งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เต๋า เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่การพูด ขอบอก....พลาดไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เต๋า เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่การพูด ขอบอก....พลาดไม่ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เต๋า เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่การพูด ขอบอก....พลาดไม่ได้
จดหมายข่าวสำนักวิชาการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ “KM หรือการจัดการความรู้คืออะไร ” จากการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม ณ ห้อง อาคารบริภัณฑ์ จัดโดยสำนักวิชาการ ทำให้พวกเราชาว สว. ได้เปิดโลกทัศน์การจัดการความรู้ หรือการบริหารความรู้ ซึ่งจุดประกายสู่แนวคิดในการพัฒนาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการพัฒนางานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานต่อไป ขอขอบคุณหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ที่เปิดโลกทัศน์ KM ให้พวกเราชาว สว. ได้เห็นภาพ KM ที่ชัดเจนขึ้น และขอขอบคุณบุคลากรสำนักวิชาการทุกท่านที่เข้าร่วมฟังกันอย่างพร้อมเพรียงกัน......เรามีบรรยากาศดีๆ ในวันนั้น....มาฝาก..... เริ่มสู่โครงการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน “การรำมวยเต้าซิ่น” โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย – สุขภาพจิต เป็นการรำเพื่อปรับสมดุลชีวิต ถือเป็น กิจกรรมแรกที่สำนักวิชาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันให้กับบุคลากรภายในสำนัก ซึ่งในอนาคตหากบุคลากรหน่วยงานอื่นสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ กิจกรรมนี้นำโดย....คุณธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์ (พี่เต่าของเรา) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา น. ณ สำนักวิชาการ .....เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน สมาชิกเริ่มคับคั่งแล้ว....แว่วมาว่ากำลังมาแรง งานประชาสัมพันธ์มาถ่ายภาพ-ทำข่าวกันไปแล้ว......ทีมงาน KM ขอให้กำลังใจ....ให้ทุกคนมีสุขภาพกาย – สุขภาพจิต ที่ดีกันถ้วนหน้า ขอแนะนำ “การรำมวยเต้าซิ่น” กันสักนิดว่า......การรำมวยเต้าซิ่นเป็นการรำมวยการบริหารเต้นรำแบบเต้าเต๋อ เทพในร่างกายชอบ และเป็นการเชิญเทพในร่างกายให้คุ้มครองร่างกาย เป็น Software ในการรวมสมาธิ ฟ้า/คน เป็นหนึ่ง เต๋าเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และ การรำมวยเต้าซิ่น เป็นการออกกำลังกาย 2 ประเภท คือ 1) กายบริหาร มีส่วนประกอบ 3 อย่างคือ ท่าที่ถูกต้อง ความคิดถูกต้อง และดนตรี 2) การเต้นรำ เพื่อขับเชื้อโรคได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีชีวิต 100 ปีที่แข็งแรงและมีความสุข ฉบับหน้า พบกับประโยชน์ของการรำมวยเต้าซิ่น การออกกำลังกายบริหารและการเต้นรำ พร้อมภาพประกอบที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน...... เต๋า เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่การพูด ขอบอก....พลาดไม่ได้

2 คำขวัญ KM สำนักวิชาการ สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน
2 คำขวัญ KM สำนักวิชาการ จากการประชุมคณะกรรมการ KM สำนักวิชาการ และผู้แทนฝ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 ได้พิจารณา คำขวัญ KM สว. ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 4 ราย ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย สุดท้าย....เพื่อให้คำขวัญ KM สว. สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความรักความห่วงใยซึ่งกัน และกัน การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีมติ ให้ใช้คำขวัญ KM สว. คือ และพวกเราชาว สว. จะใส่เสื้อเหลืองพร้อมถือป้ายคำขวัญนี้ ให้เด่น เป็นสง่า ในกิจกรรม KM Day ปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน (ลงทะเบียน – น.) ณ ลานปาริชาติ มสธ. สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน เก็บมาฝาก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม คณะกรรมการ KM สว. และผู้แทนแต่ละฝ่าย ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ทักษะการเรียนรู้ : การจัดการความรู้” ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ. อาจารย์จักรภพ เพ็ญแข หนึ่งในวิทยากรได้กล่าวถึว “โลกที่เปลี่ยนไป” ว่า “ทำให้เรารู้ว่าการตามให้ทันกระแสเทคโนโลยี การที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก เราควรรู้ว่าฐานของชีวิต วิธีคิด แนวความคิดต่างๆ ของโลกเป็นอย่างไร ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว......ท่านเห็นด้วยหรือไม่ คณะกรรมการสอบ แนะนำ Web site "KM" หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาความรู้หรือหาคำตอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ Web site เหล่านี้ ช่วยให้คุณเติมเต็มได้...... 1. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) 2. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ของฝากก่อนจาก การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ภายในตัวบุคคล การเรียนรู้จากผู้อื่น และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เมื่ออยากรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt เต๋า เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่การพูด ขอบอก....พลาดไม่ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google