งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การ เตรียม ประมวลผล ข้อมูล Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การ เตรียม ประมวลผล ข้อมูล Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การ เตรียม ประมวลผล ข้อมูล Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY

2 A. Treetip.B 2 การเตรียมประมวลผลข้อมูล 1. การตรวจสอบแบบสอบถามที่ ได้รับ 2. การจัดทำรหัสข้อมูล ตัวแปรเชิงปริมาณ เช่น ยอดขาย รายได้ อายุ จำนวนสมาชิก (Ratio Scale) เป็นต้น ตัวแปรเชิงคุณภาพตัวแปรที่เป็น ข้อความ

3 A. Treetip.B 3 การกำหนดรหัสโดยแบ่ง ตามชนิดของคำถาม  คำถามปลายปิด (5 แบบ )  คำถามปลายเปิด  คำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ (Missing Data)

4 A. Treetip.B 4 I) คำถามปลายปิด  มีคำตอบให้เลือกเพียง 2 คำตอบ (Dichotomous Questions)  มีคำตอบให้เลือกหลายคำตอบ (Multiple Choice Questions)  สามารถเลือกคำตอบได้หลายคำตอบ (Checklist Questions)  การจัดลำดับที่ (Rank Questions)  ให้แสดงลำดับความสำคัญมากน้อย (Scales Questions)

5 A. Treetip.B 5 I) คำถามปลายปิด (Dichotomous Questions) เพศรหัสชื่อ ตัวแปร ( ) 1. ชาย 1 V1 (X) 2. หญิง 2 2 2 Nominal Scale

6 A. Treetip.B 6 I) คำถามปลายปิด (Multiple Choice Questions) อาชีพ รหัส ชื่อตัวแปร (X) 1 นักเรียน V2 ( ) 2 ข้าราชการ ( ) 3 พนักงานบริษัทเอกชน ( ) 4 แม่บ้าน ( ) 5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ( ) 6 อื่นๆ โปรดระบุ …… 1 1 Nominal Scale

7 A. Treetip.B 7 I) คำถามปลายปิด (Checklist Questions) เช่น คำถามข้อที่ 7 ถามว่า ปกติท่าน เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้จัด จำหน่ายประเภทใด ( ตอบได้ มากกว่า 1 คำตอบ ) ชื่อตัวแปร (X) 1 ห้างสรรพสินค้า V71 (X) 2 ร้านค้าปลีกทั่วไป V72 ( ) 3 ร้านค้าประเภทค้าส่ง V73 (X) 4 สั่งซื้อทางไปรษณีย์ V74 รหัส : 1 เลือก 0 ไม่ เลือก รหัส : 1 เลือก 0 ไม่ เลือก 1 1 1 1 0 0 1 1

8 A. Treetip.B 8  การเรียงลำดับความสำคัญ หรือลำดับคะแนน • จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวน ทางเลือก ( ไม่สอน ) • จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวน ลำดับที่ จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวน ลำดับที่ จำนวนตัวแปรเท่ากับจำนวน ลำดับที่ I) คำถามปลายปิด (Checklist Questions)

9 A. Treetip.B 9 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 1 เช่นคำถามข้อที่ 8 ให้เรียงลำดับ มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ทางเลือก * จงเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัย ที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อรถยนต์ของท่าน (1 หมายถึงสำคัญที่สุด และ รองลงมาคือ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ )

10 A. Treetip.B 10 มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ทางเลือก * ชื่อตัวแปร ชื่อตัวแปร ( 1 ) 1 ราคา V81 ( 3 ) 2 ยี่ห้อ V82 ( 4 ) 3 ความสวยงาม V83 ( 2 ) 4 บริการหลังการขาย V84 1 1 3 3 4 4 2 2 รหัส : เลือกอันดับ 1 = 1 เลือกอันดับ 2 = 2 เลือกอันดับ 3 = 3 เลือกอันดับ 4 = 4 รหัส : เลือกอันดับ 1 = 1 เลือกอันดับ 2 = 2 เลือกอันดับ 3 = 3 เลือกอันดับ 4 = 4 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 1 ทางเลือก 4 ทางเลือก

11 A. Treetip.B 11 มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ลำดับที่ * แบบที่ 1 จำนวนลำดับที่ เท่ากับ จำนวนทางเลือกตอบ แบบที่ 2 จำนวนลำดับที่ น้อยกว่า จำนวนทางเลือกตอบ I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2

12 A. Treetip.B 12 มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ลำดับที่ * แบบที่ 1 จำนวนลำดับที่ เท่ากับ จำนวนทางเลือกตอบ จงเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มี ผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์ของท่าน (1 หมายถึงสำคัญ ที่สุด และรองลงมาคือ 2, 3 และ 4 ตามลำดับ ) I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2

13 A. Treetip.B 13 มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ลำดับที่ * แบบที่ 1 จำนวนลำดับที่ เท่ากับ จำนวนทางเลือกตอบ รหัสชื่อตัวแปร ( 1 ) 1 ราคา V81 ( 3 ) 2 ยี่ห้อ V82 ( 4 ) 3 ความสวยงาม V83 ( 2 ) 4 บริการหลังการขาย V84 I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2 1 1 4 4 2 2 3 3 สำคัญอันดับ 1 สำคัญอันดับ 2 สำคัญอันดับ 3 สำคัญอันดับ 4

14 A. Treetip.B 14 มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ลำดับที่ * แบบที่ 2 จำนวนลำดับที่ น้อยกว่า จำนวนทางเลือกตอบ จงเรียงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มี ผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์ของท่าน เพียง 3 ลำดับแรก (1 หมายถึงสำคัญที่สุด และรองลงมา คือ 2 และ 3 ตามลำดับ ) I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2

15 A. Treetip.B 15 มีจำนวนตัวแปร เท่ากับ จำนวน ลำดับที่ * แบบที่ 2 จำนวนลำดับที่ น้อยกว่า จำนวนทางเลือกตอบ รหัสชื่อตัวแปร ( 2 ) 1 ราคา V81 ( 3 ) 2 ยี่ห้อ V82 ( ) 3 ความสวยงาม V83 ( 1 ) 4 บริการหลังการขาย I) คำถามปลายปิด (Rank Questions) วิธีที่ 2 4 4 1 1 2 2 สำคัญอันดับ 1 สำคัญอันดับ 2 สำคัญอันดับ 3

16 A. Treetip.B 16 I) คำถามปลายปิด (Scales Questions) เช่นคำถามข้อที่ 9 ปกติท่านซื้อสินค้าจาก ร้านค้าต่อไปนี้ บ่อยครั้งเพียงใด X ร้านค้าส่ง ร้านค้าส่ง X ซูเปอร์มาร์เ ก็ต ซูเปอร์มาร์เ ก็ต X ร้านสะดวก ซื้อ ร้านสะดวก ซื้อ น้อย ที่สุด (1) น้ อ ย (2 ) ปาน กลาง (3) มา ก (4) มาก ที่สุด (5)ความบ่อย ประเภท ร้านค้า รหัส ชื่อตัวแปร V91 V92 V93 3 3 4 4 3 3

17 A. Treetip.B 17 II) คำถามปลายเปิด (Open-ended Questions) ชื่อตัวแปร * อายุ 23 ปี Age * รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,000 บาท Income * กรณีเว้นที่ว่างให้เติม หรือ ให้แสดง ความคิดเห็น 1. ให้จดบันทึกข้อความต่างๆ ออกเป็น ข้อๆ ( กรณีซ้ำกันให้บันทึกเพียงครั้งเดียว ) 2. จัดหมวดหมู่ให้ข้อความที่กล่าวไว้ ในข้อ 1 3. กำหนดรหัสให้หมวดหมู่ต่างๆ ที่ กำหนดขึ้นในข้อ 2 2323 2323 12,0 00

18 A. Treetip.B 18 III) คำถามที่ไม่ได้รับ คำตอบ (Missing Data) 1. คำถามนั้นไม่ต้องตอบ (Not Applicable) เช่น ข้อ 10 ท่านเคยใช้บริการร้านค้า สะดวกซื้อหรือไม่ ( ) 1. เคย (X) 2. ไม่เคย ( ข้ามไปตอบข้อ 12) ข้อ 11 ท่านเคยใช้บริการร้านค้า สะดวกซื้อใดบ่อยครั้งที่สุด ( ) 1. 7-Eleven ( ) 2. Am.pm. ( ) 3. Family Mart( ) 4. อื่นๆ ….. ไม่ต้องตอบข้อ 11 ให้แทนค่า ด้วย 00 หรือ 0 V10 V11

19 A. Treetip.B 19 III) คำถามที่ไม่ได้รับ คำตอบ (Missing Data) 2. ไม่ทราบคำตอบ (Don’t Know) เช่น ถามเกี่ยวกับรายได้รวม ของครอบครัว แต่ผู้ตอบ ไม่ทราบ ให้ แทนค่า ด้วย 88 หรือ 8 แต่ถ้าประเมินแล้วว่า ทราบ แต่ ไม่ตอบ 3. ไม่ตอบ (No response) เช่น ถามถึงเพศ หรือ รายได้ของ ตนเองต่อเดือน แต่ผู้ตอบ ไม่ตอบ ให้ แทนค่าด้วย 99 หรือ 9

20 A. Treetip.B 20 การจัดทำคู่มือลงรหัส 1. เลขที่แบบสอบถาม 2. เลขที่คำถาม ชื่อตัวแปร เช่น Sex, Income,V1, V2, … เป็นต้น 2. เลขที่คำถาม ชื่อตัวแปร เช่น Sex, Income,V1, V2, … เป็นต้น 3. คำอธิบายตัวแปร 3. คำอธิบายตัวแปร 4. รหัสที่กำหนด 5. ข้อสังเกต *P. 56 – 75 Small


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การ เตรียม ประมวลผล ข้อมูล Marketing Research BANGKOK UNIVERSITY.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google