งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office of Information Technology Administration for Educational Development1 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาCourseware ของทบวงมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office of Information Technology Administration for Educational Development1 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาCourseware ของทบวงมหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office of Information Technology Administration for Educational Development1 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาCourseware ของทบวงมหาวิทยาลัย โดย ดร. สุเมธ แย้มนุ่น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ทบวงมหาวิทยาลัย 5 มีนาคม 2546

2 Office of Information Technology Administration for Educational Development2 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ของ สถาบันอุดมศึกษา ในปัจจุบัน • หลักสูตร ป. ตรีป. โทป. เอกรวม สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐ 1,4571, ,90 0 สถาบันอุดมศึกษา เอกชน 1, ,20 5 รวม2,519 1, ,10 5 • ประมาณการรายวิชา (Course) สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐ 58,00017,0 00 8,000 สถาบันอุดมศึกษา เอกชน 42,0002, รวม 100, ,0 00 8,180 • รายวิชาที่ซ้ำกัน 40%40, ,000-50%50,0 00 9, % 60, ,400-

3 Office of Information Technology Administration for Educational Development3 ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ของ สถาบันอุดมศึกษา ในปัจจุบัน • อาจารย์ ป. ตรีป. โทป. เอกรวม สถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ 3,07611,5 21 6,103 20,7 00 สถาบันอุดมศึกษา เอกชน 2,6025,82 3 1,065 9,49 0 รวม5,678 17,3 44 7,168 30,1 90 • บุคลากรสนับสนุนวิชาการ ( เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ) 12,484

4 Office of Information Technology Administration for Educational Development4 พัฒนาการของการส่งเสริมการ พัฒนา Courseware ของ ทบวงมหาวิทยาลัย ระยะที่ ระยะที่ ระยะที่ •CAI for VCS System • อาจารย์และ อาจารย์ผู้จัดการ รายวิชา •CD-ROM, Tape, VDO • พัฒนาชุดการ สอน 11 รายวิชา • พัฒนา Home page ของ รายวิชา • กำหนด Template •WBT - Self- access CW • พัฒนาได้ 19 รายวิชา ใช้ร่วมกัน • พัฒนาระบบ Learning Management System (LMS) • สนับสนุน e- Learning สมบูรณ์ แบบ • เชื่อมโยงความ ร่วมมือให้แหล่ง เรียนรู้ร่วมกัน •Web-Based Learning

5 Office of Information Technology Administration for Educational Development5 เป้าหมายของประเทศ •Knowledge-based Society •Learning Society •Learning Oganization • กระจายองค์ความรู้ตอบสนอง ความต้องการของผู้เรียน Anyone Anywhere และ Anytime

6 Office of Information Technology Administration for Educational Development6 ปัญหาการพัฒนา Courseware ในปัจจุบัน • ระดับปริญญาตรี มีความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเองต่ำ อาจเหมาะสำหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา •Courseware เป็นผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ เหมาะสม • อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดทักษะการสร้าง Courseware และไม่สนใจการ เปลี่ยนแปลง

7 Office of Information Technology Administration for Educational Development7 เป้าหมายการพัฒนา Courseware ในมหาวิทยาลัย • เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Learning on Demand) • เพื่อเสริมบทเรียนปกติโดยการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self-study และ Self- access) • เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ซึ่งต้องมีมาตรฐานที่ สามารถตรวจสอบได้

8 Office of Information Technology Administration for Educational Development8 แนวคิดในการสนับสนุนการ สร้าง Courseware ของ ทบวงมหาวิทยาลัย • แนวที่ 1 • แนวที่ 1 สนับสนุนให้เกิดการ พัฒนา Courseware ในสถาน การศึกษา – ให้ CW เป็นผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับตัวหนังสือหรือคู่มือการ สอน – สนับสนุน Self study-Self Access Center – สนับสนุน Technical Support ช่วย อาจารย์พัฒนา CW

9 Office of Information Technology Administration for Educational Development9 แนวคิดในการสนับสนุนการ สร้าง Courseware ของ ทบวงมหาวิทยาลัย ( ต่อ ) • แนวที่ 2 • แนวที่ 2 สนับสนุนการสร้าง ฐานความรู้ย่อยของรายวิชา ร่วมกัน – ให้ คณาจารย์ในแต่ละสาขาหรือกลุ่ม สาขาร่วมมือกันสร้างฐานความรู้ย่อยซึ่ง เป็นส่วนประกอบของรายวิชา (Course) ที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทย – จัดระบบการบริหารฐานความรู้ย่อย เพื่อให้เกิดการเลือกใช้การแลกเปลี่ยน การพัฒนาต่อยอด โดยยังคงไว้ซึ่งสิทธิ และผลประโยชน์ทางวิชาการร่วมกัน

10 Office of Information Technology Administration for Educational Development10 แนวคิดในการสนับสนุนการ สร้าง Courseware ของ ทบวงมหาวิทยาลัย ( ต่อ ) • แนวที่ 3 • แนวที่ 3 พัฒนา Learning Management System – ระดมกำลังปัญญาของมหาวิทยาลัย ช่วยกันพัฒนา LMS-Thailand – ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมใช้เป็น มาตรฐานเดียวกัน – สร้างให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ และ พัฒนาต่อยอดไม่มีที่สิ้นสุด


ดาวน์โหลด ppt Office of Information Technology Administration for Educational Development1 แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาCourseware ของทบวงมหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google