งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

R2R เพื่อการพัฒนางานของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "R2R เพื่อการพัฒนางานของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 R2R เพื่อการพัฒนางานของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นพ.สมชาติ โตรักษา รายงานการสร้างสรรค์งานประจำให้เป็นผลงานวิจัย R2R Report ผลการฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางานของเรา ให้เป็น “ผลงานวิจัย” ที่น่าภาคภูมิใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย 25 มกราคม 2552  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล 2555

2 งานประจำ ของข้าพเจ้า มีดังต่อไปนี้
1. งาน 2. งาน 3. งาน 4. งาน 5. งาน 6. งาน 7. งาน 8. งาน 9. งาน 10. งาน

3 ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลงาน ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด คือ ผลงาน เนื่องจาก

4 ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก
งานประจำ ที่ข้าพเจ้า ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. งาน 2. งาน 3. งาน

5 ที่ข้าพเจ้าจะทำวิจัย R2R
งานประจำ ที่ข้าพเจ้าจะทำวิจัย R2R คือ งาน …………………… หน่วยงาน …………………………

6 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน R2R ที่ข้าพเจ้าเลือก
นพ.สมชาติ โตรักษา รายงานการสร้างสรรค์งานประจำให้เป็นผลงานวิจัย R2R ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน R2R ที่ข้าพเจ้าเลือก มี 5 ด้าน จำนวน ตัว คือ 1. ด้านปริมาณงาน คือ 2. ด้านคุณภาพงาน คือ 3. ด้านเวลา และ แรงงาน ที่ใช้ คือ 4. ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ 5. ด้านเศรษฐ์ศาสตร์ คือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล 2555

7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการของ งาน....................
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศของท่าน  ชาย  หญิง อายุของท่าน …… ปี(เศษของปี ไม่นับ) 1.3 ท่านมารับบริการครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าใด?  ครั้งแรก  ครั้งที่ 2  มากกว่า 2 ครั้ง ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อบริการที่ท่านได้รับจาก หน่วยงาน ในครั้งนี้ แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลข 0–10 คะแนน ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว (คะแนนเต็ม = 10) ความพึงพอใจระดับน้อย มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 1, 2 และ 3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 4, 5 และ 6 ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 7, 8 และ 9 4 5 6 3 2 1 8 9 7 10 น้อยที่สุด = 0 มากที่สุด = 10 ระดับความพึงพอใจของข้าพเจ้า = ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานบริการ ของหน่วยงาน ที่ให้กับท่าน ให้ดียิ่งๆขึ้น ในสิ่งต่อไปนี้ 3.1 การให้คำแนะนำในการเดินทางมายังห้อง/หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ……………..……………………… ………………………………………………………………………………...……………………… 3.2 การคันหาข้อมูล หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.3 การต้อนรับของ หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.4 การให้บริการของ หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………….…………… 3.5 การให้คำปรึกษา/คำแนะนำ ของหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ …………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………….…… 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ …………………………………………..……………………………………

8 รูปแบบการทำงานใหม่ ต่างจากรูปแบบการทำงานเดิม ดังนี้
นพ.สมชาติ โตรักษา รายงานการสร้างสรรค์งานประจำให้เป็นผลงานวิจัย R2R รูปแบบการทำงานใหม่ ต่างจากรูปแบบการทำงานเดิม ดังนี้ 1. หลักการ แตกต่างกัน คือ …………. 2. โครงสร้าง 2.1 ด้านของ แตกต่างกัน คือ …………. 2.2 ด้านคน แตกต่างกัน คือ …………. 2.3 ด้านระบบงาน แตกต่างกัน คือ ……. 3. การนำไปดำเนินการ แตกต่างกัน คือ … คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหิดล 2555


ดาวน์โหลด ppt R2R เพื่อการพัฒนางานของเรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google