งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาวิศวกร สัมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 13 มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาวิศวกร สัมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 13 มิถุนายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาวิศวกร สัมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 13 มิถุนายน 2551

2 การอบรมชี้แนะระเบียบและวิธีปฏิบัติ และแนวทาง การเลื่อนระดับเป็นวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดย นายเรืองศักดิ์ วัชรพงศ์ นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ นายศักดิ์สิทธิ์ บุญนำ

3 คำแนะนำในการยื่นขอระดับ เป็นวุฒิวิศวกร ท่านเป็นสามัญวิศวกรครบ 5 ปี รึยัง ? ? ? เสนอแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพ ( เลื่อนระดับ ) เสนอแบบประวัติการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมในช่วงที่เป็น “ สามัญวิศวกร ” มีสภาพเป็นสมาชิกสภาวิศวกร แสดงปริมาณงานที่วัดได้ มีวุฒิวิศวกร รับรองผลงาน เอกสารประกอบคำขอ ทำเป็นสำเนา 3 ชุด ( ทำเครื่องหมายให้ตรงวัตถุประสงค์เพื่อสะดวก ในการนำเสนอเอกสาร )

4 จัดทำรายงานผลงานที่เป็น โครงการดีเด่น เรื่องดีเด่นที่จะนำเสนอเป็นรายงานโดยมี รายละเอียดดังนี้ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ แผนการดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ และกำลังพล / เครื่องจักร วิเคราะห์แผนและผลตอบแทนตลอดจน แนวทางการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนให้ ชัดเจนทั้งในทางวิศวกรรม และการบริหาร สรุปผลการดำเนินงานต่อองค์กรและ ผู้เกี่ยวข้องตลอดจนจุดเด่นของโครงการที่ มีผลในการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม เหมืองแร่และ โดยรวม

5 การประเมิณผลโดยรวม ผลงานทั่วไป ผลงานตามรายงาน ความละเอียดของโครงการ เนื้อหาของรายงาน และการวิเคราะห์ในเรื่อง วิศวกรรมและการบริหาร ผลของการวิเคราะห์ที่มีผลต่อวิชาชีพและ สังคม เทคนิคการแก้ปัญหาและ วิสัยทัศน์ในการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตลอดจนความ ปลอดภัยและ สิ่งแวดล้อม

6 การเตรียมตัวเพื่อการ สัมภาษณ์ 1. ศึกษาขั้นตอน และที่มาของข้อมูล 2. วางกลยุทธ การวิเคราะห์ข้อมูล 3. เอกสารอ้างอิง 4. ประเมิณผลและสรุปผลวิเคราะห์ใน รายละเอียดการทำรายงานเพื่อเสนอ ผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง 5. เสนอสรุปรายงานเพื่อให้ คณะอนุกรรมการพิจารณา 6. มีความพร้อมที่จะตอบคำถามใน ขอบเขตของวิชาชีพและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวุฒิวิศวกร

7 เอกสารอื่นๆ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 “ จำนวน 2 รูป ( ไม่เกิน 6 เดือน ) รายละเอียดโครงาน ( ควรทำเป็นเล่ม ) ขนาด A4 ให้เรียบร้อย จำนวน โครงการละ 3 – 4 เล่ม


ดาวน์โหลด ppt สภาวิศวกร สัมนาเรื่องการพัฒนาวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 13 มิถุนายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google