งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบ ของข้าราชการในทางแพ่ง พ.ศ.2503.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบ ของข้าราชการในทางแพ่ง พ.ศ.2503."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบ ของข้าราชการในทางแพ่ง พ.ศ.2503

3 พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 - หน่วยงานของรัฐ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ - การทำละเมิดต่อเอกชน (บุคคลภายนอก) - การทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ คำนิยามที่สำคัญ - เจ้าหน้าที่

4 ความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานของรัฐ - กรณีเจ้าหน้าที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ - หน่วยงานของรัฐรับผิด/ถูกฟ้องแทนเจ้าหน้าที่ - ฟ้องกระทรวงการคลัง (ม.5) -กรณีเจ้าหน้าที่กระทำนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ - หน่วยงานของรัฐไม่ต้องรับผิด/ถูกฟ้อง (ม.6) การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก

5 สิทธิการดำเนินคดีของผู้เสียหาย - ฟ้องเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานของรัฐ - ฟ้องผิด ฟ้องใหม่ได้ ภายใน 6 เดือน การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก (ต่อ) - อายุความการใช้สิทธิ 1 ปี / 10 ปี (ป.พ.พ. ม.448)

6 การร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน - ผู้เสียหาย ตาม ม.5 - หน่วยงานของรัฐ - ออกใบรับคำขอเป็นหลักฐาน - พิจารณาภายใน 180 วัน - ขยายไม่เกิน 180 วัน (รายงาน ร.ม.ต.) การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก (ต่อ)

7 สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐ ดูภาพนิ่ง 33 - เจ้าหน้าที่ กระทำโดยจงใจ / ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง (ม.8 ว 1) ดูภาพนิ่ง 33ภาพนิ่ง 33ภาพนิ่ง 33 - คำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำ และ ความเป็นธรรม (ม.8 ว 2) - หักส่วนความเสียหาย (ม.8 ว 3) ดู ภาพนิ่ง 34 - ไม่นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ (ม.8 ว 4) ดู ภาพนิ่ง 34 ภาพนิ่ง 34 ภาพนิ่ง 34 การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก (ต่อ)

8 หน่วยงานของรัฐ / เจ้าหน้าที่ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ย (ม.9) - 1 ปี นับแต่วันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เสียหาย การทำละเมิดต่อเอกชน / บุคคลภายนอก (ต่อ)

9 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ - บังคับตาม ม.8 โดยอนุโลม กรณีเจ้าหน้าที่กระทำ มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ - บังคับตาม ป.พ.พ - กระทำประมาทเลินเล่อ - รับผิดลักษณะลูกหนี้ร่วมได้ การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

10 อายุความการเรียกชดใช้ค่าเสียหาย - 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐ รู้ถึง การละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ปฏิบัติหน้าที่+ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่) การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ( ต่อ ) - 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่ง ตามความเห็นกระทรวงการคลัง

11 การเรียกให้เจ้าหน้าที่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ออกคำสั่งเรียกให้ชดใช้ (คำสั่งทางปกครอง) - กรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ - ละเมิดต่อเอกชน/บุคคลภายนอก (ม.8) - ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ (ม.10 + ม.8) อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ใช้มาตรการทางปกครอง (พ.ร.บ.วิ ปกครอง ม.57- ยึด/อายัดทรัพย์สิน)

12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

13 - ที่มา - คำนิยามที่สำคัญ เจ้าหน้าที่ ความเสียหาย ผู้แต่งตั้ง

14 หมวด 1 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ต่อหน่วยงานของรัฐ 1.กระทรวงฯ (ส่วนกลาง+ภูมิภาค) 2.ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นฯ 1.กระทรวงฯ (ส่วนกลาง+ภูมิภาค) 2.ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นฯ

15 การดำเนินการ เมื่อหน่วยงานของรัฐเกิดความเสียหาย - รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ - สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด

16 การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด -กำหนดวันแล้วเสร็จ -กค. ประกาศกำหนดจำนวนความเสียหาย / ผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ -มีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจาก การกระทำของเจ้าหน้าที่ -กรรมการจำนวนไม่เกิน 5 คน

17 ข้อยกเว้น ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการ กระทำของเจ้าหน้าที่  รายงานผู้บังคับบัญชา เห็นด้วย : ยุติเรื่อง ไม่เห็นด้วย : แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ชดใช้ค่าเสียหายครบถ้วน การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ต่อ)

18  กรณีร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐทำความเสียหาย แก่หน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่ง (ข้อ 10) หน่วยงานของรัฐมากกว่าหนึ่งแห่งได้รับ ความเสียหาย (ข้อ 11) เกิดการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน (ข้อ 11) การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ต่อ)

19 ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ไม่ดำเนินการภายในเวลาสมควร แต่งตั้งไม่เหมาะสม ให้ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รัฐมนตรี แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลง (แทนผู้มีอำนาจ)ตามที่เห็นสมควร การแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(ต่อ)

20 หน้าที่คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด  กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ กรรมการทั้งหมด (ข้อ 13)  ประธานไม่อยู่ให้เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทน  มติที่ประชุมถือเสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วยให้ทำ ความเห็นแย้งไว้ (ข้อ 14)  ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมรวมพยานหลักฐาน พยานบุคคล/ผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบเอกสาร วัตถุ / สถานที่

21  ต้องให้โอกาสแก่ผู้เสียหายได้ชี้แจง (ข้อ 15)  เสนอความเห็นให้ผู้แต่งตั้งพิจารณา โดยมีข้อเท็จจริง/กฎหมาย/พยานหลักฐาน (ข้อ 16)  สอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หน้าที่คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (ต่อ)

22 การดำเนินการของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  ไม่ผูกพันความเห็นของคณะกรรมการฯ (ข้อ 16)  ขอให้กรรมการสอบเพิ่มเติมหรือทบทวนได้  ให้วินิจฉัยว่ามีผู้ใดต้องรับผิด/เป็นจำนวนเท่าใด /ยังไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับผิดทราบ (ข้อ 17)  ให้ส่งผลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ภายใน 7 วัน  ระหว่างรอผลกระทรวงการคลัง ให้ตระเตรียม ออกคำสั่ง/ ฟ้องคดีมิให้ขาดอายุความ 2 ปี

23  หากกระทรวงการคลังมิได้แจ้งผลภายใน 1 ปี หรือ 1 ปี 6 เดือน ให้ดำเนินตามที่เห็นสมควร  เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งผลแล้ว ให้ดำเนินการ ตามความเห็นกระทรวงการคลัง ตามที่เห็นว่าถูกต้อง (ข้อ 18)  กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ผู้แต่งตั้งร่วมเห็นต่างกัน ให้เสนอ ครม.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย ให้รีบดำเนินการภายในอายุความมรดก การดำเนินการของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ( ต่อ )

24 ข้อยกเว้น - สำนวนที่ไม่ต้องส่งให้ กค. ตรวจสอบ (ประกาศ กค.) ภาพนิ่ง87 ภาพนิ่ง87 การวินิจฉัยสั่งการที่แตกต่างจากความเห็น ของ กค. - ราชการส่วนท้องถิ่น/รัฐวิสาหกิจ /หน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาฯ ให้ปฏิบัติตามที่เห็นว่าถูกต้อง การดำเนินการของผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ( ต่อ )

25 การพิจารณาของกระทรวงการคลัง  ให้มี “คณะกรรมการพิจารณาความรับผิด ทางแพ่ง” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อ กระทรวงการคลัง (ข้อ 21)  ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ให้บุคคลมาชี้แจงเพิ่มเติม  ให้รับฟังพยานหลักฐานเพิ่มเติม

26  ถ้าเป็นเงินชดใช้เป็นเงิน  ถ้าเป็นสิ่งของต้องชดใช้เป็นสิ่งของ ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  ถ้าซ่อมต้องทำสัญญาตกลง และซ่อมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว(6 ด.)  ถ้าชดใช้ต่างจากทรัพย์สินที่เสียหาย หรือสูญหาย ต้องทำความตกลงกับ กระทรวงการคลัง การชดใช้ค่าเสียหาย

27  เจ้าหน้าที่สามารถผ่อนชำระได้ตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ภาพนิ่ง88 ภาพนิ่ง88  หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวให้ทำความตกลงกับ กระทรวงการคลังเป็นกรณีไป  ห้ามฟ้องล้มละลายในกรณีที่ไม่มีเงิน ผ่อนชำระเว้นแต่เข้าเงื่อนไขข้อ 27 แห่งระเบียบฯ การผ่อนชำระเงิน

28 หมวด 2 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ต่อบุคคลภายนอก กระทรวงฯ (ส่วนกลาง+ภูมิภาค)

29 การดำเนินการ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำให้บุคคลภายนอก ได้รับเสียหาย - รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เจ้าหน้าที่ได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ - ดำเนินการตามหมวด 1 โดยอนุโลม

30 การดำเนินการ กรณีผู้เสียหาย ( บุคคลภายนอก ) ยื่นคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน - แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด กรณีต้องชดใช้ ให้ปฏิบัติตามที่ กค. กำหนด กรณีไม่ต้องชดใช้ = ยังไม่ได้รับความเสียหาย -ผู้รับคำขอ หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ กระทรวงการคลัง (กรณีมิได้สังกัดหน่วยงานใด)

31 การดำเนินการ กรณีผู้เสียหาย ( บุคคลภายนอก ) ฟ้องคดีต่อศาล กรณีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ -เรียก จนท.เข้ามาเป็นคู่ความ กรณีปฏิบัติหน้าที่ -อัยการแถลงศาลให้กัน จนท.ออกมา  ถ้าผลคดีทางราชการแพ้ -ไล่เบี้ย จนท. ตามเกณฑ์หมวด 1 (จงใจ-ร้ายแรง)

32 เกิดความเสียหาย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ( แต่งตั้งคณะ กรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ) กรณีเห็นว่า ความเสียหายมิได้เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ พิจารณาว่าสมควรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดหรือไม่ ( ข้อ ๑๒ ) กรณีเห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ ก็ให้ตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ประมาทเลินเล่อ รับผิดตาม พ. ร. บ. ความรับผิดทางละเมิดฯ ไม่ต้องรับผิด ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ จำนวนเท่าใด มีผู้รับผิดหรือไม่ ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังภายใน ๗ วัน นับแต่วันวินิจฉัยสั่งการ กระทรวงการคลังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ส่วนราชการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ ๒ ปีสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความ ๒ ปี สิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑ ปี กระทรวงการคลังคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง หน่วยงานของรัฐประเภทราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มีคำสั่งตามที่เห็นว่าถูกต้อง หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐผู้ต้องรับผิด ผู้ต้องรับผิดไม่พอใจคำสั่ง ให้ฟ้องศาลปกครอง กรณีไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่ ฟ้องคดีต่อศาล ภายในอายุความ ๒ ปี กรณีปฏิบัติหน้าที่ ออกคำสั่งทางปกครอง ราย งาน ๑.๑. ๒.๒. ๓.๓. ๔.๔. ๕.๕. ๖.๖. ตารางแสดงขั้นตอนดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ. ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. ๒๕๓๙

33 กลับภาพนิ่ง 7ภาพนิ่ง 7

34 ผู้ทุจริต 2,506,195.60 ผู้เกี่ยวข้อง 1,503,717.36 100%60% กก.เก็บรักษาฯ 3 คน(รวมผู้ทุจริต) 60%902,230.42 คนละ 300,743.47 กก.รับส่งเงิน 2 คน(รวมผู้ทุจริต) - ผู้บังคับบัญชา 2 คน(นายก+ปลัด) 40%601,486.94 คนละ 300,743.47 กลับภาพนิ่งที่ 7

35

36 1. ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน 2. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 3. คนร้ายกระทำโจรกรรม หรือทรัพย์สิน สูญหาย 4. อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ 5. ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ ประเภทสำนวนการสอบสวน

37 1)วันเวลา เกิดการทุจริต 2)ชื่อ ตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของ ผู้กระทำทุจริต ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติ 3)การกระทำและพฤติการณ์ในการ กระทำทุจริต 1. ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน

38 4) ชื่อ ตำแหน่ง และอำนาจหน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานหรือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ) 5)รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งผู้บังคับบัญชา ให้ระบุชื่อและตำแหน่งว่าตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ควรเป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับการกระทำ ที่เกิดขึ้นจริง พร้อมแผนภูมิประกอบ เปรียบเทียบระหว่างกรณีทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องกับการกระทำที่เกิดขึ้นจริง

39 6)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่ง เกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้น ๆ หรืองานที่ได้รับ มอบหมายมีอย่างไร ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ) 7)หลักและวิธีปฏิบัติโดยปกติของงานหรือ กิจการนั้นเป็นอย่างไร 8)หลักฐานและเอกสารที่ผู้ทุจริตได้กระทำ หรือหลักฐานที่ผู้ทุจริตจะต้องกระทำแต่ได้ ละเว้นไม่กระทำ (ข้อนี้อาจจะต้องตรวจ รายละเอียดจากเอกสารที่มีอยู่เป็นจำนวน มากก็ได้ ซึ่งแล้วแต่กรณีเป็นเรื่อง ๆ ไป)

40 9)รายการและจำนวนเงินที่ทุจริต หรือขาด หายไป ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ) 10)เอกสารแจ้งความร้องทุกข์ สำเนาสำนวน การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงาน อัยการ และความเห็น (ถ้ามี) ตลอดจนผล การฟ้องคดี 11)กรณีมีการระบุว่า ลายมือชื่อปลอม ได้มี การส่งหลักฐานให้ผู้ชำนาญของกองพิสูจน์ หลักฐานตรวจสอบหรือไม่ ถ้ามีขอรายงาน ผลการพิสูจน์ดังกล่าว

41 12)การเรียกร้องหรือฟ้องคดีกับธนาคารผู้ จ่ายเงิน (ถ้ามี) ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ) 13)ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเช็ค ขอสำเนา เช็ค สำเนาใบเสร็จรับเงิน เอกสาร ประกอบการสั่งจ่าย ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย หลักฐานการได้รับชำระหนี้ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 14)พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ผู้ทุจริตเป็นคนชอบเล่นการพนัน ภาวะแห่ง จิตใจ ฯลฯ

42 15)ความเห็นและผลการดำเนินการของ ปปช. ปปง. และผลการดำเนินคดีอาญา (ถ้ามี) ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ) 16)กรณีมีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นหลาย กรณี ให้แยกการสอบสวนเป็นรายกรณี พร้อมความเห็นว่า ผู้กระทำการทุจริตและ ผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร และเป็นจำนวนเงินเท่าใด

43 17)บันทึกการให้ปากคำของผู้เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องรับผิดหรืออาจจะ ต้องรับผิด ทั้งนี้ -ต้องให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสที่จะ ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและเป็น ธรรม -ให้มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยาน หลักฐานของตนด้วย -โดยต้องมิได้กระทำการใดอันเป็นการ ล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญา หรือกระทำโดยมิ ชอบด้วยประการอื่น ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)

44 18)กรณีช่วงระยะเวลาที่เกิดความเสียหาย มีผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง หลายคนซึ่งมี การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหรือ ที่เกี่ยวข้อง และหรือมีการโยกย้าย -ให้ระบุรายละเอียดช่วงเวลาที่แต่ละคน ต้องรับผิดชอบ และจำนวนความเสียหาย ซึ่งเกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว -พร้อมแผนภูมิประกอบ ทุจริตเงินหรือทรัพย์สิน (ต่อ)

45 1)กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับและคำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง 2)สำเนารายงานความเห็นของ สตง. หรือ เหตุที่ทำให้ทราบว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และความเห็นหรือ ผลการดำเนินการของ ปปช. ปปง. และผลการดำเนินคดีอาญา (ถ้ามี) 2. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ 3)จำนวนเงินที่ถือว่าทำให้ทางราชการได้รับ ความเสียหาย

46 4) กรณีกำหนดราคากลางสูงกว่าราคา ค่าก่อสร้าง ก.รายละเอียดแสดงวิธีคำนวณ หาค่าแฟคเตอร์เอฟ (ถ้ามี) ข.แหล่งที่มาของราคาวัสดุที่ใช้ กำหนดเป็นราคากลาง ค.ราคาวัสดุแยกเป็นประเภท ชนิด พร้อมราคา ไม่ปฏิบัติตาม กม.หรือระเบียบ (ต่อ)

47 5) กรณีไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ไม่ปฏิบัติตาม กม.หรือระเบียบ (ต่อ) ก.ขั้นตอนดำเนินการก่อนมีการประกาศ สอบราคา ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีพิเศษ หรือก่อนมีการตกลงราคา แล้วแต่ กรณี ข.ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ ค.รายชื่อคณะกรรมการที่แต่งตั้งตาม ระเบียบทุกคน

48 ง.รายละเอียดการปฏิบัติงาน -ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด -รวมทั้งผู้บังคับบัญชา -ระบุชื่อและตำแหน่งว่า ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหรือทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร -พร้อมแผนภูมิประกอบ -เปรียบเทียบระหว่างกรณีทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องกับการกระทำที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปฏิบัติตาม กม.หรือระเบียบ (ต่อ)

49 จ. รายงานผลการปฏิบัติงานและ ความเห็นของเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องทุกคณะ ฉ. หากมีการยกเลิกการสอบราคา ประกวดราคา ฯลฯ ขอเหตุผลพร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ช. ความเห็นของผู้สั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่ปฏิบัติตาม กม.หรือระเบียบ (ต่อ)

50 1)ข้อเท็จจริงทั่วไป และรายละเอียดของ ทรัพย์สินที่สูญหาย ก.วันเวลาที่เกิดเหตุ ข.เป็นทรัพย์ชนิดใด ตั้งหรือเก็บรักษา ณ ที่ใด บริเวณที่ตั้งทรัพย์หรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์นั้น มีทรัพย์สินอื่นที่ไม่ได้หายไปอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี อะไรบ้าง (อธิบายโดยละเอียดหรือแยกเป็นรายการ) ค.รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่หายทั้งก่อน และหลังคำนวณค่าเสื่อมราคา 3. คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สิน สูญหาย

51 2)อาคารและสถานที่ที่เก็บทรัพย์ ดูภาพนิ่ง 68 ก.ลักษณะของอาคาร ทางเข้า ทางออก ร่องรอยที่คนร้ายเข้าและออกมีรั้วรอบ ขอบชิดหรือไม่ อย่างไร แผนผังบริเวณ อาคารหรือสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ที่ สูญหาย ดูภาพนิ่ง 68ภาพนิ่ง 68ภาพนิ่ง 68 ข.พฤติการณ์ที่คนร้ายเข้าไปในอาคาร และ ทำการลักทรัพย์อย่างไร (ถ้าไม่มีหลักฐาน แน่นอน ก็ควรสันนิษฐาน คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ต่อ)

52 ค.สถานที่เก็บทรัพย์เป็นอะไร เช่น ตู้เหล็ก ตู้ไม้ ฯลฯ และมีลักษณะอย่างไร มีลิ้นชักหรือมีของอื่น เก็บรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ถ้ามี มีอะไรบ้าง ความ มั่นคงแข็งแรงของที่เก็บทรัพย์นั้น เช่น เป็นตู้ เหล็กมีกุญแจ ฯลฯ และตั้งอยู่ในตอนใดของ อาคาร ง.มีของอื่นที่ไม่หายเก็บรวมอยู่ในที่เก็บทรัพย์นั้น หรือไม่ จ.กุญแจอาคาร กุญแจสถานที่เก็บทรัพย์ เก็บ รักษาไว้ที่ใด ผู้ใด เป็นผู้รับผิดชอบหรือเก็บรักษา และสูญหายหรือเสียหายไปในขณะเกิดเหตุหรือไม่ คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ต่อ)

53 3) ระเบียบ คำสั่งและมาตรการในการป้องกัน รักษาทรัพย์ ก.ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวกับการ ป้องกันดูแลรักษาทรัพย์ กำหนดไว้อย่างไร ข.มีการจัดเวรยามหรือไม่ถ้ามีจัดไว้อย่างไร ค.ใครมีหน้าที่อยู่เวรยามและตรวจเวรใน ระหว่างทรัพย์สินหาย หรือสันนิษฐานว่าเป็น ผู้มีหน้าที่เวรยามในระหว่างทรัพย์สินหาย ให้ระบุชื่อ ตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ ของเวรยามเหล่านั้น คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ต่อ)

54 ง.เจ้าหน้าที่เวรยามและผู้ตรวจเวรได้ ปฏิบัติอย่างไร หรือละเลยต่อหน้าที่ อย่างไร จ.นอกจากเวรยามแล้ว ยังมีมาตรการ อื่นที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายของ ทรัพย์สินด้วยหรือไม่ ฉ.บันทึกการตรวจเวรยามในช่วงเวลาที่ เกิดเหตุ คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ต่อ)

55 4) ใครมีหน้าที่รับผิดชอบ หรือดูแลรักษา ทรัพย์ และมีหน้าที่อย่างไร 5)ภาพถ่ายสีของอาคารและสถานที่เก็บ ทรัพย์ ทางเข้าออกของคนร้าย และ ภาพถ่ายบริเวณรอบ ๆ อาคารและสถานที่ เกิดเหตุ 6) พฤติการณ์และกรณีแวดล้อมอื่น ๆ 7) การร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน รายงานการสอบสวน ความเห็นของ พนักงานสอบสวนและความเห็นของ พนักงานอัยการ (ถ้ามี) คนร้ายกระทำโจรกรรมหรือทรัพย์สินสูญหาย (ต่อ)

56 1)ข้อเท็จจริงทั่วไป ก. วันเวลาที่เกิดเพลิงไหม้ ข. ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ และลักษณะของ อาคาร เช่น 4 ชั้น,ไม้, คอนกรีตเสริมเหล็กฯลฯ ค. มูลค่าและรายการทรัพย์สินที่ถูกเพลิงไหม้ แยกจากตัวอาคารที่ต้องซ่อมแซม 4. อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้

57 2) การตรวจสอบสาเหตุ ก. วัตถุพยานและร่องรอยที่เหลือจาก เพลิงไหม้เพื่อนำมาสันนิษฐานว่า เกิดจาก สาเหตุใด (ถ้าเป็นเพลิงไหม้จากที่อื่นที่ เห็นชัดแจ้งแล้วลุกลามมาอาจจะไม่ต้อง สอบปัญหานี้ก็ได้) ข.ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ เพลิงไหม้ก่อนจะมีลักษณะรุนแรง (ถ้ามี) ที่จะชี้แจงว่าต้นเพลิงอยู่ตำแหน่งใด อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ (ต่อ)

58 3) มาตรการในการป้องกันเพลิง ก.มีการจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาการและ ดูแลสถานที่หรือไม่ อย่างไร ข.ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัด เจ้าหน้าที่รักษาการดังกล่าว ใครเป็นผู้วาง ระเบียบหรือออกคำสั่ง ค. ในระหว่างเวลาเกิดเพลิงไหม้ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการอย่างไร หรือไม่ อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ (ต่อ)

59 4) บุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าทำงานหรือปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ หรืออยู่อาศัยในอาคาร หลังนั้น สอบพฤติการณ์ รายละเอียดใน การทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ใน อาคารหลังนั้นครั้งสุดท้ายก่อนเพลิงไหม้ 5) การร้องทุกข์ และการสอบสวนของ พนักงานสอบสวน และความเห็นของ เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน วิทยาการ ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการ อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ (ต่อ)

60 6)ข้อสันนิษฐานหรือข้อพิสูจน์สาเหตุที่เกิด เพลิงไหม้ อาจเป็นกรณีต่อไปนี้ ก. ไฟฟ้าช็อต มีผู้ใดกระทำโดยประมาทหรือไม่ อย่างไร ข. เป็นการลอบวางเพลิงหรือไม่ รู้ตัวและจับตัว ผู้ต้องหาได้แล้วหรือไม่ ค. สาเหตุเกิดจากความประมาทของบุคคล หรือไม่ เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ในที่ติดไฟง่าย ติดหลอดไฟฟ้าไว้ในที่อับและมีวัตถุที่ติดไฟได้ง่าย ง. เหตุนอกเหนือการควบคุม เช่น พายุพัดแรง เสาไฟฟ้าโค่นลงมา ทำให้สายไฟเกิดลัดวงจร และสายไฟอยู่ใกล้อาคาร ฯลฯ อาคารสถานที่ถูกเพลิงไหม้ (ต่อ)

61 1)ข้อเท็จจริงทั่วไป ก. วันเวลาเกิดเหตุ ข. ชื่อ ยี่ห้อ และเลขทะเบียนรถ ค. ชื่อผู้ขับ และตำแหน่ง ง. ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมดูแลรถ ตลอดจน อำนาจหน้าที่ รวมถึงผู้ที่โดยสารในรถขณะเกิด เหตุด้วย จ. รายการและมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียหาย (ก่อนและหลังหักค่าเสื่อมราคา) ฉ. มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ 5. ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ

62 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ) 2)การตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้น ก. ตรวจวัตถุพยาน เช่น คันชัก คันส่ง พวงมาลัย เครื่องยนต์ ฯลฯ ข. ร่องรอยล้อและเบรก (ถ้ามี ขอภาพถ่ายสี ประกอบด้วย) ค. รถคู่กรณีมีหรือไม่ ถ้ามีจะต้องสอบตาม ข้อ 1) – 2) ข้อ ก. - ข. ด้วย ดูภาพนิ่ง 72 ง. อัตราวิ่ง (ความเร็ว) ของรถขณะเกิดเหตุ และก่อนหน้านั้น ตลอดจนพฤติการณ์ที่ เกี่ยวข้องอื่น เช่น เดิมขับมา 120 แล้วลดเหลือ 80 เนื่องจาก...ดูภาพนิ่ง 72ภาพนิ่ง 72ภาพนิ่ง 72

63 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ) จ. สาเหตุภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น คนวิ่งตัดหน้า สัตว์วิ่งตัดหน้า ฯลฯ ฉ. ระยะห่างระหว่างรถคันหน้าและรถคันหลัง (ในกรณีเกิดเหตุรถชนท้ายกัน) ช. พฤติการณ์อื่น ๆ 3) สภาพของรถก่อนใช้ ก. มีการตรวจสภาพก่อนนำออกใช้หรือไม่ ข. สภาพของรถก่อนเกิดเหตุเป็นอย่างไร เช่น เบรก พวงมาลัย ยาง และประวัติการบำรุงรักษา ฯ

64 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ) ดูภาพนิ่ง 78 4) สภาพของพื้นถนนหรือทางเป็นอย่างไร เช่นสภาพความกว้างของถนนและ ไหล่ถนนรถวิ่งได้กี่ช่องทาง (ขอภาพถ่ายสี ประกอบ) ดูภาพนิ่ง 78ภาพนิ่ง 78ภาพนิ่ง 78 5) เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว มีการแจ้งความต่อ พนักงานสอบสวนหรือไม่ ถ้าไม่มีการแจ้ง ให้ระบุสาเหตุว่า เหตุใดจึงไม่แจ้งความ 6) ถ้ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต มีการร้องทุกข์ และสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือไม่ พร้อมความเห็นของพนักงานอัยการ (ถ้ามี)

65 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ) 7) ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้รถ มีอย่างไร 8) นำรถไปใช้ในราชการหรือไม่ ถ้าใช้ใน ราชการขอหลักฐานแสดงการขอใช้รถ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 9) ผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ หรือได้ขับ รถมาแล้วนานเท่าใด กรณีมิได้ขับรถยนต์ ทั่วไป มีใบขับขี่เฉพาะประเภทของรถนั้น หรือไม่ อย่างไร (เช่น รถขนส่งขนาดใหญ่ รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุกน้ำมัน ฯลฯ)

66 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ (ต่อ) 10) สภาพแห่งจิตใจหรือสภาพแห่งร่างกาย ของผู้ขับเป็นอย่างไร เช่น ขับรถแล้วเป็น ปกติ ขับรถในขณะมึนเมาสุรา เคยเป็น โรคลมบ้าหมูหรือมีประวัติเป็นโรคหัวใจ หรือต้องขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน 11) รายงานผลการตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ขับขี่ 12) อื่น ๆ อันเป็นพฤติการณ์เฉพาะกรณี 13) บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เสียหายฟ้อง เรียกค่าเสียหายจากทางราชการหรือไม่ ผลคดีเป็นอย่างไร

67 โดยปกติไม่ต้องตั้ง กก.ละเมิด(คำวินิจฉัยกฤษฎีกา) กรณีภัยธรรมชาติ (วาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า ฯลฯ) 1)วันเวลาที่เกิดเหตุ 2)เหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย 3)รายการและมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหาย 4)สภาพ ลักษณะอาคารสถานที่เก็บรักษาทรัพย์ 5)ระเบียบ คำสั่งและมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์ 6)เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินที่เสียหาย 7)รายงานสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาใน ท้องที่ที่เกิดเหตุหรือใกล้เคียง

68 ไปภาพนิ่ง 69ภาพนิ่ง 69

69 ไป ภาพนิ่ง 70ภาพนิ่ง 70

70 ไปภาพนิ่ง 71ภาพนิ่ง 71

71 กลับภาพนิ่ง 51 กลับภาพนิ่ง 51

72 ภาพนิ่ง 73 ภาพนิ่ง 73

73 ภาพนิ่ง 74 ภาพนิ่ง 74

74 ภาพนิ่ง 75 ภาพนิ่ง 75

75 ภาพนิ่ง 76 ภาพนิ่ง 76

76 กลับภาพนิ่ง 62 กลับภาพนิ่ง 62

77

78 ภาพนิ่ง 79 ภาพนิ่ง 79 ไปภาพนิ่ง 79ภาพนิ่ง 79

79 ไป ภาพนิ่ง 80 ภาพนิ่ง 80ภาพนิ่ง 80

80 ไปภาพนิ่ง 64 ภาพนิ่ง 64ภาพนิ่ง 64

81 สาระเพิ่มเติม หน้า 82 หน้า 82 หน้า 82

82 คำนวณราคากลางไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องกก.คำนวณทำสัญญาผล 2,500,0002,300,000 ไม่เสียหาย 2,500,0002,600,0002,500,000ไม่เสียหาย 2,500,0002,600,000 เสียหาย 100,000

83 กก.กำหนดราคากลาง การแบ่งส่วนความรับผิด จ้างแพง 100,000 จนท.ฝ่ายพัสดุ ทำความเห็นเสนอผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติ ให้ ใช้ราคากลางทำสัญญา 75%75,000 15% 10% 15,000 10,000 ใช้ Factor F ผิดปี

84 กก.กำหนดราคากลาง การแบ่งส่วนความรับผิด (ต่อ) จ้างแพง 100,000 จนท.ฝ่ายพัสดุ ทำความเห็นเสนอผู้อนุมัติ ผู้อนุมัติ ให้ ใช้ราคากลางทำสัญญา 100% - - คำนวณราคา ต่อหน่วยเกินจริง

85 กก.ตรวจรับไม่ถูกต้อง ทำสัญญา800 ม.500,000 ก่อสร้างจริง700 ม. ผู้ควบคุมงาน/ กก.ตรวจรับ ครบถ้วนถูกต้อง ความเสียหาย 100 ม.62,500 ก่อสร้างถนน แบ่งส่วนความรับผิด กก.ตรวจรับ 60%(2คนๆละ30%) ขรก. 30% (2 คนๆละ15%) ปชช.10% (2 คนๆละ5%) ผู้ควบคุมงาน

86 กก.ตรวจรับไม่ถูกต้อง ทำสัญญา800 ม.500,000 ก่อสร้างจริง800 ม.ใช้หิน+ทรายไม่ครบ กก.ตรวจรับ ครบถ้วนถูกต้อง ความเสียหาย หิน+ทราย62,500 ก่อสร้างถนน แบ่งส่วนความรับผิด กก.ภาคราชการ กก.ประชาคม 2 คน 100% 4 คนๆละส่วน 0%เรื่องเทคนิค ภาพนิ่ง 90ภาพนิ่ง 90

87 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 (กค 0406.2/ว 98 ลว.20 มิ.ย.2548) สาเหตุ วงเงิน การวินิจฉัย ส่วนราชการหน่วยงานอื่น ทั่วไป<=500,000<=1,000,000- >500,000 >1,000,000ชดใช้ 75% ทุจริต-- คนทุจริต 100% ผู้เกี่ยวข้อง 100% ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ -- ผู้เกี่ยวข้อง 100% ภาพนิ่ง24

88 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับ การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 19 กันยายน 2545 (กค 0406.3/ว 115 ลว.18 พ.ย.2545) เงื่อนไขวงเงิน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ เวลา งวดแรก20วันทำสัญญา ที่เหลือ<=50,00020ไม่เกิน 1 ปี >50,000-500,00020ไม่เกิน 5 ปี >500,00020ไม่เกิน 10 ปี

89 ดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี ยกเว้น ผ่อนครบภายใน 1 ปี ไม่คิดดอกเบี้ย ภาพนิ่ง27

90

91


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ระเบียบว่าด้วยความรับผิดชอบ ของข้าราชการในทางแพ่ง พ.ศ.2503.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google