งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ทรัพยากรดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ทรัพยากรดิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ทรัพยากรดิน

2

3

4

5 ดิน หมายถึง วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆส่วน
ดิน หมายถึง วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆส่วน ใหญ่อยู่บนพื้นผิวเปลือกโลก ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุปะ ปะปนกันในสภาพของแข็ง ของเหลว และก๊าซผสมผสานกัน

6 ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 511,269.63 ตารางกิโลเมตร(320.7ล้านไร่)
ลักษณะดินในประเทศไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 511, ตารางกิโลเมตร(320.7ล้านไร่) มีการแบ่งเป็น 6 ภาค มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 152 ล้านไร่ คิดเป็น ร้อยละ 48 ของพื้นที่ทั้งหมดมีการปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มาทำการเกษตร เช่น ปรับปรุงดินพรุ ที่จ.นราธิวาส ดินที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จึงทำให้มีพื้นที่เกษตรมากขึ้น ตามมาตรฐาน ของนักอนุรักษ์วิทยา แต่ละประเทศควรมีดินเพื่อการเกษตรไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของประเทศก็เพียงพอแล้ว

7 ความสำคัญของดินต่อสิ่งมีชีวิต
- เป็นแหล่งกำเนิดของแร่ธาตุต่าง ๆ - ใช้การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ เซรามิกส์ - มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต - เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด

8 ส่วนประกอบของดิน 1. อินทรียวัตถุ ประกอบด้วยซากพืช ซากสัตว์ มีประมาณร้อยละ 5
2. อนินทรีย์วัตถุ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มีประมาณร้อยละ 45

9 ชนิดของดิน แบ่งตามอนุภาคของเม็ดดินได้ 3 ชนิด คือ 1
ชนิดของดิน แบ่งตามอนุภาคของเม็ดดินได้ 3 ชนิด คือ ดินทราย เป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบ ดินเหนียว เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อค่อนข้างละเอียด

10 ประโยชน์ของดิน เป็นแหล่งปัจจัย 4 ของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารของพืช เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ เป็นที่หลบภัยและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ

11

12 อยู่กับที่หรือถูกพัดพาไป
หินแข็ง ผุพังสลายตัว วัตถุต้นกำเนิดดิน อยู่กับที่หรือถูกพัดพาไป อินทรีย์วัตถุ ผุพังสลายตัว ดิน

13 องค์ประกอบของดิน มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง คือ
องค์ประกอบของดิน มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง คือ 1. แร่ธาตุ 2. อินทรีย์วัตถุ 3. น้ำ 4. อากาศ

14 ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
ธาตุหลัก เป็นธาตุที่กลุ่มพืชมีความต้องการปริมาณมากสามารถแบ่งเป็น 2 จำพวก คือ แร่ธาตุหลักปฐมภูมิ เป็นธาตุที่พืชต้องการมากที่สุดซึ่งต้องเติมในดินเสมอ เนื่องจากดินมักขาดแคลน มี 3 ธาตุ ได้แก่

15 ธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทเซียม( K) หรือธาตุ N, P, K

16 ธาตุอาหารหลักทุติยภูมิ
เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมา แต่น้อยกว่าธาตุ N P K มี 6 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และ กำมะถัน ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่มักจะไม่ขาดแคลนในดิน และมักจะปนอยู่ในดินที่ใส่เพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืช

17 ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อยแต่ขาดไม่ได้ มีทั้งหมด 7 ธาตุ สามารถแบ่งได้ 2 จำพวก - ธาตุอาหารรองประจุบวก ได้แก่ พวกโลหะ มี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุเหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง - ธาตุอาหารประจุลบ มี 3 ธาตุ ได้แก่ คลอลีน โบรอน และโมลิบดินัม

18 แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
1. ไนโตรเจนในรูปของไนเตรต 2. ฟอสฟอรัส 3. โปแทสเซียม 4. แคลเซียม 5. กำมะถัน 6. เหล็ก 7. แมกนีเซียม 8. คาร์บอน

19 2. อินทรีย์วัตถุ คือ การสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ โดยการย่อยของจุลินทรีย์ เกิดการทับถม เน่าเปื่อย อินทรีย์วัตถุจะมีในดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช ประมาณร้อยละ 5

20

21

22

23 พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดินเป็นอย่างยิ่ง

24 แบบทดสอบเก็บคะแนน 1. การอนุรักษ์ดินทำได้โดยวิธีการใดบ้าง อธิบาย
1. การอนุรักษ์ดินทำได้โดยวิธีการใดบ้าง อธิบาย 2. สาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรดินเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุใดบ้างจงอธิบาย 3. ปัญหาเรื่องดินในประเทศไทยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีอะไรบ้าง 4. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรมีการแบ่งสัดส่วนดินเพื่อการเพาะปลูกอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 5. โครงการปลูกหญ้าแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยในการแก้ไขปัญหาดินถูกชะล้างหน้าดินได้อย่างไร

25 แบบทดสอบเก็บคะแนน 1. จงบอกประโยชน์ของทรัพยากรดิน
2. จงบอกถึงแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งระบุถึงคุณสมบัติของแร่ธาตุนั้น ๆ ที่มีต่อพืช 3. ปัญหาเรื่องดินในประเทศไทยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีอะไรบ้าง 4. ดินแบ่งได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 5. จงบอกถึงหลักการและแนวทางในการอนุรักษ์ดิน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ทรัพยากรดิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google