งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ของพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ

3 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ป. วิ. อาญา ม.150 วรรค 3 พ. ร. บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป. วิ. อาญา ( ฉบับที่ 21) พ. ศ.2542 ข้อบังคับ มท. ว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติ หน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่าย ปกครอง พ. ศ.2543 และฉบับที่ 2 พ. ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการจ่าย ค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะ เดินทางและค่าเช่าที่พักของแพทย์ และ ของพนักงานผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพ ตาม ป. วิ. อาญา มาตรา 150 พ. ศ.2543 นส. ที่ มท 0305.6/ ว 2335 ลว. 17 ก. ย. 2544

4 คำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ( เข้าเวร 24 ชั่วโมง ) เวรสำรอง กรณีมีเหตุการตายพร้อม กัน คำสั่งเวรจะออกเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง

5 ศึกษาเกี่ยวกับนิติเวชวิทยาและนิติ วิทยาศาสตร์ เตรียม อุปกรณ์ กล้อง ถ่ายรูป ผ้าปิดจมูกป้องกัน เชื้อโรค เข็มทิศ สายวัด อุปกรณ์ อื่น

6 การ บันทึก เมื่อรับแจ้ง เหตุ บันทึก ชศ.1 รายงานเบื้องต้น ( ชศ.2) บันทึกออกไป ชันสูตร ( ชศ.3)

7 ที่เกิดเหตุ บันทึกภาพ ผู้ตาย ลงรายการ ( ชศ.4) ตรวจสถานที่ สภาพแวดล้อม อื่น ๆ สภาพศพ ทำแผนที่พอ สังเขป ( ชศ.5)

8 ที่เกิดเหตุ ( ต่อ ) บันทึกรายละเอียด แห่งการชันสูตรพลิก ศพ ( ชศ.6) แสดงเหตุที่ตายเกิด จากอะไร ผู้ตายคือ ใคร ตายที่ไหน / เมื่อใด ถ้าตายโดยคนทำร้ายให้กล่าวว่าใครเป็นผู้ทำ ร้ายเท่าที่จะทราบได้ บันทึกความเห็นแย้ง ( ชศ.7) บันทึกร่วมกับ พงส. หรื อ

9 การ รายงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่รายงานผลการชันสูตร พลิกศพ ส่งสำเนา ชศ.1 ชศ.2 ชศ.6 และสำเนารายงานชันสูตรพลิกศพของ พนักงานสอบสวน ตามลำดับขั้นจนถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำหรับจังหวัด ต้องรายงานสถิติการ ชันสูตร รอบ 3 เดือน ตาม นส. ที่ มท 0305.6/ ว 2335 ลว. 17 ก. ย. 2544 รอบ 3 เดือน

10 งบประมา ณ ปค. ( สน. สก.) จะโอนให้โดยคิดจาก สถิติการตาย 2 ปี ย้อนหลัง และ โอนให้จังหวัด ปีละ 2 งวด ไม่พอให้ขอไปยัง ปค. ( สน. สก.)

11 ข้อควรระมัดระวังในการ ชันสูตรพลิกศพ  การชันสูตรพลิกศพผิดตัว  การดูสภาพศพ  การลงชื่อในรายงานการชันสูตรฯ ตามที่ปฏิบัติหน้าที่จริง  การป้องกันการติดเชื้อโรค  การระมัดระวังตนเองในการชันสูตรฯ ในเรือนจำ  การถ่ายภาพศพ สถานที่เกิดเหตุ การ เก็บรักษา  การขออนุมัติใช้รถยนต์ของทาง ราชการ

12 ข้อควรระมัดระวังในการ ชันสูตรพลิกศพ  การบันทึกเหตุการณ์เบื้องต้น ( ช. ศ.2)  การเคลื่อนย้ายศพก่อนการชันสูตร พลิกศพ  การนัดหมายเวลาชันสูตรพลิกศพ ต้องตรงเวลา  การแต่งตั้งเวรชันสูตรฯ สำรอง  กรณีแพทย์ผู้ร่วมชันสูตรมิใช่แพทย์ นิติเวชศาสตร์ ต้องแจ้งเหตุผล ความจำเป็น

13 ขอขอบคุณ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติ การ กรมการปกครอง ธวัช เจริญวัย โทร. 0-2356-9557,0-1926-2436

14 ป. วิ อาญา มาตรา 150 วรรค 3 ฯลฯ ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ กระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ ราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ ในความควบคุมของเจ้าพนักงาน ซึ่งอ้างว่า ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงาน อัยการและพนักงานฝ่ายปกครองตำแหน่ง ตั้งแต่ปลัดอำเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่ง ท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพ ร่วมกับพนักงานสอบสวนและแพทย์ฯ ฯลฯ Back

15 ระยะที่ 1 ต. ค. – ธ. ค. รายงาน ภายใน 5 ม. ค. ระยะที่ 2 ม. ค. – มี. ค. รายงาน ภายใน 5 เม. ย. ระยะที่ 3 เม. ย. – มิ. ย. รายงาน ภายใน 5 ก. ค. ระยะที่ 4 ก. ค. – ก. ย. รายงาน ภายใน 5 ต. ค. ba ck


ดาวน์โหลด ppt ของพนักงานฝ่ายปกครอง ส่วนอำนวยความเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google