งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ (Project) เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ (Project) เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ (Project) เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society

2 ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันมีการทำธุรกิจ ทั้งในโลกการค้า การตลาด และโลกออนไลน์ จึงมีการแข่งขัน สินค้าในประเภทเดียวกันมาก โลกปัจจุบันการ สื่อสารได้พัฒนาไปไกล โดยมีการซื้อขาย สินค้า ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ส่วนมากเจาะจง เฉพาะ “ กลุ่มวัยรุ่น ” เป็นเป้าหมายหลัก ดังนั้น เราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการ ซื้อขายทางโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก โดย ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา ประยุกต์ใช้ในงาน ธุรกิจประเภทออนไลน์นี้ จึงเป็นเหตุให้เรา พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้มีความน่าสนใจ และจึง ดูดลูกค้า

3 วัตถุประสงค์ 1. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ง่ายมากยิ่งขึ้น 2. ช่วยให้คุณขายสินค้าได้โดยไม่ต้องมี หน้าร้าน 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 4. ช่วยให้คุณสามารถปรึกษาข้อมูลได้ง่าย ขึ้น 5. ส่งเสริมการขายทางด้านธุรกิจ

4 วิธีการดำเนินงาน ขั้นตอน รวบรวมข้อมูล iphone ทุกรุ่น ปัญหาที่เกิดบ่อย ระหว่างการใช้เครื่อง ประโยชน์ลูกเล่นใหม่ๆ โปรแกรมเสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกการ เครื่องมือและอุปกรณ์ โปรแกรม Dreamweaver 8, Photoshop cs5,Flash 8 วิธีการ ศึกษาข้อมูลของสินค้า รวบรวมข้อมูล ศึกษา โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ออกแบบเค้าโครงหน้า เว็บแล้วดำเนินการ

5 ระยะเวลาการดำเนินงาน วิธีการดำเนินการมกรา คม กุมภา พันธ์ มีนาค ม เมษาย น 1. ศึกษาข้อมูลของ สินค้า 2. ศึกษาโปรแกรมที่ ทำเว็บไซต์ 3. ออกแบบตัวเว็บ 4. ดำเนินงาน

6 งบประมาณ งบประมาณ โดยรวม 5,000 บาท ประโยชน์  นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นจาก การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  นักศึกษาได้รับประสบการณ์หลายอย่างจากการทำ โครงงานนี้  นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการที่ช่วยอำนวยความสะดวก จากการใช้เทคโนโลยี  นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการป้องกันการการคดโกงจาก ร้านนอกโรคเอดส์อย่างถูกวิธีและสามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวัน  ทำให้นักศึกษาเกิดการตรงต่อเวลา รู้จักรับผิดชอบและ รู้จักระบบการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ (Project) เรื่อง เว็บไซต์ IPhone Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google