งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี โดย 25 มกราคม 2552 

2 1. งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งาน งานประจำ ของข้าพเจ้า มีดังต่อไปนี้ งานประจำ ของข้าพเจ้า มีดังต่อไปนี้

3 ในช่วง 3 ปีที่ผ่าน มา ผลงาน ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด คือ ผลงาน เนื่องจาก ผลงาน ที่ข้าพเจ้าได้ทำกับมือ และ ภาคภูมิใจ มากที่สุด คือ ผลงาน เนื่องจาก

4 1. งาน งาน งาน งาน งาน งาน งานประจำ ที่ ข้าพเจ้า ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ งานประจำ ที่ ข้าพเจ้า ชอบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ

5 งานประจำ ที่ข้าพเจ้าจะทำวิจัย R2R งานประจำ ที่ข้าพเจ้าจะทำวิจัย R2R คือ งาน …………………… หน่วยงาน ………………………… คือ งาน …………………… หน่วยงาน …………………………

6 ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน R2R ที่ข้าพเจ้าเลือก 1. ด้านปริมาณงาน คือ ด้านคุณภาพงาน คือ ด้านเวลา และ แรงงาน ที่ใช้ คือ ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านเศรษฐ์ศาสตร์ คือ ด้านปริมาณงาน คือ ด้านคุณภาพงาน คือ ด้านเวลา และ แรงงาน ที่ใช้ คือ ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านเศรษฐ์ศาสตร์ คือ มี 5 ด้าน จำนวน ตัว คือ

7 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ของ งาน ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศของท่าน  ชาย  หญิง 1.2 อายุของท่าน …… ปี ( เศษของปี ไม่นับ ) 1.3 ท่านมารับบริการครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าใด ?  ครั้งแรก  ครั้งที่ 2  มากกว่า 2 ครั้ง ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศของท่าน  ชาย  หญิง 1.2 อายุของท่าน …… ปี ( เศษของปี ไม่นับ ) 1.3 ท่านมารับบริการครั้งนี้ เป็นครั้งที่เท่าใด ?  ครั้งแรก  ครั้งที่ 2  มากกว่า 2 ครั้ง ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อบริการที่ท่านได้รับจาก หน่วยงาน ในครั้งนี้ แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลข 0–10 คะแนน ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว ( คะแนนเต็ม = 10) ส่วนที่ 2. ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอให้ท่านประเมินระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อบริการที่ท่านได้รับจาก หน่วยงาน ในครั้งนี้ แล้วทำเครื่องหมาย  ลงในช่องตัวเลข 0–10 คะแนน ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด เพียงช่องเดียว ( คะแนนเต็ม = 10) ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานบริการ ของหน่วยงาน ที่ให้กับท่าน ให้ดี ยิ่งๆขึ้น ในสิ่งต่อไปนี้ 3.1 การให้คำแนะนำในการเดินทางมายังห้อง / หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ……………..……………………… ………………………………………………………………………………...……………………… 3.2 การคันหาข้อมูล หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.3 การต้อนรับของ หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.4 การให้บริการของ หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………….…………… 3.5 การให้คำปรึกษา / คำแนะนำ ของหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ …………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………….…… 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ …………………………………………..…………………………………… ส่วนที่ 3. ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนางานบริการ ของหน่วยงาน ที่ให้กับท่าน ให้ดี ยิ่งๆขึ้น ในสิ่งต่อไปนี้ 3.1 การให้คำแนะนำในการเดินทางมายังห้อง / หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ……………..……………………… ………………………………………………………………………………...……………………… 3.2 การคันหาข้อมูล หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.3 การต้อนรับของ หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………………………… 3.4 การให้บริการของ หน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ ………………………………………….…………… 3.5 การให้คำปรึกษา / คำแนะนำ ของหน่วยงาน มีข้อเสนอแนะ คือ …………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………….…… 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ …………………………………………..…………………………………… ความพึงพอใจระดับน้อย มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 1, 2 และ 3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 4, 5 และ 6 ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 7, 8 และ 9 ความพึงพอใจระดับน้อย มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 1, 2 และ 3 ความพึงพอใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 4, 5 และ 6 ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนอยู่ในช่อง = 7, 8 และ น้อยที่สุด = 0 มาก ที่สุด = 10 ระดับความพึงพอใจของข้าพเจ้า =

8 1. หลักการ แตกต่างกัน คือ …………. 2. โครงสร้าง 2.1 ด้านของ แตกต่างกัน คือ …………. 2.2 ด้านคน แตกต่างกัน คือ …………. 2.3 ด้านระบบงาน แตกต่างกัน คือ ……. 3. การนำไปดำเนินการ แตกต่างกัน คือ … 1. หลักการ แตกต่างกัน คือ …………. 2. โครงสร้าง 2.1 ด้านของ แตกต่างกัน คือ …………. 2.2 ด้านคน แตกต่างกัน คือ …………. 2.3 ด้านระบบงาน แตกต่างกัน คือ ……. 3. การนำไปดำเนินการ แตกต่างกัน คือ … รูปแบบการ ทำงานใหม่ ต่างจากรูปแบบการทำงานเดิม ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา ให้เป็น “ ผลงานวิจัย ” ที่น่าภาคภูมิใจ Report ผลการ ฝึกอบรม หลักสูตร R2R เพื่อการพัฒนางาน ของเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google