งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสารเคมีอันตราย วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก งานยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสารเคมีอันตราย วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก งานยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ นครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสารเคมีอันตราย วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก งานยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ นครสวรรค์

2 ห้องปฏิบัติการเคมีกับความปลอดภัย สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายแอบแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย สาร บางชนิดเป็นพิษอย่างร้ายแรง บางชนิดก็มีฤทธิ์กัดกร่อน ในขณะที่บางชนิดก็ไวไฟ บางชนิดก็อาจเกิดปฏิกิริยา รุนแรงเป็นอันตรายเมื่อผสมกับสารอื่น ดังนั้น ห้องปฏิบัติการเคมีซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งาน สารเคมีเหล่านี้ย่อมมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจาก สารเคมีได้มาก

3 จุดมุ่งหมายของการทำงานอย่างปลอดภัยคือการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทำให้เกิดการสูญเสียทางตรง ได้แก่ทรัพย์สิน อุปกรณ์ เวลา อวัยวะ หรือแม้แต่ชีวิต ซึ่งไม่อาจหาอะไรมา ทดแทนได้ และทางอ้อม เช่น ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยประกันที่ เพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สูญเสียลูกค้า เสียชื่อเสียง ของหน่วยงาน เป็นต้น ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรกจึงดีกว่า การแก้ไขภายหลัง หรือการปล่อยให้เกิดอุบัติเหตุเสียก่อนแล้ว ค่อยวางมาตรการเพื่อป้องกันในภายหลัง (วัวหายแล้วล้อม คอก)

4 สาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย การกระทำที่ไม่ปลอดภัย ความไม่รู้ ความไม่รู้ ความประมาท-เลินเล่อ ความประมาท-เลินเล่อ สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ระบบไม่ดี - องค์กรไม่ใส่ใจ ระบบไม่ดี - องค์กรไม่ใส่ใจ ต้องทำงานทั้งๆ ที่อุปกรณ์ไม่พร้อม ต้องทำงานทั้งๆ ที่อุปกรณ์ไม่พร้อม ทั้งสองกรณีนี้อยู่ในวิสัยที่สามารถป้องกันได้ ทั้งสองกรณีนี้อยู่ในวิสัยที่สามารถป้องกันได้

5 อุบัติเหตุที่พบบ่อยในห้องปฏิบัติการเคมี อุบัติเหตุจากไฟ อุบัติเหตุจากไฟ อุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล อุบัติเหตุจากสารเคมีหกรั่วไหล อุบัติเหตุต่อตัวบุคคล อุบัติเหตุต่อตัวบุคคล บ่อยครั้งอุบัติเหตุเหล่านี้ก็เกิดร่วมกันหรืออุบัติเหตุหนึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุอื่น

6 สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟ

7 ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสารเคมีและถังแก๊สอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุสารเคมีและถังแก๊สอย่างสม่ำเสมอ จัดเก็บสารเคมีแยกประเภทตามความเป็นอันตราย จัดเก็บสารเคมีแยกประเภทตามความเป็นอันตราย การหกรั่วไหลมักเกิดขณะขนย้ายสารเคมีและขณะใช้งาน พึงใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ การหกรั่วไหลมักเกิดขณะขนย้ายสารเคมีและขณะใช้งาน พึงใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ ก่อนการใช้งานสารเคมีทุกชนิดควรศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ล่วงหน้า และต้องมั่นใจว่าในกรณีฉุกเฉินจะสามารถหาเอกสารนี้ได้ทันที ก่อนการใช้งานสารเคมีทุกชนิดควรศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ล่วงหน้า และต้องมั่นใจว่าในกรณีฉุกเฉินจะสามารถหาเอกสารนี้ได้ทันที ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี

8 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย หรือ MSDS คืออะไร เอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัว เกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย พิษ วิธีใช้ การเก็บ รักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้ การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยข้อมูลที่แสดงในเอกสารต้องเป็นไป ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาไทย ได้แก่ 1) เว็บไซต์ฐานความรู้ความปลอดภัยด้านสารเคมี (สนับสนุนโดย สกว.): http://www.chemtrack.org/ 2) เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ: http://www.pcd.go.th/ 3) เว็บไซต์บริษัทเมอร์ค (Merck): http://www.merck.co.th/th/services/chemical_msds.asp http://www.chemtrack.org/http://www.pcd.go.th/ http://www.merck.co.th/th/services/chemical_msds.asp

9 กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบทันที แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับผิดชอบทันที วิธีการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมีให้ปฏิบัติตาม MSDS ของสารนั้นๆ ดังนั้นข้อมูลแรกที่ต้องทราบคือสารชนิดใดหกรั่วไหล และในปริมาณมากน้อยเพียงใด วิธีการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสารเคมีให้ปฏิบัติตาม MSDS ของสารนั้นๆ ดังนั้นข้อมูลแรกที่ต้องทราบคือสารชนิดใดหกรั่วไหล และในปริมาณมากน้อยเพียงใด ผู้ทำความสะอาดสารเคมีที่หกรั่วไหลต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ผู้ทำความสะอาดสารเคมีที่หกรั่วไหลต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ในกรณีสารที่หกเป็นอันตรายร้ายแรง หรือประเมินแล้วว่ามีปริมาณมากจนไม่สามารถ ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองให้อพยพออกจากบริเวณที่ปนเปื้อนโดยด่วน ในกรณีสารที่หกเป็นอันตรายร้ายแรง หรือประเมินแล้วว่ามีปริมาณมากจนไม่สามารถ ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเองให้อพยพออกจากบริเวณที่ปนเปื้อนโดยด่วน ระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ระวังการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สารเคมีหกรดร่างกายด้วยให้ดูหัวข้อที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล ในกรณีที่สารเคมีหกรดร่างกายด้วยให้ดูหัวข้อที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการหกรั่วไหลของสารเคมี

10 ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล สารเคมีเข้าตา สารเคมีเข้าตา ไม่ควรให้เกิดเด็ดขาด ให้ล้างตาทันทีด้วยน้ำมากๆ โดยพยายามกลอกตาเพื่อให้ น้ำชะสารเคมีออกให้มากที่สุด พบแพทย์โดยด่วน สูดดม สูดดม หกรดผิวหนัง หกรดผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก เช็ดหรือซับสารเคมีออก ล้างด้วยน้ำไหลมากๆ ใช้สบู่ช่วย ถ้าเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ ปฏิบัติตาม MSDS พบแพทย์ในกรณีที่จำเป็น สารบาง ชนิดมีอันตรายถึงตายแม้เพียงการซึมผ่านผิวหนัง กลืนกิน กลืนกิน นำออกมารับอากาศบริสุทธิ์ ปฏิบัติตาม MSDS พบแพทย์โดยด่วน ปฏิบัติตาม MSDS พบแพทย์โดยด่วน อย่าลืมเอาฉลากสารติดไปด้วย ในทุกกรณีต้องแจ้งหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และควรทำรายงานเป็นหลักฐาน

11 ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่อตัวบุคคล ไม่เก็บและรับประทานอาหาร, เครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ ไม่เก็บและรับประทานอาหาร, เครื่องดื่มในห้องปฏิบัติการ ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในห้องปฏิบัติการ ไม่หยอกล้อหรือเล่นกันในห้องปฏิบัติการ ไม่ทำปฏิบัติการโดยลำพังไม่ทำปฏิบัติการโดยลำพัง แต่งกายให้เหมาะสมในระหว่างทำปฏิบัติการ แต่งกายให้เหมาะสมในระหว่างทำปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมตลอดเวลาที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ ใช้สารเคมีเฉพาะในบริเวณที่กำหนดในห้องปฏิบัติการ ใช้สารเคมีเฉพาะในบริเวณที่กำหนดในห้องปฏิบัติการ หลีกเลี่ยงการสูดดม สัมผัส หรือชิมสารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการ หลีกเลี่ยงการสูดดม สัมผัส หรือชิมสารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการ ศึกษาสถานที่จัดวางอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ศึกษาสถานที่จัดวางอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ล้างมือให้สะอาดหลังทำปฏิบัติการเสมอ ล้างมือให้สะอาดหลังทำปฏิบัติการเสมอ มีสติอยู่เสมอในเวลาทำปฏิบัติการ และโปรดใช้สามัญสำนึกเพื่อความปลอดภัย มีสติอยู่เสมอในเวลาทำปฏิบัติการ และโปรดใช้สามัญสำนึกเพื่อความปลอดภัย ศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อนเริ่มทำปฏิบัติการ โดยเฉพาะเมื่อใช้สารที่อันตรายมาก ศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อนเริ่มทำปฏิบัติการ โดยเฉพาะเมื่อใช้สารที่อันตรายมาก

12 สารเคมีอันตราย !! ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ สารเคมีอันตราย หมายถึง สาร สารประกอบ สารผสม ซึ่งอยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 1. มีพิษ กัดกร่อน ระคายเคือง ทำให้เกิดอาการแพ้ ก่อมะเร็ง หรือ ทำให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ อนามัย 2. ทำให้เกิดการระเบิด เป็นตัวทำปฏิกิริยาที่รุนแรง เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน หรือ ไวไฟ 3. มีกัมมันตภาพรังสี รายชื่อดูจาก http://www.ohseinstitute.org/ohs/thailand/pdf/2_7.pdf

13 ตัวอย่างสารเคมีในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ ที่จัดเป็นสารเคมีอันตรายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย Acetic acidPhenol AcetonePhosphoric acid AcetonitrilePotassium chromate AmmoniaPotassium dichromate Ammonium nitratePotassium hydroxide Ammonium fluoridePotassium nitrate Ethyl acetatePotassium hydroxide Ethyl alcolholPotassium permanganate Calcium chloridePyridine Calcium hypochloriteSodium azide Calcium oxideSodium carbanate Cadmium dustSodium dichromate ChloroformSodium fluoride HexaneSodium hydroxide IodineSodium hypochlorite Hydrochloric acidSodium nitrate MethanolSodium sulphide Nitric acidSulfuric acid Oxalic acidXylene

14 สารก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogen)ตามมาตรฐาน NIOSH ที่พบในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ Chloroform Dichlorometane Cabontetrachloride Formaldehyde Benzene Potassium bromide Glass wool Potassium dichromate ผง cadmium

15 ทราบว่าเป็นสารอันตรายได้อย่างไร เราสามารถทราบว่าสารเคมีที่พบเป็นสารอันตรายหรือไม่ และก่อให้เกิดอันตราย ได้อย่างไร? โดยการสังเกตฉลาก หรือเครื่องหมายซึ่งเป็นเครื่องหมายสากลที่ ติดบนภาชนะบรรจุ ของเหลวไวไฟ ของเหลวไวไฟ ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกาย ไฟ เช่นน้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ ไซ ลีน ของเหลวไวไฟ ของเหลวไวไฟ ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกาย ไฟ เช่นน้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ ไซ ลีนก๊าซพิษ อาจตายได้เมื่อได้สูด ดม เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซ แอมโมเนียก๊าซพิษ ของแข็งไวไฟ ของแข็งไวไฟ ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกเสียดสี หรือความร้อนสูง ภายใน 45 วินาที เช่น ผงกำมะถัน ไม้ขีดไฟ ของแข็งไวไฟ ของแข็งไวไฟ ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกเสียดสี หรือความร้อนสูง ภายใน 45 วินาที เช่น ผงกำมะถัน ไม้ขีดไฟ ก๊าซไวไฟ ก๊าซไวไฟ ติดไฟง่ายเมื่อถูก ประกายไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน ก๊าซไวไฟ ก๊าซไวไฟ ติดไฟง่ายเมื่อถูก ประกายไฟ เช่น ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน วัตถุระเบิด วัตถุระเบิด ระเบิดได้เมื่อถูก กระแทก เสียดสี หรือความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ วัตถุระเบิด วัตถุระเบิด ระเบิดได้เมื่อถูก กระแทก เสียดสี หรือความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน พลุไฟ ดอกไม้ไฟ ก๊าซไม่ไวไฟ, ไม่เป็นพิษ อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูก กระแทกอย่างแรง หรือได้รับความ ร้อนสูงจากภายนอก เช่น ก๊าซ ออกซิเจน ก๊าซไม่ไวไฟ, ไม่เป็นพิษ อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูก กระแทกอย่างแรง หรือได้รับความ ร้อนสูงจากภายนอก เช่น ก๊าซ ออกซิเจน

16 วัตถุที่ถูกน้ำแล้วทำให้ก๊าซ ไวไฟ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม วัตถุที่ถูกน้ำแล้วทำให้ก๊าซ ไวไฟ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์ โซเดียม วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง ลุกติดไฟได้เมื่อสัมผัส กับอากาศภายใน 5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัส เหลือง โซเดียมซัลไฟต์วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง วัตถุออกซิไดส์ ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้ สารอื่นเกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต วัตถุออกซิไดส์ ไม่ติดไฟแต่ช่วยให้ สารอื่นเกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต ออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์ อาจเกิดระเบิดได้เมื่อ ถูกความร้อน ไวต่อการกระทบ และเสียดสีทำปฎิกริยารุนแรง กับสารอื่น ๆ เช่น อะซิโตนเปิร์ ออกไซออร์แกนนิคเปอร์ออกไซด์ วัตถุติดเชื้อ วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และทำให้เกิดโรคได้ เช่น ของเสีย อันตรายจากโรงพยาบาล เข็มฉีด ยาที่ใช้แล้ว เชื้อโรคต่างๆวัตถุติดเชื้อ วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่สามารถให้รังสีที่เป็น อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น โคบอลต์ เรเดียมวัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน สามารถกัดกร่อนผิดหนัง และเป็นอันตรายต่อระบบทางเดิน หายใจ เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์วัตถุกัดกร่อน วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ของเสียอันตราย แอส เบสทอสขาว เบนซัลดีไฮด์ ของ เสียปนเปื้อน วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย เช่น ของเสียอันตราย แอส เบสทอสขาว เบนซัลดีไฮด์ ของ เสียปนเปื้อน

17

18 ของเสียชนิดของแข็ง แบ่งเป็น 7 ชนิด ของเสียชนิดของแข็ง แบ่งเป็น 7 ชนิด ของเสียอันตรายของเสียอันตราย ของเสียชนิด ของเหลว แบ่งเป็น 18 ชนิด ของเสียชนิด ของเหลว แบ่งเป็น 18 ชนิด ของเสียไม่อันตราย : ของเสียไม่อันตราย : ขยะธรรมดา, กระดาษ จัดแยกประเภทของเสีย ภายในห้องปฏิบัติการ ของเสียพิเศษ แบ่งเป็น 3 ชนิด ของเสียพิเศษ

19 ของเสียพิเศษ L23 ของเสียที่มีจุลินทรีย์ ของเสียอันตราย สารกัมมันตรังสี ของแข็ง / ของเหลว L21 L22 ของเสีย EtBr ฆ่าเชื้อโรค (Autoclave ที่ 121 ๐ C 15 psi, 30- 70 นาที) จัดเก็บส่ง หน่วยงาน พปส. Flow chart การจัดแยกประเภทของเสีย ภายในห้องปฏิบัติการ

20 N S06 Y S07 Y S05 Y ของแข็ง ขวดสารเคมีที่ใช้ หมดแล้ว ขยะปนเปื้อน สารเคมี Organic Wastes N N S01 Y เครื่องแก้วและขวด สารเคมีที่แตก Toxic Wastes N N ขยะติดเชื้อ แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย N S02 Y S03 Y S04 Y ไซยาไนด์อนินทรีย์ ไซยาไนด์อินทรีย์ ไซยาไนด์อนินทรีย์ ไซยาไนด์อินทรีย์ ปรอทอนินทรีย์ ปรอทอินทรีย์ ปรอทอนินทรีย์ ปรอทอินทรีย์ L05 L08 ของเสียที่ระเบิดได้ สารไวไฟ สารรีดิวซ์ สารที่ได้จากการ ถ่ายภาพ สารออกซิไดซ์ ของเสียที่ระเบิดได้ สารไวไฟ สารรีดิวซ์ สารที่ได้จากการ ถ่ายภาพ สารออกซิไดซ์ L20 L18 L13 L19 L12 ของเหลว ไซยาไนด์ ปรอท อาร์เซนิก N N Y Y YL10 N โครเมี่ยม YL07 N

21 โลหะหนักอื่นๆ ที่เกินมาตรฐาน โลหะหนักอื่นๆ ที่เกินมาตรฐาน YL11 N YL04 ฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ N YL17 สารอินทรีย์/สาร เชิงซ้อน มีน้ำ > 5% Y ฮาโลเจน น้ำมัน L16 YL15 Y N L14 Y เผาไหม้ได้ N มีกรดแร่ > 5% มีด่าง > 5% เกลือ N N L01 YL02 YL03 Y I2,KI PO 4 3,TKN, BOD DO NH3-N ALK, TVA N N

22 รายละเอียดของเสียอันตราย ชนิดของเหลว แบ่งเป็น 18 ประเภท 1.L01 ของเสียที่เป็นกรด ความหมาย ของเสียที่มีค่า pH ต่ำกว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% ตัวอย่าง กรดซัลฟูริก กรดไฮโดรคลอริก ของเสียจากการทดลอง DO การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ทำให้เป็นกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ำทิ้ง แล้วส่งตะกอน กำจัด

23 2.L02 ของเสียที่เป็นเบส ความหมาย ของเสียที่มีค่า pH สูงกว่า 7 และมีเบสปนอยู่ในสารละลายมากกว่า 5% ตัวอย่าง แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ทำให้เป็นกลางทิ้งลงท่อ ถ้ามีตะกอนให้กรองน้ำทิ้ง แล้วส่ง ตะกอนกำจัด 3.L03 ของเสียที่เป็นเกลือ ความหมาย ของเสียที่มีคุณสมบัติเป็นเกลือ หรือของเสียที่เป็นผลิตผลจากการ ทำปฏิกิริยาของกรดกับเบส ตัวอย่าง เช่นแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ โซเดียมคาร์บอเนต โซเดียมไฮดรอกไซด์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด

24 4.L04 ของเสียที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟลูออไรด์ ความหมาย ของเสียที่เป็นของเหลวที่ประกอบด้วยฟอสฟอรัส/ฟูออไรด์ ตัวอย่าง กรดไฮโดรฟูออริก สารประกอบฟลูออไรด์ ซิลิคอนฟูออไรด์ กรด ฟอสฟอริก การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ทำให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทกำจัด 5.L05 ของเสียที่ประกอบด้วยไซนาไนด์อนินทรีย์/อินทรีย์ ความหมาย ของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือ ไซยาโนคอมเพล็กซ์ เป็น องค์ประกอบ ตัวอย่าง โซเดียมไซยาไนด์ (NaCN), (Ni(CN)4 2-, (Cu(CN)4) 2- การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด

25 6.L07 ของเสียที่ประกอบด้วยโครเมียม ความหมาย ของเสียที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ ตัวอย่าง เช่นสารประกอบ Cr 6+, Cr 3+, กรดโครมิก ของเสียจากการวิเคราะห์ COD การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด วิธีรีดักชั่นและทำให้เป็นกลาง/ส่งบริษัทกำจัด 7.L08 ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์/อินทรีย์ ความหมาย ของเสียที่มีปรอทอนินทรีย์และปรอทอินทรีย์เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่าง เมอคิวรี (II)คลอไรด์, อัลคิลเมอคิวรี การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด

26 7.L08 ของเสียที่เป็นสารปรอทอนินทรีย์/อินทรีย์ สารปรอท สารปรอทไม่ว่าอยู่ในรูปใดล้วนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งสิ้นเพราะทำอันตรายต่อระบบประสาท ดังนั้นการทดลองใดที่ เกี่ยวข้องกับสารปรอทต้องใช้ความระมัดระวังให้ กรณีที่สารปรอท หกวิธีการที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้ -กวาดสารปรอทมากองรวมกัน -เก็บสารปรอทโดยใช้เครื่อง ดังรูปภาพ ถ้าพื้นที่สารปรอทหกหรือรอยร้าว ควร ปิดรอยแตกด้วยขี้ผึ้งทาพื้นหนา ๆ เพื่อกันการระเหยของปรอทหรือหรือ ใช้ผงกำมะถันพรมลงไป ปรอทจะ เปลี่ยนเป็นสารประกอบซัลไฟด์ แล้ว เก็บกวาดอีกครั้งหนึ่ง

27 ของเสียที่มีปรอท (Mercury Waste) แนวทางการจัดการ ของเสียที่เป็นเกลือปรอท สามารถละลายได้ในน้ำ (ใช้น้ำ 100 ml ต่อของเสีย 10 g ) ปรับ pH ของสารละลายให้เท่ากับ 10 ด้วยสารละลาย10% โซเดียมไฮดรอก ไซด์ ดำเนินการในตู้ดูดควัน เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ (20%) พร้อมกับ เขย่าจนไม่มีตะกอนเกิดขึ้นอีก สามารถตรวจสอบตะกอนที่เกิดขึ้นว่าสมบูรณ์หรือไม่ โดยดูที่ของเหลวที่ลอยอยู่บนผิวเล็กน้อย แล้วหยดสารละลายโซเดียมซัลไฟด์ลง ไป 2-3 หยด ถ้ามีการตกตะกอนหรือเกิดมีการขุ่นขึ้น ให้เติมสารละลาย โซเดียม ซัลไฟด์ มากเกินพอ หลังจากการเกิดอาการตกตะกอนที่ก้นแล้ว ให้เทของเหลว อย่างเบาๆ หรือกรองเอาของแข็งออก แล้วของเหลวลงสู่ท่อระบายน้ำ และบรรจุ ของแข็งปรอทซัลไฟด์ลงในภาชนะพร้อมติดฉลากเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม ต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดซึ่งอาจจะกำหนดให้กำจัดด้วยการฝังกลบอย่าง ปลอดภัย หรือทำให้อยู่ในรูปของแคปซูล (encapsulation) โดยการบล็อกด้วยซิ เมนต์ หมายถึง ของเสียชนิดที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบ เช่น เมอร์คิวรี (II) คลอไรด์, อัลคิลเมอร์คิวรี

28 8.L10 ของเสียที่เป็นสารอาร์เซนิก ความหมาย ของเสียที่มีอาร์เซนิกเป็นองค์ประกอบ ตัวอย่าง อาร์เซนิกออกไซด์ อาร์เซนิกคลอไรด์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ถ้าเป็น As 3+ ให้ใช้วิธีตกตะกอนร่วมกับ Fe 3+ /ส่งบริษัทกำจัด 9.L11 ของเสียที่เป็นไอออนของโลหะหนักอื่นๆ ความหมาย ของเสียที่มีไอออนของโลหะหนักอื่นๆซึ่งไม่ใช่โครเมียม อาร์เซนิก ไซยาไนด์และปรอทเป็นส่วนผสม ตัวอย่าง แบเรียม แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง แมงกานีส สังกะสี โคบอลต์ นิเกิ้ล เงิน แอนติโมนี ทังสเตน การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ทำให้เป็นกลางและตกตะกอน/ดูดซับด้วยคีเลตติงเรซิน/ส่งบริษัท กำจัด

29 10.L12 ของเสียออกซิไดซ์ซิงเอเจนต์ ความหมาย ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่ให้อิเลคตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกริยา รุนแรงกับสาร อื่นทำให้เกิดระเบิดได้ ตัวอย่าง เช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เปอร์มังกาเนต ไฮโปคลอไรด์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ออกซิเดชั่น/ทำให้เป็นกลาง/ส่งบริษัทกำจัด 11.L13 ของเสียรีดิวซ์ซิงเอเจนต์ ความหมาย ของเสียที่มีคุณสมบัติในการที่รับอิเลคตรอนซึ่งอาจเกิดปฏิกริยา รุนแรงกับสาร อื่นทำให้เกิดระเบิดได้ ตัวอย่าง กรดซัลฟิวรัส กรดไอโอซัลฟุริก ไฮดราซีนไฮดรอกซิลเอมีน การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด รีดักชั่น/ทำให้เป็นกลางส่งบริษัทกำจัด

30 12.L14 ของเสียที่สามารถเผาไหม้ได้ ความหมาย ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่สามารถเผาไหม้ได้ ตัวอย่าง ตัวทำละลายอินทรีย์ พวกอัลกอฮอล์เอสเตอร์ อัวดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ และสารอินทรีย์พวกไนโตรเจนหรือกำมะถัน เช่นเอมีน เอไมด์ ไพริมิดีน คิวโนลิน การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด 13.L15 ของเสียที่เป็นน้ำมัน ความหมาย ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ประเภทไขมันที่ได้จากพืช และสัตว์ ตัวอย่าง กรดไขมัน น้ำมันพืช และสัตว์ น้ำมันปิโตรเลี่ยม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก น้ำมัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด

31 14.L16 ของเสียที่เป็นสารฮาโลเจน ความหมาย ของเสียที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ของธาตุฮาโลเจน ตัวอย่าง คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl 4 ) คลอโรเบนซิน (C 5 H 6 Cl) คลอโรเอพิลีน โบรมีนผสมตัวทำละลายอินทรีย์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด 15.L17 ของเสียที่เป็นของเหลวอินทรีย์ที่ประกอบด้วย น้ำ ความหมาย ของเสียที่เป็นของเสียอินทรีย์ที่มีน้ำผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 5 ตัวอย่าง น้ำมันผสมน้ำ สารที่เผาไหม้ได้ผสมน้ำ เช่น อัลกอฮอล์ผสมน้ำ ฟีนอลผสมน้ำ กรดอินทรีย์ผสมน้ำ เอมีน หรืออัลดีไฮด์ผสมน้ำ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด

32 16.L18 ของเสียที่เป็นสารไวไฟ ความหมาย ของเสียที่สามารถลุกติดไฟได้ง่าย ซึ่งต้องแยกเก็บให้ห่างจาก แหล่งกำเนิดไฟ พวก ความร้อน ปฏิกิริยาเคมี เปลวไฟ เครื่องฟ้า ปลั๊กไฟ ตัวอย่าง อะซิโตน เบนซิน คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซโคลเฮกเซน ไดเอทธิลอีเทอร์ เอทธานอล เมทธานอล เมทธิลอะซิเตท โทลูอีน ไซลีน ปิโตรเลียมสปิริต การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ทำให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทกำจัด 17.L19 ของเสียที่มีสารทำให้ภาพคงตัว ความหมาย ของเสียที่เป็นพวกน้ำยาล้างรูป ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีอันตรายและ สารอินทรีย์ ตัวอย่าง ของเสียจากห้องมืด (Dark Room)สำหรับล้างรูป ซึ่งประกอบด้วยโลหะ เงินและของเหลวอินทรีย์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ส่งบริษัทกำจัด

33 18.L20 ของเสียที่เป็นสารที่ระเบิดได้ ความหมาย ของเสียหรือสารประกอบที่เมื่อได้รับความร้อน การเสียดสี รับแรง กระแทก ผสมกับน้ำ หรือความดันสูงๆ สามารถระเบิดได้ ตัวอย่าง ไนเตรท ไนตรามีน คลอเรต ไนโตรเปอร์คลอเรต พิเกรท โพรเมต เอไซด์ ไดเอโซ เปอร์ออกไซด์ อะเซติไลด์ อะซิติคลอไรด์ การจัดเก็บ จัดเก็บในภาชนะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด ทำจากพลาสติก PP หรือ PE การบำบัด/กำจัด ทำให้อยู่ในรูปของตะกอนแคลเซียม/ส่งบริษัทกำจัด

34 1.S01 ขวดแก้ว ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้ว ความหมาย ขวดแก้วเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดของแข็งและ ของเหลว ขวดพลาสติกเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีทั้งชนิดของแข็งและ ของเหลว ตัวอย่าง ขวดแก้วสีชาบรรจุกรด ด่าง ขวดแก้วบรรจุสารเคมีไวไฟ ขวด บรรจุสารเคมี การจัดเก็บ ทำความสะอาดก่อนนำเก็บบนชั้น หรือก่อนนำไปใช้ใหม่ การบำบัด/กำจัด ส่งหน่วยงานภายนอกกำจัด รายละเอียดการจัดเก็บและบำบัด ของเสียอันตรายชนิดของแข็ง (7 ประเภท)

35 2.S02 เครื่องแก้ว และขวดสารเคมีที่แตก ความหมาย เครื่องแก้ว ขวดแก้วที่แตก ชำรุด หลอดทดลองที่แตกหัก ชำรุด ตัวอย่าง ขวดแก้ว เครื่องแก้ว หรืออุปกรณ์ที่ทำจากแก้วแตก หักชำรุด การจัดเก็บ บรรจุใส่ถัง PE พร้อมฝาปิด การบำบัด/กำจัด ส่งหน่วยงานภายนอกกำจัด 3.S03 Toxic Waste ความหมาย สารพิษ สารเคมีอันตราย สารก่อมะเร็ง ตัวอย่าง สารเคมีที่หมดอายุ สารเคมีที่เสื่อมคุณภาพ สารเคมีที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ การจัดเก็บ บรรจุใส่ถัง PE พร้อมฝาปิด การบำบัด/กำจัด ส่งหน่วยงานภายนอกกำจัด

36 4.S04 Organic Waste ความหมาย ของเสียชนิดของแข็งที่มีจุลินทรีย์ปนเปื้อน ตัวอย่าง อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง Gel เลี้ยงจุลินทรีย์ การจัดเก็บไม่ต้องจัดเก็บให้ฆ่าเชื้อก่อนทิ้งเป็นขยะชุมชน การบำบัด/กำจัด ฆ่าเชื้อก่อโรคด้วยวิธี Autoclave ที่ 121 C, 15 psi, 70 นาที ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Autoclave ที่ 121 C, 15 psi, 30 นาที 5.S05 ขยะปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่มีความ เข้มข้นสูง ความหมาย ขยะที่มีการปนเปื้อนสารเคมี หรือบรรจุภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อน สารเคมี ตัวอย่าง ทิชชู ถุงมือ เศษผ้า หน้ากาก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารเคมี การจัดเก็บ บรรจุใส่ถัง PE พร้อมฝาปิด การบำบัด/กำจัด ส่งหน่วยงานภายนอกกำจัด

37 6.S06 ขยะติดเชื้อ ความหมาย ขยะ/ของเสีย ที่มีเหตุสงสัยว่ามี หรืออาจมีเชื้อโรค ซาก หรือชิ้นส่วน สิ่งมีชีวิต วัสดุที่ใช้บริการทางการแพทย์ ตัวอย่าง ซาก ชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต สำลี ผ้ากอส เข็มฉีดยา หรือสิ่งสัมผัส กับเลือด การจัดเก็บ บรรจุใส่ถุงสีแดง และจัดเก็บในถัง ซึ่งมีฝาปิด การบำบัด/กำจัด ส่งกำจัดโดยการเผาด้วยเตาเผา 7.S07 แบตเตอรีและถ่านไฟฉาย ความหมาย แบตเตอรี ละถ่านไฟฟฉายที่ใช้งานหมดแล้ว หรือ เสื่อมสภาพแล้ว ตัวอย่าง แบตเตอรี และถ่านไฟฉาย การจัดเก็บ บรรจุใส่ถัง พร้อมฝาปิด การบำบัด/กำจัด ส่งหน่วยงานภายนอกกำจัด

38

39 ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ

40 ระบบข้อมูลสารเคมีของห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการต้องมีรายการสารเคมีที่มีข้อมูลครบถ้วนและได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นรายปี

41 ระบบการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการและผู้ที่ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการเป็นรายเทอม มีการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการและผู้ที่ทำวิจัยในห้องปฏิบัติการเป็นรายเทอม

42 http://chemsafe.chula.ac.th/ ทดลองใช้โปรแกรม http://chemsafe.chula.ac.th/test

43 http://chemsafe.chula.ac.th/waste

44

45 แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chemtrack.org/

46

47

48 สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง สถานที่เก็บของเสียในสถานที่เก็บรวบรวมของเสียส่วนกลาง : ต้องเป็น สถานโรงเรือนหรือที่มีปริมาณกว้างพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและ มีการจัดเก็บของเสียประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ สามารถแยกการเก็บของเสียที่ไม่สามารถเก็บรวมกับของเสียประเภท อื่นได้อย่างเหมาะสม สถานที่ที่ใช้สำหรับการจัดเก็บของเสีย สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ สถานที่จัดเก็บของเสียภายในห้องปฏิบัติการ : บริเวณที่แบ่งแยกออกมา จากส่วนที่ปฏิบัติการ และอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก สถานที่จัดเก็บของเสียประจำอาคาร สถานที่จัดเก็บของเสียประจำอาคาร : ควรมีอากาศเย็นและแห้ง มีระบบ ถ่ายเทอากาศที่ดี และแดดส่องไม่ถึง

49 สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ คืออะไร สารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible chemicals) หมายถึง สารเคมีที่หากสัมผัสกันจะเกิดอันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพัง อาจจะไม่มีอันตราย อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากสารทำ ปฏิกิริยากันก่อให้เกิดความร้อนสูง จนลุกไหม้ หรือระเบิด สารที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible chemicals) หมายถึง สารเคมีที่หากสัมผัสกันจะเกิดอันตราย แต่ถ้าอยู่ตามลำพัง อาจจะไม่มีอันตราย อันตรายที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากสารทำ ปฏิกิริยากันก่อให้เกิดความร้อนสูง จนลุกไหม้ หรือระเบิด วิธีการจัดเก็บสารเหล่านี้ หากจำเป็นต้องเก็บไว้ในห้อง เดียวกัน ควรเอาไว้คนละตู้ หรือคนละชั้นวาง และควรวางตู้ และชั้นวางเหล่านั้นห่างจากกัน

50 ตารางที่ 1 ตัวอย่างประเภทของสารเคมีและการจัดเก็บแยกตามแต่ละประเภท ประเภทสารเคมีกลุ่มไม่ควรจัดเก็บร่วมกับกลุ่ม กรดอนินทรีย์ (Inorganic acids)12-8, 10, 11, 12, 13, 15-18, 20, 21 กรดอินทรีย์ (Organic acids)21, 3, 4, 7, 13, 15-18 ด่าง (Caustic)31, 2, 6-8, 12-17, 19, 21 เอมีนส์และอัลคาโนลามีนส์ (Amines and Alkanolamines) 41, 2, 5, 7, 8, 12-17, 21 สารประกอบของธาตุฮาโลเจน (Halogenated compounds) 51, 3, 4, 11, 13, 16 อัลกอฮอล์ ไกลคอล และไกลคอลอีเทอร์ (Alcohols, Glycols and Glycol ethers) 61, 7, 13, 15, 19, 21 อัลดีไฮด์ (Aldehydes)71-4, 6, 8, 14-16, 18, 19, 21 คีโตน (Ketones)81, 3, 4, 7, 18, 19 น้ำมันปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Petroleum oils, Saturated hydrocarbons) 919 อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbons) 101, 19 โอเลฟินส์ (Olefins)111, 5, 19 เอสเทอร์ (Esters)121, 3, 4, 18, 19 มอนอเมอร์ Polymerizable Ester (Monomers, Polymerizable Esters) 131-6, 14, 15, 18, 19, 20, 21 ฟีนอล (Phenols)143, 4, 7, 13, 15, 18, 19 อัลคาลีนออกไซด์ (Alkalene Oxides)151-4, 6, 7, 15, 18, 21 ไซยาโนไฮดริน (Cyanohydrins)161-5, 7, 15, 18, 21 ไนไตรล์ (Nitriles)171-4, 15, 21 แอมโมเนีย (Ammonia)181, 2, 7, 8, 12-16, 19, 21 ธาตุฮาโลเจน (Halogens)193, 6-14, 18, 20 อีเทอร์ (Ethers)201, 13, 19 Acid anhydrides211, 3, 4, 6, 7, 13, 15-18

51 การทำให้ระเหยเป็นไอ การทำให้เป็นกลางและเจือจาง การฝังกลบ การเก็บสารเคมี การเผา

52 การพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ ป้องกัน อันตรายส่วน บุคคล (Protect yourself) เลือกอุปกรณ์โดย ศึกษาข้อมูลสารเคมีจาก MSDS ถ้าไม่ทราบชนิดสาร ให้เลือกการป้องกันระดับ สูงสุด

53 ระดับการป้องกันสารเคมี อันตราย มี 4 ระดับ (Environmental Protection Agency’s Office of Emergency and Remedial Response) A ระดับ A ระดับ B ระดับ C ระดับ D

54 ระดับ A A ชุดกันสารเคมีแบบ Total encapsulating chemical protection suit (Vapor-light suit) มีอุปกรณ์ Self-contained breathing apparatus (SCBA) (Air-line respirator) ถุงมือ และ รองเท้าหัวเหล็ก กัน สารเคมี ป้องกันสูงสุด ( ระบบหายใจ, ตา, ผิวหนัง, เยื่อบุ ) Level A Protection ให้การป้องกันในระดับสูงสุด ทั้งด้านการหายใจ การสัมผัส กับ ผิวหนัง ดวงตา และ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันสารเคมีทั้ง ในรูป ของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ

55 B อุปกรณ์ เหมือน A ยกเว้นชุดกัน สารเคมี ใช้ splash garment ป้องกันระบบหายใจสูงกว่าระบบ อื่น ระดับ B Level B Protection ใช้ป้องกันระบบทางเดินหายใจในระดับสูง สุดแต่ระดับการป้องกันจะรองลงมาสำหรับผิวหนัง และ ดวงตา โดยมากจะใช้ป้องกันของเหลวหรือวัตถุกระเด็น

56 C อุปกรณ์มี หน้ากากและไส้กรอง สารเคมี (air purifying respirator) Splash garment, ถุงมือ และ รองเท้าหัวเหล็ก ป้องกันแบบรู้ชนิดและความเข้มข้น สาร D ป้องกัน ธรรมดา Level C Protection ใช้เมื่อรู้ว่าสารเคมีเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ มีการ วัดความเข้มข้นของสารเคมี และมีข้อบ่งชี้ในการใช้ air-purifying respirators โดยอันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนังค่อนข้างน้อย และตลอดการปฏิบัติงาน ภายใต้ชุดดังกล่าว จะต้องมีการตรวจสภาพอากาศเป็นระยะ Level D Protection คือชุดใส่ทำงานทั่วไปไม่ควรใส่ในที่ซึ่งมี สิ่งคุกคามต่อผิวหนังหรือทางเดินหายใจ

57 ขั้นตอนการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ เริ่ม ไม่ทราบประเภทสารเคมี ที่รั่วไหล NO สารนี้เป็นพิษต่อผิวหนัง หรือไม่ ไม่ทราบสภาพอากาศ ขณะนี้ ระดับ A ระดับ B YES

58 ขั้นตอนการพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ NO สภาพนี้ต้องใช้ หน้ากาก สารนี้ระคายเคือง ผิวหนัง ระดับ C ระดับ D YES ควรสวม หน้ากาก ไม่ทราบสภาพอากาศ ขณะนี้

59

60 เลขนัยสำคัญ

61 เลขนัยสำคัญ (significant figures) 012345012345012345012345 3.4 3.44

62 456 cm. 456 cm. 1. เลขที่ไม่ใช่ 0 ทั้งหมด เป็นเลขนัยสำคัญ 1.01 cm 2. เลข 0 ระหว่างเลขอื่น เป็น เลขนัยสำคัญ เลขนัยสำคัญ 2 ตัว เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 3.5 g 2005 kg เลขนัยสำคัญ 4 ตัว เลขนัยสำคัญ 3 ตัว เลขนัยสำคัญ

63 0.02 g 3. เลข 0 ทางด้านซ้ายของเลข อื่นไม่เป็นเลขนัย สำคัญ เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 4. เลข 0 ทางด้านขวาของเลขอื่น และมีจุดทศนิยมเป็นเลข นัยสำคัญ 4. เลข 0 ทางด้านขวาของเลขอื่น และมีจุดทศนิยมเป็นเลข นัยสำคัญ เลขนัยสำคัญ 1 ตัว 0.002 6 cm เลขนัยสำคัญ 2 ตัว 0.0200 g 30.0 cm เลขนัยสำคัญ 3 ตัว

64 5. เลข 0 ทางขวามือของเลขอื่นที่ไม่มีจุดทศนิยมไม่จำเป็น 5. เลข 0 ทางขวามือของเลขอื่นที่ไม่มีจุดทศนิยมไม่จำเป็นต้องเป็นเลขนัยสำคัญ 130 cm 25 เลขนัยสำคัญ 3, 4 หรือ 5 ตัว เลขนัยสำคัญ 2 หรือ 3 ตัว 10,300 g Scientific Notation เลขนัยสำคัญ 3 ตัว 1.03 x 10 4 g เลขนัยสำคัญ 4 ตัว 1.030 x 10 4 g เลขนัยสำคัญ 5 ตัว 1.0300 x 10 4 g

65 จำนวนอะตอมใน 12 g ของ คาร์บอนคือ 602,200,000,000,000,000,000,000 6.022 x 10 23 มวลของคาร์บอนหนึ่งอะตอม ในหน่วยกรัม คือ 0.000000000000000000000 0199 1.99 x 10 -23 N x 10 n N คือตัวเลข ระหว่าง 1 ถึง 10 n คือจำนวนเต็ม บวกหรือลบ Scientific Notation ( สัญกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ )

66 ระบุจำนวนเลขนัยสำคัญใน จำนวนต่อไปนี้ 24 mL เลขนัยสำคัญ 2 3001 g เลขนัยสำคัญ 4 0.0320 m 3 เลขนัยสำคัญ 3 6.4 x 10 4 molecules เลขนัยสำคัญ 2 560 kg เลขนัยสำคัญ 2 หรือ 3

67 เลขนัยสำคัญ การบวกและการลบ ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตัวเลขหลังจุด ทศนิยมเท่ากับจำนวนตัวเลขหลังจุด ทศนิยมของตัวตั้งที่มีตัวเลขหลังจุด ทศนิยมน้อยที่สุด 89.332 1.1+ 90.432 ปัดเป็น 90.4 มีเลขหลังจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง 3.70 -2.9133 0.7867 มีเลขหลังจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ปัดเป็น 0.79

68 เลขนัยสำคัญ การคูณและการหาร ผลลัพธ์ต้องมีจำนวนตัวเลขนัยสำคัญ เท่ากับจำนวนตัวเลขนัยสำคัญของตัว ตั้งที่มีเลขนัยสำคัญน้อยที่สุด 4.51 x 3.6666 = 16.536366= 16.5 3 sig figs ปัดเป็น 3 sig figs 6.8 ÷ 112.04 = 0.0606926 2 sig figs ปัดเป็น 2 sig figs = 0.061

69 เลขนัยสำคัญ ตัวเลขแม่นตรง (Exact Numbers) ตัวเลขจากนิยามหรือจำนวนนับ ของวัตถุจัดเป็นตัวเลขแม่นตรงที่มี จำนวนตัวเลขนัยสำคัญเป็นอนันต์ ค่าเฉลี่ยของค่าสามค่าต่อไปนี้ ; 6.64, 6.68 และ 6.70? 6.64 + 6.68 + 6.70 3 = 6.67333 = 6.67 เนื่องจากเลข 3 เป็นตัวเลขแม่นตรง = 7

70


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสารเคมีอันตราย วิสิฐศักดิ์ วุฒิอดิเรก งานยา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ นครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google