งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น หน่วยงานระดับคณะ ที่หนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการเปิดสอนใน ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท อย่างไรก็ตาม เพื่อเสริมสร้างให้ การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้ ริเริ่มที่จะจัดทำจุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพขึ้น และนี้เป็นจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกที่เผยแพร่สู่นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป

3 วัตถุประสงค์สำคัญของจุลสารที่ท่าน อ่านอยู่ขณะนี้ คือ การเป็นศูนย์กลางและ เวทีเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และ ความเคลื่อนไหวทางด้านสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย อาชี วอนามัยและความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม อันจะทำให้ท่าน ผู้อ่านสามารถ Update ตนเองในศาสตร์ ข้างต้น ที่สำคัญ คือ เมื่อท่านเข้ามาในเว็บ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว สาขาวิชาฯ ได้ต่อเชื่อมกับเว็บของ หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ความสะดวกในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ของท่าน

4 ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า โครงสร้างของจุล สารนี้ จะแบ่งออกเป็นมุมต่างๆ เพื่อจะได้ เลือกอ่านตามความสนใจ แต่รับรองได้ว่า ทุกมุมมีสาระชวนติดตามทั้งนั้น เพราะฉะนั้น อย่าพลาดที่จะอ่านทั้งหมด นะครับ สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง บัณฑิตและมหาบัณฑิต ก็ขอเชิญชวนให้ ใช้ประโยชน์จากจุลสารนี้อย่างเต็มที่ ขอให้ ติดตามข่าวสารเพื่อ Update ตัวเองอยู่ เสมอๆ หากมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อมูลอะไรก็ ส่งมาลงเผยแพร่บ้าง พวกเราก็เป็น คนทำงานแล้ว ย่อมมีอะไรดีๆ ที่ควรนำมา เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ

5 ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ขอถือโอกาสนี้บอก กล่าวข่าวสารบางเรื่องมายังท่านผู้อ่าน นักศึกษา และศิษย์เก่าที่รักทุกท่าน เกี่ยวกับแผนงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพจะดำเนินการในช่วงปี 2548 ดังนี้

6 ขณะนี้กำลังร่วมมือกับ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท คือ Health Policy Management หลักสูตรนี้น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะ เรียนโดยวิธีการสอนทางไกลแล้ว ยังมี ชั่วโมงสอนเข้มที่ประเทศไทย มีการทำกรณีศึกษา เรียนรู้กฎหมายและ ระบบสาธารณสุขทั้งของออสเตรเลียและ ไทย มีการศึกษาดูงานระหว่างกัน โดย นักศึกษาออสเตรเลียก็มาดูงานที่บ้านเรา ส่วนนักศึกษาไทยก็ไปดูงานที่ ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาทั่วโลกครับ 1. แผนพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

7 เพื่อสนับสนุนการทำนโยบายเมืองน่า อยู่ให้เป็นจริง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและดู งานเมืองน่าอยู่ขึ้น ในปีนี้จะจัดช่วงเดือน มีนาคมและพฤศจิกายน ขอบอกว่าเรื่อง เมืองน่าอยู่นี้ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เราสนใจและ “ เล่น ” เรื่องนี้มาหลายปีทีเดียว เพราะฉะนั้น ถ้า ต้องการข้อมูลละเอียดลอง E-mail มาถึง pensirinapa@yahoo.com ได้เลย แต่ เกริ่น ๆ ที่นี้ได้ว่า ในช่วงปลายเดือนมีนาคม นี้จะจัดไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้ครับ ที่นั่นจะมี เมืองที่ทำโครงการเมืองน่าอยู่ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก 2. แผนฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

8 คณาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพตั้งใจกันว่าจะเขียน เนื้อหามาลงในจุลสารนี้ประมาณเดือนครึ่ง ต่อฉบับ ในบางมุมอาจปรับปรุงข้อมูลเร็ว กว่านั้น และเนื่องจากเป็นการริเริ่มทำเป็น ครั้งแรก ข้อบกพร่องต่างๆ อาจจะมี ก็ขอ คำชี้แนะด้วย จะได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป โดยสามารถ E-mail แนะนำมาได้ที่ hskpor@yahoo.com ด้วยความเคารพ ด้วยความเคารพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุ ธรรมาสา รองศาสตราจารย์สราวุธ สุ ธรรมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google