งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าใน ตลาด.  การกำหนดราคาสินค้าในตลาด โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าใน ตลาด.  การกำหนดราคาสินค้าในตลาด โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าใน ตลาด

2  การกำหนดราคาสินค้าในตลาด โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Perfect competition) II. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Imperfect competition) - ตลาดผูกขาด (Pure monopoly) - ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) - ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic competition)

3  การแบ่งโครงสร้างของตลาด พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ จำนวนผู้ขายในตลาด ความแตกต่างของสินค้า ความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาด

4

5  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ มีลักษณะ ดังนี้ มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากราย ลักษณะของสินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันมาก (homogeneous product) การเข้าออกจากตลาดทำได้โดยเสรี (free entry) เงื่อนไข 3 ข้อข้างต้น ทำให้ผู้ขายไม่ สามารถกำหนดราคาสินค้าได้ ผู้ซื้อและผู้ขายต่างมีความรู้เรื่องตลาดเป็น อย่างดี (perfect knowledge) การเคลื่อนไหวของสินค้าและปัจจัยการผลิต เป็นไปอย่างเสรี (free mobility)

6  ลักษณะของเส้นอุปสงค์ในตลาด แข่งขันสมบูรณ์ ผู้ผลิตหรือผู้ขายเป็นผู้ยอมรับราคา 0 0 Q P=D=AR=MR P E D Qe S Pe P

7  ดุลยภาพผู้ผลิตในระยะสั้น ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ที่ต้องการกำไรสูงสุด จะมีเงื่อนไขดังนี้ คือ ผลิตที่ปริมาณการผลิต MR = MC Profit = TR-TC, Profit/Q = TR/Q-TC/Q =AR-AC

8  กรณีที่ผู้ผลิตได้รับกำไรปกติ (Normal Profit) เงื่อนไขการผลิตที่ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุด คือ MR = MC

9  กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ได้รับกำไรเกินปกติ  กรณีที่ผู้ผลิตหรือผู้ขาย ขาดทุน

10  กรณีที่ผู้ผลิตขาดทุน ที่จุด C ผู้ผลิตจะขาดทุน ต้นทุนคงที่ บางส่วน ที่จุด D ผู้ผลิตจะขาดทุน ต้นทุนคงที่ ทั้งหมด

11  การผลิตในระยะยาวของผู้ผลิตใน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ผู้ผลิตจะได้รับเฉพาะกำไรปกติ LMC=MR, LAC=AR

12  ตลาดผูกขาด (Monopoly) โครงสร้างของตลาดผูกขาด - มีผู้ผลิตหรือผู้ขายรายเดียว - สินค้าของผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้าอื่นมา ทดแทนได้ - การเข้ามาแข่งขันในตลาดทำไม่ได้ - เส้นอุปสงค์ของตลาดเป็นเส้นเดียวกับอุป สงค์ในสินค้าของผู้ผลิต

13  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาด ผูกขาด เงื่อนไขของผู้ผลิตในตลาดผูกขาดที่ทำให้ ได้รับกำไรสูงสุด MC = MR

14  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาด ผูกขาด เงื่อนไขของผู้ผลิตในตลาดผูกขาดที่ทำให้ ได้รับกำไรสูงสุด MC = MR

15  สรุป ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ - ระยะสั้น ผู้ผลิตอาจได้รับกำไรปกติ กำไรเกินกว่าปกติ หรือขาดทุนก็ได้ ขึ้นอยู่ กับต้นทุนของผู้ผลิต, ราคาตลาด - ระยะยาว ผู้ผลิตจะได้รับเฉพาะ กำไร ปกติ เท่านั้น ตลาดผูกขาด - ในระยะสั้น ผู้ผลิตจะได้รับกำไรเกินปกติ, กำไรปกติ หรือขาดทุน ขึ้นอยู่กับต้นทุน ของผู้ผลิต, ราคาตลาด - ในระยะยาว ผู้ผลิตมีแนวโน้มจะได้รับ กำไรเกินปกติ

16 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและ ตลาดผู้ขายน้อยราย Oligopoly and Monopolistic competition

17  ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด - สินค้าของผู้ขายมีความแตกต่างกัน เช่น รูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างกัน หรือ การ บรรจุหีบห่อแตกต่างกัน - มีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากราย และผู้ขายแต่ ละคนสามารถควบคุมราคาสินค้าได้บ้าง - การแข่งขันทางด้านการขาย จะอาศัยการ โฆษณาส่งเสริมการขาย - เส้นอุปสงค์ในสินค้าเป็นเส้นทอดลงจากซ้าย มาขวา มีค่าความชันเป็นลบ แต่จะมีค่า ความยืดหยุ่นมากกว่าตลาดผูกขาด

18  ดุลยภาพในระยะสั้นของผู้ผลิตใน ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

19  ดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิตใน ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

20  สรุป ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด - ระยะสั้น ผู้ผลิต มีแนวโน้มจะได้รับกำไร เกินปกติ (P is higher than P in Perfect competitive market but lower than P in Monopoly, Q is less than Q in PC but greater than P in Monopoly) - ระยะยาว ผู้ผลิต มีแนวโน้มจะได้รับกำไร ปกติ

21  ตลาดผู้ขายน้อยราย มีผู้ขายเพียง 2-3 รายในตลาด สินค้าอาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้ แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ผู้ผลิตขาดอิสระในการกำหนดราคา มักจะ รวมหัวกันตั้งราคาเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด ร่วมกัน ดังนั้นราคาจะตายตัว เส้นอุปสงค์ของสินค้าเป็นเส้นหักงอ

22  ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาด ผู้ขายน้อยราย

23  ดุลยภาพในระยะยาวของผู้ผลิต ในตลาดผู้ขายน้อยราย ปริมาณ และ ราคาดุลยภาพ ขึ้นกับการ เปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ และความยาก ง่ายที่ผู้ผลิตใหม่จะเข้าสู่ตลาด เน้นการแข่งขันโดยไม่ใช้ราคา ( โฆษณา พัฒนาคุณภาพสินค้า )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การกำหนดราคาสินค้าใน ตลาด.  การกำหนดราคาสินค้าในตลาด โครงสร้างตลาด (Market Structure) เศรษฐศาสตร์จำแนกตลาดออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ I. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google