งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับประเทศระดับภูมิภาค โครงสร้างการบริหารงานระดับเขต SPB CEO MOPH ปลัด กสธ. สป. สธ. ปลัด, รอง, ผตร. กรมต่างๆ สสอ. รพศ./ รพท. รพช. รพ. สต. สสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับประเทศระดับภูมิภาค โครงสร้างการบริหารงานระดับเขต SPB CEO MOPH ปลัด กสธ. สป. สธ. ปลัด, รอง, ผตร. กรมต่างๆ สสอ. รพศ./ รพท. รพช. รพ. สต. สสช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 ระดับประเทศระดับภูมิภาค

5

6 โครงสร้างการบริหารงานระดับเขต SPB CEO MOPH ปลัด กสธ. สป. สธ. ปลัด, รอง, ผตร. กรมต่างๆ สสอ. รพศ./ รพท. รพช. รพ. สต. สสช. RSPO COO สสจ. CSOCIO CFO CHRO - อนุกรรมการ 11 สาขา ( อุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็ง ทารกแรกเกิด 5 สาขาหลัก ตา ไต ปฐมภูมิ NCD จิตเวช ทันตกรรม และ MCH - อื่นๆ

7

8

9

10

11

12

13 การจัดกระบวนการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายไพศาล ธัญญาวินิช กุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

14 สภา นายกรัฐมนตรี กรรมาธิการ อนุ กรรมาธิการ คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ เชิงโครงสร้าง

15

16 เครือข่ายจอมทอง (M1) ประชากร 280,455 คน เครือข่ายสันป่าตอง (M2) ประชากร 363,765 คน ฝาง แม่ริม การจัดเครือข่ายบริการของหน่วย บริการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายฝาง (M1) ประชากร 229,601 คน เครือข่ายนครพิงค์ (A) ประชากร 321,257 คน เครือข่ายสันทราย (M2) ประชากร 455,815 คน เครือข่าย ไชยปราการ หางดง แม่อาย จอมทอง ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย สารภี เชียงดาว พร้าว เวียงแหง ดอยสะเก็ด แม่ออน แม่แตง สะเมิง ดอยหล่อ แม่วาง สันป่าตอง สัน ทราย กัลยาณิ วัฒนา เมือง เชียงใหม่ เครือข่ายรพ. ฝาง ประกอบด้วย อ. ฝาง, อ. แม่อาย, อ. ไชย ปราการ เครือข่าย รพ. นครพิงค์ ประกอบด้วย อ. แม่ริม, อ. เมืองเชียงใหม่ เครือข่ายรพ. สันทราย ประกอบด้วย อ. สันทราย, อ. กัลยาณิวัฒนา, อ. สะ เมิง, อ. แม่แตง, อ. เวียงแหง อ. เชียงดาว, อ. พร้าว เครือข่าย รพ. สันป่าตอง ประกอบด้วย อ. สันป่าตอง, อ. หางดง, อ. ดอย สะเก็ด, อ. สารภี, อ. สันกำแพง, อ. แม่ ออน, อ. แม่วาง สัน กำแพ ง เครือข่าย รพ. จอมทอง ประกอบด้วย อ. จอมทอง, อ. แม่แจ่ม, อ. ฮอด, อ. ดอยเต่า อ. อมก๋อย, อ. ดอยหล่อ ฝาง

17

18

19

20

21 • โซน ๑ ฝาง แม่อาย ไชยปราการ • โซน 2 สันทราย เชียงดาว เวียงแหง พร้าว สะเมิง แม่แตง กัลยาฯ • โซน 3 สันป่าตอง หางดง ดอยสะเก็ด สันกำแพง แม่ออน สารภี แม่วาง • โซน 4 จอมทอง ดอยหล่อ แม่แจ่ม ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ( คพสจ ) (Provincial Health Board) ระดับ จังหวัด ระดับกลุ่ม บริการ ระดับ อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่ม บริการ ( โซน ) ( คพสก ) กลุ่มบริการ {1-4 + เขตเมือง } คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอ ( คพสอ.) 25 อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพ ระดับอำเภอ ( คพสอ.) 25 อำเภอ โครงสร้างคณะกรรมการพัฒนา ระบบสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนา สุขภาพเขตเมืองและรอบ เมือง (Urban Health Board) • อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม

22 คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ( คพสจ ) (Provincial Health Board) Regulator & Law enforcement SupporterHealthCare Provider คณะอนุกรรมการ regulator ระดับจังหวัด (Provincial Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ regulator ระดับกลุ่มบริการ (Zonal Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ regulator ระดับอำเภอ (District Regulatory Committee) คณะอนุกรรมการ provider ระดับกลุ่มบริการ (Zonal Provider Committee ) คณะอนุกรรมการ provider ระดับอำเภอ (District Provider Committee) คณะอนุกรรมการด้านการ สนับสนุนทรัพยากรระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการด้านการ สนับสนุนทรัพยากร ระดับกลุ่มบริการ คณะอนุกรรมการ provider ระดับจังหวัด (Provincial provider Committee) คณะอนุกรรมการด้านการ สนับสนุนทรัพยากร ระดับอำเภอ ระดับ จังหวัด ระดับกลุ่ม บริการ ระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับกลุ่มบริการ ( คพสก ) คณะกรรมการพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ คพสอ.

23 สภา นายกรัฐมนตรี กรรมาธิการ คกก. พัฒนาสุขภาพจังหวัด ; คพ สจ. Provider Regulator Supporter อนุ กรรมาธิการ Service Plan P&P EMS / ICS ฯลฯ Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 CHRO CFO CIO งบลงทุน จัดซื้อร่วม พัฒนา คุณภาพ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด คณะรัฐมนตรี สภาผู้บริหาร กระทรวง กลุ่มงานต่าง ๆ รพศ./ รพท. รพช., สสอ. กรม งาน / ฝ่าย ต่างๆ รพ. สต. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

24 เชิง FUNCTION • มีการประชุมของคณะอนุกรรมการฯและคณะกรรมการ คพสจ. (3 Board เล็ก 1 Board ใหญ่ ) เป็นการประจำทุกเดือน • สรุปประเด็นสำคัญการประชุม ของ 3 Board เล็ก นำเข้าที่ ประชุม Board ใหญ่ ทันที่เพื่อพิจารณาและตัดสินใจและมอบหมายภารกิจ • ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมายภารกิจดำเนินการใน ส่วนที่ได้รับมอบหมาย และรายงานความก้าวหน้าให้นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดทราบ และรายงาน ในการประชุมครั้งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ระดับประเทศระดับภูมิภาค โครงสร้างการบริหารงานระดับเขต SPB CEO MOPH ปลัด กสธ. สป. สธ. ปลัด, รอง, ผตร. กรมต่างๆ สสอ. รพศ./ รพท. รพช. รพ. สต. สสช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google