งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุธรรมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น หน่วยงานระดับคณะ ที่หนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทาง วิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยการเปิดสอนใน ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และ ปริญญาโท อย่างไรก็ตาม เพื่อเสริมสร้างให้ การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเกิดขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงได้ ริเริ่มที่จะจัดทำจุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพขึ้น และนี้เป็นจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับแรกที่เผยแพร่สู่นักศึกษาและศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป

3 วัตถุประสงค์สำคัญของจุลสารที่ท่าน อ่านอยู่ขณะนี้ คือ การเป็นศูนย์กลางและ เวทีเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้า และ ความเคลื่อนไหวทางด้านสาธารณสุข บริหารโรงพยาบาล แพทย์แผนไทย อาชี วอนามัยและความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม อันจะทำให้ท่าน ผู้อ่านสามารถ Update ตนเองในศาสตร์ ข้างต้น ที่สำคัญ คือ เมื่อท่านเข้ามาในเว็บ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว สาขาวิชาฯ ได้ต่อเชื่อมกับเว็บของ หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ความสะดวกในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ของท่าน

4 ท่านผู้อ่านจะเห็นว่า โครงสร้างของจุล สารนี้ จะแบ่งออกเป็นมุมต่างๆ เพื่อจะได้ เลือกอ่านตามความสนใจ แต่รับรองได้ว่า ทุกมุมมีสาระชวนติดตามทั้งนั้น เพราะฉะนั้น อย่าพลาดที่จะอ่านทั้งหมด นะครับ สำหรับผู้อ่านที่เป็นนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้ง บัณฑิตและมหาบัณฑิต ก็ขอเชิญชวนให้ ใช้ประโยชน์จากจุลสารนี้อย่างเต็มที่ ขอให้ ติดตามข่าวสารเพื่อ Update ตัวเองอยู่ เสมอๆ หากมีข้อคิดเห็นหรือมีข้อมูลอะไรก็ ส่งมาลงเผยแพร่บ้าง พวกเราก็เป็น คนทำงานแล้ว ย่อมมีอะไรดีๆ ที่ควรนำมา เผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมครับ

5 ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก็ขอถือโอกาสนี้บอก กล่าวข่าวสารบางเรื่องมายังท่านผู้อ่าน นักศึกษา และศิษย์เก่าที่รักทุกท่าน เกี่ยวกับแผนงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพจะดำเนินการในช่วงปี 2548 ดังนี้

6 ขณะนี้กำลังร่วมมือกับ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ พัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท คือ Health Policy Management หลักสูตรนี้น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะ เรียนโดยวิธีการสอนทางไกลแล้ว ยังมี ชั่วโมงสอนเข้มที่ประเทศไทย มีการทำกรณีศึกษา เรียนรู้กฎหมายและ ระบบสาธารณสุขทั้งของออสเตรเลียและ ไทย มีการศึกษาดูงานระหว่างกัน โดย นักศึกษาออสเตรเลียก็มาดูงานที่บ้านเรา ส่วนนักศึกษาไทยก็ไปดูงานที่ ออสเตรเลีย หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาทั่วโลกครับ 1. แผนพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

7 เพื่อสนับสนุนการทำนโยบายเมืองน่า อยู่ให้เป็นจริง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและดู งานเมืองน่าอยู่ขึ้น ในปีนี้จะจัดช่วงเดือน มีนาคมและพฤศจิกายน ขอบอกว่าเรื่อง เมืองน่าอยู่นี้ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ เราสนใจและ “ เล่น ” เรื่องนี้มาหลายปีทีเดียว เพราะฉะนั้น ถ้า ต้องการข้อมูลละเอียดลอง มาถึง ได้เลย แต่ เกริ่น ๆ ที่นี้ได้ว่า ในช่วงปลายเดือนมีนาคม นี้จะจัดไปดูงานที่เซี่ยงไฮ้ครับ ที่นั่นจะมี เมืองที่ทำโครงการเมืองน่าอยู่ ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก 2. แผนฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศ

8 คณาจารย์ประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพตั้งใจกันว่าจะเขียน เนื้อหามาลงในจุลสารนี้ประมาณเดือนครึ่ง ต่อฉบับ ในบางมุมอาจปรับปรุงข้อมูลเร็ว กว่านั้น และเนื่องจากเป็นการริเริ่มทำเป็น ครั้งแรก ข้อบกพร่องต่างๆ อาจจะมี ก็ขอ คำชี้แนะด้วย จะได้นำมาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป โดยสามารถ แนะนำมาได้ที่ ด้วยความเคารพ ด้วยความเคารพ รองศาสตราจารย์สราวุธ สุ ธรรมาสา รองศาสตราจารย์สราวุธ สุ ธรรมาสา ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลสารสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2548 พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พบประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google