งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ตของร้านขายหนังสือออนไลน์
จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย พีระวุฒิ เม่นเผือก รหัสนักศึกษา น.ส. เสาวคนธ์ เลาวะยานนท์ รหัสนักศึกษา นาย วิชาญ ชุมดี รหัสนักศึกษา นาย เธียรชัย คล้ายหัด รหัสนักศึกษา

2 วัตถุประสงค์ ความสำคัญและที่มาของโครงการ
1. ทำให้เห็นความสำคัญของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 2. ทำให้การค้าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มมูลค่าและปริมาณการค้า การทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 3. ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการเลือกซื้อหนังสือ 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาซื้อหนังสือ 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดทำแคมเปญของหนังสือ 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อสินค้า

3 ขอบเขตการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงความต้องการซื้อหนังสือ 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการประกอบการร้านหนังสือออนไลน์ 3. เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนกลยุทธ์การขายให้ตรงความต้องการของ ผู้บริโภค บริหารจัดการแคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 4. เพื่อทราบความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อสินค้า ขอบเขตการดำเนินงาน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลสมาชิก และฐานข้อมูลการซื้อหนังสือของร้านขาย หนังสือออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ข้อมูลทางด้านการขายและการตลาดมาช่วยวิเคราะห์ นำไป สร้างระบบ Web Application จัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4 ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มัณฑนา สังข์ทอง, อังกูร ลาภธเนศ. “การพัฒนาระบบ E-CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการลูกค้า”. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. นิตยา แซ่อึ้ง, ณัฐวี อุตกฤษฎ์. “การศึกษารูปแบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ที่ เหมาะสมสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง”. ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

5 สรุปสิ่งที่ได้จากการ Review แนวทางการดำเนินการ
1. ความหมายของ E-CRM 2. คุณสมบัติที่ดีของ E-CRM 3. องค์ประกอบของ E-CRM 4. หน้าที่หลักของ E-CRM 5. ปัจจัยที่มีผลต่อ E-CRM 6. ขั้นตอนการทำ E-CRM 7. ขั้นตอนการทำงาน E-CRM. 8. การบริหารการจัดแคมเปญ

6 วิธีการดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google