งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต ของร้านขายหนังสือออนไลน์ จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย พีระวุฒิ เม่นเผือก รหัส นักศึกษา 5414760002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต ของร้านขายหนังสือออนไลน์ จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย พีระวุฒิ เม่นเผือก รหัส นักศึกษา 5414760002."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต ของร้านขายหนังสือออนไลน์ จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย พีระวุฒิ เม่นเผือก รหัส นักศึกษา 5414760002 2. น. ส. เสาวคนธ์ เลาวะยานนท์ รหัสนักศึกษา 5414760032 3. นาย วิชาญ ชุมดี รหัส นักศึกษา 5414760033 4. นาย เธียรชัย คล้ายหัด รหัสนักศึกษา 5414760057 1. นาย พีระวุฒิ เม่นเผือก รหัส นักศึกษา 5414760002 2. น. ส. เสาวคนธ์ เลาวะยานนท์ รหัสนักศึกษา 5414760032 3. นาย วิชาญ ชุมดี รหัส นักศึกษา 5414760033 4. นาย เธียรชัย คล้ายหัด รหัสนักศึกษา 5414760057

2  ความสำคัญและที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ 1. ทำให้เห็นความสำคัญของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 2. ทำให้การค้าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยเพิ่มมูลค่าและปริมาณ การค้า การทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 3. ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาของบริษัทฯ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการเลือกซื้อหนังสือ 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาซื้อหนังสือ 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดทำแคมเปญของหนังสือ 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อสินค้า

3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ขอบเขตการดำเนินงาน 1. เพื่อทราบถึงความต้องการซื้อหนังสือ 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อการ ประกอบการร้านหนังสือออนไลน์ 3. เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ตลอดจนกลยุทธ์ การขายให้ตรงความต้องการของ ผู้บริโภค บริหารจัดการแคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 4. เพื่อทราบความสัมพันธ์กับลูกค้าต่อสินค้า ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลสมาชิก และฐานข้อมูลการซื้อหนังสือของร้านขาย หนังสือออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ข้อมูลทางด้านการขายและการตลาดมาช่วยวิเคราะห์ นำไป สร้างระบบ Web Application จัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

4  ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มัณฑนา สังข์ทอง, อังกูร ลาภธเนศ. “ การพัฒนาระบบ E-CRM เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริการลูกค้า ”. บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการโลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. นิตยา แซ่อึ้ง, ณัฐวี อุตกฤษฎ์. “ การศึกษารูปแบบการจัดการลูกค้า สัมพันธ์ออนไลน์ที่ เหมาะสมสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง ”. ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

5  สรุปสิ่งที่ได้จากการ Review แนว ทางการดำเนินการ 1. ความหมายของ E-CRM 2. คุณสมบัติที่ดีของ E-CRM 3. องค์ประกอบของ E-CRM 4. หน้าที่หลักของ E-CRM 5. ปัจจัยที่มีผลต่อ E- CRM 6. ขั้นตอนการทำ E- CRM 7. ขั้นตอนการทำงาน E-CRM. 8. การบริหารการจัด แคมเปญ

6  วิธีการ ดำเนินงาน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต ของร้านขายหนังสือออนไลน์ จัดทำโดย กลุ่ม 2 สมาชิกประกอบด้วย 1. นาย พีระวุฒิ เม่นเผือก รหัส นักศึกษา 5414760002.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google