งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา ตารางที่ 4-7 ตารางที่ 23-25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา ตารางที่ 4-7 ตารางที่ 23-25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา ตารางที่ 4-7 ตารางที่ 23-25

2

3

4

5

6

7

8

9

10 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด

11 คู่มือรหัส ข้อคำถาม ชื่อตัวแปร รหัส ลำดับที่ ID ลงตัวเลข 1-120
ข้อคำถาม ชื่อตัวแปร รหัส ลำดับที่ ID ลงตัวเลข 1-120 เพศ SEX ลง 1) ชาย หรือ 2) หญิง อายุ AGE ลงอายุเต็ม (ปี) การศึกษา ED ลงวุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบ ข้อ ITEM1- ลง 1) น้อยที่สุด – 5) มากที่สุด ITEM10

12 การตรวจสอบข้อมูล มีข้อมูลซ้ำหรือไม่ เช่น ตรวจสอบลำดับที่
มีข้อมูลซ้ำหรือไม่ เช่น ตรวจสอบลำดับที่ มีตัวเลขที่เกินจากรหัสหรือไม่ เช่น เพศ 1, 2, 9 ในข้อมูลไม่ควรมี 0, 3-8 ข้อมูลเกินกว่าค่าที่ควรจะเป็น เช่น เก็บข้อมูลนักศึกษาปี 1-4 อายุควรอยู่ระหว่าง ปี ข้อมูลที่มีการข้ามข้อ

13 การตรวจสอบ ค่าที่เป็นไปได้ ลำดับที่ ID เพศ SEX อายุ AGE การศึกษา ED ข้อ ITEM1- ITEM10

14 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แสดงความถี่ (ตารางทางเดียว) แสดงค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุดและสูงสุด กราฟ

15

16 ตารางแสดงความถี่ แท่ง วงกลม ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ค่ารวม
รหัสน้อย มาก รหัสมาก น้อย ความถี่น้อย มาก ความถี่มาก น้อย

17 ตารางแสดงค่าสถิติเบื้องต้น
ค่าเฉลี่ย ค่ารวม ส่วนเบี่ยงเบน ต่ำสุด มาตรฐาน ความแปรปรวน สูงสุด พิสัย ความคลาด เคลื่อน โด่ง เบ้ ลำดับที่ตัวแปร ชื่อตัวแปร ค่าเฉลี่ยน้อย  มาก ค่าเฉลี่ยมาก  น้อย

18 การเลือกข้อมูล

19 เงื่อนไข

20 Operation < น้อยกว่า > มากกว่า -บวก <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ
< น้อยกว่า > มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ = เท่ากับ ~= ไม่เท่ากับ & และ (and) | หรือ (or) ~ ไม่ (not) เช่น ยกเว้นอายุที่เท่ากับ 12 ~(age=12) หรือ age~=12 ( ) วงเล็บ -บวก -ลบ -คูณ -หาร -ยกกำลัง เช่น 52 = 5**2

21 ตัวอย่างเงื่อนไข เฉพาะเพศหญิง คนที่อายุมากกว่า 50
คนที่อายุอยู่ระหว่าง 23 ถึง 39 ผู้ชายที่อายุ 35 ขึ้นไป ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 20 และที่อายุมากกว่า 35

22 ฝึกเลือกข้อมูล จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ห้องสมุด
เลือกข้อมูลที่ผิดปกติ ได้แก่ sex age ed item1 - 10

23 การจัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มอายุ เก็บข้อมูลตามอายุจริง แต่ต้องการรายงานเป็นกลุ่มดังนี้ <=15, 16-25, 26-35, >36 จัดกลุ่มอาชีพ เก็บข้อมูลเป็น ทำนา, ทำไร่, ทำสวน, ประมง, รับจ้างใช้แรงงาน, รับจ้างทั่วไป, ราชการ แต่ต้องการรายงานเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานและไม่ใช้แรงงาน

24 การปรับเปลี่ยนรหัส ทำแบบทดสอบนักเรียน มี 4 ข้อคำตอบ โดยคำตอบที่มีคะแนนมีเพียงคำตอบเดียว จึงต้องกำหนดข้อที่มีคะแนนเป็น 1 ข้อที่เหลือเป็น 0 ข้อ 1 เมื่อมีปัญหาในชีวิต ท่านปรึกษาใครบ้าง เพื่อน นักจัดรายการวิทยุ พ่อหรือแม่หรือครู ไม่ปรึกษา

25 การจัดกลุ่ม

26 ตัวแปรที่มีอยู่ ตัวแปรใหม่ ตัวแปรที่มีอยู่ตัวแปรใหม่

27 ตัวเลขทีละค่า ไม่มีข้อมูล ใส่ช่วงตัวเลข 21-30 < 21 31 ขึ้นไป ค่าที่เหลือ

28 ฝึกจัดกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม :- น้อยกว่า 21 21 – 30 มากกว่า 30

29 การสร้างตัวแปรใหม่ มีแบบทดสอบจำนวน 8 ข้อ n1 – n8
ต้องการคิดคะแนนรวมของแต่ละคน ต้องการคิดคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน

30

31 ตัวแปรใหม่ เงื่อนไข

32 ฝึกสร้างตัวแปรใหม่ รวมคะแนนข้อ 1 - 5

33 ความเที่ยงของแบบสอบถาม
Analyze > Scale > Reliability Analysis

34

35 จากแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
รายงานผลตาม report.doc


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา ตารางที่ 4-7 ตารางที่ 23-25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google