งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information systems; Organizations; Management; Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information systems; Organizations; Management; Strategy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information systems; Organizations; Management; Strategy

2 Organizations ; (technical definition)  A stable, formal, social structure that takes resources from the environment and processes them to produce outputs.  โครงสร้างทางสังคมอย่างเป็นทางการ ที่มีความมั่นคง มี วัตถุประสงค์ในการนำทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมภายนอก มา ผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินค้าและบริการ

3 Organizations ; (technical definition)

4 Organizations ;(behavioral definition)  The behavioral view of organizations emphasizes group relationships, values, and structures.  องค์กรเป็นที่รวบรวมของสิทธิพื้นฐาน สิทธิพิเศษ คำมั่น สัญญา และความรับผิดชอบ ซึ่งตั้งอยู่บนความสมดุลอัน ละเอียดอ่อนของความขัดแย้งและการแก้ปัญหา

5 Organizations ;(behavioral definition)

6 Summary : เทคโนโลยีข่าวสาร + การจัดการเงินทุน + การจัดการ แรงงาน วิธีการนำเงินทุน + การนำแรงงาน + ผลิตสินค้าและ บริการ

7 Managers; Decision Making; Information systems

8 Managers, Decision Making  Strategic decision making กำหนดวัตถุประสงค์ ทรัพยากร และนโยบายสำหรับ องค์กร การคาดเดาอนาคตขององค์กร เพื่อกำหนด คุณลักษณะขององค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป

9 Managers, Decision Making  Management control decision making การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจต้อง อยู่ภายใต้ ? และต้องอาศัยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการ ตัดสินใจในระดับ ?

10 Managers, Decision Making  Knowledge-level decision making การประเมินค่าความคิดใหม่ๆ สำหรับผลผลิตและ บริการ วิธีการให้ความรู้ และเผยแพร่ข่าวสารไปทั่ว องค์กร

11 Managers, Decision Making  Operational control decision making กำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน กำหนดหน่วยผู้ปฏิบัติสำหรับงานแต่ละชิ้น สร้างขอบเขตความสำเร็จของงาน การประเมินผลงานทั้งหมด

12 Managers, Decision Making

13 Types Decision Making  Unstructured ผู้ตัดสินใจมีแนวทางในการแก้ปัญหา ประเมินค่า เพื่อนำมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องแปลกใหม่ มีความสำคัญ ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติงานประจำ ไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา

14 Types Decision Making  Structured กระบวนการตัดสินใจที่เกิดปัญหาซ้ำๆ มีอยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำ มีข้อตกลงที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา

15 Types Decision Making  Semi-structured ปัญหาที่ก้ำกึ่งระหว่างปัญหาทั้งสองแบบ ผู้รับผิดชอบทราบวิธีการแก้ปัญหาเพียงบางส่วน

16 Decision Making Process.  การรวบรวมข้อมูล (Intelligence)  การออกแบบ (Design)  การเลือกหนทางปฏิบัติ (Choice)  การลงมือปฏิบัติ (Implementation)

17 Decision Making Process.

18 Information systems Business strategy.

19 Strategic Information Systems; SIS  Computer systems at any level of the organization that change goals, operations, products, services, or environmental relationships to help the organization gain a competitive advantage.

20 Value Chain


ดาวน์โหลด ppt Information systems; Organizations; Management; Strategy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google