งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 แหล่งพลังงาน ไฟฟ้า. ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ รถยนต์ เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก ปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของ เซลล์ไฟฟ้าเคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 แหล่งพลังงาน ไฟฟ้า. ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ รถยนต์ เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก ปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของ เซลล์ไฟฟ้าเคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 แหล่งพลังงาน ไฟฟ้า

2 ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ รถยนต์ เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก ปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของ เซลล์ไฟฟ้าเคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1. อิเลคโตรดหรือขั้วไฟฟ้า มี 2 ขั้ว คือ ขั้วบวก และขั้วลบ ส่วนใหญ่จะ เป็นโลหะนำไฟฟ้า 2. อิเลคโทรไลต์หรือสารละลายนำ ไฟฟ้า

3

4

5 เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ ไม่ได้ อาจเรียกว่า เซลล์ปฐมภูมิ ตัวอย่าง เซลล์ชนิดนี้ ได้แก่ เซลล์ถ่านไฟฉาย หรือ เซลล์แห้ง (dry cell) โครงสร้างของเซลล์ เป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสี เป็นขั้วลบของ เซลล์ มีแท่งถ่าน ( แกรไฟต์ ) เป็นขั้วบวกอยู่ ตรงกลางเซลล์ รอบ ๆ แท่งถ่านจะบรรจุ ด้วยแมงกานีสไดออกไซด์ ผงถ่าน และ แอมโมเนียมคลอไรด์ผสมสังกะสีคลอไรด์ เป็นอิเลคโทรไลต์ ทำให้มีลักษณะเป็นอิเลค โทรไลต์ชื้น กั้นปิดฝากล่องด้วยพลาสติก หรือแอสฟัลต์ เพื่อกันสารละลาย ภายในไหล ออก

6 เซลล์ทุติยภูมิ ได้แก่ แบตเตอรี่รถยนต์ ถ่านไฟฉายสำหรับเครื่องคิดเลขและโทรศัพท์มือถือ · เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหรือแบตเตอรรี่ รถยนต์ เป็นเซลล์ซึ่งมีขั้วลบเป็นตะกั่ว ตะกั่ว (IV) ออกไซด์เป็นขั้วบวก และกรดซัลฟิวริกเป็นอิเลค โทรไลต์ · เซลล์โซเดียม - ซัลเฟอร์ มีโซเดียมเป็นขั้วลบ กำมะถันเป็นขั้วบวกใช้กับรถยนต์ที่ขับเคลื่อน โดยใช้ กระแสไฟฟ้า เช่น รถจักรยานยนต์แบบใช้แบตเตอรี่ รถยนต์ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ · เซลล์นิเกิล - แคดเมียม หรือ เซลล์นิแคด หรือ ถ่านไฟฉายชนิดที่ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ ถ่านชนิดนี้มัก มีคำว่า “rechargable” อยู่บนตัวเซลล์ เซลล์นี้มี ความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 1-2 โวลท์ ขั้วไฟฟ้า มักใช้แคดเมียมเป็นขั้วลบ นิเกิลออกไซด์เป็น ขั้วบวกและใช้สารละลายเบส

7 เป็นเซลล์ที่ผ่านสารตั้งต้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงไป ที่ขั้วบวกและขั้วลบตลอดเวลา เมื่อเกิด ปฏิกิริยา ภายในเซลล์จะให้พลังงานไฟฟ้า เช่น · เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน - ออกซิเจนหรือ เซลล์เชื้อเพลิงในยานอวกาศ มีคาร์บอน เป็น ขั้วบวกและลบ มีโซเดียมคาร์บอเนตหลอมเหลวหรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นหรือโพแทสเซียม ไฮด รอกไซด์เป็นสารละลายนำไฟฟ้า เมื่อผ่านก๊าซ ไฮโดรเจนและออกซิเจนที่มีความดันสูง เข้าไป ภายในเซลล์ จะเกิดปฏิกิริยาเคมี ทำให้เกิดความต่าง ศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสอง เกิดพลังงานไฟฟ้า และได้ น้ำเป็นผลพลอยได้ เขียนสมการปฏิกิริยาได้ดังนี้ ไฮโดรเจน + ออกซิเจนน้ำ + พลังงาน ไฟฟ้า เซลล์นี้มีศักย์ไฟฟ้า 1.2 โวลท์ เป็นเซลล์ที่มีราคา แพง จึงมักใช้กับยานพาหนะที่ใช้ทางทหาร กระสวยอวกาศ

8 เซลล์เชื้อเพลิงโพรเพน - ออกซิเจน ปัจจุบันมี การนำเซลล์เชื้อเพลิงมาใช้กับการ ขับเคลื่อนรถยนต์ โดยใช้ก๊าซธรรมชาติทำปฏิกิริยากับออกซิเจน มี กรดซัลฟิวริกเป็นสารละลายนำ ไฟฟ้า เซลล์ชนิดนี้มี ข้อดี คือ ลดมลพิษในอากาศ เนื่องจากของเสียจาก การเผาไหม้ คือ น้ำ

9 ประกอบด้วยแผ่นวัตถุ กึ่งตัวนำสองชนิดวางทับต่อกัน เป็นชั้น · ชั้นบน เป็นแผ่นสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนและฟอสฟอรัส · ชั้นล่างเป็นแผ่นสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอนและโบรอน ชั้นบนจะบางกว่าชั้นล่าง เพื่อให้แสงสว่างสามารถส่อง ทะลุลงไปถึงชั้นล่างได้เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบกับแผ่นบนจะ เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นสารกึ่งตัวนำทั้งสอง ดังนั้นเมื่อต่อสายไฟฟ้าเข้าไปจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลจากชั้น ล่างไปตามสายไฟฟ้าสู่แผ่นชั้นบน

10

11 Exercise 1 1. อิเลคโทรไลต์ คือ...................... 2. ขั้วไฟฟ้า มี...... ขั้ว คือ.............................. 3. เซลล์ไฟฟ้าเคมี มีส่วนประกอบ..... ส่วน คือ...... 4. จงยกตัวอย่างเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิมาอย่างละ 2 ตัวอย่าง 5. ข้อดีของเซลล์เชื้อเพลิง คือ....................... 6. จงอธิบายการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมวาดรูป 7. เซลล์ปฐมภูมิมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า.............. 8. เซลล์ทุติยภูมิมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า.............. 9. จงวาดรูปเซลล์ปฐมภูมิ 10. จงวาดรูปเซลล์ทุติยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 แหล่งพลังงาน ไฟฟ้า. ได้แก่ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ รถยนต์ เป็นการผลิตไฟฟ้าจาก ปฏิกิริยาเคมี ส่วนประกอบของ เซลล์ไฟฟ้าเคมีมี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google