งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล. กิจกรรมในการ วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล. กิจกรรมในการ วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล

2 กิจกรรมในการ วิเคราะห์

3 ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของข้อมูล ใส่เลขที่ ของแยย

4 นับจำนวนคำตอบ ในแต่ละข้อของ แบบสอบถาม เพ ศ ชา ย ห ญิง

5 จับกลุ่มคำ ตอบ

6 เช่น ข้อมูล อายุ

7 ปี 5 คน ปี 8 คน ปี 12 คน 60 ปีขึ้นไป 4 คน

8 บันทึก ข้อมูลลง ตาราง ประเภท อาชีพ จำนวนร้อยละ เกษตรกร ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างบริษัท รวม 1,

9 ตัวอย่าง สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนชาว สุพรรณบุรีต่อการ ทำงานของผู้ว่า ราชการจังหวัด สำรวจความคิดเห็น ของประชาชนชาว สุพรรณบุรีต่อการ ทำงานของผู้ว่า ราชการจังหวัด ( กลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน )( กลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน )

10 คำถาม ท่านประกอบอาชีพอะไร ? ท่านประกอบอาชีพอะไร ? 1 เกษตรกร1 เกษตรกร 2 ค้าขาย2 ค้าขาย 3 รับราชการ3 รับราชการ 4 รับจ้างทั่วไป4 รับจ้างทั่วไป 5 ลูกจ้างบริษัท5 ลูกจ้างบริษัท

11 การบันทึกข้อมูลลงใน ตาราง ตารางที่ 1 อาชีพของกลุ่ม ตัวอย่าง ( ชื่อตาราง ) ประเภทอาชีพจำนวน เกษตรกร 400 ค้าขาย 200 รับราชการ 100 รับจ้างทั่วไป 200 ลูกจ้างบริษัท 100 รวม 1,000

12 คำถาม ท่านพอใจต่อการทำงานของ ผู้ว่าฯ เพียงใด ? 1 ไม่พอใจเลย1 ไม่พอใจเลย 2 ไม่ค่อยพอใจ2 ไม่ค่อยพอใจ 3 ค่อนข้างพอใจ3 ค่อนข้างพอใจ 4 พอใจอย่างยิ่ง4 พอใจอย่างยิ่ง

13 การบันทึกข้อมูลลงใน ตาราง ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการทำงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ความคิดเห็นจำนวน ไม่พอใจเลย 30 ไม่ค่อยพอใจ 270 ค่อนข้างพอใจ 580 พอใจอย่างยิ่ง 120 รวม 1,000

14 1. เตรียม ข้อมูล ตร วจ นับ จับ กลุ่ม ลง ตารา ง

15 2. วิเคราะห์และ อภิปรายผล

16 การ วิเคราะ ห์ - ใช้ค่าทาง สถิติ

17 หาค่า ร้อยละ จำนวนคำตอบทั้งหมด ในคำถามข้อนั้น จำนวนคำตอบ X 100

18 หา ค่าเฉลี่ย จำนวน คำตอบ ทั้งหมดใน คำถามข้อนั้น ผลรวมของคำตอบ ทั้งหมด

19 การคำนวณกรณีให้คะแนน มากที่สุด น้อยที่สุด ตั้งเกณฑ์ เช่น ปีนี้ต้องมีคะแนนมากกว่า 7 หาค่าเฉลี่ย x และเทียบกับเกณฑ์ ปีหน้าอาจตั้งเกณฑ์ให้สูงขึ้น เช่น เป็น 8 เกณฑ์อาจมาจาก กำหนดเอง กำหนดร่วมกันกับประชาชน

20 คำตอบลักษณะ พอใจมาก ค่อนข้างพอใจ ไม่ค่อย พอใจ ไม่พอใจ อาจคิดเป็น % และมีการตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ตัวชี้วัดคือ ประชาชนมากกว่าร้อยละ 75 พอใจการทำงาน ( นั่นคือ น่าพอใจมาก + ค่อนข้างพอใจ ต้องมากกว่า 75% จึงจะเข้าเป้าที่ตั้งไว้ ) 2. อาจคิดเป็นค่าเฉลี่ย ก็ได้ แต่ต้องตั้งมาตรฐานหรือ เกณฑ์ด้วยจึงจะดี เช่น ตั้งไว้ที่ 3.5 ขึ้นไป

21 การอธิบายหรือ ตีความข้อมูล

22 ตารางที่ 1 อาชีพของกลุ่ม ตัวอย่าง ( ชื่อตาราง ) ประเภทอาชีพจำนวนร้อยละ เกษตรกร ค้าขาย รับราชการ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างบริษัท รวม 1,

23 “ กลุ่มตัวอย่างจากการ สำรวจนี้ประกอบด้วย ประชาชนชาว สุพรรณบุรีที่ประกอบ อาชีพเกษตรกรมาก ที่สุด รองลงมาประกอบ ค้าขาย อาชีพรับจ้าง ทั่วไป รับราชการ และ ลูกจ้างบริษัท ตามลำดับ ”

24 ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการทำงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ความคิดเห็นจำนวนร้อยละ ไม่พอใจเลย ไม่ค่อยพอใจ ค่อนข้างพอใจ พอใจอย่างยิ่ง รวม 1,

25 “ ผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนชาว สุพรรณบุรีร้อยละ 70 พอใจต่อการทำงาน ของผู้ว่าราชการ จังหวัด ”

26 “ เลือกเฟ้นหาจุดที่ น่าสนใจของข้อมูล แล้วอธิบายให้ กะทัดรัด และ เข้าใจง่าย ” 2. การวิเคราะห์ & อธิบาย

27 ใช้กราฟ วงกลม แท่ง ใช้แบบรูปภาพ หน้ายิ้ม ใช้สีสรรในการ อธิบาย

28 3. การ นำเสนอ ข้อมูล

29 สำรวจเรื่องอะไร นำเรื่อง.... ถาม ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ( วิธีการ เครื่องมือที่ใช้ ) ทำไม ( เพื่ออะไร การเอา ไปใช้ประโยชน์ )

30 ผลการสำรวจ เนื้อ เรื่อง....

31 สรุป และ เสนอแ นะ.... ได้อะไรจากการสำรวจ และ มีข้อเสนอแนะอะไรกับสิ่งที่ ค้นพบ

32 ตร วจ นับ จับ กลุ่ม ลง ตารา ง วิเคร าะห์ อธิบ าย นำเสน อ

33 “ ให้แต่ละกลุ่มทำการ ประมวล วิเคราะห์ผล และเขียนผล การศึกษา พร้อม ออกมานำเสนอ ”

34 กติกาในการนำเสนอ 1. ให้เวลานำเสนอกลุ่มละ ไม่เกิน 15 นาที 2. แต่ละกลุ่มนำเสนอ 2 ส่วน คือ แผนที่เดินดิน และ สรุปผลการสำรวจ 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม ในการนำเสนอ 4. ใช้เวลาอีก 5 นาทีสำหรับ แสดงความคิดเห็นโดย วิทยากรและสมาชิกในห้อง มีส่วนร่วม

35

36

37

38

39 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล. กิจกรรมในการ วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google