งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี Boontip.sir@stou.ac.th

2 ช่องทางการสื่อสารทางสุขภาพ เพื่อเผบแพร่ความรู้สู่ประชาชน สื่อสารมวลชน : วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสารในสถาบัน สถานประกอบการ หรือในชุมชน : เสียงตามสาย หอ กระจายข่าว สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต : off line online on demand

3 การฝึกทำบท การบันทึก และ การนำเสนอ การเลือกประเด็นและหัวข้อเรื่อง วิธีการเขียนบท การเตรียมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขณะออกอากาศ

4 การเลือกประเด็นและหัวข้อเรื่อง ยกโรงพยาบาลสู่บ้าน การบริหารจัดการ

5 หลักการเลือกหัวข้อ เรื่องที่กำลังนิยม หรือเป็นปัญหา เรื่องที่ตนมีความรู้และ ประสบการณ์

6 หลักการเขียนและการนำเสนอ - ให้เหตุให้ผลการเสนอทั้งหัวข้อ สาเหตุ อาการและการแสดง การปฏิบัติตนและ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ - ภาษาเขียนที่ใช้ใช้สำหรับประชาชน ไม่ ควรใช้ศัพท์วิชาการหรอืต่างประเทศมาก หากใช้ต้องแนะนำให้รู้จักก่อน หรือมีการ ใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว

7 หลักการเขียนและการนำเสนอ ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรง ประกอบ มีงานวิจัยสนับสนุน ชวนผู้ฟังร่วมกิจกรรมระหว่าง นำเสนอ นำเสนอในทางสร้างสรรค์ และเป็น ประโยชน์ต่อผู้ฟัง

8 ตัวอย่างการเขียนบท และการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google