งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ทรัพยากรดิน. ดิน หมายถึง วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆส่วน ใหญ่อยู่บนพื้นผิวเปลือกโลก ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุปะ ปะปนกันในสภาพของแข็ง ของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ทรัพยากรดิน. ดิน หมายถึง วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆส่วน ใหญ่อยู่บนพื้นผิวเปลือกโลก ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุปะ ปะปนกันในสภาพของแข็ง ของเหลว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ทรัพยากรดิน

2

3

4

5 ดิน หมายถึง วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆส่วน ใหญ่อยู่บนพื้นผิวเปลือกโลก ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุปะ ปะปนกันในสภาพของแข็ง ของเหลว และก๊าซผสมผสานกัน

6 ลักษณะดินในประเทศไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 511,269.63 ตารางกิโลเมตร (320.7 ล้านไร่ ) มีการแบ่งเป็น 6 ภาค มีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 152 ล้านไร่ คิด เป็น ร้อยละ 48 ของพื้นที่ทั้งหมดมีการ ปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มาทำการเกษตร เช่น ปรับปรุงดินพรุ ที่จ. นราธิวาส ดินที่ทุ่งกุลา ร้องไห้ จึงทำให้มีพื้นที่เกษตรมากขึ้น ตาม มาตรฐาน ของนักอนุรักษ์วิทยา แต่ละประเทศ ควรมีดินเพื่อการเกษตรไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของประเทศก็เพียงพอแล้ว

7 ความสำคัญของดินต่อ สิ่งมีชีวิต - เป็นแหล่งกำเนิดของแร่ธาตุ ต่าง ๆ - ใช้การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ เซรามิกส์ - มีความสำคัญต่อการ เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต - เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต หลายชนิด

8 ส่วนประกอบ ของดิน 1. อินทรียวัตถุ ประกอบด้วย ซากพืช ซากสัตว์ มีประมาณร้อยละ 5 2. อนินทรีย์วัตถุ ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มี ประมาณร้อยละ 45

9 ชนิดของดิน แบ่งตามอนุภาคของเม็ด ดินได้ 3 ชนิด คือ 1. ดินทราย เป็นดินที่มี เนื้อดินหยาบ 2. ดินเหนียว เป็นดินที่มี เนื้อละเอียด 3. ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อ ค่อนข้างละเอียด

10 ประโยชน์ของ ดิน 1. เป็นแหล่งปัจจัย 4 ของ มนุษย์ 2. เป็นแหล่งอาหารของพืช 3. เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ 4. เป็นที่หลบภัยและแหล่งที่อยู่ อาศัยของสัตว์ป่า 5. เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ

11

12 หินแข็ง ผุพังสลายตัว วัตถุต้นกำเนิดดิน อยู่กับที่หรือถูกพัดพาไป ผุพังสลายตัว ดิน อินทรีย์วัตถุ

13 องค์ประกอบของดิน มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง คือ 1. แร่ธาตุ 2. อินทรีย์วัตถุ 3. น้ำ 4. อากาศ

14 ธาตุที่จำเป็นต่อการ เจริญเติบโตของพืช ธาตุหลัก เป็นธาตุที่กลุ่มพืชมี ความต้องการปริมาณมากสามารถ แบ่งเป็น 2 จำพวก คือ แร่ธาตุหลักปฐมภูมิ เป็นธาตุที่ พืชต้องการมากที่สุดซึ่งต้องเติมใน ดินเสมอ เนื่องจากดินมักขาด แคลน มี 3 ธาตุ ได้แก่

15 ธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทเซียม ( K) หรือธาตุ N, P, K

16 ธาตุอาหารหลักทุติยภูมิ เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการมา แต่น้อยกว่าธาตุ N P K มี 6 ธาตุ ได้แก่ คาร์บอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และ กำมะถัน ซึ่งธาตุเหล่านี้เป็น ธาตุที่มักจะไม่ขาดแคลนในดิน และมักจะปนอยู่ในดินที่ใส่เพิ่มธาตุ อาหารให้แก่พืช

17 ธาตุอาหารรอง เป็นธาตุที่พืชต้องการในปริมาณที่น้อย แต่ขาดไม่ได้ มีทั้งหมด 7 ธาตุ สามารถแบ่งได้ 2 จำพวก - ธาตุอาหารรองประจุบวก ได้แก่ พวกโลหะ มี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุ เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และ ทองแดง - ธาตุอาหารประจุลบ มี 3 ธาตุ ได้แก่ คลอลีน โบรอน และโม ลิบดินัม

18 แร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อการ เจริญเติบโตของพืช 1. ไนโตรเจนในรูปของไนเตรต 2. ฟอสฟอรัส 3. โปแทสเซียม 4. แคลเซียม 5. กำมะถัน 6. เหล็ก 7. แมกนีเซียม 8. คาร์บอน

19 2. อินทรีย์วัตถุ คือ การสลายตัวของซาก พืชซากสัตว์ โดยการย่อย ของจุลินทรีย์ เกิดการทับ ถม เน่าเปื่อย อินทรีย์วัตถุจะ มีในดินที่เหมาะต่อการ เจริญเติบโตของพืช ประมาณร้อยละ 5

20

21

22

23 พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับ ทรัพยากรดินเป็นอย่างยิ่ง

24 แบบทดสอบเก็บคะแนน 1. การอนุรักษ์ดินทำได้โดยวิธีการใดบ้าง อธิบาย 2. สาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรดินเกิดการ เปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุใดบ้างจงอธิบาย 3. ปัญหาเรื่องดินในประเทศไทยอันเกิดจาก การกระทำของมนุษย์มีอะไรบ้าง 4. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาที่ดิน เพื่อการเกษตรมีการแบ่งสัดส่วนดินเพื่อการ เพาะปลูกอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 5. โครงการปลูกหญ้าแฝกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยในการ แก้ไขปัญหาดินถูกชะล้างหน้าดินได้ อย่างไร

25 แบบทดสอบเก็บคะแนน 1. จงบอกประโยชน์ของทรัพยากรดิน 2. จงบอกถึงแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อ การเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้ง ระบุถึงคุณสมบัติของแร่ธาตุนั้น ๆ ที่มี ต่อพืช 3. ปัญหาเรื่องดินในประเทศไทยอันเกิด จากการกระทำของมนุษย์มีอะไรบ้าง 4. ดินแบ่งได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 5. จงบอกถึงหลักการและแนวทางในการ อนุรักษ์ดิน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ทรัพยากรดิน. ดิน หมายถึง วัตถุที่ทับถมปกคลุมเป็นชั้นบางๆส่วน ใหญ่อยู่บนพื้นผิวเปลือกโลก ประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุปะ ปะปนกันในสภาพของแข็ง ของเหลว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google