งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี................................... โดย 25 มกราคม 2552 

2 1. งาน................................................................................................................. 2. งาน................................................................................................................. 3. งาน................................................................................................................. 4. งาน................................................................................................................. 5. งาน................................................................................................................. 6. งาน................................................................................................................. 7. งาน................................................................................................................. 8. งาน................................................................................................................. 9. งาน................................................................................................................. 10. งาน.............................................................................................................. 1. งาน................................................................................................................. 2. งาน................................................................................................................. 3. งาน................................................................................................................. 4. งาน................................................................................................................. 5. งาน................................................................................................................. 6. งาน................................................................................................................. 7. งาน................................................................................................................. 8. งาน................................................................................................................. 9. งาน................................................................................................................. 10. งาน.............................................................................................................. งานประจำ ของข้าพเจ้า มีดังต่อไปนี้ งานประจำ ของข้าพเจ้า มีดังต่อไปนี้

3 ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน มา ผลงาน ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด คือ ผลงาน................................................ เนื่องจาก............................................................................................................................... ผลงาน ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด คือ ผลงาน................................................ เนื่องจาก...............................................................................................................................

4 1. งาน....................................... 2. งาน....................................... 3. งาน....................................... 1. งาน....................................... 2. งาน....................................... 3. งาน....................................... งานประจำ ที่ ข้าพเจ้า ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ งานประจำ ที่ ข้าพเจ้า ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

5 งานประจำ ที่ข้าพเจ้าจะทำวิจัย R2R งานประจำ ที่ข้าพเจ้าจะทำวิจัย R2R คือ งาน …………………… หน่วยงาน ………………………… คือ งาน …………………… หน่วยงาน …………………………

6 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน R2R ที่ข้าพเจ้าเลือก 1. ด้านปริมาณงาน คือ............................................................................................................................................................................... 2. ด้านคุณภาพงาน คือ............................................................................................................................................................................... 3. ด้านเวลา และ แรงงาน ที่ใช้ คือ............................................................................................................................................................. 4. ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ.................................................................................................................................................. 5. ด้านเศรษฐ์ศาสตร์ คือ............................................................................................................................................................................. 1. ด้านปริมาณงาน คือ............................................................................................................................................................................... 2. ด้านคุณภาพงาน คือ............................................................................................................................................................................... 3. ด้านเวลา และ แรงงาน ที่ใช้ คือ............................................................................................................................................................. 4. ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ.................................................................................................................................................. 5. ด้านเศรษฐ์ศาสตร์ คือ............................................................................................................................................................................. มี 5 ด้าน จำนวน...... ตัว คือ

7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ของ งาน.................... ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศของท่าน  ชาย  หญิง 1.2 อายุของท่าน …… ปี ( เศษของปี ไม่นับ ) 1.3 ท่านมารับบริการครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าใด ?  ครั้งแรก  ครั้งที่ 2  มากกว่า 2 ครั้ง ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศของท่าน  ชาย  หญิง 1.2 อายุของท่าน …… ปี ( เศษของปี ไม่นับ ) 1.3 ท่านมารับบริการครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าใด ?  ครั้งแรก  ครั้งที่ 2  มากกว่า 2 ครั้ง ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อบริการที่ท่านได้รับจาก หน่วยงาน......... ในครั้งนี้ แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลข 0–10 คะแนน ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว ( คะแนนเต็ม = 10) ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อบริการที่ท่านได้รับจาก หน่วยงาน......... ในครั้งนี้ แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลข 0–10 คะแนน ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว ( คะแนนเต็ม = 10) ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานบริการ ของหน่วยงาน......... ที่ให้กับท่าน ให้ดี ยิ่งๆขึ้น ในสิ่งต่อไปนี้ 3.1 การให้คำแนะนำในการเดินทางมายังห้อง / หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ……………..……………………… ………………………………………………………………………………...……………………… 3.2 การคันหาข้อมูล หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.3 การต้อนรับของ หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.4 การให้บริการของ หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………….…………… 3.5 การให้คำปรึกษา / คำแนะนำ ของหน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ …………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………….…… 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ …………………………………………..…………………………………… ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานบริการ ของหน่วยงาน......... ที่ให้กับท่าน ให้ดี ยิ่งๆขึ้น ในสิ่งต่อไปนี้ 3.1 การให้คำแนะนำในการเดินทางมายังห้อง / หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ……………..……………………… ………………………………………………………………………………...……………………… 3.2 การคันหาข้อมูล หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.3 การต้อนรับของ หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.4 การให้บริการของ หน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………….…………… 3.5 การให้คำปรึกษา / คำแนะนำ ของหน่วยงาน......... มีข้อเสนอแนะ คือ …………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………….…… 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ …………………………………………..…………………………………… ความพึงพอใจระดับน้อย มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 1, 2 และ 3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 4, 5 และ 6 ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 7, 8 และ 9 ความพึงพอใจระดับน้อย มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 1, 2 และ 3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 4, 5 และ 6 ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 7, 8 และ 9 4 4 5 5 6 6 3 3 2 2 1 1 8 8 9 9 7 7 0 0 10 น้อยที่สุด = 0 มาก ที่สุด = 10 ระดับความพึงพอใจของข้าพเจ้า =

8 1. หลักการ แตกต่างกัน คือ …………. 2. โครงสร้าง 2.1 ด้านของ แตกต่างกัน คือ …………. 2.2 ด้านคน แตกต่างกัน คือ …………. 2.3 ด้านระบบงาน แตกต่างกัน คือ ……. 3. การนำไปดำเนินการ แตกต่างกัน คือ … 1. หลักการ แตกต่างกัน คือ …………. 2. โครงสร้าง 2.1 ด้านของ แตกต่างกัน คือ …………. 2.2 ด้านคน แตกต่างกัน คือ …………. 2.3 ด้านระบบงาน แตกต่างกัน คือ ……. 3. การนำไปดำเนินการ แตกต่างกัน คือ … รูปแบบการ ทำงานใหม่ ต่างจากรูปแบบการทำงานเดิม ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google