งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถามประกอบการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถามประกอบการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถามประกอบการศึกษา
ส่วนแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม 5 ข้อ โปรดเตรียมสังเกตดูว่าคำถามข้อใด เป็นข้อมูลระดับใดระหว่างระดับต่อไปนี้ Nominal = แบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มๆ Ordinal = Nominal+ลำดับ Interval = Nominal+Ordinal+ช่วงห่างเท่ากัน (ศูนย์เทียม) Ratio = Nominal+Ordinal+ Interval +ศูนย์แท้

2 ระดับการวัดค่าเป็นดังต่อไปนี้
Nominal Ordinal Ratio ระดับการวัดค่าเป็นดังต่อไปนี้ Ordinal Nominal

3 ส่วนที่สองเป็นความคิดเห็นทั่วไป มีคำถามแบบปิด 4 ข้อ ดังนี้
ระดับการวัดค่าเป็นดังต่อไปนี้ ข้อ 6, 8, 9, เป็นข้อมูลชนิด Ordinal เมื่อให้ค่าเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5 จึงใกล้เคียงกับ Interval ข้อ 7 เป็น Nominal

4 ต่อไปคือ การเลือกใช้สถิติ โดยแสดงสมมุติฐานทางวิจัย และสมมุติฐานทางสถิติ จากคำถามการวิจัย เฉพาะข้อ 1. เท่านั้น 1, 5, 7 2, 4, 6, 8, 9 6, 8, 9 (โดยอนุโลม) 3

5 ข้อ 1. เพศชายและหญิงมีอายุโดยเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่
ข้อ 2. เพศและเกรดมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ข้อ 3. นักศึกษาที่สำเร็จจากสถาบันทั้งสามมีอายุโดยเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ ข้อ 4. ความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นหรือไม่ ข้อ 5. เกรดในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่ายในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ t –test: independents เพศ = nominal, อายุ = ratio Chi-square เพศ = nominal, เกรด = ordinal ข้อ 6. อายุกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในวันนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ One-way อายุ = ratio, สถาบัน = nominal t –test: dependents ความรู้ = interval, วัดซ้ำในคนเดียวกัน ข้อ 7. เพศ เกรด อายุ และค่าใช้จ่ายมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คะแนนสอบ) หรือไม่ Spearman/Chi-square ordinal ทั้งคู่ Pearson’s r อายุ = ratio, ความรู้ = interval Regression คะแนนสอบ=interval, ที่เหลือ=dummy/interval/ratio interval ratio


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถามประกอบการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google