งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 61305 การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง หลักการจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย บรรยายโดย : สุเวช พิมน้ำเย็น LL.B., LL.M.(Candidate),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 61305 การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง หลักการจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย บรรยายโดย : สุเวช พิมน้ำเย็น LL.B., LL.M.(Candidate),"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 61305 การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง หลักการจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย บรรยายโดย : สุเวช พิมน้ำเย็น LL.B., LL.M.(Candidate), B.Ed., B.Sc., B.P.H., M.S. อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย

2 การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย วัตถุประสงค์ อธิบายหลักการและวิธีจัดการขยะมูลฝอย ขยะติด เชื้อ และขยะอันตรายได้ คำถามนำ 1. ขยะหรือมูลฝอยคืออะไร ก่อให้เกิดปัญหา อะไรบ้าง 2. วิธีการกำจัดมูลฝอยมีอะไรบ้าง 3. การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปทำอย่างไร 4. ขยะหรือมูลฝอยติดเชื้อคืออะไร การจัดการ ขยะมูลฝอยขยะติดเชื้อใช้ วิธีการใด ผู้เกี่ยวข้องต้องระวังอะไรบ้าง 5. การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายมีวิธีการทำ อย่างไร 6. นักศึกษามีวิธีการลดปริมาณขยะได้อย่างไร

3 นิยามของ ขยะ หรือ มูลฝอย “ มูลฝอย ” หมายความว่า เศษ กระดาษ เศษผ้า เศษ อาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใด ที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยง สัตว์ หรือที่อื่น และหมายความ รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่ เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ( พรบ. การสาธารณสุข 2535)

4 Functional Element of a Waste Management system waste generation collection disposal transformation transport separation/ storage

5 disposal •Composting •Incineration (680-1,100 0 C) •Pyrolysis •Sanitary landfill ( High Density Polyethylene: HDPE) หลักการ 3Rs Reduce Reuse Recycle

6 ปัญหาที่เกิดจากมูลฝอย • บ้านเมืองสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้อยู่ใกล้เคียง • เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และเกิดสัตว์ นำโรคสู่คน เช่น หนู แมลงสาบ และยุง เป็นต้น • ทำให้เกิดมลพิษทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ • กีดขวางการระบายน้ำและเส้นทาง สัญจรทางน้ำ • ท่อระบายน้ำอุดตัน เกิดน้ำท่วมขัง • ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขน และกำจัดมูลฝอย

7 ประเภทมูลฝอย มูลฝอยเศษ อาหาร หมักทำปุ๋ย เลี้ยง สัตว์ มูลฝอยรีไซเคิล นำเข้ากระบวนการ ผลิตกลับมาใช้ใหม่ 7

8 มูลฝอยติด เชื้อ ( เผาที่อุณหภูมิ 760 -1,000 องศาเซลเซียส ) มูลฝอยอันตราย จากบ้านเรือน ( ปรับเสถียรแล้ว นำไปฝังกลบ ) 8

9 การจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ “ มูลฝอยติดเชื้อ ” หมายความว่า มูล ฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือ มีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือ ใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำ ให้เกิดโรคได้ มูลฝอยที่เกิดขึ้นหรือใช้ใน กระบวนการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาล การให้ ภูมิคุ้มกันโรคและการทดลองเกี่ยวกับ โรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซาก สัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจัยเรื่อง ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่...

10 (1) ซากหรือชิ้นส่วนของมนุษย์หรือ สัตว์ที่เป็นผลมาจากการผ่าตัด การตรวจ ชันสูตรศพหรือซากสัตว์ และการใช้ สัตว์ทดลอง (2) วัสดุของมีคม เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแก้ว ภาชนะที่ทำด้วย แก้ว สไลด์ และแผ่นกระจกปิดสไลด์ (3) วัสดุซึ่งสัมผัสหรือสงสัยว่าจะสัมผัส กับเลือด ส่วนประกอบของเลือด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเลือด สารน้ำจาก ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์ หรือวัคซีนที่ ทำจากเชื้อโรคที่มีชีวิต เช่น สำลี ผ้าก๊อส ผ้าต่างๆ และท่อยาง (4) มูลฝอยทุกชนิดที่มาจากห้องรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง

11 การจัดการขยะอันตราย Hazardous Waste รวบรวมจากแหล่งกำเนิดไม่ให้มีการ แตกหรือรั่วไหล โรงกำจัด ทุบเพื่อย่อยขนาด ปรับเสถียร ทำให้เป็นก้อนแข็ง ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

12 คำถามทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ภาชนะและบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูล ฝอยติดเชื้อต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะ อย่างไร ผู้ปฏิบัติงานขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน บุคคล อะไรบ้าง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจะใช้วิธีการใด อธิบายได้หรือไม่ นักศึกษาควรไปอ่าน กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติด เชื้อ ซึ่ง อ. สุเวช ได้รวบรวมไว้ให้แล้ว

13 ประเด็นขยะมูลฝอย อัตราการผลิตขยะมูลฝอยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.65 กิโลกรัม / คน / วัน ( กรมควบคุมมลพิษ 2552)

14 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและได้รับการ จัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปี 2546 - 2552

15 ขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบล ( กรมควบคุมมลพิษ 2552) ขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 16,208 ตัน / วัน กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 1,485 ตัน / วัน กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 9 ของปริมาณขยะมูลฝอยในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือ ร้อยละ 91 จะ ถูกกำจัดด้วยวิธีการเผากลางแจ้งหรือนำไป ทิ้งในบ่อดินเก่าหรือบนพื้นที่ว่างต่างๆ

16 การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ปี 2552 ขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 15.11 ล้าน ตัน มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ประมาณ 3.86 ล้าน ตัน หรือร้อยละ 26

17 สัดส่วนการนำขยะมูลฝอยชุมชนกลับมา ใช้ประโยชน์ ปี 2552

18 ขยะอันตราย ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ปี 2552 จำแนกตามรายภาค

19 ขยะอันตราย ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมปี 2552 จำแนกตามรายภูมิภาค


ดาวน์โหลด ppt วิชา 61305 การจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง หลักการจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และขยะอันตราย บรรยายโดย : สุเวช พิมน้ำเย็น LL.B., LL.M.(Candidate),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google