งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานอนามัยการเจริญ พันธุ์ ปี 2556-2560 นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานอนามัยการเจริญ พันธุ์ ปี 2556-2560 นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานอนามัยการเจริญ พันธุ์ ปี 2556-2560 นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์

2 กรอบการนำเสนอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญ พันธุ์วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ร่าง พ. ร. บ. ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งชาติ พ. ศ..... อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ การประเมินรับรอง ร. พ. ตามมาตรฐาน บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน นโยบายควบคุมและป้องกันมะเร็งปาก มดลูก

3 มีระบบการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนาช่องทางสื่อสาร สาธารณะ พัฒนาสื่อบุคคล เนื้อหา สื่อการเรียน การสอน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี (SRM) ภายในปี พ.ศ.2556 - 2560 (5 ปี) สถานศึกษาพัฒนา ศักยภาพ ขยายสถานศึกษาต้นแบบ พัฒนากระบวนการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ สร้างภาคีและเครือข่าย ในการทำงาน ผลักดันให้ภาคีและ เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ ติดตามการดำเนินงาน สธ. สนับสนุนวิชาการและ บริการสุขภาพ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน สนับสนุนการทำงานร่วมกับ ภาคีและเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคี และเครือข่ายให้มีทัศนคติและ ให้บริการตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้สถานบริการดำเนิน การตามบริบท อปท/แกนนำเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมและ สนับสนุน สนับสนุนให้มีแผนพัฒนา วัยรุ่นและเยาวชนแบบ บูรณาการ สนับสนุนทรัพยากรอย่าง พอเพียงและต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีและใช้ มาตรการทางสังคม ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน อนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน กลุ่มภาคี และเครือข่าย สนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน สร้างพื้นที่เชิงบวกและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชม สร้างระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมในวัยรุ่นและเยาวชน วัยรุ่นและเยาวชนมีความรู้ เข้าใจ และ มีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่ปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณค่าทางเพศ ส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนามัยการเจริญพันธุ์ สร้างค่านิยมทางเพศที่ปลอดภัยและเหมาะสม กับวัย ครอบครัวมีความรู้และเข้าใจอนามัย การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน พัฒนาและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและให้คำปรึกษาเรื่อง เพศในครอบครัว สร้างแบบอย่างในครอบครัวที่ดีเรื่องอนามัย การเจริญพันธุ์ สร้างเครือข่ายครอบครัว ระดับประชาชน ระดับภาคี ระดับ กระบวนการ ระดับ พื้นฐาน วัยรุ่นมีความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (อัตราการคลอดลดลง) พม./หน่วยงานรัฐ/ เอกชน/เครือข่าย ท้องถิ่น บรูณาการฯ เป็นศูนย์ประสานเครือข่าย สนับสนุนให้เกิดโครงการ เป็นรูปธรรม สร้างรูปแบบการติดตาม อย่างมีส่วนร่วม บุคลากรมีทักษะและสมรรถนะ ที่เหมาะสม พัฒนาหลักสูตร พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร มีนวัตกรรมและองค์ ความรู้ ส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่งเสริมการสร้างและ พัฒนานวัตกรรม พัฒนางานวิจัย มีระบบบริหารภาคี และเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม (อำเภอ RH) สร้างหน่วยงานเจ้าภาพ หลัก แสวงหาความต้องการ พัฒนาศักยภาพภาคี และเครือข่าย มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ วัยรุ่นและเยาวชนที่มีให้ครบถ้วน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เข้าถึงได้ง่าย มีระบบติดตามและ ประเมินผล พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผล ผลักดันให้ข้อเสนอเพื่อ การแก้ไขไปสู่การ ปฏิบัติจริง มีวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดและทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ พัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างแรงจูงใจ (ย6) มีระบบพัฒนากฎหมาย กฎ และ ระเบียบ (พ.ร.บ.) เร่งรัด ให้เกิดการเรียนรู้ และตระหนัก ถึงเรื่องสิทธิหน้าที่และกฎหมาย สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง กฎหมาย เครือข่ายวัยรุ่นและเยาวชนมี ส่วนร่วมและเป็นผู้ขับเคลื่อน งาน พัฒนาศักยภาพวัยรุ่นและ เยาวชน สร้างกระแสชี้นำสังคมในเรื่อง พฤติกรรมแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนวัยรุ่นและ เยาวชนดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่าง ในสังคม 3 มีวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมและพัฒนาแนวคิดและทัศนคติเชิงบวก เกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ พัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างแรงจูงใจ

4 ร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุ์ แห่งชาติ พ. ศ.....

5 ร่าง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมอนามัยการเจริญ พันธุ์แห่งชาติ หมวด ๑ บททั่วไป มาตรา ๕ หมวด ๒ การ ให้บริการ มาตรา ๖ - ๑๔ หมวด ๓ คณะกรรมการ ส่งเสริมอนามัยการ เจริญพันธุ์ แห่งชาติ มาตรา ๑๕ – ๒๒ หมวด ๔ การส่งเสริม อนามัยการ เจริญพันธุ์ มาตรา ๒๓ – ๓๐ หมวด ๕ บทเฉพาะ กาล มาตรา ๓๑ บทนิยาม มาตรา ๑ - ๔โครงสร้างร่างพระราชบัญญัติ

6 หลักการให้บริการด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ ต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน - มีทางเลือกในการรับบริการโดย อิสระ - คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เก็บรักษา เป็นความลับ พัฒนาผู้ให้บริการ - ให้มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการและการ ปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ อย่างต่อเนื่อง หลักการให้บริการด้านอนามัยการเจริญ พันธุ์ ต้องคำนึงถึงสิทธิของผู้รับบริการ - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน - มีทางเลือกในการรับบริการโดย อิสระ - คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เก็บรักษา เป็นความลับ พัฒนาผู้ให้บริการ - ให้มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการและการ ปรึกษาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญ พันธุ์ อย่างต่อเนื่อง สาระสำคัญในพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ

7 จัดให้มีบริการและการปรึกษาเกี่ยวกับ อนามัย การเจริญพันธุ์ และระบบการส่งต่ออย่าง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จัดให้มีการเรียนการสอนด้านอนามัย การเจริญพันธุ์และเพศศึกษาเหมาะสม กับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่หญิง ตั้งครรภ์ที่อยู่ระหว่างศึกษา จัดให้มีบริการและการปรึกษาเกี่ยวกับ อนามัย การเจริญพันธุ์ และระบบการส่งต่ออย่าง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จัดให้มีการเรียนการสอนด้านอนามัย การเจริญพันธุ์และเพศศึกษาเหมาะสม กับวุฒิภาวะและวัยของผู้เรียน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่หญิง ตั้งครรภ์ที่อยู่ระหว่างศึกษา สาระสำคัญในพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ

8 จัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และระบบการ ส่งต่อที่มีคุณภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองหรือเลี้ยงดูบุตร ด้วยตนเองได้ ต้องไม่ขัดขวางการตั้งครรภ์ การลาคลอด และส่งเสริมให้หญิงซึ่งเป็นมารดาได้เลี้ยงดู บุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเนื่อง การกระทำใดที่เป็นอันขัดขวางการเข้าถึง การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวช กรรม จะกระทำไม่ได้ จัดระบบการดูแล ช่วยเหลือ และระบบการ ส่งต่อที่มีคุณภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ สามารถช่วยเหลือตนเองหรือเลี้ยงดูบุตร ด้วยตนเองได้ ต้องไม่ขัดขวางการตั้งครรภ์ การลาคลอด และส่งเสริมให้หญิงซึ่งเป็นมารดาได้เลี้ยงดู บุตรด้วยน้ำนมมารดาอย่างต่อเนื่อง การกระทำใดที่เป็นอันขัดขวางการเข้าถึง การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวช กรรม จะกระทำไม่ได้ สาระสำคัญในพระราชบัญญัติส่งเสริมฯ ( ต่อ )

9 อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

10 “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” อำเภอที่ดำเนินงาน  เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน  บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร - สถานบริการสาธารณสุข - สถานศึกษา - ครอบครัว และชุมชน “อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์” อำเภอที่ดำเนินงาน  เพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน  บูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร - สถานบริการสาธารณสุข - สถานศึกษา - ครอบครัว และชุมชน อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

11 ผลผลิต อำเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ สถานศึกษา สถานบริการสาธารณสุข อปท. * มีการสอนเพศศึกษา รอบด้าน หรือหลักสูตร ใกล้เคียง * จัดกิจกรรมการเรียนรู้ * มีระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน * รพช.มีการจัดบริการสุขภาพที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน * รพ.สต. มีข้อมูล แผนงาน และกิจกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ เอดส์ * รพ. มีระบบการดูแล/ส่งต่อ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและเยาวชน * มีแผนและดำเนินการ ตามแผน * สนับสนุนทรัพยากร * มีฐานข้อมูลเรื่องเพศและ อนามัยการเจริญพันธุ์ * การสื่อสารเพื่อสร้างกระแส สังคม ชุมชน ครอบครัวได้รับการอบรมความรู้เรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ผลลัพธ์ * วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม * การคลอดในวัยรุ่นและเยาวชนลดลง * การป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนลดลง อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

12 1. อำเภอ * คณะกรรมการ/คณะทำงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ * แผนและการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ * ฐานข้อมูลเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ * การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * แผนและการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ * สนับสนุนทรัพยากรดำเนินงาน * ฐานข้อมูลเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ * การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม 3. ครอบครัว/ชุมชน * จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับครอบครัว 4. สถานศึกษา * กิจกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 5. สถานบริการสาธารณสุข * กิจกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 1. อำเภอ * คณะกรรมการ/คณะทำงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ * แผนและการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ * ฐานข้อมูลเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ * การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น * แผนและการดำเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ * สนับสนุนทรัพยากรดำเนินงาน * ฐานข้อมูลเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ * การสื่อสารเพื่อสร้างกระแสสังคม 3. ครอบครัว/ชุมชน * จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับครอบครัว 4. สถานศึกษา * กิจกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 5. สถานบริการสาธารณสุข * กิจกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

13 YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

14 14 การพิจารณา ตัดสินโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน YFHS การจัดอบรม หลักสูตร Advanced การทดลองใช้ในพื้นที่นำร่องใน รพ. ในเขตรับผิดชอบทั้ง ๑๒ ศูนย์ โดยคณะกรรมการส่วนกลาง (จะมีการแต่งตั้งในปีงบประมาณ ๕๖ มี ผอ.ศูนย์และ ผู้ประเมินYFHSร่วมเป็นกรรมการ) โดยคณะกรรมการส่วนกลาง (จะมีการแต่งตั้งในปีงบประมาณ ๕๖ มี ผอ.ศูนย์และ ผู้ประเมินYFHSร่วมเป็นกรรมการ) โดยส่วนกลาง ศูนย์อนามัยและ สคร. เป้าหมายในปี ๒๕๕๖ คือ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมินฯ ร้อยละ ๕๐ โดยส่วนกลาง ศูนย์อนามัยและ สคร. เป้าหมายในปี ๒๕๕๖ คือ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ การประเมินฯ ร้อยละ ๕๐ การเยี่ยมสำรวจ และประเมิน โรงพยาบาลตาม มาตรฐานYFHS เนื้อหาหลักสูตร -การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ -การคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่น -การจัดบริการคลินิกวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เนื้อหาหลักสูตร -การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ -การคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับวัยรุ่น -การจัดบริการคลินิกวัยรุ่นเพื่อเพิ่มการเข้าถึง บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก การจัดทำ แนวทาง การดูแลแม่ วัยรุ่น(UNFPA) แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดและพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน คลินิกวัยรุ่น

15 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พ. ศ. 2556 - 2560 15 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย พ. ศ. 2556 - 2560 25562557255825592560 - อัตราการคลอดบุตรของ หญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15- 19 ปี 1,000 คน ลดลงร้อยละ - จำนวนอำเภออนามัยการเจริญ พันธุ์ - ร้อยละ ของ ร. พ. ผ่านการ รับรองมาตรฐาน YFHS 10 175 (20%) 50 10 440 (50%) 80 10 132(15 %) 100 10 131(15 %) ติดตาม 10 ติดตาม สถานการณ์ปัจจุบัน อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน ปี พ. ศ. หญิงคลอด 15-19 ปี หญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมดอัตรา : 1,000 2554130,0472,367,24354.9

16 16 นโยบาย การควบคุมและป้องกัน มะเร็งปากมดลูก นโยบาย การควบคุมและป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

17 ต้องตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมมากพอ ผู้ที่มีผลการคัดกรองผิดปกติต้องได้รับการรักษา การรักษานั้นต้องมีประสิทธิผลสูง หลักการสำคัญของการป้องกันและควบคุม มะเร็งปากมดลูก ( ระยะก่อนเป็นมะเร็ง )

18 การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ขั้นปฐมภูมิ - หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ - การใช้ condom - การใช้วัคซีน ขั้นทุติยภูมิ - การตรวจคัดกรอง และให้การรักษาใน ระยะก่อนเป็นมะเร็ง ขั้นตติยภูมิ - การรักษาและการฟื้นฟูโรค

19 นโยบายการให้วัคซีน HPV ในประเทศไทย  วัคซีนป้องกันได้ร้อยละ 70  ต้องควบคู่ไปกับการตรวจคัดกรอง  กลุ่มเป้าหมายเด็กหญิงประถมศึกษาปีที่ 6  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ วัคซีนแห่งชาติ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานอนามัยการเจริญ พันธุ์ ปี 2556-2560 นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google