งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ประเภทของห้องปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ประเภทของห้องปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ

3 ประเภทของห้องปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทาง คอมพิวเตอร์

4 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

5 ห้องปฏิบัติการทางภาษา

6 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

7 ทำเล ที่ตั้ง  อาคารที่เป็นห้องปฏิบัติการ ควรอยู่ห่าง จากสถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย หรือ บริเวณที่เสี่ยงต่ออันตรายพอสมควร เช่น ไม่ตั้งใกล้ปั้มน้ำมัน หรือโกดังเก็บสารเคมี อันตราย เป็นต้น  อาคารต้องมั่นคง แข็งแรง โครงสร้างควร เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วยวัตถุ ทนไฟ  ความสูงจากพื้นถึงเพดานโดยเฉลี่ย ไม่ ควรน้อยกว่า 3 เมตร เพื่อการระบาย อากาศ โดยธรรมชาติ และให้มีแสงสว่าง ตามธรรมชาติเพียงพอ  อาคารที่สูงเกิน 3 ชั้นต้องมีทางออก ฉุกเฉิน บันไดหนีไฟที่ได้มาตรฐาน

8 ขนาด เนื้อที่  มีขนาดไม่เล็กกว่า 42 ตรม. หรือตาม ความเหมาะสมของโรงเรียน  มีประตูทางเข้า / ทางออกมีอย่างน้อย สองทางขนาดไม่เล็กกว่า 1.60 – 2.00 เมตร.  หน้าต่างและการระบายอากาศ จะต้อง ออกแบบให้ลมผ่านได้ และหากมีแสง สว่างไม่เพียงพอ ต้องติดตั้งโคมไฟฟ้า ให้แสงสว่างในห้องนั้นๆ มีความเข้มไม่ น้อยกว่า 300 LUK ทุกจุด

9 เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่างๆ • เคาน์เตอร์ • ตู้ติดผนังไว้ รอบห้อง • อ่างล้างมือ • น้ำร้อน • น้ำเย็น • ท่อแก๊ส • พัดลมดูด อากาศ • ปลั๊กไฟตาม จุดต่างๆ • เก้าอี้ • โต๊ะ ( เคลื่อนย้าย ได้ ) • โต๊ะสาธิตพร้อม เครื่องมือ • กระดานดำ

10 • แผ่นป้ายติด ประกาศ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ • ชั้นวางของที่ ปรับได้ • บริเวณอ่าน หนังสือ • บริเวณเก็บของที่ กว้างกว่าปกติ • ตู้เลี้ยงปลา • กรงเลี้ยง สัตว์ • กระบะเพาะ ต้นไม้ ( เคลื่อนย้าย ได้ ) • บริเวณ แสดงผลงาน หรือ นิทรรศการที่ สามารถ มองเห็นได้ จากที่ทางเดิน ระเบียง

11  มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มี ระบบระบายอากาศที่ดี มีระบบกำจัดของ เสีย  รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ  ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ ทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทุกครั้ง เมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน  ควรทิ้งขยะ และของเสียในภาชนะที่ จัดเตรียมไว้  จัดให้มีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นประจำ กรณีที่มีการหกของสารเคมี ต้องทำความสะอาดโดยทันที การรักษาความปลอดภัย

12  มีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุม การเข้าออกห้องปฏิบัติการได้อย่าง เหมาะสม  ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางเข้า - ออกฉุกเฉิน ต้องมีป้ายแสดง อย่างชัดเจน และต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีไฟฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ  การติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ ภายในอาคารต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่ การรับน้ำหนักของพื้นอาคาร เส้นทาง การขนย้าย กำลังไฟที่ต้องการ การรักษาความปลอดภัย

13  ต้องมีระบบแจ้งเตือนภัย เช่น สัญญาณเสียง และต้องตรวจสอบการ ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ต้องมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ สายไฟฟ้า ต้องดูแล และซ่อม บำรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  ต้องมีป้าย หรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ การรักษาความปลอดภัย

14 แหล่งอ้างอิง  ถาวร สารวิทย์. การบริหารอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม หน้า 32-36  วิจิตร วรุตบางกูร. การวางแผนผังและ พัฒนาสถานศึกษา หน้า 107-108  “ ห้องปฏิบัติการ ”( ออนไลน์ ).https://ww w.myfirstbrain.com/main_view.as px?ID=27813. วันที่ 06/11/54

15


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการ ต่างๆ ประเภทของห้องปฏิบัติการ  ห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google