งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ ราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55 7 ธ. ค.54 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ ราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55 7 ธ. ค.54 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ ราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55 7 ธ. ค.54 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 1

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชี้แจงผลการปฏิบัติงานพร้อม เอกสารอ้างอิง ตามลำดับ วาระที่ 3 ข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ วาระที่ 4 ปิดประชุม 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 2

3 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ – กำหนดตรวจประเมิน กพร. ปี 54; 26 ธ. ค.54 09-1630 ห้องประชุม สตน. ทหาร ชั้น 7 : ค่าคะแนน SAR card:4.81 – ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึง พอใจ :.95 ให้ทุกสถานศึกษาของ สปท. ใช้แบบ ประเมินชุดนี้ – แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 55: ทบทวน KPI vs ผู้รับผิดชอบ นขต. สปท. และ นขต. บก. สปท. เขียน KPI template ปี 55 มิติที่ 1 - 4 ตามที่กำหนดในแผนที่ยุทธศาสตร์ 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 3 เอกสาร หมายเลข 2 เอกสาร หมายเลข 3 เอกสาร หมายเลข 4

4 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 4 ฉบับ วันที่ 7 ธ. ค.54 เอกสาร หมายเลข 5

5 เป้าประสงค์ที่ 4 สปท. พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ ตัวชี้วัดประกอบด้วย – ตัวชี้วัดที่ ๑. ๘ : ร้อยละการตอบสนอง ต่อการให้ความช่วยเหลือ / การเป็นที่ ปรึกษา งานวิจัยให้แก่ นขต. บก. ทท. และ / หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในและ ต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ นขต. บก. สปท. นขต. บก. สปท. – ตัวชี้วัดที่ ๑. ๙ : จำนวนผลงานทาง วิชาการ / นวัตกรรม / ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่มีการ เผยแพร่ลงสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้รับผิดชอบ ศศย. สปท. 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 5

6 เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ ๓ : ค่าเฉลี่ยระดับ ความสำเร็จของของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของเป้าหมายโครงการ / รายการงบประมาณ ที่ส่วนราชการใน บก. ทท. รับผิดชอบตามแผน งบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ และ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กงป : บก. สปท. รร. ตท. รรชท. โดย นขต. บก. สปท. นขต. บก. สปท. ตอบ PDCA ทุก วันที่ 25 ของเดือน 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 6

7 เป้าประสงค์ที่ 9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ : ตัวชี้วัดที่ ๕ : ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่ สปท. แบ่งเป็น – ตัวชี้วัดที่ 5.1: ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษา วปอ. สปท. – ตัวชี้วัดที่ 5.2: ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษา วสท. สปท. – ตัวชี้วัดที่ 5.3: ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษา สจว. สปท. 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 7

8 เป้าประสงค์ที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 5.4 : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของนักศึกษา ศศย. สปท. – ตัวชี้วัดที่ 5.5 : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ นตท. – ตัวชี้วัดที่ 5.6 : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของ นชท. – ตัวชี้วัดที่ 5.7 : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ สภท. บก. สปท. 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 8

9 เป้าประสงค์ที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 5.8 ร้อยละของระดับความ พึงพอใจของผู้รับบริการที่มาเยี่ยม ชมอนุสรณ์สถาน สปท. ( กพอ.) – ตัวชี้วัดที่ 5.9 : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจผู้เข้ารับอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนาย พล ( กศษ.) มี KPI template แล้ว 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 9

10 เป้าประสงค์ที่ 11 การบริหารงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 7 – ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณ ’55 ( เว้นโครงการ ) แบ่งเป็น 7.1 ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณของ สปท.( การเงิน สปท.) 7.2 ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณของ รร. ตท. 7.3 ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณของ รร. ตท. ( โครงการ ) 7.4 ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่าย งบประมาณของ รร. ชท. 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 10

11 เป้าประสงค์ที่ 12 การบริหารต้นทุน ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการบริหาร ต้นทุนของ สปท. ( กงป. วปอ. วสท. ศศย. สจว. รร. ตท. รรชท. ) 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 11

12 เป้าประสงค์ที่ 19 การจัดการความรู้ ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการจัดการ ความรู้ (KM) ของ สปท. ( ทุก นขต.) – ให้หน่วยส่งเรื่อง KM ที่จะทำในปี 55 ภายใน 29 ธ. ค.54 เพื่อขออนุมัติ แผน KM ของ สปท. 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 12

13 เป้าประสงค์ที่ 22 การพัฒนาการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 18 จำนวนผลงานวิจัย / วิชาการ ของ นขต สปท. อย่างน้อย 1 เรื่อง ( กงป.) – ให้หน่วยส่งชื่อ ผลงานวิจัย / วิชาการ ที่จะทำในปี 55 ภายใน 29 ธ. ค.54 เพื่อขออนุมัติแผน KM ของ สปท. 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 13

14 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชี้แจงผลการปฏิบัติงานพร้อม เอกสารอ้างอิง ตามลำดับ วาระที่ 3 ข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ วาระที่ 4 ปิดประชุม 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 14

15 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชี้แจงผลการปฏิบัติงานพร้อม เอกสารอ้างอิง ตามลำดับ วาระที่ 3 ข้อขัดข้องและ ข้อเสนอแนะ วาระที่ 4 ปิดประชุม 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 15


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ ราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55 7 ธ. ค.54 2011/12/7 กนผ. บก. สปท 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google