งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การดำเนินงานที่เป็นเลิศ  สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รูปแบบการ ดำเนินธุรกิจใหม่  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า  เพิ่มความถูกต้องในการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การดำเนินงานที่เป็นเลิศ  สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รูปแบบการ ดำเนินธุรกิจใหม่  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า  เพิ่มความถูกต้องในการตัดสินใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  การดำเนินงานที่เป็นเลิศ  สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รูปแบบการ ดำเนินธุรกิจใหม่  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า  เพิ่มความถูกต้องในการตัดสินใจ  สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

3  โรงแรมหรูระดับห้าดาวที่มีการใช้ระบบ สารสนเทศในการติดตามการใช้บริการของ ลูกค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการ ให้บริการลูกค้า  ธุรกิจค้าปลีกประเภทโมเดิร์นเทรด เชื่อมโยงระบบขายสินค้าเข้ากับซัพพลาย เออร์

4  Apple’s iPod, iTunes, iPhone, iPad, Google’s Android OS, Smart phone  Internet Banking  E-Commerce

5  หากปราศจากข้อมูลหรือสารสนเทศมัก ตัดสินใจโดยวิธีคาดการณ์ เดาจาก ประสบการณ์ หรือโชคช่วยอันนำมาซึ่ง  Overproduction, underproduction of goods and services  Misallocation of resources  Poor response times ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ต้นทุนเพิ่มขึ้น หรือ สูญเสียลูกค้า

6  ธุรกิจลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจุดประสงค์ ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่า (value) ให้กับธุรกิจ มุ่งหวังต่อผลลัพธ์ คือ  เพิ่มผลิตภาพ (Productivity increases)  เพิ่มรายได้ (Revenue increases)  เพื่อการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าคู่ แข่งขันในระยะยาว (Superior long-term strategic positioning)

7  การลงทุนมากมายใน เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้ เป็นหลักประกันว่าธุรกิจจะ ได้รับผลตอบแทนที่ดีเสมอ ไป

8 Information Systems Are More Than Computers


ดาวน์โหลด ppt  การดำเนินงานที่เป็นเลิศ  สร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ รูปแบบการ ดำเนินธุรกิจใหม่  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า  เพิ่มความถูกต้องในการตัดสินใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google