งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหาร ชุดวิชาฯ โดย รองศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหาร ชุดวิชาฯ โดย รองศาสตราจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหาร ชุดวิชาฯ Email: boontip.sir@stou.ac.thboontip.sir@stou.ac.th โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหาร ชุดวิชาฯ Email: boontip.sir@stou.ac.thboontip.sir@stou.ac.th

2 Philosophy: Open for all Mode: Distance education Media: main & supplementary

3 Students Instructors Learning media Printed material E-learning, e-tutorial, web casting. e-mail, chat, black board, etc. ; Seminar, Tutorial session intensive workshop Regional centers Student club Advisers: academic, Thesis

4 1. เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพการ พยาบาล วิชาชีพ การสาธารณสุข การ บริหาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล 3. พัฒนาภาวะผู้นำทางการ พยาบาล ผู้นำด้านสุขภาพ และสังคม

5  4. ส่งเสริมทักษะการทำงาน แบบมีส่วนร่วมและทำงานเป็น ทีมแบบเผชิญหน้าและผ่าน อินเทอร์เน็ต  5. เพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพการ พยาบาลและนักบริหาร

6  ตอนที่ 1 การพัฒนาวิสัยทัศน์และ ภาวะผู้นำ  ตอนที่ 2 การตลาดบริการสุขภาพ  ตอนที่ 3 การสร้างโอกาสในการ แข่งขัน  ตอนที่ 4 การจัดการความขัดแย้ง  ตอนที่ 5 การตัดสินใจ  ตอนที่ 6 การสอนงานทางการ พยาบาล  ตอนที่ 7 คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายสำหรับ ผู้บริหารการพยาบาล

7  การศึกษาดูงานระบบการบริหาร จัดการทางสุขภาพ ต่างประเทศหรือในประเทศ https://mail.stou.ac.th/owa/  การบริหารจัดการด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการการจัดทำ สื่อรายการวิทยุกระจายเสียง ให้ความรู้ด้านสุขภาพและเผยแพร่ http://ctestream02.stou.ac.th/audio_nurse.htm http://ctestream02.stou.ac.th/audio_nurse.htm  กิจกรรมอบรมเข้มเสริม ประสบการณ์มหาบัณฑิต พยาบาลศาสตร์

8  ศึกษาดูงานระบบบริการ สุขภาพและบริหารการ พยาบาล ในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน  ศึกษาดูงานระบบบริการ สุขภาพและการบริหารจัดการ ในประเทศ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอริยะ สระบุรี  สถานบริการพยาบาลระดับปฐม ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

9 การสื่อสารและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 1) การจัดทำโครงร่างบท และ ออกอากาศ ( การเลือกเรื่องและหัวข้อ การ เขียนบท การออกอากาศ การเตรียมการประชาสัมพันธ์ ) 2) สถานที่บันทึกรายการ รายการละ 20 นาที บันทึกที่ มสธ หรือบันทึกที่ หน่วยงานนักศึกษา

10 3) เตรียมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 4) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง อินเทอร์เน็ต “ รายการพยาบาลศาสตร์ สร้างสรรค์สังคม ” http://ctestream02.stou.ac.th/audio_nurse.htm ออกอากาศตั้งแต่ 5 กรกฎาคม – ตุลาคม 2554 http://ctestream02.stou.ac.th/audio_nurse.htm

11 บูรณาการความรู้ประสบการณ์ : ที่ได้ จากการศึกษาในหลักสูตร กับความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการ ปฏิบัติงาน สถานที่จัดอบรม : ที่มหาวิทยาลัย 3 คืน 4 วัน ระหว่าง 4-7 พฤศจิกายน 2554 กิจกรรมในวันอบรม : นำเสนอผลงาน รายบุคคล และรายกลุ่ม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศตามประเด็นที่ กำหนดการพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหาร จัดการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ( ศึกษารายละเอียดในคู่มือปฐมนิเทศ )


ดาวน์โหลด ppt โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหาร ชุดวิชาฯ โดย รองศาสตราจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google