งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุทธินันท์ สระทองหน. นวัตกรรม คือ อะไร Everetl M Roger ( บิดาของทฤษฎีนี้ ) ให้ ความหมายว่า “ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การกระทำใหม่ ๆ ซึ่งรวมความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุทธินันท์ สระทองหน. นวัตกรรม คือ อะไร Everetl M Roger ( บิดาของทฤษฎีนี้ ) ให้ ความหมายว่า “ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การกระทำใหม่ ๆ ซึ่งรวมความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุทธินันท์ สระทองหน

2 นวัตกรรม คือ อะไร Everetl M Roger ( บิดาของทฤษฎีนี้ ) ให้ ความหมายว่า “ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การกระทำใหม่ ๆ ซึ่งรวมความ ไปถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือวัตถุที่ ผู้คนไม่เคยเห็นมาก่อน และเห็นว่าสิ่งที่ เขาพบเป็นสิ่งใหม่ ”

3 การนำเอาสิ่งใหม่ หรือ สิ่งที่เราคิดว่า ใหม่เข้ามาใช้ เพื่อเปลี่ยนแบบแผน วิธีดำเนินการที่เคยมีนา ( สุวจี และ กฤษณ์, 2546) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การปรับปรุง ใหม่ ( ราชบัณฑิตสถาน, 2547) สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ รวมถึงการนำสิ่ง ใหม่หรือวิธีการใหม่มาใช้ (Collins Cobuild English Dictionary) วรรณภา ศรีธัญรัตน์, 2548

4 เป็นการกระทำ วิธีการ และ กระบวนการ ( ดำเนินการ / เรียนรู้ ) และ เป็นทั้งผลผลิต / ผลลัพธ์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนรูปใหม่ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับ กระบวนการเรียนรู้และความรู้ โดย กระบวนการสร้างสรรค์ วรรณภา ศรีธัญรัตน์, 2548

5 นวัตกรรม = สิ่งใหม่ๆ ใหม่เอี่ยมอ่อง ใหม่แบบปัดฝุ่น ใหม่แบบพัฒนา เกณฑ์ ต้นแบบ สร้างสรรค์ เกิดสิ่งใหม่ ใช้งานได้ เกิดการเรียนรู้ เกิดผลที่ดี

6 มาจากไหน ทุกส่วน ของ ระบบงาน ตัวท่าน = คนธรรมดา ชาวบ้าน หุ้นส่วน Creativity Innovation

7 Product Innovation Process Innovation Service Model Innovation คุณค่า / ประโยชน์ แก้ปัญหา / พัฒนา คุณภาพ / บริการ ส่งเสริมกระบวนการ แสวงหาความรู้ กลุ่มเป้าหมายยอมรับ นำไปใช้ได้

8  นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ (Product innovation) (Product innovation)

9

10 กายอุปกรณ์ ( หัวใจในกำ มือ )

11 กายอุปกรณ์ ( กระดานไม้สุขภาพ ภูมิ ปัญญาผู้สูงอายุ )

12

13 2. นวัตกรรม กระบวนการ (Process Innovation)

14

15 นวัตกรรม ประโยชน์สูง ประหยัดสุด หยุดภาวะโลกร้อน

16

17

18

19 3. นวัตกรรมการจัดการ (Management Innovation)

20

21

22

23 การพัฒนานวัตกรรม

24 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม 1. ประเมินความต้องการ 2. กำหนดประเด็น / หัวข้อ 3. สืบค้นวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ 4. สังเกตข้อความรู้ 5. วางแผน ออกแบบนวัตกรรม ใช้กระบวน การวิจัย สนับสนุน

25 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม ( ต่อ ) 6. กำหนดวิธีวัดประสิทธิภาพ 7. ดำเนินการ 8. ประเมินผล 9. สรุปผล ใช้กระบวน การวิจัย สนับสนุน

26 1. ประเมินความต้องการ ( จากงานประจำ ) ??? คุณภาพงาน ที่เป็นอยู่ ช่องว่าง คุณภาพของงาน ที่ควรตามเป้าหมาย  ความไม่พอใจในสิ่งที่ทำอยู่ สำรวจ / สังเกตว่ามีอะไรเป็น ปัญหา ถ้าไม่มี ปรับให้ดีขึ้นได้ไหม ถ้าดีอยู่ ทำให้เยี่ยมได้ไหม  การสื่อสารกับคนอื่น  การประชุม  จากหนังสือ / วารสาร

27 จากขั้นที่ 1 ได้การแล้ว จากขั้นที่ 1 ได้การแล้ว กำหนดประเด็น ให้ชัดเจน / เจาะจง พัฒนา กลวิธีโปรแกรม วัสดุ / อุปกรณ์ การปรับ สภาพแวดล้อม

28 แล้วจะรู้ได้ อย่างไรว่า เป็นของใหม่ แล้วจะรู้ได้ อย่างไรว่า เป็นของใหม่ สืบค้นงานคนอื่น ใคร ? ทำอะไร ? อย่างไร ? ทำถึงไหน ? ผล ? ช่องว่างอยู่ตรงไหน ?

29 แล้วทำอะไร ต่อไป สังเคราะห์ได้ข้อความรู้ วางแผน ออกแบบ นวัตกรรม

30 การวัดประสิทธิภาพ วัดการ เปลี่ยนแปลง วัดกระบวนการ วัดผลลัพธ์ ใช้เครื่องมือเชิง ปริมาณ / คุณภาพ

31 ก็ ลงมือ Let’s go ลงมือ Let’s go ประเมินผล อย่า bias ประเมินผล อย่า bias สรุปผล เขียนรายงาน สรุปผล เขียนรายงาน

32

33

34 Team Work คือใคร บ้าง Team Work คือใคร บ้าง ต้องมี ผู้บังคับบัญชา สนับสนุน กำลังใจ กำลังเงิน กำลังเวลา ช่วยเติมให้ หน่อย.....................

35 สุดท้าย ทำมาตั้งเยอะ ผลงานดีๆ มีประโยชน์ ทั้งนั้น ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณะรับทราบ ใช้ บริการ

36 รางวัล เป็นเพียงสิ่งตอบแทน เล็กๆน้อย ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น คือ ความสนุก สุขที่ได้คิด วางแผน ทดลอง ปรับ แก้ไข ทดลองซ้ำ นำไปต่อยอด

37 ความส่วนใหญ่จะก้าว ไปด้วยกัน และประสบความสำเร็จ จาก การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ คนเป็นส่วนน้อยจะ ตายใน ระหว่างทาง คนบางคนจะตายอยู่ กับที่ เดิมๆ ระบบเดิมๆ ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงใดๆ แล้วคุณอยากจะอยู่ตรงไหน ?

38 นวัตกรรมที่ไม่ใช่ฝันแต่เป็นของจริง

39


ดาวน์โหลด ppt สุทธินันท์ สระทองหน. นวัตกรรม คือ อะไร Everetl M Roger ( บิดาของทฤษฎีนี้ ) ให้ ความหมายว่า “ นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การกระทำใหม่ ๆ ซึ่งรวมความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google