งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 กิจกรรมสร้างคน คน สร้างชาติ

3 ร่วมกิจกรรมครบ จบแน่ ! ไม่น้อยกว่า 17 กิจกรรม นักศึกษาในปีการศึกษา 2550 จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง

4 กิจกรรมเลือกเข้าร่วม กิจกรรมเสริมหลักสูตร อย่างน้อยประเภทละ 2 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง กิจกรรมบังคับเลือก  ปฐมนิเทศส่วนกลาง / คณะ  ไหว้ครู  อบรมจริยธรรม / คุณธรรม / จิตสำนึกสาธารณะ  ปัจฉิมนิเทศก์ส่วนกลาง / คณะ  เชียร์มหาวิทยาลัย  กิจกรรมรับน้อง  บำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน โอกาสต่างๆ  กีฬาน้องใหม่ / คณะ  จิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  ทักษะสังคม วิชาการ / วิชาชีพ บนพื้นฐานความเป็นไทย  ความภูมิใจในสถาบัน ความเป็น ลูกพระบิดา  ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ความเป็นประชาธิปไตย  เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ

5 กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ หรือ มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรม / ภาควิชา ( ไม่ของบจากคณะฯ ) กิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา ( ใช้งบจากคณะฯ ) ประเภทของการดำเนิน กิจกรรม รับเสด็จ ปฐมนิเท ศ ชมรมจัดทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ภาควิชาจัดศึกษาดู งาน งานประเพณี 4 จอบ ค่ายกิจกรรม ต่างๆ

6 กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย บันทึก กิจกรรม ลงชื่อเป็นหลักฐาน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

7 ดำเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรม ชมรม / ภาควิชาต่างๆ แบบฟอร์ม กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรม / ภาควิชา ( ไม่ของบจากคณะฯ )

8 แบบฟอร์มรายงานผล xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx http://www.natres.psu.ac.th/

9 แบบฟอร์มบันทึกรายชื่อ ผู้เข้าร่วม xxxx http://www.natres.psu.ac.th/

10 หน่วยกิจการนักศึกษาหน่วยกิจการนักศึกษา *** รหัสนักศึกษาที่ ถูกต้อง *** ดำเนินการ รายงานผลการจัดกิจกรรม บันทึก กิจกรรม ชมรม / ภาควิชาต่างๆ แบบฟอร์ม กิจกรรมที่ดำเนินการโดยชมรม / ภาควิชา ( ไม่ของบจากคณะฯ )

11 กิจกรรมที่ดำเนินการโดย นักศึกษา ( ใช้งบจากคณะฯ ) กรอบการขอ งบประมาณ แบบฟอร์ม การเสนอ โครงการ ปรึกษาหน่วยกิจการ นักศึกษา และอาจารย์ที่ ปรึกษาโครงการ

12 แบบฟอร์มเสนอโครงการ http://www.natres.psu.ac.th/

13 แบบฟอร์มเสนอโครงการ xxxx http://www.natres.psu.ac.th/

14 ดำเนิน การ ขอเบิกงบประมาณ จากคณะฯ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พิจารณาอนุมัติ กรอบการขอ งบประมาณ แบบฟอร์ม การเสนอ โครงการ ปรึกษาหน่วยกิจการ นักศึกษา และอาจารย์ที่ ปรึกษาโครงการ ผ่านการเห็นชอบ นายกสโมสร นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ก่อนดำเนินการ 15 วัน > 20,000 บาท ต้องเสนอคณะกรรมพัฒนานักศึกษา หน่วย กิจการนักศึกษา ส่งโครงการ หน่วย กิจการนักศึกษา ภายใน 15 วัน รายงาน ผล บันทึก กิจกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการโดย นักศึกษา ( ใช้งบจากคณะฯ )

15 จบ การศึกษา สรุป... ขั้นตอนการ ดำเนินการ กิจกรรมที่ของบจากคณะฯ บันทึกกิจกรรม รายงานผลและ รายชื่อ ปรึกษาหน่วยกิจการนักศึกษา และที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมเซ็นต์ชื่อ ก่อนดำเนินการ 15 วัน ส่งโครงการ ดำเนินการและ รายงานผล หลังดำเนินการไม่ เกิน 15 วัน กิจกรรมที่ไม่ของบจากคณะฯ กิจกรรมดำเนินการโดยคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม โดย... นางสาว โสภิดา ขี่ทอง หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google