งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มองดีๆ มีทางแก้ ดร เกษมสันติ์ สุวรรณรัต.  น้ำเสียจากเขตคลองชลประทานไหล่ปะปน กับน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มองดีๆ มีทางแก้ ดร เกษมสันติ์ สุวรรณรัต.  น้ำเสียจากเขตคลองชลประทานไหล่ปะปน กับน้ำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มองดีๆ มีทางแก้ ดร เกษมสันติ์ สุวรรณรัต

2  น้ำเสียจากเขตคลองชลประทานไหล่ปะปน กับน้ำดี

3  บางปู จ. สมุทรปราการ

4  คลองสารภี

5  คลองขวาง จ. ฉะเชิงเทรา

6

7 หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ทิ้งในทางน้ำชลประทาน  ความเป็นกรด - ด่าง (pH) ระหว่าง 6.5 – 8.5  ค่าการนำไฟฟ้า (EC x 10 6 ) ไม่มากกว่า 2,000 ไม โครโมส์ / ซม.  ค่าของแข็งที่ละลายได้ (TDS) ไม่มากกว่า 1,300 มิลลิกรัม / ลิตร  ค่าของแข็งที่แขวนลอย (SS) ไม่มากกว่า 30 มิลลิกรัม / ลิตร  เปอร์มังกาเนท (PV) ไม่มากกว่า 30 มิลลิกรัม / ลิตร  ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H 2 S) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม / ลิตร  ค่าไซยาไนด์ (Cyanide) ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัม / ลิตร  น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัม / ลิตร

8 หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ทิ้งในทางน้ำชลประทาน  ค่าฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม / ลิตร  พินอลและครีโซลส์ (Phenols & Cresols) ไม่ มากกว่า 1 มิลลิกรัม / ลิตร  คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม / ลิตร  ค่ายาฆ่าแมลง (Insecticide) และสารกัมมันตรังสี ต้องไม่มีเลย  การกำหนดค่าสีหรือกลิ่น ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ  น้ำมันทาร์ (TAR) ต้องไม่มีเลย

9 หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ ทิ้งในทางน้ำชลประทาน  สังกะสี (Zn ) ไม่มากกว่า 5 มิลลิกรัม / ลิตร  โครเมียม (Cr) ไม่มากกว่า 0.3 มิลลิกรัม / ลิตร  อาร์เซนิค (As) ไม่มากกว่า 0.25 มิลลิกรัม / ลิตร  ทองแดง (Cu) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม / ลิตร  ปรอท (Hg) ไม่มากกว่า 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร  แคดเมียม (Cd) ไม่มากกว่า 0.03 มิลลิกรัม / ลิตร  บาเรียม (Ba) ไม่มากกว่า 1 มิลลิกรัม / ลิตร  เซเลเนียม (Se) ไม่มากกว่า 0.02 มิลลิกรัม / ลิตร  ตะกั่ว (Pb) ไม่มากกว่า 0.1 มิลลิกรัม / ลิตร  นิเกิล (Ni) ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัม / ลิตร  แมงกานีส (Mn) ไม่มากกว่า 5 มิลลิกรัม / ลิตร

10

11 ขยะ วัน ละ 600 0 ตันก็ ลง คลอ งถ้า ไม่ เก็บ

12 เดิมมีแต่ คลอง ถนน มาที หลัง อบต เพิ่มพลัง ออกซิเจน ให้ทันการ เพิ่ม ประชากร ก็ไม่เน่า

13 น้ำโสโครกก็ลงคลองแบบ นี้

14 ขาดออกซิเจน

15 แสงแดดส่องไม่ถึง

16 ตะใคร่ขึ้นจนข้นขนาดนี้

17 ตะใคร่ขึ้นจนข้นขนาดนี้

18 คลองแม่ข่าเน่า ติดแอเรเต้อก็ หาย ทำไหม ?

19 อุตส าหก รรมก็ หาย เน่า ได้

20 บำบัดแล้วมีเครื่องตักฟองออกก็จบ

21 แร่ธาตุหมุนเวียน

22 อย่าปล่อยจนเป็นแบบนี้

23 ช่วยคนจีนได้ ทำไมจะช่วยไทย ไม่ได้

24 ทำไมต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้

25

26  น้ำดีไล่น้ำเสีย : ช่วยให้น้ำเสียเจือจาง  ผักตบชวา : ผักตบชวาช่วยดูดซับความ สกปรก และสารพิษจากน้ำเน่าเสีย  การเติมอากาศ : เพื่อเพิ่มออกซิเจนที่ละลาย ในน้ำ  การผสมระหว่างพืชน้ำกับระบบเติมอากาศ : โดยการสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้น กกอียิปต์ เพื่อใช้ดับกลิ่นและปลุกต้น ผักตบชวาเพื่อดูดสิ่งสกปรกและโลหะหนัก  หลักธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ : ประกอบด้วย 4 ระบบ คือ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย, ระบบบ่อ ชีวภาพ, ระบบหญ้ากรอง และระบบบำบัดน้ำ เสียโดยใช้ป่าชายเลน

27  กังหันน้ำชัยพัฒนา : เพื่อเพิ่มให้สัมผัส อากาศได้อย่างทั่วถึง ทำให้ออกซิเจน ละลายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และทำให้น้ำเกิด การไหลตามทิศทางที่กำหนดด้วย

28 คลวงวนเวียนแบบนี้เรารู้จักทำ ตั้งแต่ ๒๕๐๙

29 หลังบ้านแบบนี้เรากั้นน้ำไว้แล้วใส่ เครื่องปั่นเติมออกซิเจนน้ำจะใสเลี้ยง ปลาได้

30 ระวังปฏิกูลส้วมซึม

31 หลังบ้านแบบนี้เรากั้นน้ำไว้แล้วใส่ เครื่องปั่นเติมออกซิเจนผลักไล่ขยะเอา มาเก็บก็ได้

32 รั้วสะเตนเลสแก้น้ำเน่าไม่ได้แต่แอ เรเต้อแก้ได้

33 ระบบบำบัดใหญ่

34 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt มองดีๆ มีทางแก้ ดร เกษมสันติ์ สุวรรณรัต.  น้ำเสียจากเขตคลองชลประทานไหล่ปะปน กับน้ำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google