งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุออนไลน์สำหรับนักบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุออนไลน์สำหรับนักบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุออนไลน์สำหรับนักบริหาร
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

2 ช่องทางการสื่อสารทางสุขภาพ เพื่อเผบแพร่ความรู้สู่ประชาชน
สื่อสารมวลชน : วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อสารในสถาบัน สถานประกอบการ หรือในชุมชน: เสียงตามสาย หอกระจายข่าว สื่อสารทางอินเทอร์เน็ต: off line online on demand

3 การฝึกทำบท การบันทึก และการนำเสนอ
การเลือกประเด็นและหัวข้อเรื่อง วิธีการเขียนบท การเตรียมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขณะออกอากาศ

4 การเลือกประเด็นและหัวข้อเรื่อง
ยกโรงพยาบาลสู่บ้าน การบริหารจัดการ

5 หลักการเลือกหัวข้อ เรื่องที่กำลังนิยม หรือเป็นปัญหา
เรื่องที่ตนมีความรู้และประสบการณ์

6 หลักการเขียนและการนำเสนอ
ให้เหตุให้ผลการเสนอทั้งหัวข้อ สาเหตุ อาการและการแสดง การปฏิบัติตนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ ภาษาเขียนที่ใช้ใช้สำหรับประชาชน ไม่ควรใช้ศัพท์วิชาการหรอืต่างประเทศมาก หากใช้ต้องแนะนำให้รู้จักก่อน หรือมีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้ว หลักการเขียนและการนำเสนอ

7 หลักการเขียนและการนำเสนอ
ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงประกอบ มีงานวิจัยสนับสนุน ชวนผู้ฟังร่วมกิจกรรมระหว่างนำเสนอ นำเสนอในทางสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง

8 ตัวอย่างการเขียนบท และการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุออนไลน์สำหรับนักบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google