งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การเตรียม ประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การเตรียม ประมวลผลข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การเตรียม ประมวลผลข้อมูล
บทที่ 8 การเตรียม ประมวลผลข้อมูล Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY

2 การเตรียมประมวลผลข้อมูล
1.    การตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับ การจัดทำรหัสข้อมูล ตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น ยอดขาย รายได้ อายุ จำนวนสมาชิก (Ratio Scale) เป็นต้น ตัวแปรเชิงคุณภาพ ตัวแปรที่เป็นข้อความ A. Treetip.B

3 การกำหนดรหัสโดยแบ่งตามชนิดของคำถาม
คำถามปลายปิด (5 แบบ) คำถามปลายเปิด คำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ (Missing Data) A. Treetip.B

4 I) คำถามปลายปิด มีคำตอบให้เลือกเพียง 2 คำตอบ (Dichotomous Questions)
มีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ (Multiple Choice Questions) สามารถเลือกคำตอบได้หลายคำตอบ (Checklist Questions) การจัดลำดับที่ (Rank Questions) ให้แสดงลำดับความสำคัญมากน้อย (Scales Questions) A. Treetip.B

5 I) คำถามปลายปิด (Dichotomous Questions)
เพศ รหัส ชื่อตัวแปร ( ) 1.ชาย V1 (X) 2.หญิง 2 2 Nominal Scale A. Treetip.B

6 I) คำถามปลายปิด (Multiple Choice Questions)
อาชีพ รหัส ชื่อตัวแปร (X) นักเรียน V2 ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานบริษัทเอกชน ( ) แม่บ้าน ( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว ( ) อื่นๆ โปรดระบุ …… 1 Nominal Scale A. Treetip.B

7 I) คำถามปลายปิด (Checklist Questions)
เช่น คำถามข้อที่ 7 ถามว่า ปกติท่านเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้จัดจำหน่ายประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) ชื่อตัวแปร (X) 1 ห้างสรรพสินค้า V71 (X) 2 ร้านค้าปลีกทั่วไป V72 ( ) 3 ร้านค้าประเภทค้าส่ง V73 (X) 4 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ V74 1 1 1 รหัส : 1 เลือก 0 ไม่เลือก A. Treetip.B

8 I) คำถามปลายปิด (Checklist Questions)
การเรียงลำดับความสำคัญ หรือลำดับคะแนน จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวนทางเลือก (ไม่สอน) จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวนลำดับที่ A. Treetip.B

9 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 1
เช่น คำถามข้อที่ 8 ให้เรียงลำดับ มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนทางเลือก * จงเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อรถยนต์ของท่าน (1 หมายถึงสำคัญที่สุด และ รองลงมาคือ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) A. Treetip.B

10 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 1
มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนทางเลือก * ชื่อตัวแปร ( 1 ) 1 ราคา V81 ( 3 ) 2 ยี่ห้อ V82 ( 4 ) 3 ความสวยงาม V83 ( 2 ) 4 บริการหลังการขาย V84 ทางเลือก 4 ทางเลือก 1 รหัส : เลือกอันดับ 1 = 1 เลือกอันดับ 2 = 2 เลือกอันดับ 3 = 3 เลือกอันดับ 4 = 4 3 4 2 A. Treetip.B

11 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2
มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนลำดับที่ * แบบที่ 1 จำนวนลำดับที่ เท่ากับ จำนวนทางเลือกตอบ แบบที่ 2 จำนวนลำดับที่ น้อยกว่า จำนวนทางเลือกตอบ A. Treetip.B

12 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2
มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนลำดับที่ * แบบที่ 1 จำนวนลำดับที่ เท่ากับ จำนวนทางเลือกตอบ จงเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์ของท่าน (1 หมายถึงสำคัญ ที่สุด และรองลงมาคือ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ) A. Treetip.B

13 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2
มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนลำดับที่ * แบบที่ 1 จำนวนลำดับที่ เท่ากับ จำนวนทางเลือกตอบ รหัส ชื่อตัวแปร ( 1 ) ราคา V81 ( 3 ) ยี่ห้อ V82 ( 4 ) ความสวยงาม V83 ( 2 ) บริการหลังการขาย V84 1 สำคัญอันดับ 1 4 สำคัญอันดับ 2 2 สำคัญอันดับ 3 สำคัญอันดับ 4 3 A. Treetip.B

14 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2
มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนลำดับที่ * แบบที่ 2 จำนวนลำดับที่ น้อยกว่า จำนวนทางเลือกตอบ จงเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์ของท่าน เพียง 3 ลำดับแรก (1 หมายถึงสำคัญที่สุด และรองลงมาคือ 2 และ 3 ตามลำดับ) A. Treetip.B

15 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2
มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวนลำดับที่ * แบบที่ 2 จำนวนลำดับที่ น้อยกว่า จำนวนทางเลือกตอบ รหัส ชื่อตัวแปร ( 2 ) ราคา V81 ( 3 ) ยี่ห้อ V82 ( ) ความสวยงาม V83 ( 1 ) บริการหลังการขาย 4 สำคัญอันดับ 1 1 สำคัญอันดับ 2 2 สำคัญอันดับ 3 A. Treetip.B

16 I) คำถามปลายปิด (Scales Questions)
เช่น คำถามข้อที่ 9 ปกติท่านซื้อสินค้าจากร้านค้าต่อไปนี้ บ่อยครั้งเพียงใด X ร้านค้าส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ น้อยที่สุด (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) มาก (4) มากที่สุด (5) ความบ่อย ประเภทร้านค้า รหัส ชื่อตัวแปร V91 3 V92 4 V93 3 A. Treetip.B

17 II) คำถามปลายเปิด (Open-ended Questions)
ชื่อตัวแปร * อายุ 23 ปี Age * รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 บาท Income * กรณีเว้นที่ว่างให้เติม หรือ ให้แสดงความคิดเห็น 1. ให้จดบันทึกข้อความต่างๆ ออกเป็นข้อๆ (กรณีซ้ำกันให้บันทึกเพียงครั้งเดียว) 2. จัดหมวดหมู่ให้ข้อความที่กล่าวไว้ในข้อ 1 3. กำหนดรหัสให้หมวดหมู่ต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในข้อ 2 23 12,000 A. Treetip.B

18 III) คำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ (Missing Data)
1. คำถามนั้นไม่ต้องตอบ (Not Applicable) เช่น ข้อ 10 ท่านเคยใช้บริการร้านค้าสะดวกซื้อหรือไม่ ( ) 1. เคย (X) 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบข้อ 12) ข้อ 11 ท่านเคยใช้บริการร้านค้าสะดวกซื้อใดบ่อยครั้งที่สุด ( ) 1. 7-Eleven ( ) 2. Am.pm. ( ) 3. Family Mart ( ) 4. อื่นๆ ….. V10 V11 ไม่ต้องตอบข้อ 11 ให้แทนค่าด้วย 00 หรือ 0 A. Treetip.B

19 III) คำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ (Missing Data)
2. ไม่ทราบคำตอบ (Don’t Know) เช่น ถามเกี่ยวกับรายได้รวมของครอบครัว แต่ผู้ตอบ ไม่ทราบ ให้ แทนค่าด้วย 88 หรือ 8 แต่ถ้าประเมินแล้วว่า ทราบ แต่ ไม่ตอบ 3. ไม่ตอบ (No response) เช่น ถามถึงเพศ หรือ รายได้ของตนเองต่อเดือน แต่ผู้ตอบ ไม่ตอบ ให้ แทนค่าด้วย 99 หรือ 9 A. Treetip.B

20 การจัดทำคู่มือลงรหัส
1. เลขที่แบบสอบถาม 2. เลขที่คำถาม  ชื่อตัวแปร เช่น Sex, Income,V1, V2, …เป็นต้น   3. คำอธิบายตัวแปร   4. รหัสที่กำหนด 5. ข้อสังเกต *P. 56 – 75 Small A. Treetip.B


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การเตรียม ประมวลผลข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google