งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Happy 8 8 Boxes of Happiness ใกล้ถึงเทศกาลส่งความสุขกันแล้ว เราขอส่งความสุขให้กับมนุษย์ เงินเดือน ทุกคนก่อนใคร ด้วย 8 ความสุขยกกล่องที่จะทำให้ทุกคน มีความสุขกับการทำงานตลอดปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Happy 8 8 Boxes of Happiness ใกล้ถึงเทศกาลส่งความสุขกันแล้ว เราขอส่งความสุขให้กับมนุษย์ เงินเดือน ทุกคนก่อนใคร ด้วย 8 ความสุขยกกล่องที่จะทำให้ทุกคน มีความสุขกับการทำงานตลอดปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Happy 8 8 Boxes of Happiness ใกล้ถึงเทศกาลส่งความสุขกันแล้ว เราขอส่งความสุขให้กับมนุษย์ เงินเดือน ทุกคนก่อนใคร ด้วย 8 ความสุขยกกล่องที่จะทำให้ทุกคน มีความสุขกับการทำงานตลอดปี 2552

2 Happy Body ( สุขภาพ ดี ) การมีสุขภาพร่างกายและ จิตใจที่สมบูรณ์ ย่อมนำ ความสุขมาให้แก่คนทำงาน การจะมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่ สามารถซื้อหามาได้ต้องเป็น การกระทำด้วยตนเอง มี กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มากมาย เช่น การออกกำลัง กาย หรือ เล่นโยคะ เป็นต้น เมื่อเรามีกายและใจที่ แข็งแรงแล้ว เราก็จะทำงาน อย่างมีความสุขได้ไม่ยาก

3 Happy Heart ( น้ำใจงาม ) การดำเนินชีวิตที่เร่งรีบทำให้ความใส่ใจต่อคน รอบข้างลดน้อยลง บางครั้งดูเป็นความเห็นแก่ ตัว เราควรมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยกัน ทำงานอย่างมีความสุข

4 Happy Society ( สังคม ดี ) ชุมชนหรือองค์กรใดที่พัฒนาสู่การ เป็นสังคมที่ดีทุกคนในสังคมต้องมี ความรักสามัคคีต่อกัน มีความ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความห่วงใย ต่อปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รอบตัว

5 Happy Relax ( ผ่อนคลาย ) ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต หากคนทำงานไม่รู้จัก ผ่อนคลายจะนำไปสู่ความเครียดทั้งทาง ร่างกายและจิตใจปราศจากความสุขใน การดำเนินชีวิตและการทำงาน การผ่อน คลายมีหลากหลายวิธี เช่น การดูหนัง ฟัง เพลง หรือ ท่องเที่ยว

6 Happy Brain ( หา ความรู้ ) การแสวงหาความรู้เป็นสิ่งสำคัญของคนทำงาน ทุกวันนี้ สังคมแห่งการเรียนรู้เปิดกว้างไม่จำกัด แค่ในห้องเรียนเท่านั้นคนทำงานสามารถศึกษา หาความรู้ได้จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด สถานศึกษา อินเทอร์เน็ตสื่อต่าง ๆ การแสวงหาความรู้จะช่วยพัฒนาคนทำงานให้มี ความคิดกว้างไกล สร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มี ประสิทธิภาพมากที่สุด

7 Happy Soul ( ทางสงบ ) ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมทุกวันนี้ ล้วน เกิดจากการขาดการนำหลักศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิตการทำร้าย ตนเองและผู้อื่น การฆ่าตัวตาย ความขัดแย้งในที่ทำงาน การขาด สมาธิ เราควรยึดหลักศาสนาไว้เป็น หลักประจำใจในการดำเนินชีวิต

8 Happy Money ( ปลอดหนี้ ) การมีหนี้สินส่วนใหญ่ เกิดจากการดำเนินชีวิตที่ ขาดความพอเพียง การแสวงหาความสุขจากวัตถุ หรือกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ ต้องใช้เงินในการ หาความสุข แต่ความสามารถในการหารายได้ไม่ เพียงพอ จึงนำไปสู่การเป็นหนี้ เมื่อมีหนี้สินมาก ความต้องการเงินมากขึ้น ความมีน้ำใจลดลง เพราะต้องทำเพื่อตัวเองมากขึ้น ปีใหม่นี้หวังว่าทุก คนจะไม่มีหนี้นะคะ

9 Happy Family ( ครอบครัวดี ) การมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง ย่อม นำไปสู่ การทำงานที่มุ่งมั่นและมีความสุข

10 ปีใหม่นี้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มีความสุขกับการทำงานและชีวิตส่วนตัว ขอให้พรทุกประการส่งไปถึงมนุษย์ เงินเดือน ทุกๆ คน


ดาวน์โหลด ppt Happy 8 8 Boxes of Happiness ใกล้ถึงเทศกาลส่งความสุขกันแล้ว เราขอส่งความสุขให้กับมนุษย์ เงินเดือน ทุกคนก่อนใคร ด้วย 8 ความสุขยกกล่องที่จะทำให้ทุกคน มีความสุขกับการทำงานตลอดปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google