งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55 7 ธ.ค.54 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชี้แจงผลการปฏิบัติงานพร้อมเอกสารอ้างอิง ตามลำดับ วาระที่ 3 ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ วาระที่ 4 ปิดประชุม 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

3 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
กำหนดตรวจประเมิน กพร.ปี 54; 26 ธ.ค ห้องประชุม สตน.ทหาร ชั้น 7 : ค่าคะแนน SAR card:4.81 ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามความพึงพอใจ : .95 ให้ทุกสถานศึกษาของ สปท. ใช้แบบประเมินชุดนี้ แผนที่ยุทธศาสตร์ปี 55: ทบทวน KPI vs ผู้รับผิดชอบ นขต.สปท.และ นขต.บก.สปท. เขียน KPI template ปี มิติที่ ตามที่กำหนดในแผนที่ยุทธศาสตร์ เอกสารหมายเลข2 เอกสารหมายเลข3 เอกสารหมายเลข4 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

4 เอกสารหมายเลข5 ฉบับ วันที่ 7 ธ.ค.54 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

5 เป้าประสงค์ที่ 4 สปท.พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑.๘ : ร้อยละการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ/การเป็นที่ปรึกษา งานวิจัยให้แก่ นขต.บก.ทท. และ/หรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ผู้รับผิดชอบ นขต.บก.สปท. นขต.บก.สปท. ตัวชี้วัดที่ ๑.๙:จำนวนผลงานทางวิชาการ / นวัตกรรม / ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่มีการเผยแพร่ลงสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้รับผิดชอบ ศศย.สปท. 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

6 เป้าประสงค์ที่ 5 ตัวชี้วัดที่ ๓ :ค่าเฉลี่ยระดับความสำเร็จของของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเป้าหมายโครงการ / รายการงบประมาณ ที่ส่วนราชการในบก.ทท. รับผิดชอบตามแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ กงป: บก.สปท. รร.ตท. รรชท. โดย นขต.บก.สปท. นขต.บก.สปท. ตอบ PDCA ทุก วันที่ 25 ของเดือน 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

7 เป้าประสงค์ที่ 9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ: ตัวชี้วัดที่ ๕ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ สปท. แบ่งเป็น ตัวชี้วัดที่ 5.1:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา วปอ.สปท. ตัวชี้วัดที่ 5.2:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา วสท.สปท. ตัวชี้วัดที่ 5.3:ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สจว.สปท. 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

8 เป้าประสงค์ที่ 9 ตัวชี้วัดที่ 5.4 :ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ศศย.สปท. ตัวชี้วัดที่ 5.5 :ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นตท. ตัวชี้วัดที่ 5.6 :ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ นชท. ตัวชี้วัดที่ 5.7 :ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ สภท.บก.สปท. 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

9 เป้าประสงค์ที่ 9 มี KPI template แล้ว
ตัวชี้วัดที่ 5.8 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน สปท. (กพอ.) ตัวชี้วัดที่ 5.9 :ร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล (กศษ.) มี KPI template แล้ว 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

10 เป้าประสงค์ที่ 11 การบริหารงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 7
ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ’55 (เว้นโครงการ) แบ่งเป็น 7.1 ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณของ สปท.(การเงิน สปท.) 7.2ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณของ รร.ตท. 7.3ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณของ รร.ตท. (โครงการ) 7.4ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณของ รร.ชท. 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

11 เป้าประสงค์ที่ 12 การบริหารต้นทุน ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จในการบริหารต้นทุนของ สปท. (กงป. วปอ. วสท. ศศย. สจว. รร.ตท. รรชท. ) 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

12 เป้าประสงค์ที่ 19 การจัดการความรู้ ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จในการจัดการความรู้ (KM) ของ สปท. (ทุก นขต.) ให้หน่วยส่งเรื่อง KM ที่จะทำในปี 55 ภายใน 29 ธ.ค.54 เพื่อขออนุมัติแผน KM ของ สปท. 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

13 เป้าประสงค์ที่ 22 การพัฒนาการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 18 จำนวนผลงานวิจัย/วิชาการ ของ นขต สปท. อย่างน้อย 1 เรื่อง (กงป.) ให้หน่วยส่งชื่อ ผลงานวิจัย/วิชาการ ที่จะทำในปี 55 ภายใน 29 ธ.ค.54 เพื่อขออนุมัติแผน KM ของ สปท. 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

14 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชี้แจงผลการปฏิบัติงานพร้อมเอกสารอ้างอิง ตามลำดับ วาระที่ 3 ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ วาระที่ 4 ปิดประชุม 2011/12/7 กนผ.บก.สปท

15 วาระการประชุม วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชี้แจงผลการปฏิบัติงานพร้อมเอกสารอ้างอิง ตามลำดับ วาระที่ 3 ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ วาระที่ 4 ปิดประชุม 2011/12/7 กนผ.บก.สปท


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบราชการ ของ สปท. ครั้งที่ 2/55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google