งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Learning@it.kmitl.ac.th ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง http://elearning.it.kmitl.ac.th/

2

3 เป้าหมายในการดำเนินการ ปัจจุบัน - กำหนดเป็นนโยบายให้ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในคณะฯ ต้องใช้ E- Learning ในการประกอบการเรียน - ศูนย์รวมเอกสารประกอบการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ - เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโต้ตอบกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน - นักศึกษาสามารถส่ง การบ้าน งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายผ่าน E- Learning - แบบทดสอบแต่ละรายวิชา ( สุ่มเลือกจากคลังข้อสอบ ) - User Authentication Active Directory (LDAP) Windows Server อนาคต - Video Streming การเรียนการสอน แต่ละรายวิชา ( เตรียม ความพร้อมก่อนเรียน, ทบทวนบทเรียน ) - การพัฒนาบทเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

4 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 มีจำนวน รายวิชา 20 รายวิชา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 มีจำนวน รายวิชา 30 รายวิชา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 มีจำนวน รายวิชา 50 รายวิชา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 มีจำนวน รายวิชา 55 รายวิชา การพัฒนาการด้านจำนวน รายวิชา

5 DEMO


ดาวน์โหลด ppt ว่าที่ร้อยตรี ภูวิช ชัยกรเริงเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสนับสนุนเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google