งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาว ศาลายากันเถอะ ” วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาว ศาลายากันเถอะ ” วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาว ศาลายากันเถอะ ” วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อสำรวจดูสารทุกข์สุขดิบของน้องๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน การเรียนทั้งหมด 5 ด้านที่มีผลต่อการเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะ จากน้องๆ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการเรียน ด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น อย่างรู้แล้วใช่ไหมว่าอุณหภูมิความสุขของคุณภาพชีวิต ในการเรียนแต่ละด้านของพวกเราเป็นอย่างไรจากคะแนนเต็ม 5

2 1. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้าน กายภาพ : ห้องนู้นห้องนี้ X ผลการตรวจเช็คพบว่าน้องๆ พึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตด้านกายภาพ หรือ สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.45) แต่ด้านสภาพ แวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่นของมหาวิทยาลัยได้คะแนนดีมาก ( = 3.82) X X 1 4 5 3 2 3.45

3 2. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้านการ เรียนการสอน : เรียนสนุก ดีมาก (3.71) ประเด็นค่าเฉลี่ย 1. เราพร้อมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้า หมาย ติดอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก 4.40 2. มหาวิทยาลัยสามารถติดอันดับ 1 ใน 100 ของ มหาวิทยาลัยโลก 4.14 3. มหาวิทยาลัยมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 3.88 4. เรามีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 3.76 5. เนื้อหาวิชาที่ได้รับตรงกับความคาดหวังของท่าน 3.76 “ คะแนนด้านการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ”

4 3. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้าน จิตใจ : สุขใจสบายจิต ดีมาก (3.84) ประเด็นค่าเฉลี่ย 1. เราภาคภูมิในที่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มหิดล 4.50 2. เราเชื่อมั่นว่าจะเรียนจบได้ในเวลาที่กำหนด 3.99 3. เมื่อเรียนจบเรามีโอกาสหางานที่ดีทำได้ 3.92 4. เราสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 3.76 5. เราสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้ อย่างเหมาะสม 3.76 “ คะแนนด้านจิตใจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดย 5 อันดับแรกที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ”

5 4. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้าน สังคม : สายใยสัมพันธ์ X ผลการตรวจเช็คพบว่าน้องๆ พึงพอใจต่อ คุณภาพชีวิตด้านสังคม หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอยู่ ในระดับปานกลาง ( =3.62) แต่ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี มาก ( = 3.78) X 1 4 5 3 2 3.62 X X

6 5. คุณภาพชีวิตในการเรียนด้าน สุขภาพ : อยู่ดีมีสุข X ผลการตรวจเช็คพบว่าคุณภาพชีวิตด้าน สุขภาพของน้องๆ น่าเป็นห่วงที่สุด เพราะได้คะแนน น้อยที่สุด ( = 3.44) ดังนั้นน้องๆ อย่าลืมให้ ความสำคัญกับการ ดูแลเรื่องสุขภาพทั้งในเรื่อง อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ดี อนามัยดี ด้วยนะครับ 1 4 5 3 2 3.44 3.483.49 X

7 ผลสำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ วิธีที่เพื่อนๆ ใช้ในการคลายเครียด จากการเรียน

8 ผลสำรวจอื่นๆ ที่น่าสนใจ วิธีที่เพื่อนๆ จะช่วยสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรลุเป้าหมายติดอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก

9 “ หากเพื่อนๆ คนใด สนใจที่จะศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลการวิจัยนี้ ขอเชิญ มาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดของวิทยาลัยศา สนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับค่ะ ”


ดาวน์โหลด ppt “ มาเช็คอุณหภูมิความสุขของชาว ศาลายากันเถอะ ” วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google