งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถามประกอบการ ศึกษา ส่วนแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว มี คำถาม 5 ข้อ โปรดเตรียมสังเกตดูว่าคำถามข้อ ใด เป็นข้อมูลระดับใดระหว่างระดับ ต่อไปนี้ Ratio = Nominal+Ordinal+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถามประกอบการ ศึกษา ส่วนแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว มี คำถาม 5 ข้อ โปรดเตรียมสังเกตดูว่าคำถามข้อ ใด เป็นข้อมูลระดับใดระหว่างระดับ ต่อไปนี้ Ratio = Nominal+Ordinal+"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบสอบถามประกอบการ ศึกษา ส่วนแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว มี คำถาม 5 ข้อ โปรดเตรียมสังเกตดูว่าคำถามข้อ ใด เป็นข้อมูลระดับใดระหว่างระดับ ต่อไปนี้ Ratio = Nominal+Ordinal+ Interval + ศูนย์แท้ Nominal = แบ่งข้อมูลออกเป็น กลุ่มๆ Ordinal = Nominal+ ลำดับ Interval = Nominal+Ordinal+ ช่วงห่างเท่ากัน ( ศูนย์เทียม )

3 Nomi nal Ordi nal Ratio Ordi nal Nomi nal ระดับการวัดค่าเป็น ดังต่อไปนี้

4 ส่วนที่สองเป็นความคิดเห็นทั่วไป มีคำถามแบบปิด 4 ข้อ ดังนี้ ระดับการวัดค่าเป็น ดังต่อไปนี้ ข้อ 7 เป็น Nominal ข้อ 6, 8, 9, เป็นข้อมูลชนิด Ordinal เมื่อให้ค่าเท่ากับ 1, 2, 3, 4, 5 จึงใกล้เคียงกับ Interval

5 1, 5, 7 2, 4, 6, 8, 9 6, 8, 9 ( โดย อนุโลม ) 3 ต่อไปคือ การ เลือกใช้สถิติ โดยแสดงสมมุติฐาน ทางวิจัย และ สมมุติฐานทางสถิติ จากคำถามการวิจัย เฉพาะข้อ 1. เท่านั้น

6 t –test: independents เพศ = nominal, อายุ = ratio Chi-square เพศ = nominal, เกรด = ordinal One-way อายุ = ratio, สถาบัน = nominal t –test: dependents ความรู้ = interval, วัดซ้ำในคน เดียวกัน Spearman/Chi -square ordinal ทั้งคู่ Pearson’s r อายุ = ratio, ความรู้ = interval Regression คะแนนสอบ =interval, ที่ เหลือ =dummy/interval/ratio interval ratio ข้อ 1. เพศชายและหญิงมีอายุโดยเฉลี่ย แตกต่างกันหรือไม่ ข้อ 2. เพศและเกรดมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ข้อ 3. นักศึกษาที่สำเร็จจากสถาบันทั้งสามมี อายุโดยเฉลี่ยแตกต่างกันหรือไม่ ข้อ 4. ความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นหรือไม่ ข้อ 5. เกรดในระดับปริญญาตรี และค่าใช้จ่าย ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ข้อ 6. อายุกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมใน วันนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ข้อ 7. เพศ เกรด อายุ และค่าใช้จ่ายมีอิทธิพล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( คะแนนสอบ ) หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถามประกอบการ ศึกษา ส่วนแรกเป็นข้อมูลส่วนตัว มี คำถาม 5 ข้อ โปรดเตรียมสังเกตดูว่าคำถามข้อ ใด เป็นข้อมูลระดับใดระหว่างระดับ ต่อไปนี้ Ratio = Nominal+Ordinal+

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google