งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล. กิจกรรมในการ วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล. กิจกรรมในการ วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล

2 กิจกรรมในการ วิเคราะห์

3 ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมูล ใส่เลขที่ ของแยย

4 นับจำนวนคำตอบ ในแต่ละข้อของ แบบสอบถาม เพ ศ ชา ย ห ญิง

5 จับกลุ่มคำ ตอบ

6 เช่น ข้อมูล อายุ 18 19 19 20 20 21 22 23 24 27 27 28 28 29 29 29 29 29 31 33 33 34 35 40 41 46 47 47 49 50 52 53 59 59 60 75 89

7 18 - 24 ปี 5 คน 25 - 39 ปี 8 คน 40 - 59 ปี 12 คน 60 ปีขึ้นไป 4 คน

8 บันทึก ข้อมูลลง ตาราง ประเภท อาชีพ จำนวนร้อยละ เกษตรกร 40040.0 ค้าขาย 20020.0 รับราชการ 10010.0 รับจ้างทั่วไป 20020.0 ลูกจ้างบริษัท 10010.0 รวม 1,000100.0

9 ตัวอย่าง สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนชาว สุพรรณบุรีต่อการ ทำงานของผู้ว่า ราชการจังหวัด สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนชาว สุพรรณบุรีต่อการ ทำงานของผู้ว่า ราชการจังหวัด ( กลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน )( กลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน )

10 คำถาม ท่านประกอบอาชีพอะไร ? ท่านประกอบอาชีพอะไร ? 1 เกษตรกร1 เกษตรกร 2 ค้าขาย2 ค้าขาย 3 รับราชการ3 รับราชการ 4 รับจ้างทั่วไป4 รับจ้างทั่วไป 5 ลูกจ้างบริษัท5 ลูกจ้างบริษัท

11 การบันทึกข้อมูลลงใน ตาราง ตารางที่ 1 อาชีพของกลุ่ม ตัวอย่าง ( ชื่อตาราง ) ประเภทอาชีพจำนวน เกษตรกร 400 ค้าขาย 200 รับราชการ 100 รับจ้างทั่วไป 200 ลูกจ้างบริษัท 100 รวม 1,000

12 คำถาม ท่านพอใจต่อการทำงานของ ผู้ว่าฯ เพียงใด ? 1 ไม่พอใจเลย1 ไม่พอใจเลย 2 ไม่ค่อยพอใจ2 ไม่ค่อยพอใจ 3 ค่อนข้างพอใจ3 ค่อนข้างพอใจ 4 พอใจอย่างยิ่ง4 พอใจอย่างยิ่ง

13 การบันทึกข้อมูลลงใน ตาราง ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการทำงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ความคิดเห็นจำนวน ไม่พอใจเลย 30 ไม่ค่อยพอใจ 270 ค่อนข้างพอใจ 580 พอใจอย่างยิ่ง 120 รวม 1,000

14 1. เตรียม ข้อมูล ตร วจ นับ จับ กลุ่ม ลง ตารา ง

15 2. วิเคราะห์และ อภิปรายผล

16 การ วิเคราะ ห์ - ใช้ค่าทาง สถิติ

17 หาค่า ร้อยละ จำนวนคำตอบทั้งหมด ในคำถามข้อนั้น จำนวนคำตอบ X 100

18 หา ค่าเฉลี่ย จำนวน คำตอบ ทั้งหมดใน คำถามข้อนั้น ผลรวมของคำตอบ ทั้งหมด

19 การคำนวณกรณีให้คะแนน มากที่สุด น้อยที่สุด 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ตั้งเกณฑ์ เช่น ปีนี้ต้องมีคะแนนมากกว่า 7 หาค่าเฉลี่ย x และเทียบกับเกณฑ์ ปีหน้าอาจตั้งเกณฑ์ให้สูงขึ้น เช่น เป็น 8 เกณฑ์อาจมาจาก กำหนดเอง กำหนดร่วมกันกับประชาชน

20 คำตอบลักษณะ พอใจมาก ค่อนข้างพอใจ ไม่ค่อย พอใจ ไม่พอใจ 4 3 2 1 1. อาจคิดเป็น % และมีการตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ตัวชี้วัดคือ ประชาชนมากกว่าร้อยละ 75 พอใจการทำงาน ( นั่นคือ น่าพอใจมาก + ค่อนข้างพอใจ ต้องมากกว่า 75% จึงจะเข้าเป้าที่ตั้งไว้ ) 2. อาจคิดเป็นค่าเฉลี่ย ก็ได้ แต่ต้องตั้งมาตรฐานหรือ เกณฑ์ด้วยจึงจะดี เช่น ตั้งไว้ที่ 3.5 ขึ้นไป

21 การอธิบายหรือ ตีความข้อมูล

22 ตารางที่ 1 อาชีพของกลุ่ม ตัวอย่าง ( ชื่อตาราง ) ประเภทอาชีพจำนวนร้อยละ เกษตรกร 20020.0 ค้าขาย 40040.0 รับราชการ 10010.0 รับจ้างทั่วไป 20020.0 ลูกจ้างบริษัท 10010.0 รวม 1,000100.0

23 “ กลุ่มตัวอย่างจากการ สำรวจนี้ประกอบด้วย ประชาชนชาว สุพรรณบุรีที่ประกอบ อาชีพเกษตรกรมาก ที่สุด รองลงมาประกอบ ค้าขาย อาชีพรับจ้าง ทั่วไป รับราชการ และ ลูกจ้างบริษัท ตามลำดับ ”

24 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการทำงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ความคิดเห็นจำนวนร้อยละ ไม่พอใจเลย 303.0 ไม่ค่อยพอใจ 27027.0 ค่อนข้างพอใจ 58058.0 พอใจอย่างยิ่ง 12012.0 รวม 1,000100.0

25 “ ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนชาว สุพรรณบุรีร้อยละ 70 พอใจต่อการทำงาน ของผู้ว่าราชการ จังหวัด ”

26 “ เลือกเฟ้นหาจุดที่ น่าสนใจของข้อมูล แล้วอธิบายให้ กะทัดรัด และ เข้าใจง่าย ” 2. การวิเคราะห์ & อธิบาย

27 ใช้กราฟ วงกลม แท่ง ใช้แบบรูปภาพ หน้ายิ้ม ใช้สีสรรในการ อธิบาย

28 3. การ นำเสนอ ข้อมูล

29 สำรวจเรื่องอะไร นำเรื่อง.... ถาม ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ( วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ ) ทำไม ( เพื่ออะไร การเอา ไปใช้ประโยชน์ )

30 ผลการสำรวจ เนื้อ เรื่อง....

31 สรุป และ เสนอแ นะ.... ได้อะไรจากการสำรวจ และ มีข้อเสนอแนะอะไรกับสิ่งที่ ค้นพบ

32 ตร วจ นับ จับ กลุ่ม ลง ตารา ง วิเคร าะห์ อธิบ าย นำเสน อ

33 “ ให้แต่ละกลุ่มทำการ ประมวล วิเคราะห์ผล และเขียนผล การศึกษา พร้อม ออกมานำเสนอ ”

34 กติกาในการนำเสนอ 1. ให้เวลานำเสนอกลุ่มละ ไม่เกิน 15 นาที 2. แต่ละกลุ่มนำเสนอ 2 ส่วน คือ แผนที่เดินดิน และ สรุปผลการสำรวจ 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ในการนำเสนอ 4. ใช้เวลาอีก 5 นาทีสำหรับ แสดงความคิดเห็นโดย วิทยากรและสมาชิกในห้อง มีส่วนร่วม

35

36

37

38

39 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล. กิจกรรมในการ วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google