งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“KM หรือการจัดการความรู้คืออะไร ” จากการบรรยายและประชุม เชิงปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 8228 อาคารบริภัณฑ์ จัดโดยสำนักวิชาการ ทำให้พวกเราชาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“KM หรือการจัดการความรู้คืออะไร ” จากการบรรยายและประชุม เชิงปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 8228 อาคารบริภัณฑ์ จัดโดยสำนักวิชาการ ทำให้พวกเราชาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “KM หรือการจัดการความรู้คืออะไร ” จากการบรรยายและประชุม เชิงปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 8228 อาคารบริภัณฑ์ จัดโดยสำนักวิชาการ ทำให้พวกเราชาว สว. ได้เปิดโลกทัศน์การจัดการความรู้ หรือการบริหารความรู้ ซึ่งจุดประกายสู่แนวคิดในการพัฒนาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการพัฒนางานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานต่อไป ขอขอบคุณหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน ก. พ. ที่เปิดโลกทัศน์ KM ให้พวกเราชาว สว. ได้ เห็นภาพ KM ที่ชัดเจนขึ้น และขอขอบคุณบุคลากรสำนัก วิชาการทุกท่านที่เข้าร่วมฟังกันอย่างพร้อมเพรียงกัน...... เรา มีบรรยากาศดีๆ ในวันนั้น.... มาฝาก..... ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 เดือนกันยายน พ. ศ. 2549 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) “ การรำมวยเต้าซิ่น ” โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนา สุขภาพกาย – สุขภาพจิต เป็นการรำเพื่อปรับสมดุลชีวิต ถือเป็น กิจกรรมแรกที่สำนักวิชาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันให้กับ บุคลากรภายในสำนัก ซึ่งในอนาคตหากบุคลากรหน่วยงานอื่น สนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ กิจกรรมนี้นำโดย.... คุณ ธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์ ( พี่เต่าของเรา ) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 9.00 น. ณ สำนักวิชาการ..... เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2549 สมาชิกเริ่มคับคั่งแล้ว.... แว่วมาว่ากำลังมาแรง งาน ประชาสัมพันธ์มาถ่ายภาพ - ทำข่าวกันไปแล้ว...... ทีมงาน KM ขอให้กำลังใจ.... ให้ทุกคนมีสุขภาพกาย – สุขภาพจิต ที่ดีกันถ้วน หน้า ขอแนะนำ “ การรำมวยเต้าซิ่น ” กันสักนิดว่า...... การรำมวยเต้า ซิ่นเป็นการรำมวยการบริหารเต้นรำแบบเต้าเต๋อ เทพใน ร่างกายชอบ และเป็นการเชิญเทพในร่างกายให้คุ้มครองร่างกาย เป็น Software ในการรวมสมาธิ ฟ้า / คน เป็นหนึ่ง เต๋าเป็น ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และ การรำมวยเต้าซิ่น เป็นการออกกำลังกาย 2 ประเภท คือ 1) กาย บริหาร มีส่วนประกอบ 3 อย่างคือ ท่าที่ถูกต้อง ความคิดถูกต้อง และดนตรี 2) การเต้นรำ เพื่อขับเชื้อโรคได้รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ ทำให้มีชีวิต 100 ปีที่แข็งแรงและมีความสุข ฉบับหน้า พบกับประโยชน์ของการรำมวยเต้าซิ่น การออกกำลังกาย บริหารและการเต้นรำ พร้อมภาพประกอบที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน......

2 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาความรู้หรือหาคำตอบ เกี่ยวกับการจัดการความรู้ Web site เหล่านี้ ช่วยให้คุณเติมเต็มได้...... 1. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส.) http://www.kmi.or.th 2. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.fipi.or.th 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ http://www.opde.go.th/thai.km.plm 2 จากการประชุมคณะกรรมการ KM สำนักวิชาการ และผู้แทน ฝ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 ได้พิจารณา คำขวัญ KM สว. ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 4 ราย ต้อง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้าย.... เพื่อให้คำขวัญ KM สว. สื่อถึงความเป็นน้ำ หนึ่งอันเดียวกัน ความรักความห่วงใยซึ่งกัน และกัน การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีมติ ให้ใช้คำขวัญ KM สว. คือ และพวกเราชาว สว. จะใส่เสื้อเหลืองพร้อมถือป้ายคำขวัญนี้ ให้เด่น เป็นสง่า ในกิจกรรม KM Day ปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 ( ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.) ณ ลานปาริชาติ มสธ. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ KM สว. และผู้แทนแต่ ละฝ่าย ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การเสริมสร้างความรู้ทักษะการเรียนรู้ : การจัดการ ความรู้ ” ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 จัดโดยศูนย์ ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. อาจารย์จักรภพ เพ็ญแข หนึ่งในวิทยากรได้กล่าวถึว “ โลกที่ เปลี่ยนไป ” ว่า “ ทำให้เรารู้ว่าการตามให้ทันกระแส เทคโนโลยี การที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลง ของโลก เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก เราควรรู้ว่าฐานของชีวิต วิธีคิด แนวความคิดต่างๆ ของโลกเป็นอย่างไร ทำความ เข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ”....... นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว...... ท่านเห็น ด้วยหรือไม่....... การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ภายในตัวบุคคล การเรียนรู้จากผู้อื่น และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เมื่ออยากรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt “KM หรือการจัดการความรู้คืออะไร ” จากการบรรยายและประชุม เชิงปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 8228 อาคารบริภัณฑ์ จัดโดยสำนักวิชาการ ทำให้พวกเราชาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google