งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( ภาษาไทย ) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ( ภาษาอังกฤษ ) DEVELOPMENT OF WEB-BASED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( ภาษาไทย ) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ( ภาษาอังกฤษ ) DEVELOPMENT OF WEB-BASED."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ( ภาษาไทย ) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ( ภาษาอังกฤษ ) DEVELOPMENT OF WEB-BASED COURSE FOR CURRICULUM AND INSTRUCTION FOR BACHELOR’S DEGREE STUDENTS IN INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION SUPHAN BURI

2

3 วิธีการหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษามีความสนใจ สามารถ เรียนรู้ทำความเข้าใจได้โดยมีอาจารย์เป็นผู้แนะแนวทางการ เรียนการสอน และนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนเพิ่มเติม ได้ด้วยตนเอง ทุกเวลา คือ การใช้ Web-Based Course การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการสร้างรูปแบบ การเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นิยมกันแพร่หลายใน ปัจจุบัน และเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยผ่านเว็บ เหตุผลที่ กล่าวมาข้างต้นและข้อเด่นของเทคโนโลยี Web-Based Course ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนารายวิชา หลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และฝึกการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับ ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น สามารถใช้เวลาใน การเรียนหรือทบทวนความรู้ได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ซึ่งผู้จัดทำเชื่อว่านักศึกษาที่เรียนโดย Web-Based Course สามารถทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรียนของตนเอง

4  เพื่อพัฒนารายวิชา หลักสูตรและการสอนผ่านเว็บ

5  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและ วิธีการสอนผ่านเว็บ จากเอกสาร ตำรา และ งานวิจัย  กำหนดรายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมา สอนในครั้งนี้จากคำอธิบายรายวิชา  ออกแบบสร้างรายวิชาหลักสูตรและการ สอนผ่านเว็บ  นำรายวิชาหลักสูตรและการสอนผ่านเว็บ ที่ สมบูรณ์แล้ว นำขึ้นเว็บไซต์

6  จำนวน 55,000 บาท  ( ห้าหมื่นห้าพันบาท ถ้วน )

7 ผลงาน ได้รายวิชาหลักสูตรและ การสอนผ่านเว็บ เรื่องความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร

8 เมนูหลัก ประกอบด้วย 1. คำอธิบายรายวิชา 2. จุดประสงค์รายวิชา 3. หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหลักสูตร 4. หน่วยที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ พัฒนาหลักสูตร 5. หน่วยที่ 3 หลักสูตรของไทย 6. หน่วยที่ 4 ปรัชญาทาง การศึกษา 7. หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการของการ สอน 8. หน่วยที่ 6 วิธีสอน 9. หน่วยที่ 7 ทักษะและเทคนิค การสอน 10. แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 11. แบบทดสอบรายวิชาหลักสูตร และการสอน 12. เว็บบอร์ด

9 เมนูย่อย ในส่วนของเนื้อหาหน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 1. ความหมายและความสำคัญของ หลักสูตร 2. พื้นฐานของหลักสูตร 3. รูปแบบของหลักสูตร 4. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาหลักสูตร 5. แบบทดสอบ 6. กลับหน้าหลัก

10


ดาวน์โหลด ppt ( ภาษาไทย ) การพัฒนารายวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่านเว็บสำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ( ภาษาอังกฤษ ) DEVELOPMENT OF WEB-BASED.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google