งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา – ตารางที่ 4-7 – ตารางที่ 23-25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา – ตารางที่ 4-7 – ตารางที่ 23-25."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา – ตารางที่ 4-7 – ตารางที่ 23-25

2

3

4

5

6

7

8

9

10 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ ให้บริการของห้องสมุด

11 คู่มือรหัส ข้อคำถามชื่อตัวแปรรหัส ลำดับที่ ID ลงตัวเลข 1-120 เพศ SEX ลง 1) ชาย หรือ 2) หญิง อายุ AGE ลงอายุเต็ม ( ปี ) การศึกษา ED ลงวุฒิการศึกษา สูงสุดที่จบ ข้อ 1 - 10ITEM1- ลง 1) น้อยที่สุด – 5) มากที่สุด ITEM10

12 การตรวจสอบข้อมูล มีข้อมูลซ้ำหรือไม่ เช่น ตรวจสอบ ลำดับที่ มีตัวเลขที่เกินจากรหัสหรือไม่ เช่น เพศ 1, 2, 9 ในข้อมูลไม่ควรมี 0, 3-8 ข้อมูลเกินกว่าค่าที่ควรจะเป็น เช่น เก็บ ข้อมูลนักศึกษาปี 1-4 อายุควรอยู่ ระหว่าง 17-25 ปี ข้อมูลที่มีการข้ามข้อ

13 การตรวจสอบ ค่าที่เป็นไปได้ ลำดับที่ ID เพศ SEX อายุ AGE การศึกษา ED ข้อ 1 - 10ITEM1- ITEM10

14 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น แสดงความถี่ ( ตาราง ทางเดียว ) แสดงค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด และสูงสุด กราฟ

15

16 ตารางแสดงความถี่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม ค่ารวม แท่ง วงกลม รหัสน้อย  มาก รหัสมาก  น้อย ความถี่น้อย  มาก ความถี่มาก  น้อย

17 ตารางแสดงค่าสถิติเบื้องต้น ค่าเฉลี่ยค่ารวม ส่วนเบี่ยงเบนต่ำสุด มาตรฐาน ความแปรปรวนสูงสุด พิสัยความคลาด เคลื่อน โด่งเบ้ ลำดับที่ตัวแปร ชื่อตัวแปร ค่าเฉลี่ยน้อย  มาก ค่าเฉลี่ยมาก  น้อย

18 การเลือกข้อมูล

19 เงื่อนไข

20 Operation - บวก - ลบ - คูณ - หาร - ยก กำลัง เช่น 5 2 = 5**2 มากกว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ = เท่ากับ ~= ไม่เท่ากับ & และ (and)| หรือ (or) ~ ไม่ (not) เช่น ยกเว้นอายุที่เท่ากับ 12 ~(age=12) หรือ age~=12 ( ) วงเล็บ

21 ตัวอย่างเงื่อนไข เฉพาะเพศหญิง คนที่อายุมากกว่า 50 คนที่อายุอยู่ระหว่าง 23 ถึง 39 ผู้ชายที่อายุ 35 ขึ้นไป ผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 20 และที่อายุ มากกว่า 35

22 ฝึกเลือกข้อมูล จากแบบสอบถามความพึงพอใจในการ ใช้ห้องสมุด เลือกข้อมูลที่ผิดปกติ ได้แก่ –sex –age –ed –item1 - 10

23 การจัดกลุ่มข้อมูล จัดกลุ่มอายุ เก็บข้อมูลตามอายุจริง แต่ ต้องการรายงานเป็นกลุ่มดังนี้ 36 จัดกลุ่มอาชีพ เก็บข้อมูลเป็น ทำนา, ทำ ไร่, ทำสวน, ประมง, รับจ้างใช้แรงงาน, รับจ้างทั่วไป, ราชการ แต่ต้องการ รายงานเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานและไม่ใช้ แรงงาน

24 การปรับเปลี่ยนรหัส ทำแบบทดสอบนักเรียน มี 4 ข้อ คำตอบ โดยคำตอบที่มีคะแนนมีเพียง คำตอบเดียว จึงต้องกำหนดข้อที่มี คะแนนเป็น 1 ข้อที่เหลือเป็น 0 ข้อ 1 เมื่อมีปัญหาในชีวิต ท่านปรึกษาใคร บ้าง ก)เพื่อน ข)นักจัดรายการวิทยุ ค)พ่อหรือแม่หรือครู ง)ไม่ปรึกษา

25 การจัดกลุ่ม

26 ตัวแปรที่มีอยู่ ตัวแปรใหม่       ตัวแปรที่มีอยู่  ตัวแปรใหม่

27 ตัวเลขทีละค่า ไม่มีข้อมูล ใส่ช่วงตัวเลข 21-30 < 21 31 ขึ้นไป ค่าที่เหลือ     

28 ฝึกจัดกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม :- – น้อยกว่า 21 –21 – 30 – มากกว่า 30

29 การสร้างตัวแปรใหม่ มีแบบทดสอบจำนวน 8 ข้อ n1 – n8 – ต้องการคิดคะแนนรวมของแต่ละคน – ต้องการคิดคะแนนเฉลี่ยของแต่ละคน

30

31 ตัวแปรใหม่ เงื่อนไข

32 ฝึกสร้างตัวแปรใหม่ รวมคะแนนข้อ 1 - 5

33 ความเที่ยงของแบบสอบถาม Analyze > Scale > Reliability Analysis

34

35 จากแบบสอบถามความพึง พอใจฯ รายงานผลตาม report.doc


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างงานวิจัย องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ ห้องสมุดของนักเรียนมัธยมศึกษา – ตารางที่ 4-7 – ตารางที่ 23-25.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google