งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Interactive E-learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Interactive E-learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Interactive E-learning
นางสาวมนันยา สาครสัญจร IT ภาคพิเศษ

2 ข้อเสนอโครงงาน หัวข้อโครงงาน Interactive E-learning นิสิต นางสาวมนันยา สาครสัญจร รหัสประจำตัว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน ระดับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงงาน
แนวทางการพัฒนา ขอบเขตของโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

4 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันการศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ระบบ e-learning ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเช่นกัน เนื่องจากระบบ e-learning สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกัน ระบบ e-learning ก็เป็นระบบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นัก เนื่องจากไม่มีการโต้ตอบ หรือที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบและผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำระบบ Interactive E-learning เพื่อให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ e-learning มากขึ้น

5 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพื่อทดสอบผู้ใช้งานว่าได้รับความรู้จากระบบ e-learning อย่างไร เพื่อประเมินการใช้งานระบบ e-learning เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีการทำแบบทดสอบหลังการทำ e-learning เพื่อให้ระบบ e-learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6 แนวทางการพัฒนา ระบบ Interactive E-learning จะพัฒนาภายใต้ระบบการเรียนการสอนผ่านทางระบบ e-learning สิ่งที่จะพัฒนาในระบบ e-learning คือ มีการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนทำ e-learning มีการทำแบบทดสอบหลังการทำ e-learning มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้ทำใน e-learning

7 ขอบเขตของโครงงาน ส่วนของอาจารย์
สามารถทราบคะแนนของนิสิตที่เข้ามาทำ e-learning สามารถวัดความรู้ของนิสิตก่อนทำ e-learning ได้ สามารถวัดความรู้ของนิสิตหลังทำ e-learning ได้ ส่วนของนิสิต สามารถแสดงความคิดเห็นในส่วนของรายวิชานั้นได้ สามารถวัดระดับความรู้ของตนเองได้

8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ใช้งานกับระบบได้มีปฏิสัมพันธ์กัน ได้มีการโต้ตอบการทำงานระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน

9 ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน
ซอฟแวร์ โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล phpmyadmin Adobe Dreamweaver ฮาร์ดแวร์ computer Mouse keyboard

10 เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน
หัวข้อ เดือน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค 1.ศึกษาข้อมูล 2.เก็บรวบรวมข้อมูล 3.ออกแบบระบบ 4.ทดสอบระบบ 5.จัดทำเอกสาร 6.ประเมินผลโครงงาน

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Interactive E-learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google