งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวมนันยา สาคร สัญจร 54660138 IT ภาค พิเศษ 1 จาก 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวมนันยา สาคร สัญจร 54660138 IT ภาค พิเศษ 1 จาก 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวมนันยา สาคร สัญจร 54660138 IT ภาค พิเศษ 1 จาก 11

2 หัวข้อโครงงาน Interactive E-learning นิสิตนางสาวมนันยา สาครสัญจร รหัสประจำตัว 54660138 อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมการพิจารณาโครงงาน..................................................... ระดับการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ วิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 2 จาก 11

3 • ที่มาและความสำคัญของปัญหา • วัตถุประสงค์ของโครงงาน • แนวทางการพัฒนา • ขอบเขตของโครงงาน • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน • เวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน 3 จาก 11

4 ปัจจุบันการศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ระบบ e-learning ก็เป็นอีก หนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเช่นกัน เนื่องจากระบบ e-learning สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ทุก เวลา แต่ในขณะเดียวกัน ระบบ e-learning ก็เป็นระบบที่ไม่ ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นัก เนื่องจากไม่มีการโต้ตอบ หรือที่ เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบและผู้ใช้งาน ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำระบบ Interactive E-learning เพื่อให้ผู้ใช้งานมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ e-learning มากขึ้น 4 จาก 11

5 • เพื่อทดสอบผู้ใช้งานว่าได้รับความรู้จากระบบ e-learning อย่างไร • เพื่อประเมินการใช้งานระบบ e-learning • เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มีการทำแบบทดสอบหลังการทำ e- learning • เพื่อให้ระบบ e-learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5 จาก 11

6 ระบบ Interactive E-learning จะพัฒนาภายใต้ระบบ การเรียนการสอนผ่านทางระบบ e-learning สิ่งที่จะพัฒนาใน ระบบ e-learning คือ • มีการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนทำ e-learning • มีการทำแบบทดสอบหลังการทำ e-learning • มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้ทำใน e- learning 6 จาก 11

7 • ส่วนของอาจารย์ – สามารถทราบคะแนนของนิสิตที่เข้ามาทำ e-learning – สามารถวัดความรู้ของนิสิตก่อนทำ e-learning ได้ – สามารถวัดความรู้ของนิสิตหลังทำ e-learning ได้ • ส่วนของนิสิต – สามารถแสดงความคิดเห็นในส่วนของรายวิชานั้นได้ – สามารถวัดระดับความรู้ของตนเองได้ 7 จาก 11

8 • ผู้ใช้งานกับระบบได้มีปฏิสัมพันธ์กัน • ได้มีการโต้ตอบการทำงานระหว่างระบบกับผู้ใช้งาน 8 จาก 11

9 • ซอฟแวร์ – โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล phpmyadmin – Adobe Dreamweaver • ฮาร์ดแวร์ – computer – Mouse – keyboard 9 จาก 11

10 หัวข้อ เดือน พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค 1. ศึกษาข้อมูล 2. เก็บรวบรวมข้อมูล 3. ออกแบบระบบ 4. ทดสอบระบบ 5. จัดทำเอกสาร 6. ประเมินผลโครงงาน 10 จาก 11

11 11 จาก 11


ดาวน์โหลด ppt นางสาวมนันยา สาคร สัญจร 54660138 IT ภาค พิเศษ 1 จาก 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google