษา - พัฒนาหลักสูตรการเรียน เพศศึกษาอย่างรอบด้าน - พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ - Friend Corner 2. หน่วยบริการสาธารณสุข - คลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 3. ครอบครัว/ชุมชน - จัดทำแผนบูรณาการระดับ จังหวัด/อปท. - สร้างครอบครัวอบอุ่นอนามัย การเจริญพันธุ์ - พัฒนาแกนนำวัยรุ่น/สภาเด็กฯ - พัฒนาคู่มือ อสม. - พัฒนาสื่อมวลชน ผลลัพธ์ พฤติกรรม แนวทางแก้ไข

25 การขับเคลื่อนงานอนามัยการเจริญพันธุ์ 1)นโยบาย และยุทธศาสตร์การ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งชาติ ครม เห็นชอบ เมื่อ 14 กย 53 2) (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัย การเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครม. อนุมัติหลักการ เมื่อ 14 ธค. 53 3) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การคุ้มครองสิทธิด้าน อนามัยการเจริญพันธุ์ กรอบและทิศทาง การดำเนินงาน การระดมความคิดเห็น ของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไข ในประเด็นปัญหาที่เร่งด่วน

26 นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2553 - 2557) 14 กันยายน 2553

27 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้การเกิดทุกราย เป็นที่ปรารถนา ปลอดภัย และมีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัย มีอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยยึดหลักความสมัครใจ เสมอภาค และทั่วถึง เพื่อเป็นพลังประชากร สร้างประเทศ ให้รุ่งเรืองมั่งคั่ง และมั่นคงสืบไป นโยบายการพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 ( พ. ศ. 2553 - 2557)

28 28 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ การเสริมสร้างครอบครัวใหม่ และ เด็กรุ่นใหม่ให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพ การเสริมสร้างให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัย มีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม การพัฒนาระบบบริการอนามัย การเจริญพันธุ์ และสุขภาพทางเพศ ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ 29 การพัฒนาระบบบริการจัดการงาน อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพ ทางเพศแบบบูรณาการ การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ และ สุขภาพทางเพศ การพัฒนา และการจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ และ สุขภาพทางเพศ

30 ครอบครัว เข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ สุขภาวะ ทางเพศ บริหารจัดการ ความรู้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ บริการ อนามัยการ เจริญพันธุ์ บริหารจัดการ -YFHS Clinic - RH Clinic - Pre-marital councelling Clinic - สอน เพศศึกษา - แผนบูรณา การ RH (SRM, SLM) - ฐานข้อมูล - การเฝ้าระวัง / วิจัย /KM - ร่าง พ. ร. บ. RH

31 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต สถานบริการสาธารณสุข คลินิกวัยรุ่น - ให้ความรู้ - ให้คำปรึกษา - ให้บริการสุขภาพ เชิงรุก / ส่งต่อ เฝ้าระวังแท้ง สถานศึกษา โรงเรียน อพ. (ใน รร.ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร) สอนเพศศึกษารอบด้าน มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม อพ. จังหวัด / ชุมชน / ครอบครัว แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อนามัยการเจริญพันธุ์ คณะอนุกรรมการอนามัย การเจริญพันธุ์จังหวัด เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สภาเด็กและเยาวชน/เด็กไทยทำได้/To be # 1/GO/NGO/อสม. ชะลอเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ปลอดภัย การวางแผนตั้งครรภ์ อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน

32 กรมอนามัย - การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานอนามัยการ เจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ ระดับจังหวัด - การจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น - พัฒนาระบบการเฝ้าระวังเรื่องการตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น เฝ้าระวังการทำแท้ง และการสำรวจ พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ปีละ ครั้ง - ผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการ เจริญพันธุ์ - ดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓

33

34 ผลการดำเนินงาน โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายในการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น กิจกรรม ปี 2552 (จังหวัด) ปี 2553 (จังหวัด) ปี 2554 (จังหวัด) ยังไม่ ดำเนินการ ( จังหวัด)  การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์(N=76) 322 61 3615  มีคณะอนุกรรมการ/ คณะทำงาน RH หรือ บูรณาการเข้ากับ คณะกรรมการอื่นๆ(N=76) 16 69 627 กิจกรรม ได้ (จังหวัด) กำลังดำเนินการ (จังหวัด) ไม่ได้ (จังหวัด)  การนำแผนปฏิบัติการ ไปดำเนินการได้จริง(N=61) 4948

35 35 * ข้อมูล ณ 10 ต.ค.2554 เป้าหมายเชิงปริมาณ2552255325542555รวม (เป้าหมาย) จำนวนจังหวัด3103627277676 (ผลงาน) จำนวนจังหวัด318 43 64 (ผลงาน) จำนวนรพ.ทีมี YFHS30186447663 (ผลงาน) % รพ.ที่มี YFHS3.622.353.59100.00 (ผลงานสะสม) % สะสม รพ. ที่มี YFHS 3.625.9 79.49 100.00 จำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ17382712062206 เป้าหมายเชิงคุณภาพ2555255625572558 (เป้าหมาย) % รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน303050508080100 รางวัลผลงานเด่นระดับประเทศ Youth Friendly Health Services Clinic Award ต่อ จังหวัด ต่อ จังหวัด

36 กรมควบคุมโรค - โครงการขับเคลื่อนการป้องกันโรคเอดส์ใน สถานศึกษา - พัฒนาเครือข่ายเรื่องการจัดการเรียนการสอน - พัฒนาระบบบริการป้องกันทางเพศและดูแลเรื่อง เอดส์ - เพิ่มการเข้าถึงการใช้ถุงยางอนามัยของเยาวชน กรมสุขภาพจิต - พัฒนาระบบบริการสายด่วนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การตั้งครรภ์ ของวัยรุ่น

37 สำนักบริการการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข - พัฒนางานศูนย์พึ่งได้ของรพศ./ รพท. และขยาย บริการสู่ รพช. - บูรณาการงานศูนย์พึ่งได้กับการดำเนินงาน คุ้มครองเด็กตาม พรบ. คุ้มครองเด็ก พ. ศ.2546 และ พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน ครอบครัว พ. ศ.2550 - พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการตรวจ วินิจฉัย ทางด้านนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ทางด้านคดี - พัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาทางเลือกเพื่อ ช่วยเหลือวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน โรงพยาบาลนำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ขอนแก่น อยุธยา นครสวรรค์ ศรีสะเกษ

38 38


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ความภูมิใจและก้าวต่อไปของ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรม อนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google